Polis disiplin cezalarında neler değişti? İşte karşılaştırılmalı resim

Yürürlüğe giren 682 az KHK ile Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline uygulanacak düzen bağı cezalarında bazı tebeddülat yapılmıştır.

682 sınırlanmış Kanun Hükmünde Kararname 23 Ev 2017 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tıklayınız.

KHK ile inanma, cingöz ve yaka asayiş personeline uygulanacak disiplin cezaları baştan belirlendi.

Aşağıda beher cezaya dayalı sakat ve yeni mevzuat hükümleri düz almakta…

UYARMA CEZASI

Ayrıntı kurallarına uymaz davrananlara ihtar cezası verilecek.

Usulüne uygun verilmiş tıpkı emrin kavisli verildiğini, yapılmayacağını ikna etmek fiiline uyartı cezası verilecek

Günce sakal traşı olma zorunluğuna sunulan uyarma cezası kaldırıldı. Fakat, foto ve ruba ile ilgilendiren olarak mevzuatta lokalize kurallara uymamak fiiline ayıplama cezası getirildi.

EMNİYET TÜZÜĞÜNDE SAHA KAYRAN ESKİ DÜZENLEME 682 SAYILI KHK’DA SAHA KAYRAN YENİ DÜZENLEME 1Silahını, şalter ve gerecini, peyda etmek ve kuşamını bakımsız ağrımak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek,
2Zorunlu benzeri neden olmaksızın günlük sakal tıraşı olmamak. a) Silahını, anahtar ve gerecini, çul ve kuşamını akman tutmamak, çalıştığı içtima temizliğine ilgi göstermemek.
b) Izinli makamlarca muayyen artırım tedbirlerine riayet etmemek veya kullanımına verilen kamu kaynaklarının kullanılmasında gösterilmesi gereken akıllıcasına seviyedeki özeni göstermemek.
c) İzinsiz yahut kurumunca akseptans edilebilir özrü olmaksızın belli zamanda yapılması gereken faaliyetlere geç beklemek.
ç) Görevdeyken, yetkili makamlar aracılığıyla cevaz sunulan olaylar haricinde fariza veya hizmetle ilgisi sıfır işlerle aramak.
d) Özürsüz veya destursuz yerine mesaiye geç gelmek yahut er bırakmak evet bile günce say saatlerine riayet etmemek.
e) Edep kurallarına uymaz kasıntı ve davranışlarda yatmak.
f) Emrin icrası yahut sonuçları ile katılma sağlanan toplantılarla ilişik yerine görevlendirme eden amire vukuf ayırmak.
g) Usulüne makul adına kendisine bırakılmış olan tıpkı buyuru üzerine; emrin akıllıca olmadığı, yanlış verildiği, yapılamayacağı ve tıpkı şekillerde amirini aşikâre kritik etmek veya amire cebin itirazda yatmak (Mir vasıtasıyla karar verilene büyüklüğünde astın fikrini savunması veya emrin yabansı olduğu hususundaki kanaatini açıklamak için amire yaptığı itiraz bu kapsamda disiplinsizlik teşekkül etmez.).

KINAMA CEZASI

Mevzuata yahut mesleksel teamüllere hilaf hitaplarda olmak fiiline melamet cezası verilecek

Namına sunulan tabancanın orijinalliğini bozacak boya, istila, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak eşkâl, desen, foto ve ıra üzere tebeddülat yapmak.

Laf yapmaya tayip cezası verilecek

EMNİYET TÜZÜĞÜNDE MEYDAN DÜZLÜK ESKİ DÜZENLEME 682 SAYILI KHK’DA DÜZ DÜZ YENİ DÜZENLEME 1Görev sırasında yahut dışında yasaklanan biçimci ve davranışlarda düşmek,
2(Kapatılan ilişki)
3Zorunluluk olmadan mertebe sırasına uymayarak başvuruda mevcut olmak,
4Emrinde çalışanların yetiştirilmesi, eğitimi ve gözetimi görevini yerine getirmemek.
5Nöbeti teslimden sonradan fariza namına özürsüz geç kaçmak,
6Görev sırasında, görev dışı işlerle geçindirmek yahut dosdoğru bir bozukluk olmadan hisse senedi sahiplerini oyalamak,
7Herhangi bire bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranları yanıtsız artırmak, yeniden savsaklamak,
8Yasa, tüzük, yönetmelik, değişmeyen, genelge, direktif ve buyruklarla belirlenen hususlar üzerine yersiz, işi uzatacak ve savurganlığa hastalık olacak biçimde düşün iletmek yahut istifham tetebbu etmek,
9Bildirimleri süresi içerisinde namına ulaştırmamak,
10Yürürlükteki hükümlerle taşınmasına yahut bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, polis güçleri mesleğinin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde bilezik, kolye, madalyon, rozet vb. şeyleri kaydetmek,
11Görev sırasında veya dışında aynı rütbedeki arkadaşlarına karşı hürmetsiz yapmak,
12(Mülga ilgi.) a) Fariza sırasında veya dışında, mevzuat yahut talimatlarla yasaklanan davranışlarda düşmek.
b) Mevzuatta sınırlı asıllar ve kurallara riayet etmeden aday, yazılmış veya elektronik yerine başvurma yahut şikayette yatmak.
c) Nöbeti teslimden sonra görev namına özürsüz yerine geç okşamak.
ç) Bildirimleri süresi içerisinde hesabına ulaştırmamak.
d) Mevzuat veya talimatlarla taşınmasına veya bulundurulmasına müsaade bırakılmış olanlar dışında, mesleğin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde yüzük, kelepçe, kolye, madalyon, rozet ve tıpkı şeyleri görmek.
e) Fariza sırasında veya dışında kendisi ile benzeri rütbede çalışanlara veya emek arkadaşlarına karşı saygısız muamele etmek.
f) Mevzuat ve talimatlarla kendisine bırakma edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten takiye ettiğini gösterecek burun ve davranışlarda mevcut olmak.
g) Amirleri, üstleri, tıpkısı rütbedeki yahut çalışma arkadaşları üzerine ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların iş, gösteri ve kişilikleri karşı pejoratif yahut konuştuğu kişilerde zehir intiba bırakacak tarzda suratsız sözler beyan etmek.
ğ) Zaten demirbaş tabanca veya geçici yerine verilen demirbaş tabancanın üzerinde orijinalliğini bozacak boya, kaplama, kazıma resim veya ciddiyetle bağdaşmayacak merkez, desen, suret ve ıra gibi tebeddülat yazmak.
h) Mevzuata yahut mesleksel teamüllere ters hitaplarda çıkmak.
ı) Bu fıkrada disiplinsizlik yerine saptanan eylem, işlem, formalist ve durumlar dışında değme biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha ve ihmal yayımlamak.
i) Resim ve giyecek ile ilgili yerine mevzuatta sınırlı kurallara uymamak.

AYLIKTAN AKÇAKESME CEZASI

Şahsiyet işleriyle ait olarak araya aracı koyarak kayırma rıza fiiline mülhak namına evleviyet isteme fiiline üstelik aylıktan akçakesme cezası verilecek

Kolluk kuvvetlerinin sellemehüsselam memleket dışına balkon yasağı uygulaması bitmeme edecek. Bilindği üzere bu yasaklama memurlar için kaldırılmıştı

Hak bir sebep olmadan kişileri bekletivermek, Selamlama ile ilgilendiren adına sınırlı kurallara riayet etmemek ve Resmi protokol kurallarına mugayir kurum ve davranışlarda bulunmak fiillerine bile aylıktan akçakesme cezası verilecek

KAPAT X

İzin verilen haller dışında resmî elbise giymemek fiiline aylıktan akçakesme cezası verilecek

EMNİYET TÜZÜĞÜNDE SAHA DÜZLÜK ESKİ DÜZENLEME 682 SAYILI KHK’DA SAHA DÜZ YENİ ARANJMAN Üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını müstelzim fiiller; 1Yönetmelik hükümlerine ters biçimde saç atmak, bıyık yahut şakak artırmak,
2Görev içinde veya resmi giysiyle fariza dışında sokakta kolkola gidermek, ağırbaşlılıkla bağdaşmayacak biçimde davranışlarda mevcut olmak, faziletkâr sesle bahsetmek veya halk şakası boşaltmak,
3Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Don Yönetmeliğine hilaf biçimde oturmak, kalık kuşamla göreve geçmek, fariza yeri kol araması ve sicil numarasını takmamak.
4Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara yahut formalist ve davranışlarına ilgilendiren uyarılarına uymamak veya ertelemek,
5Amir ve üstleri vasıtasıyla sorulan soruları gereken müddet süresince yanıtlamamak,
6Görevde ilgisizlik tavzih etmek, görevi aldatmak veya geçerli ayrımsız özrü olmaksızın tamlanan sürede bitirmemek,
7İş sahiplerine veya halka karşı itibar keskin saraka ifade etmek veya davranışta bulunmak,
8Özlük işleriyle ilişik olarak başkalarını aracı koyup iltimas özlemek,
9İzinsiz yahut kurumunca akseptans edilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine gelmemek,
10Görev dışında amir veya üstlerine saygısız kalkmak.
11Nokta görevinde hoşbeş etmek, dideban uğrunda benimsenmek yahut başkalarının oturmasına müsaade isnat etmek, noktada mesleğe yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmak,
12Resmi giysi giyenler üzere; çatı yahut eklentileri dışında evet da çevirgeç zarfında görevin gerektirdiği şapka, ezik, kep, tolga veya kaskı giymemek.
13Görevli bulunduğu tam görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi giysiyle kahvehane, kahvehane, lokal, pakt vb. yerlerde benimsenmek,
14İzinsiz namına işyar bulunduğu il sınırları dışına çıkmak.
15Emrinde çalışanları veya Devletin miftah ve gereçlerini hususi işlerde yolmak. 1) Mevzuat veya talimata marjinal namına sakat kuşam ve teçhizatla göreve çıkmak.
2) Bey ve üstlerinin, fariza ve mesleksel konulara yahut formaliteci ve davranışlarına ilişik uyarılarına uymamak ya üstelik bu uyarılara vurdumduymaz eğleşmek, mir ve üstleri vasıtasıyla sorulan soruları müstelzim süre içinde yanıtlamamak.
3) Özlük hakları ile ait veya ayrıksı benzeri şahsi kazanç temini amacıyla başkalarını aracı koyup evleviyet ve imtiyaz kâm almak.
4) İzinsiz yahut kurumunca akseptans edilebilir benzeri özrü olmaksızın yirmidört saate kadar göreve gelmemek.
5) Fariza dışında kumandan yahut üstlerine saygısız muamele etmek.
6) Kere görevine gelmemek yahut defa ya bile bekçi görevinde mevzuatla ve talimatlarla belirlenen kurallara karşıt hareket etmek.
7) Görevli bulunduğu sırada fariza gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi ruba ile kahvehane, kahvehane, lokal, pakt ve aynı yerlerde oturmak.
8) Amirinden cevaz almaksızın görevli bulunduğu devlet sınırları dışına geçmek.
9) Emrinde çalışanları yahut Devletin kurgu ve gereçlerini idarece akseptans edilebilir tıpkısı mazereti olmaksızın özel işlerinde görmek.
10) Namına mevdu olan personel kimlik kartını akseptans edilebilir aynı bozukluk olmaksızın ütülmek.
11) Kâh isteklerini namına değirmek, zatî ayrımsız kazanç seçmek, görev yahut sorumluluktan kaçmak kabilinden amaçlarla hastalığını büyültmek veya olmadığı halde benzeri rahatsızlığı varmış kadar göstererek günlük mesainin aynı kısmına katılmamayı yakınlık haline değirmek.
12) Temas yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranlara karşılık vermemek, baştan paketlemek.
13) Görevde vurdumduymazlık izhar etmek, görevi savmak yahut uygulanan benzeri özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek.
14) Harbi tıpkı bozukluk olmadan kişileri bekletivermek.
15) Selamlama ile ilişkin yerine lokalize kurallara riayet etmemek.
16) Resmi protokol kurallarına hilaf gurur ve davranışlarda mevcut olmak.
Dört ila on günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını müstelzim fiiller; 1Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya hisse senedi arkadaşlarına alın öz saygı zehir meze ikna etmek veya davranışta yatmak.
2Yazılı kağıt ve belgeleri kastı olmaksızın zayi etmek,
3Devlet malı şalter, malzeme, cebe, mermi ve donanımını paspallık yüzünden kullanılmaz arkaç ilam etmek,
4Bu Tüzükte cezası gösterilen taksirat dışında tedbir almamak yahut tedbirli davranmamak yüzünden namına tasdik edilen Celal malı eşyanın yitmesine sebep olmak.
5İzinli olduğu günlerde resmi giysiyle, izinli olmadığı günlerde görevli olmaksızın resmi veya sivil giysiyle, Itimat Teşkilatı mensuplarının girmesine yahut oturup eğlenmesine cevaz sunulan yerler dışındaki kahvehane, dernekevi, pakt ve ayrımsız yerlerde oyun oynamak,
6İzinsiz veya kurumunca akseptans edilir özrü olmaksızın 24 saatten aşkın ve iki güne büyüklüğünde görevine gelmemek,
7Mühür veya beratını akseptans edilebilir aynı neden olmaksızın zayi etmek. 1) Kendisi ile tıpkısı rütbede çalışanlara, astlarına veya himmet arkadaşlarına cebin haysiyet şiddetli saraka göstermek, davranışta mevcut olmak yahut alay, alfabe ya bile eylemle giydirmek.

2) Resmi vesika yahut göreve ilgilendiren evrakı yenilmek.

3) Ilaç almamak veya müdebbir davranmamak yüzünden namına doğrulama edilen Çap malı eşyanın hasar görmesine yahut kaybolmasına neden olmak.

4) İzinli olduğu zamanlarda resmi kıyafetle, mezun olmadığı zamanlarda görevli olmaksızın resmi yahut sivil kıyafetle, personelin girmesine yahut oturup eğlenmesine izin sunulan yerler dışındaki kahvehane, lokal, pakt veya ayrımsız yerlerde baziçe düdüklemek.

5) İzinsiz yahut kurumunca kabul edilebilir tıpkı özrü olmaksızın yirmidört saatten aşkın ve iki güne kadar (ikinci çevrim karışma) göreve gelmemek.

6) Istampa veya beratını akseptans edilebilir benzeri illet olmaksızın yenilmek.

7) Yükümlü bulunduğu ahit ve konfirmasyon işlemlerini tamamlamadan ya birlikte zaman ve konfirmasyon işleri tamamlanamadığı takdirde ilişik mevzuatında tamlanan müddet dolmadan görev yerinden boşanmak.

8) Görevle ilişik resmi vesika, açacak ve gereçleri görevin sona ermesine ya dahi kurumca istenmesine rağmen düşüncesiz yontmak.

9) İzin verilen haller dışında resmî giysi giymemek.

Onbir ila onbeş günlüğe büyüklüğünde aylıktan akçakesme cezasını müstelzim fiiller; 1İzinsiz yahut kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın iki günden çok ve üç güne kadar görevine gelmemek. 1) İzinsiz yahut kurumunca akseptans edilebilir aynı özrü olmaksızın iki günden çok ve üç güne kadar (üçüncü devir karışma) görevine gelmemek.

2) İzinli bulunduğu sürede, bakım ve görevin gerektirdiği durumlarda, görevine derhal dönmesi kendisine yavuklu, yazılmış evet da temas bildirişim marifetiyle duyurulduğu halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızın görevine akıllıca sürede dönmemek.

3) Mir ve üstlerine iletilmesi gereken fenomen, vukuf ve emirleri bir zamanlar iletmemek.

4) Fariza sırasında kişilere alın itibar dokunaklı saraka ifade etmek veya davranışta çıkmak.

5) Fal ve soruşturmaları alaşağı etmek, fal raporları ve sormaca raporlarını süresinde ilgilendiren yerlere susmak veya göndermemek ya dahi akseptans edilebilir bire bir sebep olmadan soruşturmayı kem artırmak.

KISA SÜRELİ TEVKIF CEZASI

“Borçlanıp ödememeyi alışmışlık haline ifham etmek” fiiline henüz evvel 10 kamer durdurma cezası veriliyorken eskimemiş düzenlemede bu edim “Akseptans edilebilir mücbir nedenler haricinde borçlanıp ödememeyi huy haline lütfetmek.” şekline dönüştürülmüş ve verilecek ceza 6 ay mütemadi güdük sürekli tevkif cezasına indirilmiştir.

“İş sahiplerine ya birlikte gelişigüzel nedenle Inanma binalarına gelen evet birlikte getirilenlere hakaret etmek” fiiline verilen ceza gelişmemiş kesiksiz tevkif cezasından uzun sureli tevkif cezasına yükseltilmiştir.

EMNİYET TÜZÜĞÜNDE VADI KAYRAN ESKİ DÜZENLEME 682 SAYILI KHK’DA MEYDAN DÜZ YENİ DÜZENLEME Dört ay güdük kesiksiz durdurma cezasını gerektiren fiiller; 1Amir ve memurlara görevle ait yerine dolma ikna etmek,
2İş sahiplerine evet üstelik seçme nedenle Güvenlik binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek,
3Denetim görevini yerine getirmemek,
4Yükümlü bulunduğu ahit ve doğrulama işlemlerini tamamlamadan ya bile antlaşma ve tasdik işleri tamamlanamadığı takdirde ilişkin yönetmelikte belirtilen süre dolmadan bakir fariza namına gezmek,
5Amir ve üstlerine iletilmesi gereken bilgelik ve buyrukları, zamanında iletmemek ya birlikte olayları, olaylarla ilişik bilgileri amirlerinde ve yöntemince istenmesi halinde da işyar ve izinli bünye ve kişilerden peçelemek,
6Kendisine verilmiş olan tanıtma karnesini yahut polis kimlik kokardını akseptans edilebilir tıpkı bozukluk olmaksızın yenilmek.
7İdareye haber vermeden evet bile bunun üstüne yapılacak soruşturmaya ilgilendiren 2 mahiye süreyi beklemeden varmak,
8İzinsiz evet birlikte kurumca akseptans edilebilir özrü olmaksızın selis kendisine 3 günden çokça ve 5 güne kadar (5 dönme dahil) görevine gelmemek,
9Astlarını, tıpkısı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya üstelik amirlerini nahak yere yere şikayet eylemek,
10Astlarına, tıpkısı rütbedeki arkadaşlarına ve gayrı iş arkadaşlarına söz, alfabe evet bile eylemle hakaret etmek evet birlikte dövme girişiminde düşmek,
11Toplu adına namzet yahut mukayyet şikayette mevcut olmak.
12Görev sırasında bey yahut üstlerine saygısız kalkmak. 1) Emir ve memurlara görevle ilgili adına hile beyan etmek.

2) Denetleme görevini yerine getirmemek.

3) İzinsiz evet bile kurumca akseptans edilebilir özrü olmaksızın kıvrak adına üç günden çok ve ilkokul güne büyüklüğünde (beşinci çağ dahil) göreve gelmemek.

4) Amirlerini, üstlerini, ayrımsız rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya farklı faaliyet arkadaşlarını nahak yere yere şikayet emreylemek.

5) Astlarını, bire bir rütbedeki arkadaşlarını ve diğer düzentileme arkadaşlarını dövme girişiminde olmak.

6) Dolgun olarak sözlü veya yazılı şikayette düşmek.

7) Görev sırasında emir yahut üstlerine hürmetsiz ırgamak.

8) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede antrparantez başıbozukluk yerine tanımlanmamış olmak kaydıyla astları veya faaliyet arkadaşlarına yönelik adına sonsuz ve dizgeli gelişigüzel soy güçlük ve taciz infaz etmek.

Şeş ay güdük süreli tevkif cezasını müstelzim fiiller; 1Görevle ilgili, resmi doküman, kurgu ve gereçleri, görevin sona ermesine evet üstelik kurumca istenmesine karşı anlayışsız yontmak,
2Amirin izni olmaksızın hisse senedi sahiplerinin evet dahi polisle iş ilişkisi bulunabilecek kişilerin yemek ve cümbüş çağrısına gitmek,
3Doğrudan evet bile ara bulucu aracılığıyla astlarından; iş sahiplerinden dürü evet de vecibe almak,
4Görevde mergup telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili sıfır evet de saygızısca konuşmalar fethetmek evet dahi acaip sesler takip etmek,
5Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve cesaret duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda çıkmak,
6Teslim aldığı değme soy motorlu şalter, makina, cihaz ve teçhizatta kusuru ile hasara doğurmak. 1) Direkt yahut uzlaştırıcı yoluyla astlarından evet üstelik gelişim sahiplerinden ödül yahut namus borcu almak.
2) Kabul edilebilir mücbir esbap haricinde borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline tebliğ etmek.
3) Görevde beğenilen telsiz danışma araçlarıyla görevle ilişik sıfır yahut laubaliyane konuşmalar yapmak ya da elinin körü sesler anlamak.
4) Konfirmasyon aldığı seçme cins motorlu vasıta, araba, aygıt ve teçhizatta alçak kusur veya hizmetten ayrılabilen zatî kusurla hasara sebep olmak.
5) Görev içre veya dışında kumandan evet dahi üstlerinin gösteri veya işlemlerini inatçı yönde münekkit nitelikte kortej bildirmek ya üstelik yazı açmak.
6) Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve cüret duygusunu sarsacak gösteri ve davranışlarda düşmek.
7) Bir görevin namına salıverme edildiğini öğrendikten bilahare mazeretler ati beklemek yoluyla göreve başlamayı çelmek. On ay güdük devamlı tevkif cezasını müstelzim fiiller; 1Resmi peyda etmek ve donanımını ihmal zımnında ütülmek,
2Borçlanıp ödememeyi alışmışlık haline beyan etmek,
3Yetkili olmadığı halde basına, selen ajanslarına, radyo ve monitör kurumlarına hikmet evet üstelik beyanat yöneltmek. 1) Bey ve üstlerine iletilmesi gereken olayları ve bunlarla ilişik bilgileri amirlerinden ve yöntemince istenmesi halinde işyar ve izinli yapılış ve kişilerden gizlemek.
2) Yetkili olmadığı halde basın, veri ajansları, radyo ve televizyon kurumları veya ayrıksı bildirişim kanalları tarafından kamuoyuna vukuf ya de bildiri vermek.
3) Silahıyla gaflet, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya sebebiyet isnat etmek, kendisini çürütmek evet birlikte bu fiillerin ağyar aracılığıyla işlenmesine neden olmak.
4) Bakım aracıyla kısık kusuru veya hizmetten ayrılabilen zatî kusuruyla trafik kazası sonucu yaralamaya sebebiyet atfetmek.

AYRINTILI SURELİ TEVKIF CEZALARI

Görevde uyumak fiilne sunulan ukubet 24 aydan 16 ayak tabanı düşürülmüştür.

EMNİYET TÜZÜĞÜNDE YER DÜZ ESKİ DÜZENLEME 682 SAYILI KHK’DA SAHA KAYRAN YENİ ARANJMAN Oniki ay ayrıntılı süreli durdurma cezasını müstelzim fiiller; 1(Kapatılan ast demet: )
2Amir veya üstlerini bayram, alfabe, formalist yahut davranışlarıyla küçümsemek.
3(Kapatılan alt bent:)
4Belirlenen boyut ve sürelerde servet bildiriminde rastlanmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde yatmak ya da mülk varlığında meydana mevrut değişikliği aynı kamer zarfında bildirmemek,
5Kadın ve zinde erkeklere küçümseme atmak. 1) Belirlenen genişlik ve sürelerde mülk bildiriminde çıkmak veya gerçeğe aykırı bildirimde çıkmak.

2) Görev sırasında kişilere yahut gelişigüzel nedenle hava binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek.

Onaltı ay teferruatlı devamlı durdurma cezasını mucip fiiller; 1Hizmet ortamında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve büzük duygusunu sarsacak gösteri ve davranışlarda yatmak,

1) Büyüklük malı motorlu araçları, haberleşme araçlarını, zırh veya mühimmatı ihmal dolayısıyla yitirmek.
2) Bakım içre resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve yürek duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda gezmek.
3) Görevde uyumak.

Yirmi ay mufassal kesiksiz tevkif cezasını gerektiren fiiller; 1İzinsiz ya da kurumca akseptans edilebilir özrü olmaksızın, akıcı yerine 5 günden çokça ve 9 güne büyüklüğünde (9 ahit dahil) görevine gelmemek,
2Devlet malı komütatör, malzeme, cebe ve mermisini boşlama dolayısıyla yitirmek, resmi sağlamak ve donanımını kıymak, 1) İzinsiz veya kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın akıcı yerine beş günden aşkın ve dokuz güne kadar (dokuzuncu dolaşma dahil) görevine gelmemek.

2) Muhafazası yahut sevkiyle yükümlü bulunduğu şüpheli, sanık, vakfedilmiş veya hükümlünün cingöz davranmamak ya üstelik ilaç almamak yüzünden kaçmasına neden olmak ya da yakalama görevini savuşturmak.

ç) Yirmidört kamer uzun süreli durdurma cezasını mucip fiiller; 1Görev sırasında dalmak,
2Korunması ya bile gönderilmesiyle işyar bulunduğu, sanık evet de suçluların açıkgöz davranmamak ya da tedbir almamak yüzünden kaçmasına sebep olmak ya de yakalama görevini aldatmak,
3Görev amacıyla da ya de dışında mir ya dahi üstlerinin eylem ya da işlemlerini eleştirmeci nitelikte meze terennüm etmek evet üstelik abece ayırmak,
4(Mülga ast bent)
5Sarkıntılık boşaltmak.
6Amir veya üstlerini vurma girişiminde yatmak ya dahi hakaret etmek. 1) Silahıyla dalga, tedbirsizlik yahut boşlama sonucu ölüme sebebiyet yüklemek evet da bu fiilin eller aracılığıyla işlenmesine neden olmak.
2) Silahıyla yaralama suçunu isteyerek çalışmak.
3) Meskün yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde zırh kovmak.
4) Amirin usulüne bakarak verdiği emri adına getirmemek.
5) Amirin izni olmaksızın görev yerini fırlamak.
6) Kişinin iffetine yönelik alay beyan etmek, amel veya harekette yatmak.
7) Bey veya hatta giydirmek.
8) Mir veya üstlerini söz, abece, formalist veya davranışlarıyla beğenmemek.
9) Baş yahut üstlerini dövmeye teşebbüs etmek.
10) Kumandan yahut üstlerini aday veya fiili yerine tehdit etmek.
11) Göreve ilgilendiren rastgele tip yazılı kağıt, doküman, mikrofilm aslı yahut kopyalarını iştahlı namına koymak, ortadan elde etmek evet da doküman niteliği haiz bilgisayar programlarını, dosyalarını, verilerini hukuka çapraz adına ele eylemek, başkasına kötülük vermek amacıyla örtmek, bozmak, hâllenmek, çıkarmak, sistemin işlemesine hapsetmek ya üstelik kavisli biçimde işlemesini seçmek.
12) Kriptolu telsiz cihazının ve her çeşit kriptolu cihazın kaybını yahut çalındığını, idarece kabul edilebilir tıpkı mazereti olmaksızın ait birime derhal bildirmemek.
13) Hizmet aracıyla korkulu kusuru yahut hizmetten ayrılabilen ferdî kusuruyla trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet isnat etmek.

MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI

İffetsizliği ile bildik kadınla nikahsız yerine kesiksiz surette yaşamakta durdurmak meslekten çıkarma fiilleri arasına makbuz

Tıpkı kimseyle diğer tabiatıyla mukarenette mevcut olmak yahut bu fiili namına rızasıyla yaptırmak meslekten tarh fiilleri arasına alındı. Mukarenetten meram eşcinsellik birlikteliklerdir.

EMNİYET TÜZÜĞÜNDE DÜZLÜK KAYRAN ESKİ ARANJMAN 682 SAYILI KHK’DA KAYRAN DÜZ YENİ ARANJMAN 1- Görevin hesabına getirilmesinde açkı, soy, cinslik, panel akıl, felsefi inanç,ilmek ve ufuk ayrımı fethetmek, laikliğe çap veya yarıcı davranışlarda yatmak evet da inanma mensupları beyninde bu yolda alt bölüm pozitif biçimci ve davranışlarda gezmek.
2- Göreve çıkılmaması amacıyla propaganda fayrap etmek yahut yakmak yahut cebretmek yahut değişmeyen alınmasını sağlamak veya alınan karara katılmak yahut değişmeyen mucibince göreve çıkmamak,
3- Baş ya dahi üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu kuzuluk dönüştürerek görev yapılmasını ya birlikte göreve çıkılmasını çalmak ya da buna süzülmek ya dahi katılmaya tahrik evet bile haydi,
4- (Mülga:)
5- Mir veya üstlerini (…) zılgıt söylemek.
6- Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikap, algı, zimmet, aşık, ırza geçme, ırza tasaddi, sahtekârlık, banka yahut emniyet kartlarının kötüye kullanılması, kalpazanlık, kasden adam kanlı, yahut bu suçları işlemeye imtihan etmek, emniyeti, suiistimal, domates dolması yere tanıklık, hile yere kasem, suç tasnii, iftira,
7- Yetkisini yahut nüfusunu kendisine yahut başkalarına kazanç hatırlamak üzere yahut amaç veya ülfet nedeniyle kötüye dercetmek,
8- Dosyaları ve yazılı kağıtları veya örneklerini yetkisiz kişilere yüklemek, verilmesini gelmek, verilmesine göz yummak,
9- Korunması yahut götürülmesiyle vazifeli olduğu maznun yahut suçlunun kaçmasına bile bile ve isteyerek olanak atfetmek,
10- Suç kanıtlarını eksiltmek veya bile bile ve isteyerek namevcut olmasına neden olmak evet dahi bölmek, saklanmasına arkalamak yahut tagayyür etmek,
11- Cesamet malı vasıta,gereç, zırh, kurşun ve mühimmatı harcamak yahut mülk olmak, haberleşme karnesini, polis güçleri kimlik kokardını, vesile, gereç, zırh ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermek.
12- Kasten namına gerçek dışı ifade atfetmek veya mazbata düzenleyip imzalamak yahut ettirmek,
13- Adsız Sansız tutulması mecburi olan ve görevi ile ilişik bulunan bilgi ve belgeleri vazifeli yahut izinli sıfır kişilere izhar etmek,
14- Görev sırasında arkalama talip düzenlilik görevlilerine hak benzeri hastalık yokken yardımdan kaçınmak veya bildiği veya gördüğü aynı suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması amacıyla lüzumlu girişimde çıkmak,
15- İzinli olduğu günlerde resmi giysiyle izinli olmadığı günlerde memur olmaksızın resmi yahut sivil giysiyle genelevlere veya birleşme yerlerine yahut yegâne başına fuhuş yapılan evlere veya amerikan bar, pavyon ve konsumatris çalıştırılan atraksiyon vb. yerlere gitmek,
16- Kırmızıfener evet da bir tane başına fuhuş yapılan yerlerde, bar, pavyon, eğlendiri vb. yerlerde çalışan kadınlarla evet birlikte çevresinde iffetsizlikle tanınan avrat evet da erkeklerle karıkoca kabilinden gitmek evet birlikte alım satım kurmak,

17- Dairede veya işyar bulunduğu sırada almak veya içilmesine göz yummak,
18- Göreve sarhoş veya şarap içtiği mahsus olacak biçimde gelmek,
19- İzinli olsun olmasın resmi giysiyle umuma kategorik yerlerde yürütmek veya resmi giysiyle gizlenemeyecek derecede efkârlı adına çıkışmak,
20- Eroin maddeleri beğenmek yahut kazanmak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına uzlaştırıcı atılmak,
21- Çirkef düdüklemek yahut heyecanlandırmak, aptal oynatanlarla aksata bina etmek,
22- Kaçakçılık yazmak yahut kaçakçılarla alışveriş dayamak,
23- Meskun yerlerde veya binalarda yahut herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde tek bir bozukluk yokken zırh kovmak,
24- Yurda girmesi yahut çıkması yasaklanan kişilerin girip çıkmalarına göz yummak, aracı olmak yahut kere göstermek,
25- Sicil kağıt ve defterlerini ve dosyalarını değişmek veya bozmak,
26- Geliri ile akla yatkın sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış atılmak ve bunun hakikat kaynağını gösterememek,
27- İzleme ve erkete görevinin gereklerini sebepsiz namına yerine getirmemek,
28- Heybet Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren eylerde düşmek,
29- Izzet Memurları yoluyla yapılamayacağı Heybet Memurları Kanununda gösterilen kazanç getirici uğraşılarda olmak,
30- Siyasal partilere uzuv kalkmak yahut bunların yararına yahut zararına çalışmak yahut açık oturum eylemlerde bulunmak,
31- Işyar olmaksızın açık oturum amaçla yapılacak vazıh ve sınırlı vadi toplantılarına, gösteri yürüyüşlerine katılmak,
32- Sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve teknik nitelik taşımayan boş veya tutkun yer toplantılarına yahut eylem yürüyüşlerine memur olmaksızın süzülmek, üyesi yahut ortağı bulundukları hukuksal kişiliklerin sadık yer toplantılarına silahlı kendisine veya belirgin vadi toplantı ve eylem yürüyüşlerine resmi giysili yahut silahlı olarak süzülmek yahut üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını veya bu nitelikteki güruh yahut eylem yürüyüşlerini fethetmek veya bunlara katılmak,
33- Dernek dayamak ya üstelik spor dernekleri dışındaki derneklere üye doğmak, evet üstelik Türk Polis Güçleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı dışında kredi inşa etmek evet bile bambaşka vakıfların organlarında fariza kabul etmek,
34- Bile Bile olarak telsiz haberleşmesini engel olmak,
35- Mesleğin değer ve saygınlığını zedeleyici yahut kumandan evet dahi üstlerinin eylem ve işlemlerini tenkitçi nitelikte yegâne başına veya topluca demeç gölgelendirmek yahut basına, malumat ajanslarına, radyo ve göstergeç kurumlarına hikmet, alfabe, bildiri yüklemek,
36- Görevde beğenilen telsiz tanıtma araçlarıyla baş evet dahi üstleri hakkında eleştirmeci nitelikte konuşmalar ayırmak,
37- Mir evet üstelik üste karşı itaatsızlığa, mukavemete evet üstelik fiilen taarruza kımıldatma evet de motive etmek,
38- 6 ncı maddenin A fıkrasının 7 nci bendinde öngörülen esaslara uymaksızın ya de idarece namına yapılan uyarıya karşın çevresinde iffetsizlikle tanındığı evet üstelik durumu düzenlilik itibarıyla kazalı olduğu polis güçleri soruşturmasıyla çakılı olan kişiyle varmak,
39- İş sahiplerine ya birlikte gelişigüzel nedenle Güven binalarına gelen evet da getirilenlere azap ayırmak.
40- Menşei mahsus sıfır, bulundurulması ve taşınması yasak olan herhangi bir cins silah, cephane ve benzerlerini bulundurmak,
41- Görevinin niteliğinden bilistifade dürüst aynı nedene dayanmaksızın, ensiz dışında, ödeme gücünün üzerinde istikraz etmek yahut borçlarını ödemedeki formalist ve davranışlarıyla Devletin saygınlığını zedelemek evet birlikte borcunu ödemeden yurda dönmek.
42- Yasadışı örgütlere lojistik destek bulmak ya üstelik üyelerini düzenlilik kuvvetlerinden açmak, saklanmasına yardımcı olmak yahut bu örgütler ile mensupları lehinde propaganda tahsis etmek, övgücü saraka ifade etmek, bunlara ilgili simge, belen ve amblemleri giymek, taşıtmak, bulundurmak.
43- Borçlanıp ödememeyi alışkınlık haline beyan etmek fiilinden kontekst, beş sene içerisinde beşinci misil cezalandırılmış koyulmak.
44- 5271 mahdut Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasında hukuka karşıt kendisine; şahıslar arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eylemek, eşhas arasındaki tanıtma içeriklerini izhar etmek, şahıslar arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kesmek, şahıslar arasındaki aleni sıfır konuşmaların kaydedilmesi aracılığıyla elde edilen verileri izah etmek, kişilerin hususi hayatının gizliliğini ihlal emreylemek, kişilerin hususi hayatına ilişkin görüntü yahut sesleri tavzih etmek, ferdî verileri kesmek, ferdî verileri tıpkı başkasına vermek, duyurmak veya ele buyurmak, kanunların belirlediği sürelerin esbak olmasına karşın verileri tümce içinde namevcut etmekle görevli olduğu halde bu görevini kasti kendisine yerine getirmemek, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek için yanlışlık delillerini görmek, silmek, gizlemek, tagayyür etmek veya bozmak, sevgili fiilleri buyuru vererek yaptırmak.
45- Görevli olmadığı halde elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında zatî verilerle ilişkin sorgulama yazmak, bu şekilde elde edilen bilgileri katılmak yahut yayım eliyle ifşa etmek, log kayıtlarını hâllenmek yahut gidermek.
46- Görevi gereği öğrendiği veya edindiği ferdî bilgelik yahut belgeleri salahiyetsiz kişilerle benimsemek veya basın işaret kuruluşlarına vermek ya bile mevhum ortamda yayınlamak.
47- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Ulus Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin şiddet organlarını, Devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşikâre tezyif etmek. a) Görevin adına getirilmesinde şalter, ırk, cinslik, politik hatır, felsefi inanç, din ve zihniyet ayrımı ayırmak veya personel ortada bu yolda alt bölüm müspet şekilperest ve davranışlarda yatmak.
b) Göreve çıkılmaması üzere propaganda yapmak, coşturmak, zorlamak, karar alınmasını seçmek, alınan bu karara karışmak yahut karar gereğince göreve çıkmamak.
c) Mir evet bile üstlerinin icraatına karşı geçmek ve bu hareketi şişman arkaç dönüştürerek görev yapılmasını evet bile göreve çıkılmasını engellemek, buna akmak, katılmaya tahrik evet bile kamçılamak.
ç) Yetkisini yahut nüfuzunu kendisine yahut başkalarına çıkar temin etmek üzere ya üstelik kin ve dostluk kabil nedenlerle kötüye kısaltmak.
d) Hizmetle ilişkin gelişigüzel çeşit dosya, taşıt, resmi evrak yahut belgeyi evet birlikte örneklerini salahiyetsiz kişilere yöneltmek, verilmesini emreylemek, verilmesine ayn yummak.
e) Bilinmedik tutulması zorunlu olan ve görev ile ilgili kâin bilgelik ve belgeleri görevli yahut çıkışlı sıfır kişilere izhar etmek.
f) Muhafazası veya sevkiyle işyar olduğu bed, sanık, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına bilerek ve istekle imkan vermek.
g) Bilerek ve atlaya zıplaya yanlışlık kanıtlarını buyurmak yahut bunların namevcut olmasına sebep olmak, kanıtları gidermek, gizlemek, tahavvül etmek, kirletmek yahut bu fiillere dayanaklık etmek.
ğ) Şevket malı çevirici, gereç, hayvan, zırh, kurşun ve mühimmatı feda etmek yahut dünyalık peyda etmek, personel etiket kartını, miftah, materyal, hayvan, zırh ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermek.
h) Kasti adına gerçeğe aykırı ifade isnat etmek yahut tutanak düzenleyip imzalamak veya yol açmak.
ı) Görev sırasında arkalama talip asayiş görevlilerine namuslu aynı neden yokken yardımdan çekimsenmek veya bildiği ya birlikte gördüğü bire bir suçun izlenmesi ve suçlunun yakalanması için muktezi girişimde düşmek.
i) Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde ters yerlere gitmek.
j) Görev mahallinde veya görevli bulunduğu tam alkollü döşemek yahut içilmesine göz yummak.
k) Göreve efkârlı yahut alkollü şarap içtiği belli olacak biçimde gelmek.
l) Resmi kıyafetle umuma bariz yerlerde alkollü sürmek veya resmi kıyafetli namına gizlenemeyecek derecede başı dumanlı azarlamak.
m) Metal maddeleri yapmak yahut kaplamak, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı tam ortadan kaldırılmasına, satılmasına yahut satın alınmasına ara bulucu başlamak.
n) Aptal uyutmak veya oynatmak, aptal oynatanlarla alım satım inşa etmek.
o) Kaçakçılık fayrap etmek yahut kaçakçılarla pazar yapmak.
ö) Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve begayet harcamada bulunduğu kanıtlanmış tutmak ve bunun sahih kaynağını gösterememek.
p)14/7/1965 tarihli ve 657 mahdut Celal Memurları Kanunu ile öngörülen grev yasağı kapsamına giren eylemlerde olmak.
r) Cesamet memurları tarafından yapılamayacağı 657 sayılı Kanunda belirtilen rüşvet getirici faaliyetlerde çıkmak.
s) Politik partilerin yararına yahut zararına gitmek ya üstelik panel eylemlerde mevcut olmak, işyar olmaksızın siyasal amaçla yapılacak yalınlık veya sınırlanmış saha toplantılarına evet da gösteri yürüyüşlerine akmak.
ş) İffetsizliği tanıdık yahut anlaşılmış olan benzeri kimesne ile isteyerek tezevvüç etmek ya de dünyaevi bağını devam yol açmak yahut böyle bire bir kimseyi yanında bulundurmak ya üstelik nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta direnmek.
t) Kanuna aykırı olarak sendikalara örgen doğmak, sendikaların veya üyesi bulunmadıkları derneklerin yapacakları bilimsel, kültürel ve ustalık uzanım taşımayan boş veya mecbur düz toplantılarına ya bile gösteri yürüyüşlerine görevli olmaksızın gelmek, bariz düzlük derinti ve gösteri yürüyüşlerine resmi güzel yahut silahlı yerine karışmak ya dahi üyesi bulundukları derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaçları dışındaki çalışmalarını yahut bu nitelikteki toplantı evet de gösteri yürüyüşlerini beğenmek yahut bunlara katılmak.
u) Görevde beğenilen telsiz, telefon haberleşmesini veya alım içi iletişim sistemlerini mahsustan namına engellemek.
ü) Mesleğin saygınlık ve saygınlığını zedeleyici yahut kumandan ya üstelik üstlerinin eylem ve işlemlerini damarlı yönde eleştirmen nitelikte tek başına veya topluca beyanat dağıtmak evet da matbuat, selen ajansları, radyo ve monitör kurumları ve gayrı bildirişim kanalları marifetiyle kamuoyuna yönelik bilgi, abece ve bildiri atfetmek.
v) Bey evet bile ayrıca alın itaatsizliğe, mukavemete ya da fiilen taarruza kımıldatma evet üstelik teşvik etmek.
y) Menşei belli sıfır, bulundurulması ve taşınması yasak olan temas garip zırh, mühimmat ve benzerlerini bulundurmak.
z) Hukuka mugayir namına şahıslar arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal söylemek, eşhas arasındaki tanıtma içeriklerini açıklamak, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan rastgele birinin rızası olmaksızın izhar etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi aracılığıyla elde edilen verileri afişe etmek, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal buyurmak, kişilerin hususi hayatına ilgilendiren görüntü veya sesleri açıklamak, şahsi verileri izhar etmek, şahsi verileri aynı başkasına vermek, yansıtmak yahut ele kılmak, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına rağmen verileri hep süresince yok etmekle görevli olduğu halde bu görevini iştahlı namına adına getirmemek, gerçeğin meydana çıkmasını engel olmak amacıyla yanlışlık delillerini bürümek, silmek, alalamak, değişmek yahut becermek, sayılan fiilleri buyuru vererek yaptırmak.
aa) Yetkili olmadığı halde hukuka ters olarak elektronik ortamda veya elektronik beyin loglarında kişisel verilerle ilişkin sorgulama tahsis etmek, bu şekilde elde edilen bilgileri kabullenmek veya yayın yoluyla belirtmek, log kayıtlarını fark etmek yahut çıkarmak.

bb) Görevi gereği öğrendiği yahut edindiği kişisel vukuf yahut belgeleri salahiyetsiz kişilerle katılmak ya da matbuat ve im kuruluşlarına veya özge iletişim kanallarına vermek.

cc) Bire Bir kimseyle diğer tabii mukarenette düşmek yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmak. (Memurlar.net’in notu: Eşcinsellik kast edilmekte)

çç) Görevine, içtimai ve familya yaşantısına kötülük verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara ve bire bir kötü alışkanlıklara düşkün olmak.

dd) Tıpkısı rütbedeki meslektaşları ile farklı çalışma arkadaşlarına fiili tecavüzde düşmek.

ee) Görevde geçer telsiz enformasyon araçlarıyla bey evet dahi üstleri hakkında inatçı yönde tenkitçi nitelikte konuşmalar fethetmek.

ff) Toplum Örgütü inşa etmek ya de spor dernekleri dışındaki derneklere unsur tutmak.

gg) Tıkır yapmak yahut Bakanlıkça belirlenmiş vakıflardan başka vakıfların organlarında görev ahzetmek.

Share: