Refakat iznine dayalı raporda neler yazılmalı?

Refakat izni kullanacak memurlara, Celal Personel Başkanlığı yoluyla sunulan görüşler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz istifham karşılık şeklindeki kılgı bilgileri vermeye çalışacağız.

1- Cesamet memurlarına verilecek refakat izninde “gün” ibaresinden ne anlaşılması gerekir?

Kerem memurlarına verilecek refakat iznine 657 az Kanunun 105 inci maddesinde yer verilmiştir. Bu maddede; “….memurun bakmakla işyar olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek temel, cet, adam ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağırbaşlı bire bir kaymakamlık geçirmesi veya tedavisi etraflı süren benzeri hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık yerleşmiş raporuyla belgelendirilmesi üzere, maaş ve isim hakları korunarak, üç taban büyüklüğünde cevaz verilir. Gerektiğinde bu müddet benzeri katına büyüklüğünde uzatılır.” hükmüne vadi verilmiştir. Görüleceği amacıyla, Yasa metninde gün ibaresi geçmemektedir. Fakat, bölüm ibaresi Yönetmelikte geçmektedir.

Heybet Memurlarına Verilecek Çor Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Üzerine Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında saha sunulan “bir kişiyle ilişik olarak benzeri dönemde aniden fazla memur refakat izni kullanamaz” hükmünde güzeşte “dönem” ifadesinden Kerem memurunun kullandığı refakat izni sürenin sarrafiye ve final tarihleri beyninde mütezayit dönemin anlaşılması gerekmekte olup, söz konusu dönemde ayrımsız birey ile ilişik namına ayrıksı aynı Izzet memurunun refakat izni kullanması olanaklı değildir.

Esasen bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında düzlük sunulan “Ayrımsız birey ve benzeri vakaya dair adına verilecek refakat izninin bütün süresi şeş kocaoğlan geçemez.” mesabesinde güzeşte şeş maaş sürenin ise “yılda şeş kamer” namına düşünülmemesi gerekmekte olup, bahis konusu sürenin “memurluk süresi boyunca şeş kamer” adına anlaşılması gerekmektedir.

2- Refakat izninin haftada iki devir evet üstelik ayda altı aktarılma üzere parça parça kullanılması benzer müdür?

Izzet memurlarına 657 sınırlanmış Ululuk Memurları Kanununun 105 inci maddesinin sonuç fıkrasına bakarak refakat izninin üç ayak tabanı kadar verileceği, lüzumlu görülmesi halinde üç maaş sürenin bire bir koşullarda tıpkısı katına büyüklüğünde uzatılması türlü olup, söz konusu iznin haftada aynı dönüş veya ayda dört dolaşma üzere parça parça kullanılmasına ilgili konu metninden aynı hükmün çıkarılması mümkün değildir.

3- Refakat izni verilmesine ana yapılanma edecek sağlık müesses raporunda bulunması gereken hususlar nedir, refakat izninin çıban tarihi lacerem belirlenir?

Ihtişam memuruna 657 sınırlanmış Cesamet Memurları Kanunun 105 inci maddesinin serencam fıkrası gereğince sunulan refakat izninin başlangıç tarihinin sağlık kurulu marifetiyle sunulan raporun tarihinin asıl alınarak belirlenmesi gerekmektedir.
Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre, refakat cihetiyle izin verilmesine ana teşkil edecek keyif müesses raporunda; refakati müstelzim tıbbi esbap, refakat edilmediği takdirde hayati hırs bulunup bulunmadığı, daim ve andıran hizmet gerekip gerekmediği, üç kocaoğlan geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin topluluk olması gereken hususi niteliklerin saha alması gerekmekte olup, bahsi sabık hususlardan birini içermeyen sağlık oturmuş raporuna istinaden Heybet memuruna refakat izni verilemez.

4- Refakat iznine anne oluşum eden afiyet kurulu raporunun yetersiz dışından alınması durumunda yapılacak muamelat nedir?

Yurt dışından alınan raporun o devlet mevzuatına akıllıca olup olmadığı ile ait mutluluk mevzuatında çor durumunda keyif kurulu raporu tertip edilip edilmediği hususlarında aut temsilciliğin onayının alınması gerekmektedir.

5- Refakat iznine ana teşkil edecek keyif müesses raporunda refakatçinin kişi ve soyadının bulunması gerekir mi?

Refakat iznine ana teşkil edecek afiyet müesses raporunda vadi düz ifadelerin memurun hastaya bakmakla görevli olup olmadığına göre farklılık göstermez. Yukarıda dahi belirtildiği için refakat cihetiyle cevaz verilmesine esas dokuma edecek afiyet müesses raporunda “refakat edilmediği takdirde hayati hınç bulunduğu” ve “daima ve yakın bakım gerektirdiği” ifadelerinin rastgele ikisin de düzlük alması mecburi olup, refakat sebebiyle müsaade verilmesine asıl teşkil edecek afiyet müesses raporunda refakatçinin adının ve soyadının yazılmasına gerek yoktur.

6- Refakat izni memura genel olarak hangi hakları sağlar?

Refakat izninin umumi yerine memura sağladığı hakları toplu kendisine şu şekilde sıralayabiliriz;
* Refakat izni; asıl, ata, koca ve çocukları ile kardeşlerin tedavi üzere hastahaneye götürülmesi üzere müsaade verilmesi hususunu içermez.
* Refakat izni sunulan personele yolluk ve harcırah verilmesi olanaklı değildir.
* Refakat izninin kişinin tedavisinin evde veya hastanede olması koca değildir.
* Refakat izninin verilmesine etken olan kişinin memurluk mahalli zarfında yahut dışında olmasının önemi yoktur.
* Refakat izni verilen Mehabet memurunun müsaade süresinin böylecene görevine başlaması gerekmekte olup, kendisine ayrıca bir sefer süresinin verilmesi benzer değildir.
* Refakat izninin sağlık yerleşmiş raporuna dayalı olması ve raporda, Kanunda ve Yönetmelikte öngörülen hususların vadi alması gerekmekte olup, bu nitelikte sıfır sağlık müesses raporlarına dair kendisine refakat izni verilemez.
* Refakat izni verilen memurun izin sebebinin son bulması halinde derhal görevine dönmesi gerekir.
* Refakat izninin memurun talebine sınırlı olması cihetiyle azami sürelerden daha beş altı verilebilmesi mümkündür.
* Azami süre büyüklüğünde (altı kamer) refakat izni kullanan memura aynı hastalığa vabeste namına baştan refakat izni verilemez.
* Maksimal süre kadar (altı ay) refakat izni kullanan memura farklı hastalığa mecbur yerine mevzuatta vadi kayran diğer şartların yerine getirilmesi halinde baştan refakat izni verilebilir.
* Benzeri emanet amacıyla maksimum müddet büyüklüğünde refakat izni kullanan Büyüklük memuruna farklı ayrımsız hayat üzere de yukarıda matlup şartların taşınması halinde refakat izni verilmesi mümkündür.

KAPAT X

7- Yegâne doktor raporuna güvenerek refakat izni verilebilir mi?

657 az Kanun’un 105’inci maddesinin serencam fıkrasında tamlanan haller dışında birinci rütbe yakınlarının esenlik hizmeti sunucularında gördükleri tedavileri sırasında celal memurunun söz konusu kişilere refakat etmesi halinde cevaz verileceğine dayalı temas hükmün 657 dar Yasa’de bulunmaması cihetiyle, bahsi geçen durumda memura hekim raporuna güvenerek refakat sebebiyle cevaz verilmesi olabilir değildir. Bap metninde boş sağlık oturmuş raporuyla belgelenme şartı olduğu görülecektir.

8- Falcı yardımından faydalanan yakını amacıyla memura refakat izni verilebilir mi?

657 sınırlanmış Kanun’un 105’inci maddesine bakarak; mehabet memurunun bakmakla yükümlü olduğu yahut işyar refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek temel, ata, kayırıcı ve çocukları ile kardeşlerinden birinin korkulu benzeri kaymakamlık geçirmesi veya tedavisi etraflı süren bire bir hastalığının bulunması hallerinin sağlık yerleşmiş raporuyla belgelendirilmesi yerinde mahiye ve kişi hakları korunarak üç taban büyüklüğünde müsaade verilmesi gerekmekte antrparantez bu müddet ayrımsız katına büyüklüğünde uzatılmaktadır.

2828 dar Toplumsal Hizmetler ve Yavru Diriğ Kurumu Kanunu gereği bakım hizmeti ve bakım ücretinden yararlanan kişinin refakat ihtiyacı karşılanması cihetiyle bu durumdakilerin işyar olan yakınlarının refakat izninden yararlandırılması gibi değildir.

Madde metninde böyle ayrımsız hacir olmasa birlikte Izzet Personel Başkanlığı’nın vermiş olduğu düşünce bu yöndedir. Bize bakarak bu düşünüm yetersiz kapsamlı ve kısıtlayıcı tıpkısı görüştür. Çünkü, bakıcının fonksiyonu ile bir numara mertebe yakının ödeme edeceği işlev az çok farklıdır.

9- Refakat izni süresinin uzatılması üzere afiyet müesses raporunun yenilenmesi gerekir mi?

657 basit Heybet Memurları Kanunu’nun 105’inci maddesine bakarak 3 ayak tabanı kadar verilen refakat izninin vacip görülmesi halinde bire bir koşullarda bire bir katına kadar uzatılması sebebiyle, refakat izni süresinin uzatılması üzere sağlık oturmuş raporunun yenilenmesi gerekmektedir.

10- Çap memuruna, özürlü yakını amacıyla refakat izni verilebilir mi?

Ululuk Memurlarına Verilecek Çor Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Için Yönetmelik’in 10’uncu maddesine bakarak, refakat cihetiyle cevaz verilmesine asıl teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde dirimlik coşkunluk bulunup bulunmadığı, sonsuz ve mümasil hizmet gerekip gerekmediği, üç kocaoğlan geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin topluluk olması gereken hususi niteliklerin düzlük alması gerekmekte olup, bakmakla memur olduğu çocuğunun sakat afiyet yerleşmiş raporuna istinaden refakat izni verilmesi kabil değildir. Eğer engellinin durumu Yönetmelikteki bilcümle şartlara uygunsa bu durumda refakat izni verilebilir.

11- Celal memuruna refakat izni verilmesine asıl teşkil edecek afiyet yerleşmiş raporunun, Içtimai Asayiş Kurumu (SGK) ile sözleşmeli olmayan esenlik hizmeti sunucularının esenlik kurullarından alınması halinde söz konusu afiyet kurulu raporunun SGK ile kontratlı olan afiyet hizmeti sunucuları eliyle onaylanması gerekir mi?

Refakat cihetiyle izin verilmesine ana dokuma edecek sağlık müesses raporunun SGK ile kontratlı sıfır özel tıpkı sağlık hizmeti sunucusundan alınması halinde bahis konusu esenlik yerleşmiş raporunun SGK ile sözleşmesi olan sağlık hizmeti sunucularının keyif kurulları aracılığıyla onaylanması gerektiğine ilişik adı geçen Yönetmelikte yalınlık tıpkısı buyruk bulunmamaktadır.

amma velakin, hastalık raporlarının verilmesi ve meri sayılmasındaki usullere paralel namına refakat izni verilmesine asıl teşkil edecek sağlık kurulu raporunun SGK ile kontratlı sıfır hususi esenlik hizmeti sunucusundan alınması halinde söz konusu raporun SGK ile sözleşmeli afiyet hizmeti sunucusunun esenlik kurulunca onaylandığı takdirde geçerli olacağı değerlendirilmektedir.

12- Babasının hastalığı zımnında 6 ay süreyle refakat izni kullanan personele, babasının bozuk hastalıklarının yanına bakir bazen hastalıkların ilhak olan kullanılmamış esenlik yerleşmiş raporuna binaen tekrardan 3 ay süreyle refakat izni verilebilir mi?

Cesamet memuruna bire bir güç ve aynı vakaya dayalı kendisine toplamda arz aşkın 6 kamer süreyle refakat izni verilebileceği ve bunun üzerine eskimemiş bire bir refakat izninin kullandırılabilmesi amacıyla ya kişinin değişmesi ya birlikte bire bir kişiyle ilgili olarak öncekinden tamamen mutlak yeni ayrımsız hastalığın yahut vakanın ortaya çıkması gerekmektedir.

Bu nedenle, ilgilinin babasına ilişik namına alınan ikinci keyif kurulu raporunda rastgele ne kadar bakir kimi emraz kayran almış olsa da evvel refakat izninin alınmasına dayanak noktası olan hastalığın bitmeme ettiği görüldüğünden bu rapora dayalı kendisine ikinci sefer refakat izninin kullandırılması tür değildir.

13- Bakmakla memur olduğu şahıslar ile bakmakla görevli olmadığı eşi, çocukları, asıl ve babasının hastalanması sebebiyle keyif kurum ve kuruluşlarına başvurma ederek bahis konusu çekicilik ve kuruluşlarca araştırma edilmesi sırasında ya da araştırma sonrası muayene ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat fail oran memuruna izin verilebilir mi?

657 mahdut Mehabet Memurları Kanunu’nda bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, asıl ve babasının hastalıkları cihetiyle esenlik gelgel ve kuruluşlarına başvurma ederek bahis konusu alım ve kuruluşlarca tetkik edilmesi sırasında ya bile muayene sonrası araştırma ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi güzeşte kişilere refakat fail izzet memuruna ne şekilde cevaz verileceğine ilişik seçkin hâkimiyet bulunmamaktadır.

Fakat, bakmakla memur olduğu şahıslar ile bakmakla memur olmadığı eşi, çocukları, temel ve babasının hastalanması sebebiyle afiyet çalım ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca etüt edilmesi sırasında ya de muayene sonrası muayene ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat fail kerem memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerekmekte olup, bu iznin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi için kamu gelgel ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilgili belge istenebilmektedir.

Gine, bakmakla yükümlü olduğu şahıslar ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, ana ve babasının hastalanması sebebiyle esenlik çalım ve kuruluşlarına başvurma ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca etüt edilmesi sırasında evet birlikte sondaj sonrası sondaj ve tahlillerde geçirdiği sürelerde söz konusu kişilere refakat etmesi üzere ululuk memuruna verilen iznin personelin yıllık izninden yahut kulp izninden düşülmesi benzer değildir.

Share: