Ne personel sözleşmesini feshederse ödence ödemek zorunda?

Kamu kurumlarında gürpedek fazla sayıda sözleşmeli personel istihdam edilmekte olup, bu yazıda ödence ifa yükümlülüğü öngörülenlere düzlük verilecektir. Soru: İçişleri bakanlığında 4/B Sözleşmeli Bilişim Personeli kendisine fariza yapıyorum. 2 intaç alıyorum. İstifa yazar 3 katına eksantrik bir kuruma geçersem kuruma yıl sonuna kadar olan maaşımı ödence kendisine ödemek zorunda mıyım?

Karşılık:

Kamuda sözleşmeli personelin sözleşmesini feshetmesi halinde taban olarak tıpkısı tazminat yükümlüğü öngörülmemiş, vakit kaybetmeden bozma sonrası göreve dönme hakkı konusunda kısıtlamalara gidilmekle yetinilmiştir. 4/B’li sözleşmeli personel ile dolaylı adına 4/B ye bağımlı tutulan sözleşmeli statüdeki öğretmen, sağlıkçı ve din görevlileri ile 375 sınırlanmış KHK’nin munzam 27. maddesine tabi çalışanlar üzere bu kaide geçerlidir. Büyüklük memurları üstelik benzeri şekilde istifa halinde seçme hangi bir tazminat yükümlülüğüne katlanmamakta, baştan memuriyete atanma istemeleri halinde galiba sürelerin geçmesini beklemeleri gerekmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz umumi kuralın istisnasını ise 375 sayıl Yasa Mesabesinde Kararnamenin ilişik 6. maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel oluşturmaktadır. söz konusu maddenin evvel fıkrasında, kamu idarelerinin şişman ölçekli bilgi işlem birimlerinde enformatik hizmetlerini yürütmek amacıyla belli başlı kopya ve sevap limitleri dahilinde uyuşma ile bilişim personeli çalıştırılabileceği hükme bağlanmış, maddenin altıncı fıkrasında ise, “Kontratlı enformatik personeli adına istihdam edileceklerin, hizmet sözleşmesi esaslarına uymaz cereyan etmesi veya bunlar tarafından antant dönemi içerisinde sözleşmenin tek yönlü halel edilmesi halinde, kavil brüt ücretinin üç katından birkaç olmamak üzere tağyir tarihinden sözleşmenin bitiş tarihine büyüklüğünde olan sürenin (kıst ay, parçalanmamış ay sayılır) aylık ittifak brüt ücretiyle çarpımı sonucu bulunacak cirim, personel yoluyla tazminat olarak ödenir.” hükmüne vadi verilmiştir.

Yukarıdaki hükümde kanuni çerçevesi belirlenen kontratlı enformatik personeli fiilî statüde görev yapan emsallerine nazaran faziletli ücretlerle istihdam edilmektedir. Bu model kamudaki ihtimal de sunu özgün ve en durumunda kontratlı istihdam modelidir. Haddinden Fazla özellikli tıpkı alanda, sadık sayıda personel ve ücret limitleri altında idarenin takdir yetkisi minimize edilecek şekilde kurgulanmıştır. Bu kapsamdaki personel 4/B yahut değişik kanunların sözleşmeli çalıştırılmasına ait hükümlerine tabi olmayıp, yukarıda saha verilen melfuf 6. konu ve bu maddeye dair adına yürürlüğe konulan Kamu Gelgel ve Kuruluşlarının Şişman Ölçekli Vukuf İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Temel ve Usuller Için Talimatname hükümlerine bakarak istihdam edilmektedir.

Ödence ifa yükümlülüğü ile ilişkin namına Talimatname, antant dönemi içerisinde sözleşmenin personel marifetiyle tek yanlı feshini ödence ödeme sebebi kabul etmiştir. Ayrıca personelin;

– antant dönemi içerisinde akıcı üç dönem veya toplam on devir süreyle görevine gelmemesi,

– görev yaptığı müddet ortamında 657 mahdut Kanunun 125 inci maddesinde tamlanan uyartı veya ayıplama cezasını müstelzim ishal yahut halleri üç sefer, aylıktan kesme ve basamak ilerlemesinin durdurulması cezalarını mucip fiil yahut halleri iki kat, Büyüklük memurluğundan emisyon cezasını gerektiren fiil yahut halleri bir defa işlediğinin, yapılacak inceleme sonucunda tayin edilmesi,

– işe alınma açısından vacip olan niteliklerden rastgele birini bilahare kaybetmesi,

cihetiyle sözleşmenin hile yoluyla feshiyle bile tazminat yükümlülüğü doğmaktadır.

Yukarıda belirtilenler dışında sözleşmenin personel yahut kamu işvereni yoluyla feshedilmesi tazminat yükümlülüğü doğurmamaktadır.

Akıbet adına uyuşma dönemi içerisinde sözleşmeyi feshetmeniz halinde brüt itilaf ücretinin üç katından az olmamak için iptal tarihinden itilaf bitim tarihine kadar olan sürenin aylık brüt itilaf ücretiyle çarpımı tutarında ödence ödeme borcunuz doğacaktır. Sözleşmenin; askerlik, veladet yahut vesika ile tanıt edilebilen güç ilçe yahut çor mazeretinize dayalı namına idarece feshi veya periyot böylecene tarafınızca feshi halinde ise ödence bahis konusu olmayacaktır.

Share: