Polis Memurlarının Saha Komiseri Yardımcılığı Rütbesine Yücelme Sınavı Ve Kursuna Dair Yönerge

POLİS MEMURLARININ KOMİSER YARDIMCILIĞI RÜTBESİNE YÜKSELME SINAVI VE KURSUNA DAİR YÖNERGE

Onay Tarihi :17.09.2003

Izin Makamı :Nazır Musaddak

BİRİNCİ BÖLÜM

Hedef, Format, Dayanaklık Etmek, Tanımlar

Erek

Konu 1- Bu Yönergenin amacı, Güven Hizmetleri Sınıfı personelinden, polis güçleri memurlarının komiser yardımcılığı rütbesine yükselmesinde uygulanacak ana ve usuller ile imtihan ve eğitimleri ile ilişkin hususları düzenlemektir.

Boyut

KAPAT X

Husus 2- Bu Yönerge, Güven Hizmetleri Sınıfında polis memurluğundan komiser yardımcılığı rütbesine yükselecek personeli kapsar.

Dayanaklık Etmek

Konu 3- Bu Direktif, 3201 dar Güvenlik Teşkilatı Kanununun 3870 basit Kanunla değişik 13 üncü maddesi ve 4638 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddelerinin on birinci fıkrası ile 10/8/2001 tarihli ve 24489 sınırlanmış Resmi Gazete’da yayımlanan Güven Hizmetleri Sınıfı Personeli Derece Terfileri ve Istimara Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Özellik 4– Bu Yönergede sabık deyimlerden;

Umum Müdür : Güven Umumi Müdürünü,

Genel Müdürlük : Güven Genel Müdürlüğünü,

Kurs : Komiser Yardımcılığı Kursunu,

Kursiyer : Komiser Yardımcılığı Kursuna katılan Polis Memurlarını,

Eğitim Birimi : Komiser Yardımcılığı Kursunun açılmış olduğu yetişek kurumunu,

Eğitim Birimi Müdürü : Komiser Yardımcılığı Kursunun küşade olduğu eğitim bilimi kurumunun müdürünü,

Eğitim Görevlisi : Eğitim biriminde öğüt okutan kadrolu yahut kadrosuz eğitici ile ücretli ders görevlilerini,

Kurs Dönemi : Teşrinievvel ayının geçmiş haftası ile Haziran ayının serencam haftasını havi kullanışlı eğitimi bile içine düz 9 mahiye terbiye tedris süresini

rapor kırat.

İKİNCİ SEKTÖR

Kursun Inhilal Zamanı ve Adaylarda Aranılacak Koşullar

Komiser Yardımcılığı Kursu

Özellik 5- Genel Müdürlükçe yapılan güdük ve ayrıntılı vadeli kadro planlaması doğrultusunda, polis amirine ihtiyaç duyulması halinde, boş kol sayısına göre ve o sene Polis Akademisinden çıkışlı olan öğrenci sayısından fazla olmamak şartı ile polis memurları için saha komiseri yardımcılığı kursu açılır.

Komiser Yardımcılığı Rütbesine Itila

Yön 6- (Değişik: 11.10.2004 Vekil Onaylı) Referans niteliklerini taşıyan polis memurlarının saha komiseri yardımcılığı rütbesine yükselebilmeleri üzere yapılacak kayıtlı sınav ve telaki sınavını kazanarak, açılacak kursu ve ağırşak süresi içerisinde kadroda uygulamalı eğitimlerini sükse ile tamamlamaları şarttır.

Başvuruda Aranacak Nitelikler

Yön 7- Kursa katılmak talip adaylarda;

a) (Değişik: 11.10.2004 Icra Vekili Musaddak) Genişlik beş altı dolay lisans seviyesinde aynı yükseköğretim programından varmak,

b) Mesleğe girdikten sonra yapılan askeriye süresi bile dahil doğmak üzere, akıbet müracaat tarihi itibariyle çalışarak sunu beş altı 6 yıl polis güçleri memurluğu yapmış görünmek,

c) Serencam 3 sene sicilinin müspet olması,

d) Akıbet 3 yıl içerisinde kıdeme etkili ukubet almamış oluşmak,

e) Haklarında meslekten veya memuriyetten tart cezasını gerektirecek suçlardan belde devam eden adli veya yönetimsel soruşturması düşmek,

f) 18 yaşından sonradan yapılan gözyaşı tashihleri dikkate alınmamak için, sonuç müracaat tarihi itibariyle 37 yaşından çağ almamış görünmek,

g) (Değişik: 11.10.2004 Bakan Musaddak) Yapılacak bağlanmış ve kavuşma sınavlarında kudretli tutmak

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ DEVIR

Başvuru ve Kayıtlı Sınavı

Sesli Duyuru

Yön 8- 10/8/2001 tarihli ve 24489 mahdut Resmi Gazete’da yayımlanan ?Itimat Hizmetleri Sınıfı Personeli Mertebe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin? 41 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, Personel Dairesi Başkanlığı yoluyla alınacak onaylama ile kursa katılacak personel kontenjanı belirlenir. Başvuru şartları ve diğer hususlar teşkilata tıpkı genelge ile duyurulur.

Başvuru (Ayrı Ayrı: 11.10.2004 Vekil Musaddak)

Özellik 9- Matlup nitelikleri taşıyan ve iştahlı personel, belirlenen müracaat tarihleri içerisinde, mecbur bulundukları birim amirliklerine arzuhâl ile başvururlar. Askerlik görevini yapmakta olan, ücretsiz izinli olan ve geçici vazifeli bulanan personel, başvurularını birincil kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

Başvurular, İllerde sekreterya hizmetleri Eğitim Büro Müdürlüklerinin uhdesinde doğmak için; başvuruda kâin personelin aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları, zatî dosyalarındaki bilgi ve vesaik ile karşılaştırılması Personel Büro Müdürlükleri ile koordineli olarak, Merkezde ise Personel işlerinden sorumlu birimler marifetiyle müracaatları akseptans edilerek işlemler yürütülecektir. Personelin müracaat şartlarını taşıdığına ait belgelerin kayran aldığı dosya, istendiğinde Terbiye Kat Başkanlığı’na yetişmek üzere Terbiye birimlerinde kayırma edilecektir.

Usulüne uygun alınmayan başvurulardan Birim Amirliği sorumludur. Kusurlu beyanda bulunarak idareyi yanıltan personel üzerine, Birim Amirliğince idari iş yapılır.?

Sınavlara Nida (Değişik: 11.10.2004 Bakan Musaddak)

Madde 10- Sınavlara hangi antlaşma, nerede girileceği ile personelin isimleri ve sınavlarla ilişkin ayrıksı hususlar, Terbiye Dairesi Başkanlığı marifetiyle personelin kendilerine tebliğ edilmek için kadrolarına bildirilir.

Nominal Esasları (Değişik: 11.10.2004 Nazır Musaddak)

Özellik 11- Yazılı Sınav, çoktan selektif ve mukayyet sınav sınavı şeklindedir.

Mukayyet, Öğrenci Berceste ve Al Merkezi, Milli Terbiye Bakanlığı yahut Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Umumi Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır.

Kurs sınavı Ankara’da, başvuruda bulunan personel sayısının aşkın olması halinde Genel Müdürlükçe tayin edilecek mıntıka merkezlerinde yapılır.

Sınava, sınavın yapılacağı el dışından katılacak personel, sınavdan önceki benzeri gün, sınav günü ve sınavdan sonraki bir dönüş arızi işyar; sınava aynı ilden katılacak personel ise sınavdan ayrımsız bölüm evvel, sınav günü mezun sayılırlar.

Yazılmış Sınavın Değerlendirilmesine İlişkin Hususlar (Ayrı Ayrı: 11.10.2004 Vekil Onaylı)

Konu 12- Çoktan seçmeli test cevap kağıtları, bilgisayarda optikçi okuyucuda değerlendirilir. Değerlendirme, yüz eksiksiz fakül üzerinden sunu erdemli benek alanlardan yok etmek kanalıyla yapılır. Kıymetlendirme sonucunda, Genel Müdürlükçe belirlenen sayının 3 merhametsiz büyüklüğünde personel kavuşma sınavına girmeye doğruluk nail olur.

Fakül sıralamasında kontenjanın böylecene teadül olması yerinde sırasıyla;

a) Polisi İlgilendiren Mevzuat ile ilişkin sorularda puanı aşkın olan,

b) Eşitliği halinde Ukubet ve Ukubet Muhakemeleri Usulü Hukuku ile ilgili sorularda puanı aşkın olan,

c) Eşitliği halinde sicil numarası evvel olan,

yeğleme edilir.

Mukayyet sükse listesi, sınav sonuçlarına yapılabilecek itirazların sonuçlandırılmasının ardından kesinleşir.

Yazılı sonuçları, o çağ açılan Komiser Yardımcılığı Sınavı kursu için geçerlidir. Sınavı kazanan adaylar, bu yönergenin 17 nci maddesi birinci fıkrasına göre o çağ üzere açılan kursa katılmazlarsa daha sonraları tek hak kanıt edemezler.

Mukayyet evrakına ?ÇOK GİZLİ? mahremiyet kademeli evraka yapılan muamelat uygulanır. Karşılık kağıtları ile sınava ait gelişigüzel çeşit evrak, mazbata ve sair vesaik, Eğitim Bilimi Daire Başkanlığında beş sene müddet ile saklanır.

Mukayyet Sonuçlarına İtiraz (Ayrı Ayrı: 11.10.2004 Bakan Musaddak)

Husus 13- Yazılı Sınav sonuçlarına, maddi günah bulunduğu iddiasıyla, sonuçların ilanından itibaren 24 saat içre Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılmış olarak itiraz edilebilir. Süresi içerisinde itirazda namevcut adayların itirazları dikkate alınmaz.

İtirazlar, sınavı Öğrenci Berceste ve Harmoni Merkezi’nin veya Milli Yetişek Bakanlığı’nın yapması yerinde bu birimler tarafından, Güvenlik Genel Müdürlüğü’nün yapması durumunda sınav sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan alt kurul aracılığıyla, karşılık kağıtları bilgisayarda gözlükçü okuyucuda yine okutulmak kanalıyla 24 saat içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz sonuçları Eğitim Bilimi Kat Başkanlığında duyurulur ve ayrıca sınava katılan adaylara mukayyet yerine bildirilir.

Sınavı Temelsiz Sayılacaklar

Konu 14- Sınav komisyonlarınca, sınavlarda;

a) Eşlem çekenler ile kopya girişiminde bulunanların,

b) Adına bire bir eksantrik kişinin sınava girdiği tespit edilenlerin,

c) Imtihan düzenine aykırı davranışta bulunanların

sınavları asılsız sayılır ve bu eşhas karşı sıkı işlemi uygulanır.

DÖRDÜNCÜ SEKTÖR

Terbiye Tedris ile İlgili Hususlar

Yetişek Programları ve Süresi

Husus 15- Yazılı sınavı kazanarak kursa katılmaya türe kazanan personelin listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Personel Dairesi Başkanlığınca sınavı kazanan adaylar arızi görevle kursun açılacağı Yetişek Birimi emrine atanırlar.

6245 çevrilmiş Harcırah Kanununun 37 nci maddesine bakarak, Eğitim Bilimi Birimi emrine atanan kursiyerlerin Eğitim Birimine geliş ve ağırşak sonrasında kadrolarına dönüş yollukları ile kursiyerlerin otama giderleri kursiyerlerin kadrolarınca, Eğitim Birimindeki ikamet yevmiyeleri ise Yetişek Birimince tahakkuk ettirilerek kursiyerlere ödenir.

Kursun eğitim programı ve derslere ait müfredat, Eğitim Dairesi Başkanlığınca kursiyer adaylarının basamak, görev ve sorumluluklarına akıllıca namına hazırlanır ve Umumi Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.

Kursun yekpare başlama ve final tarihi, uygulamalı eğitim zamanı, sınav ve tatil günleri Eğitim Bilimi Dairesi Başkanlığınca hazırlanan faaliyet takvimi ile belirlenir.

Kullanışlı Eğitim ile ait Hususlar

Konu 16- Kursiyerler, Eğitim Bilimi Biriminin bulunduğu ilin kadrosunda, Yetişek Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak Kullanışlı Terbiye Programı doğrultusunda Kılgılı Eğitimlerini tamamlarlar.

Kullanışlı eğitimler, yer beş altı 4 hafta adına planlanmak üzere, periyot tatilinden süratle bilahare yaptırılır.

Kılgısal Yetişek Programının mıhlı bir şekilde işleyebilmesi için Eğitim Dairesi Başkanlığınca Kılgılı Yetişek Talimatı hazırlanır.

Kılgısal Eğitim Talimatına göre kursiyerler, kılgısal terbiye sonunda değerlendirilerek muvaffakiyet durumları puanlandırılır.

Kursiyerler, kılgısal terbiye sırasında, yükselecekleri rütbeye ve görevlendirildikleri birimin düzentileme saatlerine akla yatkın yerine çalıştırılırlar.

Kursa Bitmeme Mecburiyeti

Husus 17- İdarece akseptans edilebilir mazeretleri sebebiyle kursun tevessül tarihinden bildirme çok 5 ibret günü bilahare kursa katılma edenlerin devam etmedikleri müddet devamsızlıktan sayılmaz. değme nedenle 5 ibret haset içinde kursa katılmayanlar kursa kabul edilmezler.

Kursun tevessül tarihinden itibaren 5 ders haset içerisinde kursa katılmayan veya bu müddet içerisinde kurstan ayrılan personelin hesabına, benek sıralamasına bakarak personel çağrılabilir. Çağırma işlemi, eskimemiş kursiyerlerin kursun başlama tarihinden itibaren genişlik geç 10 ders günü içerisinde kursa başlayabileceği şekilde tamamlanır. Kursa sonraları dahil edilen kursiyerlerin kursun ser tarihinden itibaren kursa 10 güne büyüklüğünde geç başlamadan kaynaklanan devamsızlıkları, mecmu süreksizlik sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Kursiyerlere kurs müddetinin 1/10 öğüt günü oranında izin verilebilir. Kurs müddeti; kursun uygulamalı eğitim zamanı dahi karışma koyulmak amacıyla, bütün ağırşak süresinden, resmi tatil günleri ve nısıf yıl izni çıkarıldıktan sonradan geriye artan mecmu ders günüdür.

Ağırşak müddeti içerisinde; izinli, divane yahut izinsiz kendisine ağırşak müddetinin 1/10 ibret gününden aşkın devamsızlığı olan personelin kursla ilişiği kesilir.

Ağırşak Sırasında Yapılacak Sınavlar

Bap 18– Sınavlar, vuzuh sınavları, kurs intaç sınavları, bütünleme sınavı sınavları ve bariyer sınavlarından oluşur.

Küşayiş sınavlar; Kurs döneminin ilk yarısı böylelikle yapılan sınavlardır.

Ağırşak kat sınavları; Ağırşak dönemi böylecene mezuniyete asıl yapılanma eden sınavlardır.

Bütünleme sınavları; Kurs ikmal sınavında 60 puanın altında tabaka kayran veya ders başarı notu 60 puanın altına düşen kursiyerler için açılan sınavlardır.

Engel sınavları; İdarece kabul edilebilir geçerli tıpkı mazereti cihetiyle, vuzuh, ağırşak tekmil yahut tamamlama sınavına giremeyen kursiyerler için mazeretinin ortadan kalkmasını izlem fail 10 aktarılma içerisinde açılan sınavlardır.

Uygulamalı Terbiye Puanı; Kılgılı terbiye böylelikle kursiyerlere sunulan sükse puanıdır. Ikmal muvaffakiyet derecesi hesaplanırken dikkate alınır. Kılgılı yetişek, ağırşak müfredatı içerisindeki derslerden biri kabilinden değerlendirilir.

Ders muvaffakiyet notu; ara sınav notu ile ağırşak itmam yahut bütünleme sınavı imtihan notunun hesap ortalamasıdır. Tıpkı dersten kalburüstü doğmak için, ibret sükse notunun yer bir iki 60 puan olması gerekir. Ancak matematik ortalaması 60 puanın üzerinde bile olsa kursiyerlerin o dersten başarılı olabilmesi için ek olduğu ağırşak itmam sınavlarından 100 parçalanmamış gömlek üzerinden yer beş altı 60 puan alması şarttır. Öğüt başarı notu, 60 puanın altına sakıt olsa birlikte bütünleme sınavından alınan 60 puan almak o dersten ayrılmak amacıyla yeterlidir.

Sınavlara İlişkin Esaslar

Özellik 19- Sınavlara ait esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yetişek Birimi Müdürlüğü, sınavların eğlenceli tıpkısı şekilde yapılması amacıyla yeteri büyüklüğünde personeli teleskop adına görevlendirir ve muktezi tedbirleri alır.

b) Sınavlarda eşlem çekenler, kopyaya teşebbüs edenler, eşlem çekilmesine müzaheret edenler, veya imtihan kağıdının incelenmesinde eşlem çektiği veya kopyaya arkalama ettiği yetişek görevlileri aracılığıyla anlaşılanlar, o sınavdan muvaffakiyetsiz almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

c) Sınavlar, 100 tüm fakül üzerinden dersi okutan eğitim görevlisi vasıtasıyla değerlendirilir. Zorunlu hallerde Eğitim Birimi Müdürünün onayı ile ayrımsız dersi okutan aynı ayrıksı eğitim görevlisi tarafından birlikte değerlendirme yapılabilir.

d) Sınavlarda mertebe ortalama hesabında buçuklar art kamu güncelik tamamlanır. Değişik buçuklu notlar ise yer mümasil nota düşülür.

e) Imtihan sonuçları, sınavın yapılmasından genişlik çok 3 çevrim içerisinde Terbiye Büro Müdürlüğüne doğrulama edilir ve notlar sınav sonuçları alındıktan sonradan toplu namına zar edilir.

f) Sınavlar kayıtlı, aday veya dersin özelliğine göre kullanışlı adına yapılır. Sözlü ve uygulamalı imtihan sonuçlarına itiraz edilemez. Yazılı Sınav sonuçları için, notların ilanını izleme fail 24 saat süresince Eğitim Bilimi Birimine kayıtlı namına itiraz edilebilir. İtirazlar, o dersi okutan yetişek görevlisinin bile içerisinde bulunduğu bire bir dersi okutan bildirme birkaç iki eğitim bilimi görevlisine inceletilir. İnceleme sonucu sunulan gömlek kesindir.

g) Kursiyerlere, sınavlar süresince zorunlu haller dışında vesile izni verilmez. Sınavlara mazeretsiz katılmama yahut mazeretin idarece kabul edilmemesi yerinde engel sınavı yapılmaz. Bu durumda öğrenciler başarısız merhale almış sayılır.

h) Dini ve Milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri imtihan yapılabilir. Fakat, bire bir kursiyer benzeri günde yer haddinden fazla iki dersin sınavına alınabilir.

i) Kurs ikmal sınavları ile bütünleme sınavı sınavları beyninde yeryüzü beş altı iki çağ ara verilir.

j) Tamamlama yahut bütünlemenin engel sınavlarında liyakatsiz olan kursiyerlerin kursla ilişiği kesilir.

k) Sınav istifham ve karşılık kağıtları ile yanıt anahtarları, aynı yıl müddetle Eğitim Bilimi Biriminde müdafaa edilir.

Intaç

Yön 20- Kursiyerlerin ibret başarı notları toplamının bütün öğüt sayısına bölünmesi ile bitirme derecesi hesaplanır. Umumi sükse sırası, tekmil derecesine bakarak tespit edilir. Intaç derecesinin eşitliği halinde sırasıyla; ünsiyet dersleri ayar ortalaması ve mesleki derslerin kademe ortalaması esas alınır. Bunların eşitliği halinde ise, sicil numarası süfli olan genel sükse sıralamasında önce saha alır.

Kursu muvaffakiyet ile bitirenler ekip, bakım, düzenlilik gerekleri ve bakım branşındaki ihtiyaca göre atanırlar ve umumi muvaffakiyet sıralamasına göre önceki üçe giren personel ihtiyaç bulunan kadrolardan seçme yaparak istedikleri kadrolara atanırlar.

Kursiyerlerin, tekmil sükse derecesine göre sıralama olunan cetvel Eğitim Bilimi Dairesi Başkanlığına antrparantez feyiz ve atamaya ana dokuma demek amacıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Kursiyerlerin aldıkları ödüllerin bir sureti Personel Dairesi Başkanlığına aynı sureti da kursiyerlerin kurs sonucu atandıkları kadrolarına gönderilir.

Kursu başarı ile bitirenlere hatim töreni ile sertifikaları verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Esasları ve İzinler

Disiplin Esasları

Özellik 21- Kursiyerler, Itimat Teşkilatı Personeli için ilgilendiren mevzuatlarda belirlenen genel davranış kuralları ile kursun işleyişine ilişkin kendisine, Eğitim Bilimi Dairesi Başkanlığınca kursun o dönemi amacıyla belirlenen çizi kurallarına ve Eğitim Bilimi Birimince konulan kurallara adapte olmak zorundadırlar.

Kursiyerlerin işlemiş oldukları suçlardan etraf, Güven Teşkilatı personeline geçerli mevzuat hükümleri doğrultusunda düzen bağı soruşturması açılır, yürütülür ve sonuçlandırılır.

Sıkı Cezalarının Kesinleşmesi ve İlişik Kesme

Yön 22- Kursiyerlerin kurs süresi içerisinde işlemiş oldukları eylem, işlem, formalist ve davranışlarından muhit kıdeme yanık bir ceza alması yerinde kursiyerin doğrudan kursla ilişiği kesilir.

Bu Yönergenin 22 nci maddesinin bir numara fıkrası, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 19 uncu maddesinin (j) bendinde belirtilen nedenlerden dolayı uygulanacak olan kurstan ilgilendiren kesme işlemi, Eğitim Bilimi Dairesi Başkanının teklifi Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

Bu amal, Güvenlik Teşkilatı Kanununun 04.01.1984 tarihli ve 2445 çevrilmiş Kanunla değişik ek 7 nci maddesi hükümlerine göre sonuçlandırılır. Kurstan ilişiği kesilen kursiyerle ilgilendiren işlemler Personel Daire Başkanlığı ve Eğitim Bilimi Birimince yürütülür.

Bu Yönergenin 17 nci maddesinin 4 inci fıkrasına bakarak mazeretsiz adına devamsızlık sebebiyle kurstan ilişiği kesilenler üzerine Emniyet Örgütü Sıkı Düzen Tüzüğünün ilgilendiren hükümleri uygulanır. Bu durumdaki kursiyerler, aynı elan tıpkısı mahiyetteki aynı kursa paydaşlık ettirilmezler.

Disiplin Kurulunun kararları, onaydan bilahare kursiyere deklarasyon edilir ve bu tarihten itibaren uygulanır.

İzinler

Bap 23- Kursiyerlere, nısıf sene izni, resmi tatil izni, evci izni, kulp izni, haset temas cevaz, gece yatısı izni olmak üzere 6 kök cevaz verilebilir.

a) Nısıf Yıl İzni; Eğitim-tedrisat yılı zarfında iki dolaşma arasında mütezayit iki haftalık izindir. Kursiyerler izinde bulunacakları adreslerini Eğitim Birimine nakletmek zorundadırlar.

b) Resmi Dinlence İzni; Cumartesi, Alışveriş devir ve özge resmi tatillerde gün-akşam verilen izindir. Işyar yahut cezalı olanlar hariç bu tatilde bilcümle kursiyerler mezun sayılır. Evci olmayan kursiyerler akşam ezanı belirlenen saatte Eğitim Bilimi Birimine dönerler.

c) Evci İzni; Anne-baba, evli kardeşler, kayırıcı, eşin temel-babası yahut evli kardeşlerinden herhangi birisinin; Terbiye Biriminin bulunduğu yerde eğleşme ettiği belirlenen kursiyere terbiye ve öğretim yılı süresince Cuma akşamı ders bitiminden, Aksata haset akşam yoklamasına büyüklüğünde, gayrı resmi tatil günlerinde tatil günü sabahı başlayıp tatilin serencam haset akşam yoklamasına kadar Eğitim Bilimi Biriminin bulunduğu ilin belediye sınırları içerisinde, gece yatısına ara vermek üzere sunulan izindir. Evci çıkarılan kursiyerler, resmi tatil gününe müsadif günlerdeki nöbet hizmetlerini hesabına getirirler.

d) Vesile İzni; Kursiyerlere idarece akseptans edilebilir mazeretlerinden dolayı verilen izindir. Doktorlarca sunulan istirahatlerin Yetişek Birimi dışında geçirilmesi üzere Yetişek Birimi Müdürünün onayı şarttır.

e) Haset angajman İzin; Kursiyerlere seçkin mazeretinden âlem bilcümle veya kusurlu aktarılma yerine verilen izindir.

f) (Değişik: 11.10.2004 Vekil Musaddak) Geceleyin Yatısı İzni; Kursiyerlere mazeretlerinden kontekst Eğitim Birimlerince uygun tanıdık hallerde, hafta arası veya sonunda gece dışarıda yatması amacıyla öğüt bitiminden sabah yoklamasına büyüklüğünde verilen izindir. İkameti ağırşak merkezinde bulunanlara de bu nev kesiksiz müsaade verilebilir.

Kursiyerlere verilen evci izni ve gece yatısı izni devamsızlıktan sayılmaz, vesile izni ve günü bağlanak izinleri devamsızlıktan sayılır.

Öğrencilerin İaşe-İbateleri

Madde 24- Kursa katılan kursiyerlere, ücreti mukabilinde Eğitim Birimince tabldot çıkarılır ve barındırılmaları Eğitim Bilimi Birimince sağlanır.

ALTINCI BÜRO

Muhtelif ve Akıbet Hükümler

Meriyetten Kaldırılan Ahkâm

Husus 25- 8/2/1995 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Itimat Hizmetleri Sınıfı Personelinden Polis Güçleri Memurlarının Komiser Yardımcılığına Yükselme Esaslarına Dair Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

(Ekleme: 11.10.2004 Icra Vekili Musaddak)

Ilişik Yön 1- Telaki Sınavı ve Başarı Değerlendirmesi

Mülakat sınavı, Eğitim Bilimi Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır. Kavuşma sınavına, yazılı sınavı sükse sıralamasına bakarak bildirme faziletkâr fakül alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 gâvur personel çağırılır. Buluşma sınavı değerlendirmesi 100 tam nokta üzerinden değerlendirilir.

Kavuşma sınavında adayların herhangi bir birinden; (EK-1)’da yer düz konuların bağlanmış olduğu kartlardan birini gelişigüzel çekmeleri ve çektikleri konu ile ait müracaat yapmaları istenir. beherglas adaya konu için düşünmesi ve lokma tatlısı yapması amacıyla kıymet süre verilir. Mülakat sınavında adayın; laf üzerine bilgi düzeyi, kendisinden istenileni algılama, kendine yürek duyma, namzet anlatım ve üzeri dilini istimal becerisi oluşmak amacıyla 5 ayrı kritere bakarak değerlendirmesi yapılır.

Kıymetlendirme, beherglas ölçüt üzere genişlik yüksek 20 puan oluşmak üzere (EK-2)’birlikte mevcut telaki kıymetlendirme formuna işlenerek yapılır. Adayın buluşma puanı; komite üyelerinin vermiş oldukları puanların toplamı ile elde edilir.

Mukayyet ve buluşma sınavı puanlarının toplamına bakarak en efdal puandan başlanarak yeniden sükse sıralaması yapılır. Tanzim sonucu müsavat olması halinde geçmiş yazılı puanı aşkın olan, onun dahi bedel olması halinde sicili geçmiş olan tercih edilir. Tanzim sonucuna göre, o sene belirlenen kontenjan miktarı kadar personel temel, bu miktarın yarısı büyüklüğünde personel rezerv adına belirlenir

Yürürlük

Madde 26- Bu Direktif onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Icra

Özellik 27- Bu Direktif hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

O L U R

17/09/2003

Abdülkadir AKSU

İçişleri Bakanı

KATMA-1

TELAKI SINAVI KONULARI

1 Atatürk İlkeleri 2 Anne Hak ve Özgürlükler 3 Taharri, Halk Koyma, Yakalama 4 Cebe Istimal Yetkisi 5 Pres Kullanma Yetkisi 6 SU Sürecinde CMUK’dahi Yapılan Değişiklikler 7 CMUK Kapsamında Polisin Fariza, Yetki ve Sorumlulukları 8 İnsan Hakları 9 İnsan Hakları Cihanşümul Beyannamesi 10 Deliller ve Koruma Tedbirleri 11 Olay Yeri İnceleme 12 Delilden Sanığa Gitme Prensibi 13 Akilane ve Sağlam Işkil Kavramları 14 Teknolojiden Intifa 15 Poliste Sıkı Düzen Esasları 16 Trafik Kurallarına Uyulmasında Polisin Rolü 17 Kitle Psikolojisi-Kadro Dinamiği 18 Polis Alt Kültürü 19 Polis Güçleri Meslek Etiği 20 Topluluk Destekli Polislik 21 Personel Güvenliği 22 Stresle Mücadele 23 Empatik İletişim 24 Topluluk Çalışması 25 Sıkıntı Tayin ve Hal Teknikleri 26 Zaman Yönetimi 27 Derinti Yönetimi 28 Polis Güçleri Iletişim Araçları İlişkileri 29 İlk Müzaheret 30 Taharri Istirdat

(EKLENMIŞ-2)

TELAKI DEĞERLENDİRME FORMU

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAR 1 . Bahis Için Bilgi Düzeyi   2. Kendisinden İstenileni Algılama   3. Kendine Cüret Sema   4. Namzet İfade Becerisi   5. Üst Dilini Istimal Becerisi   TOPLANMIŞ PUAN  

Share: