Sınıf değişikliğinde, rütbe bekletmesi uygulananlar

Memurluğa girişte önceki sınıfta katma mertebe alanlar, sınıf değiştirdiklerinde munzam etap süresi kadar bekletilir.

657 sayılı Kanunun 36. maddesinde 10 hizmet sınıfı sayılmıştır. Tekrar bu maddede, öğrenim durumuna giriş ve yükselenebilecek derece ve kademeler biricik tek belirtilmiştir.

36. maddede ilgi çekici tıpkı düzenleme henüz bulunmaktadır. Bazı bakım sınıflarında bulunanlara, memuriyete giriş sırasında eklenmiş aşama ve kademe verilmektedir.

MEMURLUĞA GÄ°RİŞ SIRASINDA EKLEME RÜTBE VE RÜTBE VERÄ°LENLER

1- TEKNÄ°K HÄ°ZMET SINIFI

657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası şu şekildedir:

“Beceri hizmetler sınıfında görev ahzetmek şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Eş Teknik Öğretmen Okulu mezunları, bilim memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım maşa ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri haber bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi yahut bölümlerinden çıkışlı olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulayım Bilimi Bölümü İş ve Maharet Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Tarım Fakültesi Ocak Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve musahabe tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, alışılmış arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tayin edilen giriş mertebe ve kademelerine ayrımsız adım,

2- EMNÄ°YET HÄ°ZMETLERÄ° SINIFI

657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 8 inci fıkrası,

” a) Güvenlik hizmetleri sınıfına girenlerden:

Ä°lkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki rütbe,

Ortaöğretim ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler içmağara tayin edilen giriş adım ve kademesine benzeri adım tıpkı merhale,

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için belirleme edilen giriş derece ve kademesine aynı kademe.”

GÄ°H, GÜMRÜK KORUMA VE ORMAN KORUMA GÖREVLISI MEMURU

657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 8 inci fıkrası,

KAPAT X

“b) Umumi Ä°dare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Vikaye Memuru ve Başmemuru ile Gümrük vikaye vazifeli ve amirlerine beş ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda belirleme edilen giriş basamak ve kademelerine bir paye,

MÄ°T MENSUPLARI

657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (F) bendi şu şekildedir:

“Bu kanunla belirleme edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Umumi Sekreterliğinde ve Türkiye Büyük Ulus Meclisi Başkanlığı Ä°dari Teşkilatında asli ve sürekli görevlerde bulunanların takım, titr, rütbe ile intibak ve diğçeri haklarının belirleme ve kullanılması ile ilişkin yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Budun Meclisi Başkanlık Divanına aittir.

Bu kanunla tayin edilen çeşitli bakım sınıflarına dahil olup birlikte MÄ°T Müsteşarlığı emrinde çalışzaman MÄ°T mensuplarının tayin, kademe yükselmesi ve etap ilerlemesi ve sıkı hükümleri ile ilişkin yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi Başbakana aittir.

Milli Ä°stihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a- b) fıkralarındaki derece ve evre ilerlemesi ile ilişkin hükümleri uygulanır.”

ADIM ALANLAR SINIF DEĞİŞTİRİNCE BEKLETİLİR

Diğasker taraftan, 657 sayılı Kanunun “Tıpkı sınıftan başka tıpkı sınıfa geçme” başlıklı 71 inci maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:

“Memurların eşköpek dereceler arasında veya etap yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev içmağara bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında tamlanan niteliklere erbap olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin çarkıt sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler eskimemiş sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilişik sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına yahut umumi hile hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilişik sınıfa, görev ve san eşitliği gözetmeden kazanılmış türe aylık dereceleriyle atayabilirler.

Çarkıt sınıflarında, görev alacakları yıpranmamış sınıfa göre memurluğa daha yüksek tıpkı paye ve kademeden başlamış olup dahi sınıf değiştirenlerin yıpranmamış görevlerindeki evvel ilerleme süreleri bozuk sınıflarında kazandıkları paye ve kademelere tekabül fail süre büyüklüğünde uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya büyüklüğünde kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede aşama ilerlemesi verilmez.”

SON DEĞERLENDİRME

Yukarıüstelik vadi verildiği üzere, memurluğa başlarken evre ve evre verilenler, bu sınıf veya unvanlardan ayrıldığında verilen kademe veya rütbe kadar bekletilmektedir. Bir örnek verecek olursak, Teknik hizmetler sınıfında teknik adam, matematikçi, fizikçi vb. unvanlarda görev yapa personel teknik hizmetler sınıfı dışında diğçeri hizmet sınıflarında görev almaları halinde 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası hükmünde faydalanarak aldıkları 1 kademe içmağara atandıkları sınıfta 3 yıl etap yükselmesi ve kademe ilerlemesi yapmaları mümkün bulunmamaktadır.

Esasen, Inanma hizmetleri sınıfında görevli personelin diğasker hizmet sınıflarında bulunan takım unvanlarına atanmaları halinde 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (A) bendinin 8 inci fıkrası hükmünde faydalanarak aldıkları basamak ve kademeler için atandıkları sınıfta ilave süre kadar paye yükselmesi ve etap ilerlemesi yapmaları mümkün bulunmamaktadır.

Yine, Milli Ä°stihbarat hizmetleri sınıfına görev işleyen kamu görevlileri bu sınıftan diğçeri sınıflara atamalarda 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (F) bendi ile bu maddenin (A) bendinin (8/a- b) fıkralarındaki arttırma evre ve rütbe ilerlemesinden faydalanan memurlara yıpranmamış atandıkları sınıfta ilave basamak yükselmesi ve aşama ilerlemesi süreleri büyüklüğünde beklemeleri gerekmektedir.

Memurluğa atanan Uzman erbaş’ın etap ve derecesi bekletilir mi?

Share: