Polis Güçleri memuru KPSS ile başka ekip/pozisyona atanamaz mı?

Danışdenk 2. Dairesi 3201 sayılı Güvenlik Teşkilatı Kanununun eklenmiş 24 üncü maddesinde vadi düz “altı yıl süreyle başka kurumlara nakil marifetiyle atanamazlar” hükmünde geçarz “aktarım” ibaresinden, memurun başka kurumlarda durumuna akıllıca benzeri kadroya sınava bağımlı tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiğini belirtti

Bilindiği üzere 3201 sayılı Güven Teşkilatı Kanununun munzam 24 üncü maddesinde, “.Polis Güçleri meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Güvenlik Umumi Müdürlüğü kadrolarına aday polis güçleri memuru kendisine atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara aktarım eliyle atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası düzlük ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuncu faizi ile birlikte, bu sürenin kalık kalan kısmı ile orantılı miktarı ödence namına öbuyurmak zorundadırlar.” hükmü düzlük almaktadır.

Danışbalya 2. Dairesi vermiş olduğu bakir günlü kararlarla burada geçbildirme “aktarım” ibaresine açıklık getirdi:

“aktarım” ibaresinden, memurun başka kurumlarda durumuna akıllıca bire bir kadroya sınava bağımlı tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerekir

T.C.

DANIŞBALYA

Ä°KÄ°NCÄ° DAÄ°RE

Temel No: 2021/8418

Değişmeyen No: 2021/404

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ

İSTEYEN (DAVALILAR) :1- . Bakanlığı / .

VEKÄ°LÄ°: Av. .

2- . Umumi Müdürlüğü / .

VEKÄ°LÄ° : Av. .

KARŞI CANIP (DAVACI) : .

KAPAT X

Ä°STEMÄ°N KONUSU : . Ä°dare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın bozulmasına dayalı Danışyorgan Beşinci Dairesinin 04/04/2019 günlü, E:2016/30069; K:2019/2491sayılı kararının; 2577 sayılı Ä°dari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Yasa ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

ÜLKÜ KONUSU Ä°STEM:

Dava; Rize Ä°l Güvenlik Müdürlüğünde Polis Güçleri Memuru namına görev eden davacının, 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı ile Van Ä°li, . Ä°lçesi, . Itidalli Okuluna Üzeri Eğitimi ve Spor Öğretmeni namına atanması üzerine yapıulan kurumlararası atanma talebinin zımnen reddedilmesine ilişgaraz Emniyet Umumi Müdürlüğü işlemi ile muvafakat verilmemesi nedeniyle göreve başlayamadığından atamasının zımnen bozma edilmesine ilişmaksat Milli Eğitim Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İLK PAYE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. Ä°dare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararla; davacının, polis güçleri memuru olarak atandıktan sonraları 3201 sayılı Kanun’un Ek 24. maddesi 5. fıkrası maddesi gereğtafsilatlı 6 yıl süre ile başka tıpkı kamu kurumuna kurumlararası muvafakat yoluyla naklen atanamayacağının açık olduğu, muvafakat isteğinin reddi uğrunda kurulan sorun konusu işlemde ve davacıevet muvafakat verilmemesi sonucu göreve başlamama zımnında öğretmenlik atamasının zımnen fek edilmesine ilişmaksat işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine değişmeyen verilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Davacının temyiz başvurusu üzerine Danışhemayar Beşinci Dairesince verilen 04/04/2019 günlü, E:2016/30069; K:2019/2491 sayılı kararla; 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun Ilişik 24. maddesi hükmünde geçyeryüzü “aktarım” ibaresinden, memurun başka kurumlarda durumuna akla yatkın ayrımsız kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, yarışma sınavı sonucuna bağlı namına mahsus kadrolara ve gene sınava bağlı kariyer görevlere yapılması müstelzim nakillerin Katma 24. maddede geçsunma “nakil” kavramı içinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla çalışanların mahsus tıpkısı yarışma sınavı sonucuna göre kurumların muvafakatlarıyla başka kurumlara naklen atanmalarına olanak bulunduğu hususunun kuşkusuz olduğu;

Ä°darelere amme görevlilerinin diğçeri kamu gelgel ve kuruluşlarına naklen geçişleri içmağara muvafakat ödeme üzerine takdir yetkisi tanınmış ise dahi, bağımsız milletvekili ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması kanalıyla gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine bağımlı olduğu;

Amme hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğteferruatlı kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin sunu yüksek olduğu ve hizmetlerinden sunu yüksek oranda yararlanılacak aynı birimde çalıştırılmalarının amme yararına akıllıca düşeceği, bu itibarla davacının yaptığı görev ile KPSS sonucunda aldığı puana dayalı olarak yerleştirilmesi üzerine atanacağı görevin nitelikleri dikkate alındığında, ülkü konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle Ä°dare Mahkemesi kararının bozulmasına değişmeyen verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNANLARIN İDDİALARI :

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; sorun konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davacının muvafakatı beklenirken atamasına ilişkin işlemin iptaline yönelik aynı işlem dahi kuruluş edilmediğinden Bakanlıkları aleyhine ülkü açmasına lüzumlu bulunmadığı gelecek sürülerek, hukuka uygun bulunan Duruşma kararının onanması ve bozulmaya ilişkin Daire kararının ise düzeltilmesi istenilmektedir.

Güven Genel Müdürlüğü tarafından; davacının kurumlar arası nakil için öngörülen 6 yıllık çalışma süresini doldurmadığı, dava konusu işlemin dayağı olan yasalı düzenlemeyle ilişkin olarak, Esas Mahkemesi’nin 12/10/2011 günlü, E:2010/25; K:2011/136 sayılı kararı ile, “4.6.1937 günlü, 3201 sayılı Itimat Teşkilatı Kanunu’na, 26.04.2005 günlü, 5336 sayılı Yasa’un 2. maddesi ile eklenen Melfuf Husus 24’ün beşinci fıkrasının ‘Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara aktarım yoluyla atanamazlar.’ biçimindeki ikinci cümlesinin Esas’evet aykırı olmadığına ve itirazın reddine” hükmedildiği, personel ihtiyacının bulunduğu gelecek sürülerek, hukuka uygun kâin Murafaa kararının onanması ve bozulmaya ilişmaksat Daire kararının ise düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞBALYA TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESÄ°: Davalı idarelerin değişmeyen düzeltme isteminin kabulü ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Ä°kindar Dairesince; Danışyatak Beşinci Dairesi tarafından, Danışyorgan Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının “Kuma Hükümler” kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca benzeri gönderme kararı verilmeksizin Dairemize yersiz davada, Araştırı Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten bilahare gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçelerinde istikbal sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun’un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Yasa ile değişik 54. maddesi hükmüne akıllıca bulunduğundan, değişmeyen düzeltme istemlerinin kabulü ile Danışbedel Beşinci Dairesinin 04/04/2019 günlü, E:2016/30069; K:2019/2491 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Ä°dare ve Idrak Mahkemeleri tarafından sunulan kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı Ä°dari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde tamlanan nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, davacı tarafından müstakbel sürülen hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktadır.

DEĞIŞMEYEN SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYÄ°Z Ä°STEMÄ°NÄ°N REDDÄ°NE,

2. . İdare Mahkemesince sunulan . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde kâin davacı üzerinde bırakılmasına, kararın düzeltilmesi aşamasında davalı idarelerce yapıulan .-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı idarelere verilmesine, artan misil ücretinin aidiyetine göre taraflara iadesine,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 03/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share: