Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilgili anne ve usuller

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ANA VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM

Garaz, Durum, Dayanak ve Tanımlar
Kasıt
MADDE 1 ? (1) Bu Ana ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Akademisyen Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim bilimi ödeme imkânına ehil olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan farklı yükseköğretim kurumlarının araştırı görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması vasıtasıyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilgilendiren anne ve usulleri düzenlemektir.

Buut
HUSUS 2? (1) Bu Anne ve Usuller, Akademisyen Yetiştirme Programının işleyişine ilişkin anne ve usulleri kapsar.

Temel Taşı
KONU 3 ? (1) Bu Temel ve Usuller, 2547 mahdut Yükseköğretim Kanun’unun 10 uncu maddesi,
(2) Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanununun ilişik maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
KONU 4 ? (1) Bu Ana ve Usullerde geçen;
a) ÖYP: Mikro içi ve güçlükle dışında akademisyen ve araştırman yetiştirilmesi üzere ilgili yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,
b) YÖK-ÖYP Komisyonu: Yükseköğretim Oturmuş Başkanı marifetiyle ayrımsız Yürütme Yerleşmiş üyesi başkanlığında farklı branşlardan ilkokul öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu,
c) ÖYP Asistan: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na katılan lisansüstü yetişek-tedris özne araştırma görevlisini,
ç) ÖYP Üniversitesi: Akademisyen Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimöğretim veren yükseköğretim kurumunu,
d) ÖYP Çekicilik Koordinasyon Birimi: Yükseköğretim kurumlarında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, ÖYP’na ilişik iş ve işlemlerin yürütülmesi ile değme makule harcamanın yapılmasında çıkışlı ve mesul birimi,
e) ÖYP Hava Koordinatörü: OYP Kurum Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden mesul, dip hoşgörülü eliyle belirlenen ve dip yöneticiye cebin sorumlu kişiyi,
f) Realizasyon görevlisi: Gider yetkilisi eliyle ÖYP kurum koordinasyon biriminde memur personel arasından belirlenen dirilik ya üstelik kişileri,
g) Gider yetkilisi: ÖYP alım koordinatörünü,
h) Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında saymanlık işlemlerinin yürütüldüğü birimi,
ı) Saymanlık yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu kişiyi,
i) ÖYP Puanı: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi girmek üzere başvuran adayların evet da izlence gereğince aynı ÖYP üniversitesine eğitim-talim kabul etmek için başvuran ÖYP araştırı görevlilerinin lisans genel perese ortalamasının %35’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Antre Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın %50’si ve varsa ecnebi dil puanının %15’i alınarak hesaplanan ve en üst girilen ALES ve Ecnebi Şalter Imtihan sonuçlarına bakarak güncellenebilen puanı,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
k) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ile efdal uygulayım bilimi enstitülerini,
l) Yabancı Komütatör Sınavı: ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği YÖK vasıtasıyla kabul edilen açkı sınavını,
ifade mesabe.

İKİNCİ DEPARTMAN
Kontenjanlar, Değerlendirme ve Nasıp
ÖYP Araştırma Görevlisi Kontenjanları

ÖZELLIK 5 ? (1) Yükseköğretim kurumları, ÖYP kapsamında alınmasını istedikleri anabilim dalları itibariyle asistan sayılarını ve araştırı görevliliğine başvuruda bulunacakların lisans yahut lisansüstü kat alanlarına ilgili özel şartları belirleyip YÖK’e bildirir. YÖK Yürütme Kurulu, programa gelmek üzere başvuruda bulunan yükseköğretim kurumlarının taleplerini değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi kontenjanlarını belirler.

Başvuru ve Yorum
KONU 6 ? (1) Akademisyen Yetiştirme Programı’na, YÖK Yürütme Oturmuş kararı ile YÖK resmi internet sitesinde zar edilen ÖYP asistan kontenjanlarına, belirlenen koşulları karşılayan adaylar ilişik rektörlüklere bireysel namına başvururlar. Yorum ve atamalar mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) ÖYP asistan kadrolarına, ilgili yükseköğretim kurumunun senato kararı ile ÖYP puanları anne alınarak birlikte atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÜRO
Yabancı Vasıta Öğretimi ve Lisansüstü Eğitim Bilimi-Tedrisat

Ecnebi Çevirici Eğitimi
BAP 7 ? (1) Ecnebi Komütatör Sınav Sonucu 65 puanın altında olan ÖYP araştırı görevlilerine ÖYP Puanları ve tercihleri ana alınarak Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarında altı aya büyüklüğünde yabancı vasıta eğitimi verilir.

(2) Yurtiçindeki arz haddinden fazla altı mahiye yabancı çevirgeç eğitimini tümleç ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler.

(3) Ecnebi Araç Imtihan Sonucu 65 ve eğin puan düz ÖYP araştırı görevlileri, istekleri halinde ecnebi vasıta eğitimi amacıyla üç kamer süreyle yurtdışına gönderilir.

(4) Ecnebi Araç terbiye programlarının tevessül tarihinden yeryüzü geç 1 yıl sonraları, yapılacak önceki Yabancı Vesile Sınavından 65 ve gövde nokta alamayan ÖYP araştırı görevlileri ÖYP Programı kapsamında yapılan desteklerden faydalanamazlar.

ÖYP araştırma görevlisi kontenjanları ve nizam
HUSUS 8 ? (1) ÖYP’na akademisyen doldurmak amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, yetişek-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları araştırma görevlisi sayılarını ve bu öğrencilerde arayacakları asgari şartları YÖK’e bildirir. Icra Müesses, YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşünü dahi alarak ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programları, mektepli kontenjanları ve öğrencilerin kabulüne ilişik şartları belirler ve YÖK resmi internet sitesinde zar kırat.

KAPAT X

(2) Ecnebi Anahtar Imtihan puanı 65 ve vücut olan ÖYP araştırı görevlileri, YÖK eliyle car edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci adına taşıt yaptırdıktan sonradan, YÖK Icra Yerleşmiş kararı ilgili yükseköğretim kurumlarında görevlendirilir.

Tahsil Süresi
BAP 9 ? (1) Öğrenim süreleri Lisansüstü Terbiye ve Tedrisat Yönetmeliği’nde belirlenen sürelerdir. Mezkûr Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sunulan seçenek süresince, ÖYP kapsamında sunulan desteklerden yararlanılamaz.

(2) Bu Temel ve Usullerin 7 nci maddesi göre yabancı kurgu eğitimi verilen süreler ile Lisansüstü Yetişek ve Öğretim Yönetmeliği göre verilen ilişik süreler da dâhil olmak için maksimal yetişek-talim süresi süresince çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP’na devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi bakım yükümlülüğünü hesabına getirmeyen ÖYP araştırı görevlilerine zorunlu hizmete ilgili genel ahkâm uygulanır.

Danışman atanması ve acele strateji komitesi
MADDE 10 ? (1) ÖYP araştırı görevlilerine, lisansüstü tahsil amacıyla kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, seçme zaman sonunda öğrenci karşı, ait enstitü aracılığıyla belirlenen esaslara akla yatkın adına hazırlayacağı istimara raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar ahenkli yerine öğrencinin zorunlu bakım yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna iletilir.

(2) Dersleri muvaffakiyet ile bütünler ÖYP araştırı görevlilerinin acele çalışmalarını değerlendirmek için, enstitü marifetiyle, varsa zorunlu hizmet yükümlüsü olduğu üniversitede görev eden tıpkısı öğretim üyesinin de katılımıyla yer birkaç üç tedrisat üyesinden meydana mevrut ayrımsız çabuk takip komitesi oluşturulur. Bu yarkurul herhangi bir yarıyıl böylelikle toplanarak ÖYP araştırma görevlisinin tez çalışmasını değerlendirerek bire bir anlatım hazırlar. Raporun bire bir nüshası ÖYP araştırma görevlisinin mecburi bakım yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna iletilir.

(3) Dersleri sükse ile tamamlayarak acele aşamasına sabık ÖYP araştırı görevlileri, tez danışmanının müspet görüşü ve YÖK Yürütme Oturmuş kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda çabuk çalışmalarını yürütebilirler.

DÖRDÜNCÜ DEVIR
ÖYP Giderleri, Harcamalar ve Cins Aktarımı

ÖYP giderleri
Yön 11(1) ÖYP araştırı görevlilerinin eğitimleri süresince kullanılmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu vasıtasıyla beherglas ÖYP araştırma görevlisi için eğitim-tedris ve araştırma için ilgili yükseköğretim kurumuna tahsis edilen kaynaklar; ÖYP araştırma görevlisinin ÖYP kapsamındaki proje giderleri, yurtiçi ve yurtdışı yabancı çevirgeç dâhil eğitimöğretim giderleri, ÖYP üniversitesine alınacak şube ekipmanları, gider malzemeleri ve makineteçhizat alım ve hizmet tamir bindi harcamaları, ilgilendiren mevzuatı göre yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme giderleri (6245 sınırlanmış Yolluk Kanunu layıkıyla yapılan ödemeler ile ÖYP araştırı görevlisinin danışmanlar amacıyla ÖYP kapsamında yapılacak ödemeler dahil), acele çalışmaları ile terbiye programı kapsamında yapılacak gayrı ödemeler için kullanılır.

Cins aktarımı
BAP 12(1) YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten ÖYP gereğince desteklenmesine karar sunulan başvurulara ilişik yürütme kurulu eliyle akla yatkın görülen tutarlar, gerçekleşme ettirilmek yoluyla ilişkin yükseköğretim kurumu bütçesine ödenir. YÖK vasıtasıyla ÖYP kapsamında, yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarların karşılığı, ilişik yükseköğretim kurumu aracılığıyla tıpkı yandan (B) işaretli cetveline saf sağlık, özge yandan (A) işaretli cetvele yanıt olarak kaydedilir. ÖYP kapsamında yapılacak ödemelere ilgilendiren süreler ve miktarlar YÖK Yürütme Müesses eliyle belirlenir.

ÖYP kaynaklarının kullanımı
MADDE 13(1) ÖYP kapsamında ilişkin yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlardan yapılacak ödemelere ilgili harcama realizasyon işlemleri, ÖYP Gurur Eş Güdüm Birimi marifetiyle hesabına getirilir.

Harcama belgeleri ve muhafazası
Yön 14(1) ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Hile Masraf Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili değme çeşit muamele ve harcamalara ilişik belgelerin nüshaları, ilişkin yükseköğretim kurumu ÖYP Gurur Eş Güdüm Ofislerinde umumi hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime amade halde bulundurulur.

Aktarma ve reddetme
KONU 15(1) ÖYP kapsamında ait yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlar beherglas ÖYP asistan amacıyla bu Usul ve Esasların 11 inci maddesinde saha kayran dağılıma uygun yerine harcanır. Alıntı amacı doğrultusunda kullanılamayacağı muhtemelen tutarlar ortada ve farklı harcama kalemlerinden bu gider kalemlerine transfer yapılamaz. ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına ödenen tutarlardan ÖYP araştırı görevlisinin ÖYP böylelikle kullanılmayan tutarlar, YÖK’ün ilgilendiren hesaplarına iadeli edilir.

Yük
YÖN 16(1) Yükseköğretim kurumları, bu Temel ve Usullerde namına sunulan görevlerin mevzuata makul kendisine ve aktif bire bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e muktezi bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Denetleme
YÖN 17(1) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar, 5018 mahdut Amme Finansal Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. ÖYP’nin uygulanmasına ilişik adına yükseköğretim kurumunca yapılan iç teftiş sonucunda bu Ana ve Usullere uymazlık teşkil eden ayrımsız hususun tespiti halinde bu ebat ilgilendiren yükseköğretim kurumu tarafından YÖK’e iletilir. ÖYP’nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaları ister görülmesi halinde antrparantez YÖK marifetiyle denetlenebilir. ÖYP faaliyetlerinde Türk Ceza Kanunu açısından suç teşekkül eden fiillerin tespiti halinde görevliler karşı ait yükseköğretim kurumu aracılığıyla umumi hükümlere bakarak muamelat yapılır.

(2) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

BEŞİNCİ KISIM
Türlü ve Son Hükümler
BAP 18 ? (1) 31/07/2008 tarihinden sonraları yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına atanan ve halen ayrımsız kadroda bulunan araştırma görevlilerinden, ÖYP puanı, bu asıllar ve esaslar çerçevesinde tıpkısı üniversitenin tıpkı anabilim dalına atanan araştırı görevlileri ile denk evet da henüz efdal olanlar, yükseköğretim kurumlarının ilgilendiren yönetim kurullarının önerisi ve YÖK Icra Oturmuş’nun kararı ile bu asıllar ve esaslar çerçevesinde ÖYP asistan desteklerinden faydalandırılırlar.

(2) Bu Asıllar ve Esasların yürürlüğe girmesinden önceki, ÖYP programına dahil olan yükseköğretim kurumlarına DPT vasıtasıyla henüz önce aktarılmış tutarlar dikkate alınarak, YÖK Yürütme Oturmuş’nun kararı ile bu Usul ve Esaslar çerçevesinde desteklere bitmeme edilir.

Yürürlük
YÖN 19? (1) Bu Ana ve Usuller, YÖK icra yerleşmiş kararıyla yürürlüğe girer.

Icra
KONU 20? (1) Bu Ana ve Usulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

?Cins aktarımı? başlıklı 12. maddede yer kayran ??ÖYP kapsamında yapılacak aktarmalara ilişik süreler ve miktarlar YÖK Yürütme Oturmuş tarafından belirlenir.? hükmüne istinaden üniversitelere aşağıda tamlanan miktarlar büyüklüğünde nakil yapılması uygun bulunmuştur.

Masraf Kalemi —Mektepli Başına Toplam Maliyet

Proje Giderleri (Lisansüstü eğitim bilimi amacıyla lazım alımlar, Temel büro ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve bakım alımı)—-20.000 TL

Seyahat Giderleri (Araştırma görevlileri üzere ayrıntılı süreli yurtdışı görevlendirmeler -yetişek süresince bildirme çok 1 sene-, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel gayeli toplantı ?yılda en çok 15 dönme-, Danışmanları için güdük sürekli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı derinti ?yılda bildirme çok 15 dönem-)—-30.000 TL

Mecmu 50.000 TL

Share: