Sağlık Bakanlığı 4/B’li personelinin baştan hizmete alınması ve düz değişikliği yönergesinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Baştan Hizmete Alınması Ve Kurum İçi Kayran Değişikliğine Dayalı Yönerge’bile Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

(Radde: 13/12/2010 günlü ve 296896 sayılı Icra Vekili Onayı ile yapıulan değişiklik metne işlenmiştir)

SAĞLIK BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN

YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE GURUR İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİHANGI

DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Ebat, Destek ve Tanımlar

Amaç

Özellik 1- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Oran Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin baştan hizmete alınması, karşılıklı yer değişikliği, eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle vadi değişikliği ve unvan değişikliğine ilişamaç asıllar ve esasları belirler.

Genişlik

Madde 2– (1) Bu Yönerge,Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Heybet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışdakika sözleşmeli personelikapsar.

KAPAT X

Medar

Husus 3– (1) Bu Yönerge; 06/06/1978 günlü ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişgaraz Esasların melfuf 1, ek 3 ve munzam 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Özellik 4– (1) Bu Yönergede geçsunma;

a) Bakanlık :Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Bakan :Sağlık Bakanı’nı,

c) Müdürlük :Ä°l Sağlık Müdürlüğü’nü,

ç) Gestalt :Ä°lgili mevzuatı uyarınca ara sınav edilen ve bire bir sözleşmeli personelin istihdamına imkân veren görev unvanına ilişik pozisyonu,

d) Hizmet Grubu :Sağlık Bakanlığı Tayin ve Aktarım Yönetmeliği çerçevesinde personel dağılım cetveli doluluk oranına göre belirlenen ülke gruplarını,

e) Sağlık Komisyonu :Sağlık Bakanlığı Tayin ve Nakil Yönetmeliği’ne göre sağlık mazeretlerini inceleyici Komisyon’u,

f) Personel :657 sayılı Ululuk Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışzaman sözleşmeli personeli,

g) Ä°l Komisyonu :Ä°l Sağlık Müdürlükleri bünyesinde bu Yönergede tamlanan iş ve işlemleri yürütmek üzere Vilayet onayıyla kurulan 4/B Sözleşmeli Personel Komisyonu’nu,

h) İKYS :Çekirdek soy yönetim sisteminin adam kaynakları yönetim sistemi modülünü,

ı) PBS :Personel bilgi sistemini,

i) (Ekleme rabıt: 23/10/2009 günlü ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Eylemli personel: 657 sayılı Şevket Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışdakika, önemli personel hariç eylemli sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini,

j) (Melfuf rabıta: 23/10/2009 günlü ve 198958 sayılı Vekil Onayı) Stratejik personel: Sağlık Bakanlığı Tayin ve Nakil Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen ehlihibre hekim ve hekim unvanlarındaki personeli,

k) (Katma ilgi: 23/10/2009 günlü ve 198958 sayılı Vekil Onayı) Ölçün: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’da yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Akak ve Kol Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları,

l) (Eklenmiş rabıt: 23/10/2009 günlü ve 198958 sayılı Bakan Onayı) Hizmet bölgesi: Ä°llerin sosyo-hesaplı gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,

anlatım ayar.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeniden Hizmete Alınma

Bap 5- (1) Personel, Bakanlık adına sözleşme imzalamaya çıkışlı amirinden, fesih tarihini da belirterek doğum veya askerlik cihetiyle hizmet sözleşmesinin feshedilmesini dilekçeyle arzu valör. Askerlik cihetiyle tağyir talebinde bu tarih, askere sevk tarihini geçemez. Doğum dolayısıyla hizmet sözleşmesinin feshi içmağara doğum raporunun aslının yahut resmi kurumlarca onaylı benzeri örneğinin; askerlik dolayısıyla bakım sözleşmesinin feshi için ise, askere irsal belgesinin resmi kurumlarca onaylı benzeri örneğinin iptal talebini içaziz dilekçe ile birlikte sözleşme yapıulan gurur yahut kuruluşa verilmesi zorunludur. Dilekçaka tamlanan iptal tarihi, sözleşmenin fesih tarihi yerine ana alınır.

(2) Doğum ve askerlik sebebiyle bakım sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu saklı tutulur. Bu personel yazılı isteği üzerine ayrıldığı görev durumunda baştan sözleşme yapılarak hizmete alınır. Fakat, yeniden hizmete alınacak personelin;

a) Sözleşmesinin feshi cihetiyle iş sonu tazminatı almamış olması,

b) Doğum cihetiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin, ücretli doğum izninin bitiminden itibaren sunu geç tıpkısı yıl; askeriye cihetiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren arz geç otuz gün içinde baştan istihdam edilmek üzere ayrıldığı görev yerinin bağlı olduğu memleket sağlık müdürlüğüne yazılı talepte bulunması,

gerekir.

(3) Ä°lgili il sağlık müdürlüğü, yazılı talebi takip fail yedi işgünü içinde bakım sözleşmesi açmak yoluyla personelin göreve başlamasını sağlar.

(4) Doğum ve askeriye sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere; hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, halel tarihinden itibaren tıpkısı yıl geçmeden Bakanlığa ilgili sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar. Bu sürenin böylecene yeniden hizmete alınma, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararname’nin katma 3 üncü maddesi hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alım İçi Saha Değişikliği

Karşılıklı vadi değişikliği

Özellik 6- (Değişik husus: 23/03/2010 tarihli ve 96201 sayılı Nazır Onayı)

(1) Aynı titr ve bakım niteliklerine topluluk pozisyonda çalışan personelin devlet içi yahut mülk’ler arası karşılıklı saha değişikliği;

a) Pozisyonlarının vizeli olduğu diyar’bile fiilen sunu beş altı tıpkısı yıl çalışmış olmaları,

b) Görev yaptıkları içtima Ä°l Komisyonu’na, karşılıklı yer değişikliği yapacakları personelin açık kimliği ve görev yerini bile belirterek üstleri vasıtasıyla yazılıtalepte bulunmaları,

kaydıyla yapılabilir.

(2) Fiilen tıpkısı yıllık çalışma süresinin hesabında, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinler ile hafta sonu ve resmi dinlence günleri fiili çalışma sayılır.

(3) Ä°l içi karşılıklı kayran değişikliği talepleri Ä°l Komisyonu tarafından, iklim’ler arası karşılıklı düz değişikliği talepleri ise ilişik toprak Komisyonları arasında koordinasyon sağlanarak, karara bağlanır. Karşılıklı vadi değişikliği akıllıca olanların görev yerlerine ilgilendiren komisyonlarca bilgi verilir.

(4) Karşılıklı düz değişikliğine ilişhedef görevden ayrılış ve göreve başlayış işlemleri, Müdürlüklerce eş zamanlı namına Ä°KYS üzerinden gerçekleştirilir. Bu şekilde görev yeri değişyeryüzü personel ile yeniden sözleşme imzalanarak izlem eden ayın sonuna büyüklüğünde Bakanlığa bilgelik verilir.

(5) Ä°l içinde karşılıklı düz değişikliği gerçekleşsunu personel, bir yıl geçmedikçe baştan diyar içinde karşılıklı meydan değişikliği talebinde bulunamaz.

Eş durumu nedeniyle kayran değişikliği

Madde 7- (Değişik madde: 23/03/2010 günlü ve 96201 sayılı Bakan Onayı)

(1) Eş durumu nedeniyle devlet’ler arası saha değişikliği için boş sözleşmeli personel pozisyonları seçme yıl familya ve temmuz aylarında Bakanlıkça belirleme ve zar edilir. Bu pozisyonlara yerleştirme kura ile yapılır.

(2) Sözleşmeli personelin, eş durumu nedeniyle memleket’ler arası kayran değişikliği talebinde bulunabilmesi içmağara;

a) Bakanlığın o yer’de boş hatır car etmiş olması,

b) Pozisyonunun vizeli olduğu il’de çalışarak bildirme beş altı bire bir yıl çalışmış olması,

c) kamu görevlisi olan eşinin, alim içi görev yeri değişikliği mümkün sıfır veya mevzuatı uyarınca mecburi saha değiştirmeye tabi tutulan bire bir görevde bulunduğunu belgelemesi,

ç) Eşinin, önemli personel olması yahut 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmesi,

gerekir.

(3) Ev birliğinin, D ve C bakım gruplarında ve elan alt bakım bölgesinde/grubunda doluluk oranı daha düşük olan bir il’de, doluluk oranlarının eşköpek olması halinde ise sözleşmeli personelin çalıştığı memleket’üstelik sağlanması esastır. Eşlerden temas ikisinin da sözleşmeli personel olması halinde üst durumda olan eşmağara çalıştığı ülke’e; eşlerden birinin sözleşmeli diğerinin eylemli personel olması halinde ise sözleşmeli eşin çalıştığı iklim’e; öncelikle bakılarak diğasker eşmağara görev yeri D ve C hizmet grubunda bulunan eş’e bağlı adına değiştirilebilir. Bu durumların gerçekleşmemesi halinde, üst bakım bölgesi/grubunda bulunan eşmağara görev yeri, alt hizmet bölgesi/grubunda kâin eş’e bağlı kendisine değiştirilebilir. Ancak, eşlerden biri 5 yahut 6 ncı bakım bölgesinde ise konum ve standardın akıllıca olması halinde diğleşker eş bu diyar’e atanabilir.

(4) Eş durumu açısından üstlük ve astlık durumu sırasıyla; diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atandığı yer unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atandığı pozisyon unvanları, orta öğretim mezunlarının atandığı vaziyet unvanları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi aşkın olan şeklindedir.

(5) Amelî personelin, sözleşmeli eşin görev yaptığı iklim’e nakil talebinde bulunabilmesi içmağara o iklim’de standardın uygun olması şarttır. Fiilî eşmağara, standardın makul olmaması nedeniyle sözleşmeli eşin bulunduğu toprak’e atanamadığının, sözleşmeli personelin eş durumu dolayısıyla düz değişikliği başvurularının alındığı tarihler arasında belgelendirilmesi halinde sözleşmeli personel, fiilî eşmağara görev yaptığı memleket’e düzlük değişikliği talebinde bulunabilir.

(6) Bu bap hükümlerine göre; en son yapıulan eş durumu kurası için boş pozisyon ilan edilmemiş olması veya sözleşmeli personelin en son yapılan ad çekme sonucu fiilî çalışan eşinin bulunduğu mülk’e yerleştirilememesi yerinde, standardın akla yatkın olması ve bir ahir eş durumu kurası için boş sözleşmeli personel pozisyonlarının zar edileceği tarihe büyüklüğünde başvuruda bulunması kaydıyla eylemli personel, sözleşmeli eşin görev yaptığı diyar’e atanır.

(7) Fiilî personelin eşinin, diğer kamu gelgel veya kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel kendisine çalışması halinde ise amelî personel, eşinin görev yaptığı ülke’e standardın uygun olması kaydıyla atanır.

(8) Sözleşmeli personel, eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebini PBS üzerinden yaparak, maksut belgeleri ünite amirine imzalattığı PBS formuna semirtmek aracılığıyla doğrudan Bakanlığa gönderir. Yer değişikliği talebi, yukarıüstelik tamlanan şartlar ve mevzuata göre incelenerek talebi makul olanların listesi, akıllıca olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi ve diğasker hususlar Bakanlıkça car edilir.

(9) PBS üzerinden kesinleştirilmeyen veya PBS üzerinden kesinleştirilip süresi içinde Bakanlığa gönderilmeyen başvurular ile başvuruş sahibinin yahut ilişik vahit amirinin imzası sıfır başvurular, Bakanlıkça değerlendirmeye alınmaz.

(10) Yerleştirme sonuçları Bakanlıkça car edilir.

(11) Ad Çekme sonucu, eş durumu zımnında görev yeri değişikliğine türe kazanan personelin atamaları Bakanlık tarafından el emrine yapılır. Bu personelin il içerisinde görev yapacakları bakım birimleri, Bakanlıkça belirleme edilen tarihler arasında Müdürlükler tarafından belirlenir. Görev yeri değiştirilen personel ile baştan sözleşme imzalanır.

Sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği

Husus 8- (Değişik birinci fıkra: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Bakan Onayı)

(1)Pozisyonunun bulunduğu yer’birlikte kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, ana, ağababa yahut çocuklarından birinin hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık yerleşmiş raporu ve görev yerinin bağlı bulunduğu iklim sağlık müdürlüğünden alınacak yazı ile belgelendirenlerin görev yeri Bakanlıkça değiştirilebilir.

(2) Personel; sağlık yerleşmiş raporunda meydan düzlük teşhis ve uygulanacak otama imkânları dikkate alınarak Sağlık Komisyonu tarafından, söz konusu tedavinin yapılabileceği sağlık gurur veya kuruluşunun bulunduğu tıpkı el’mağara aynı ün ve niteliğe ehil boş pozisyonunda sözleşme yapılarak çalıştırılabilir.

(3) Sağlık Komisyonu, mukteza durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca de usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

Mazereti sona eren personel

Özellik 9- (1) Eş durumu yahut sağlık mazereti dolayısıyla görev yeri değişenler, mazeretlerinin devam ettiğini ispatlayan bilgi ve belgeleri seçkin yıl teşrinievvel ayının evvel haftasında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Müdürlükler, bildirimde bulunmayanlar ile mazeretinin devam ettiğini belgelendiremeyenleri tayin ederek seçkin yıl ilk teşrin ayının sonuna büyüklüğünde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, bu bildirimi dikkate alarak yeni sözleşme döneminin başında personelin görev yerini değiştirebilir.

(2) Mazereti sona eren personelden;

a) (Değişik birinci cümle: 23/10/2009 tarihli ve 198958 sayılı Nazır Onayı) Eş durumu mazereti sona aziz sözleşmeli personel, bulunduğu diyar D veya C hizmet grubunda ise veya mazereti, eşinin ölümü yahut tekaüt olması zımnında sona ermiş ise talebi yahut Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde durumunda bırakılır. Kontra halde personel, D yahut C hizmet grubunda aynı şan ve niteliğe sahip boş hesap mevcut benzeri toprak’de sözleşme yapılarak çalıştırılır.

b) Sağlık mazereti sona erenler ise, sağlık mazereti zımnında kayran değişikliği gerçekleştirmeden önce pozisyonunun bulunduğu yer sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliğe eş boş pozisyonda, sözleşme yapılarak çalıştırılır. Bu ilde boş kalıp bulunamaması halinde personel, boş gidiş bulununcaya büyüklüğünde sağlık mazereti dolayısıyla çalıştığı ilde görevine bitmeme kırat.

Eşi şehit olan personel

Bap 10- (1) Aynı unvan ve niteliğe sahip boş keyfiyet bulunması halinde, eşi şehit olan personelin üstleri vasıtasıyla Bakanlığa ulaştırılan yer değişikliği talebi, tıpkı defaya mahsusen Bakanlıkça hesabına getirilir. Personelin düzlük değişikliği talebinde bulunduğu el’deaynı şöhret ve niteliğe cemaat boş gidişat bulunmaması halinde personel, yeniden yazılı talebi alınarak aynı san ve niteliğe cemaat boş hatır bulunan başka bir toprak’üstelik sözleşme yapılarak çalıştırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ün değişikliği

Madde 11- (1)Personelin, titr değişikliği kanalıyla atamasının yapılacağı keyfiyet içmağara öngörülen ilk kez hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, ün değişikliği mümkündür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bahane Sebebiyle Vadi Değişikliği Istek Edenlerden İstenen Belgeler

Madde 12- (1)Bu Yönerge kapsamında;

a) Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;

1) (Değişik sargı: 23/10/2009 günlü ve 198958 sayılı Nazır Onayı) PBS başvuruş formu,

2) (Değişik bent: 23/10/2009 günlü ve 198958 sayılı Icra Vekili Onayı) Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,

3) Eşinin kamu görevlisi olduğunu ve gurur içi görev yeri değişikliği mümkün sıfır yahut mevzuatı uyarınca mecburi yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belirten, serencam bire bir kamer içerisinde eşinin çalıştığı kurumun personel biriminden alınmış atamaya çıkışlı mir veya yetki devri yapıulan makamca imzalanmış belgenin aslı,

4) (Munzam ilgi: 23/10/2009 günlü ve 198958 sayılı Icra Vekili Onayı) Eşi Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında önemli, kadrolu, 4924 sayılı Yasa’a göre sözleşmeli veya 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel kendisine çalışanlardan eşinin etiket bilgisini, görev yaptığı ili, statüsünü ve unvanını gösterir ilgili Ä°l Sağlık Müdürlüğü’nden son tıpkı kamer içerisinde alınmış onaylı belgenin aslı,

b) Sağlık mazereti zımnında görev yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;

1) Dilekçe,

2) Dilekçe tarihi itibariyle serencam altı ay içerisinde eğitim ve araştırma hastanesinden alınmış sağlık müesses raporunun aslı yahut resmi kurumlarca onaylı örneği,

3) Sağlık mazeretinin personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocuğu, anne veya babasına ilişmaksat olması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,

c) Eşinin şehit olması zımnında görev yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;

1) Dilekçe,

2) Eşinin şehit olduğunu gösterir belgenin aslı yahut resmi kurumlarca onaylı örneği,

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,

ile Bakanlıkça mukteza görülen vesaik istenir.

Görev yeri değişarz personel

Özellik 13- (1) Bu Yönergenin 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre görev yeri değişgenişlik personelden, süresi içerisinde görevine başlamayanların hizmet sözleşmeleri, zat istekleriyle yegâne taraflı namına feshedilmiş sayılır.

(2) Bu durumda olanlar, 657 sayılı Büyüklük Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi Bakanlığa ait sözleşmeli personel pozisyonlarına bir yıl geçmedikçe baştan atanamazlar. Bu sürenin böylece baştan hizmete alınma, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ilişik 3 üncü maddesi hükümlerine tabidir.

(3) (Ek fıkra: 23/10/2009 günlü ve 198958 sayılı Bakan Onayı)

(Değişik ibare: 23/03/2010 günlü ve 96201 sayılı Icra Vekili Onayı) Ä°l’ler arası oluşmak üzere; karşılıklı meydan değişikliği, eş durumu, sağlık mazereti veya eşinin şehit olması zımnında görev yeri değiştirilenler, sigortalılık işlemleri ve bakım sözleşmesi yapılması amacıyla yıpranmamış görev namına müracaat gitmek üzere ayın 14 üncü günü emek bitimine büyüklüğünde beş işgünü mezun sayılır. Bu personelin bozuk görev yerleri ile ilişikleri, ayın 14 üncü günü mesai bitimi itibariyle sona erer. Sözleşmeli personel hizmet sözleşmesi imzalayarak ayın 15 inci günü kullanılmamış yerinde göreve başlatılır.

İl Komisyonu Teşekkülü ve Görevleri

Yön 14- (1) Ä°l Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, bu Yönergede belirtilen iş ve işlemleri yürütmek üzere Ä°l Sağlık Müdürü’nün teklifi ve Valilik Onayıyla 4/B Sözleşmeli Personel Ä°l Komisyonu kurulur. Ä°l Komisyonu, Ä°l Sağlık Müdürü yahut personelden sorumlu Ä°l Sağlık Müdür Yardımcısı’nın başkanlığında toplam beş kişiden oluşkaplumbağa. Üyelerden biri Personel Şube Müdürü olmak kaydıyla, Başkoku ve diğer üyeler Ä°l Sağlık Müdürünce belirlenir. Ä°l Komisyonu, bu Yönergede tamlanan iş ve işlemler ile Bakanlıkça sunulan görevleri yürütür.

Ev Hekimliği Uygulaması

Munzam Yön 1- (Munzam: 28/04/2010 günlü ve 124686 sayılı Bakan Onayı) (1) 5258 sayılı Kanun kapsamında ocak hekimliği uygulamasına geçmek talip lavta, hemşire ve sağlık memuru (topluluk sağlığı teknisyeni) unvanlı personel, hizmet sözleşmesini feshederek pozisyonunun bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki karı sağlığı merkezlerinde sözleşmeli sülale sağlığı elemanı namına çalıştırılabilir. Sülale sağlığı elemanı olarak geçen süreler, 4/B sözleşmeli personelin bakım sürelerinin tespitinde dikkate alınır.

(2) (Değişik Fıkra: 13/12/2010 tarihli ve 296896 sayılı Nazır Onayı) Bir Numara fıkraya göre karı sağlığı elemanı namına çalışıp 4/B sözleşmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, sözleşmelerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde müdürlüklere başvurur, bu başvurular Bakanlığa gönderilir. Başvuruş sahibi kişiler, ayrıldığı hizmet biriminde, bunun mümkün olmaması halinde aynı iklim içinde ihtiyaç mevcut ayrımsız hizmet biriminde Bakanlık onayıyla çalıştırılır. 657 sayılı Kanuna göre amme hizmetinden çıkarılmayı gerektiren fiiller dolayısıyla sülale hekimliği bakım sözleşmesi sona erenler bu haktan yararlandırılmaz.”

(3) Bakanlık onayıyla çalıştırılacak kişi; onayın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün, doküman ile ispatlanan faktör bulunması halinde iki ay içerisinde bakım sözleşmesi imzalayarak göreve başlar. Bu sürelerin aşılması halinde müdürlüklerce tayin yapılarak Bakanlık onayı bozma edilir.”

Yürürlük

Bap 15– (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Yön 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Share: