Sözleşmeli personel, geçici görevlendirilebilir mi?

399’a bağımlı sözleşmeli personel 657 sayılı Kanunun ekleme 8. maddesi çerçevesinde geçici yerine görevlendirilebilir mi?

Istifham: Tıpkı kamu iktisadi teşebbüsünde sözleşmeli mühendis namına görev yapmaktayım. Kurumumun hemen birkaç ilde teşkilatı bulunmakta. Memurların 6 ay başka kurumlarda görevlendirilebileceği söyleniyor. Ego üstelik bu şekilde görevlendirilebilir miyim? Cevabınız için çok teşekkür ederim.

Karşılık: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun munzam 8 inci maddesinin bir numara fıkrasında “Memurlar, geçici görevlendirme fayrap etmek isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğleşker amme gurur ve kuruluşlarında aşağıdahi belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir.” denilmiş ve geçici görevlendiremeye ilişhedef şartlar sayılmıştır, anılan maddesin ikinci fıkrasında ise ” Bir Numara fıkrada belirtilen haller dışında memurin, amme yararı ve hizmet gerekleri cihetiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Ululuk Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğleşker amme gurur ve kuruluşlarında altı taban kadar geçici süreli yerine görevlendirilebilir.” hükmüne vadi verilmiştir.

399 sayılı KHK’nin 58. maddesine göre 657 sayılı Kanunun sözleşmeli personele uygulanabilmesi içmağara Büyüklük Personel Başkanlığının (DPB) akıllıca görüş vermesine bağlıdır. Bu durumda DPB’nin konuya ilişamaç görüşlerine bakılması gerekmektedir.

DPB mütalaa bülteninde saha kayran 12/03/2015 tarihli ve E.1818 sayılı yazısında “Mezkur hükmün iki fıkrasında birlikte “memurlar” ifadesine düzlük yöneltmek vasıtasıyla düzenlemenin hoppadak Cesamet memuru statüsünde olan personeli kapsamasının hedeflendiği anlaşılmaktadır.” gerekçesiyle “399 sayılı KHK’nin (II) sayılı cetvelinde meydan alan sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun mülhak 8 inci maddesi çerçevesinde geçici adına görevlendirilmesinin mümkün olmadığı” yönünde bir görüş bildirmiştir.

Öte yandan, 3046 sayılı Kanunun 46. maddesinde “Bakanlıklar öz bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ihtiyaç duyduklarını yatırım programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda ve uzmanlık talip işlerde geçici olarak süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla ve bakanın onayı ile bakanlık dalan teşkilatında görevlendirebilirler. Fakat bu personelin çalışma süresi altı ayı geçemez.” hükmüne saha verilmiştir.

Buna göre, Kurumunuzun ilgilendiren olduğu Bakanlıkta altı aya kadar geçici görevlendirilmenizin mümkün olduğunu, bunun dışındaki çalım ve kuruluşlarda ise 657 sayılı Kanunun katma 8. maddesi çerçevesinde geçici görevlendirilmenizin mümkün olmadığını düşünmekteyiz.

Share: