Özürlü Bireylere Müteveccih Özel Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinde Uymazlık

Özürlü Bireylere Müteveccih Hususi Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinde Başkalık Resmi Gazete’de yayımlandı.

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK HUSUSI BAKIM MERKEZLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

ÖZELLIK 1- 4/11/2016 tarihli ve 29878 çevrilmiş Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlü Bireylere Yönelik Özel Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ÖZELLIK 2- (1) Bu Talimatname, 24/5/1983 günlü ve 2828 çevrilmiş Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü, 4 üncü, 34 üncü, 35 inci, 35/A ıncı, 35/B inci ve katma 7 nci maddeleri, 1/7/2005 günlü ve 5378 dar Engelliler Üzerine Kanunun 6 ncı maddesi ile 1 az Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

ÖZELLIK 2- Ayrımsız Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Nezaret: Aile ve Içtimai Hizmetler Bakanlığını,”

“f) İl müdürlüğü: Aile ve Içtimai Hizmetler İl Müdürlüğünü,”

YÖN 3- Benzeri Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde düz düz “geçilen” ibaresi “eklenen” kendisine değiştirilmiş ve tıpkısı maddeye aşağıdaki köşe yazısı eklenmiştir.

“(7) Merkezlerde bakılan engelli bireylere yönelik hizmet kalitesinin elan aşkın artırılması için çalıştırılması zorunlu personel sayısına munzam namına temas 10 özürlü duygusal için arttırma bire bir personel çalıştırılabilir.”

KONU 4- Tıpkı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin bir numara fıkrasında düzlük düzlük “denetçileri” ibaresi “müfettişleri” şeklinde daha bir ve bir maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Model, Nezaret müfettişleri tarafından 11/12/2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Familya ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kılavuzluk ve Denet Başkanlığı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre denetlenir.”

BAP 5- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Vekâlet marifetiyle yayımlanan Bakım Hizmetleri Nitelik Standartları (BHKS) ölçeklemesinde ölçün karşılama yüzdesi 50 ve üst olan ile Erişilebilirlik Belgesi bulunan merkezlere bakıma ihtiyacı olan beherglas sakat birey amacıyla her ay arttırma motivasyon verilebilir.

(3) 34 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen personel çalıştırma koşulunu sağlayıcı merkezlere, anılan koşulu sağladığı aya ilişik bakıma ihtiyacı olan her bir mânialı duygusal amacıyla arttırma motivasyon verilebilir.

(4) Merkezlere bakıma ihtiyacı olan beher engelli fert için 2828 sınırlanmış Kanunun katma 7 nci maddesine bakarak ödenen hizmet ücreti ile bu bap kapsamında ödenen heveslendirme ücretlerinin toplamı hiçbir suretle iki kesin minimum sevap tutarını geçemez. Bu hususta lüzumlu aranjman Vekillik vasıtasıyla yapılır.”

MADDE 6- Tıpkı Yönetmeliğin eğreti 8 inci maddesine aşağıdaki kanun maddesi eklenmiştir.

“(2) Merkezlere, Vekillik aracılığıyla belirlenen ve yayımlanan Hizmet Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) ölçeklemesine uyum uydurmak ve erişilebilirlik belgesi kabul etmek amacıyla bu Yönetmeliğin yayımlandığı devir bakımından bire bir sene süre verilir. Anılan süreye kadar merkezlere 66 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen arttırma isteklendirme ödemesi verilebilir.”

BAP 7- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“HUSUS 69- (1) Bu Talimatname hükümlerini Kaynak ve Maliye Bakanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAP 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı ortaklaşa yürütür.

Share: