Polislik üzere incizap fail kontratlı personele hareket sonu tazminatı ödenir mi?

Okunabilen yer birkaç iki sene hizmeti bulunan ve aynı ay önceleri kurumuna haber atfetmek koşuluyla sözleşmesini fesheden kontratlı personele iş sonu tazminatı ödenmelidir.

Soru: Eylül 2017’den beri belediyede kontratlı personel namına çalışıyorum. Polislik için müracaat yaptım. Polis okuluna akseptans edilirsem işimden çekilme etmem gerekiyor. İstifa etmem durumunda tazminat haklarımdan faydalanabilir miyim?

Cevap: 5393 az Şehremaneti Kanununun 49. maddesi ile belediyelerde sözleşmeli personel istihdamına mezuniyet bırakılmış, istihdam alanları düzenlenmiş, sözleşmeli personel üzerine bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 dar Mehabet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına bakarak istihdam edilen sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Bap hükmünde hareket sonu tazminatına ilgilendiren tıpkısı rapor vadi almaması cihetiyle konunun 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

657 basit Kanunun 4/B maddesinde, Kontratlı personele verilecek aksiyon sonu tazminatının miktarının Cumhurbaşkanınca belirleneceği hükme angaje, bu kapsamda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde aksiyon sonu tazminatı miktarı ile ödence ödenecek ve ödenmeyecek haller belirlenmiştir.

Esasların 7. maddesinin önce fıkrasında, “Amme hava ve kuruluşlarının mahdut dışı teşkilatlarında kontratlı yerine çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık iş saati süresi 40 (kırk) saatin altında mevcut personel (Milli Eğitim Bilimi Bakanlığında düzgü ekip sonucu ortaya çıkan sarıklı ihtiyacının eylemli öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde inikat ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) dünya kalkışmak için, kurumunda çalışarak, askerlik ve doğum dışında selis sunma birkaç 2 bakım yılını tamamlayanlardan;
a) 5510 basit Toplumsal Sigortalar ve Genel Esenlik Sigortası Kanunu layıkıyla sürekli parçalanmamış hareket göremezlik geliri, malüllük veya yetersizlik aylığı bağlanması veya toptan ifa yapılması,
b) Hizmetlerine lüzum kalmadığı amacıyla sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
c) İlgilinin ilişik 6 ncı maddenin ikinci fıkrası layıkıyla sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından muktezi olan niteliklerden rastgele birini sonraları kaybetmesi,
d) İlgilinin ölümü,.”

hallerinden birinin tekevvün bulmasından dünya bakım sözleşmesi sona erenlere gelişim sonu tazminatı ödeneceği hâkimiyet altına alınmıştır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, “Bu statüde çalışanların anlaşma koşullarına uymaması dolayısıyla hava tarafından, geçim esasları dışında temas nedenle çalışanlar marifetiyle, sözleşmesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi hallerinde, aksiyon sonu tazminatı ödenmez.” denilmektedir.

Esaslara bakarak sözleşmenin etkin marifetiyle feshedilmesi halinde hareket sonu tazminatı ödenebilmesi bazen özel durumların varlığına bağlıdır. Bu durumları tayin edebilmek amacıyla Esasların ekleme 6. maddesinin ikinci fıkrasına, melfuf 1. maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ve katma 3. maddenin (b) ve (c) bentlerine bakılması gerekmektedir. Bu hükümere bakarak sözleşmenin etkin marifetiyle feshinde hisse senedi sonu tazminatına türe kazanılabilmesi için;
-Çalışanın bir ay önceleri malumat yöneltmek koşuluyla sözleşmesini feshetmesi,
-Tahsil durumuyla erişme edilen unvanlara atanmaya kazanması,
-Insan ve keyif mazeretine ilişkin olarak çekicilik içi ünsüz göçüşmesi şartlarını taşımakla alay malay geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, vahit bulunmakla bu arada o birimde ayrımsız unvan ve niteliği taşıyan yersiz boyut bulunmaması veya en birkaç ayrımsız almanak fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine ilişkin namına görev yerinin değiştirilememesi,
koşulları aranmaktadır.

Akıbet kendisine, kesintisiz en az iki yıl hizmeti kâin ve bir kamer ilkin kurumuna malumat atfetmek koşuluyla sözleşmesini fesheden kontratlı personele iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Share: