Sağlık Bakanlığı döner resülmal dağıtımında değişiklik

Sağlık Bakanlığı, döner sermayenin dağıtımını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre, döner sermaye dağıtımında kullanılan yüzde 50 oranı sağlık tesisi bazında ayrıca belirlenebilecek

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ilişik Ösagu Yapılmasına Dayalı Yönetmeliğmağara 8. fıkrasında, 13 Eylül 2017 tarihi itibariyle değişiklik yaptı.

Yönetmeliğin 8. maddesinin bir numara fıkrasına eklenen yeni cümle şu şekildedir:

“Ä°htiyaç halinde Çalım tarafından, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde ve sağlık tesisi bazında veya tüm sağlık tesisleri için tıpkı fehamet belirlenebilir ve döner sermaye komisyonu veya umumi kâtip tarafından bu fıkra kapsamında dağıtılabilecek miktar belirlenirken bu fehamet dikkate alınır.”

Yönetmeliğin 8. maddesi ise şu şekildeydi

“Yön 8(1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (değişmeyen alıyemek cirim), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği karışık hasılattan öncelikle Kaynak payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Içtimai Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin bir numara fıkrasının (k) bendi gereğayrıntılı ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonradan artan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi nitelik katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler. genel sekreter sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ösagu tutarını değiştirmeden veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu kâin miktarı geçmeyecek şekilde kişi belirleyeceği hacim doğrultusunda değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onaylama doğrultusunda karar kesinleşir.”

Bu maddeye göre, döner sermaye şu şekilde dağıtılmaktadır. Önce dağıtılacak döner resülmal tutarı belirlenmektedir. Bu hacim şu şekilde belirlenmektedir:

– Önce, sağlık tesisinin elde ettiği hasılattan kaynak payı, SHÇKATMA payı ve Bakanlık suret payı çıkarılmaktadır.

– Küsurat miktarın yüzde 50’si alınmakta (209/5. maddede düzlük düzlük büyüklük) bilahare da bu hacim sağlık tesisi katsayısı ile çarpılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Yapılan değişiklik ile, 209 sayılı Kanunun 5. maddesinde düzlük düz yüzde 50 oranını, sağlık tesisi bazında elan düşük benzeri şevket adına tespit yetkisi Bakanlığa tanınmıştır.

Bakanlık bu yetkiyle örneğmağara büyükşehirlerdeki hastaneler için daha düşük benzeri azamet belirleyebilir. Bu halde dağıtılacak döner resülmal miktarı düşecektir.

Bakanlığın aldığı bu yetkiyi sağlık tesisi bazında ne oranda belirleyeceği muhtemelen önümüzde günlerde mahsus olacaktır.

Share: