Sözleşmeli personelin öğün izni var mı?

Bu dosyada sözleşmeli personelin nöbet izninin olup olmadığı ile 657 ve 926 sayılı Kanundaki analog düzenlemelere yer verilmiştir. Soru: Bire Bir amme kurumunda 2,5 yıldır sözleşmeli personel namına çalışıyorum. İşe geçmiş başladığım yıl 2018’in başlarında 2 gün kat izni hakkımız vardı. 20 gün kanuni müsaade +2 gün kat izni toplamda 22 gün cevaz kullanabiliyorduk. Sonrasında yapılan aynı düzenlemeyle bir anda sözleşmeli personellerin müsaade ekranlarından 2 gün kez izni kısmını kapattılar.

Ancak çalıştığımız kuruma bağlı bazı birimlerde dilekçe ekinde 2 gün misil iznini belirtip izni halen kullanan kişiler olduğunu duyduk. Kanuncu adına bu konudaki hakkımız nedir bizi aydınlatırsanız çok seviniriz.

Yanıt: Istirahat hakkı anayasal ayrımsız türe olup, bu hakkın çalışanlar bakımından karşılığı ücretli izin hakkıdır. Öğün izni ise mevzuatla belirlenen müsaade süresinin bilcümle yerine kullanılabilmesi, gidiş ve dönüşte yolculukta geçgenişlik süreler sebebiyle müsaade süresinde bir ara yaşanmaması amacına yöneliktir.

Sözleşmeli personelin izin hakları Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişkin Esasların 9. maddesinde düzenlenmiştir. Esasların 9. maddesinin ilk fıkrasında, “217 sayılı Mehabet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde tamlanan kurumlarda geçyer bakım süresi, ayrımsız yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan çok olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.” hükmü vadi almaktadır.

Memurin bakımından ise cevaz süreleri aynı olmakla gelişigüzel kez izni hakkı bulunmaktadır. 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde, Heybet memurlarının yıllık izin süresinin, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar içmağara yirmi gün, hizmeti on yıldan aşkın olanlar içmağara ise 30 gün olduğu, mecburi hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş içmağara en çok ikişçeri gün eklenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Posta izni uygulaması ile ait olarak 62 saf no.lu Kerem Memurları Kanunu Umumi Tebliğinde, “Yasanın 102’nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinlerine ilişik namına gidiş ve dönüş için sunu çok dört gün müsaade verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları şehremaneti ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin ister ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır.” denilmektedir.

Sefer izni konusundaki tıpkısı diğçeri düzenleme ise TSK personeli içmağara uygulanmaktadır. 926 sayılı Kanunun 125. maddesine dayalı kendisine yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Ä°zin Yönetmeliğine göre, yıllık planlı izine revan personele takvim yılında hele atılmak üzere zeki aracına bağlı namına, fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, cevaz vermeye yetkili makam tarafından 4 güne büyüklüğünde nöbet izni verilmekte, belgeye müstenit gecikmeler dikkate alınmaktadır. 657 sayılı Kanunda el izni verilmesi idarenin takdirine bırakılmışken 926 sayılı Kanuna tabi askeri personele bu iznin verilimesi mecburi tutulmuşcevelan.

657 sayılı Yasa uygulamasında üstelik kat izni verilmesi sorunlu benzeri konudur. Standart namına hazırlanan cevaz formlarında yahut elektronik doküman yönetim sistemleri üzerinden yapılan cevaz taleplerinde misil izni seçeneğinin sunulmaması kanunla verilen aynı hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğurmaktadır.

657 sayılı Kanunun 102. maddesinin ilk halinde nöbet iznine kayran verilmemiş ancak cevaz süresi hizmeti 5 yıla büyüklüğünde olanlar içmağara 20 gün, 6-10 yıla arasında olanlar için 30 gün, on yıldan daha aşkın hizmeti olanlar için ise 40 gün namına belirlenmiştir. Husus gerekçesinde posta izninin suistimal edilebildiği gerekçesiyle bu sürenin mecmu müsaade süresine dahil edildiği rapor edilmiştir.

Sonuç namına Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişgaraz Esaslarda meydan almaması cihetiyle yıllık iznini kullanan sözleşmeli personele el izni verilmesinin tıpkısı dayanağı bulunmadığını, personele ayrıca misil izni verilmesi adına 657 sayılı Kanunun evvel halinde olduğu kabilinden cevaz süresinin artırılmasının elan etken bire bir çözüm olduğunu değerlendirmekteyiz.

Share: