Munzam gösterge mağduriyeti genel sekreter yardımcısının alt göreve atanmasına etken oldu!

Danışdenktaş Ä°kinci Dairesi, Umumi Kâtip Yardımcısı kadrosundan eşköpek ekleme göstergedeki Çiftlik Müdürü kadrosuna atamada hukuken engel bulunmadığına değişmeyen veren BÄ°M kararını onadı!

Hatırlanacağı üzere, Umumi Kâtip Yardımcılarının yıllardır süre gelen katma gösterge mağduriyetini sizlerle paylaşıyoruz. Defaatle kez dolgun sözleşmede yapılacağına dayalı taahhüt sunulan eklenmiş gösterge artışı en üst yasalaşzaman mülhak gösterge paketinden bile ele alınmadığı içmağara bu çalışanların yargı kararlarında görevden almalarına hastalık olmuştur. Kısaca ilişkin kararı sizlere özetlersek;

Dava konusu olayda, Umumi Kâtip Yardımcısı kadrosunda çalışan kişi takdir hakkı gözetilerek Çiftlik Müdürü kadrosuna atanmıştır.

Ä°lk paye mahkemesi, davacının Rektörlük Makamı tarafından sunulan aynı karara karşı karışmak kanalıyla amirinin iradesine aykırı mahiyette hareket ettiği görüldüğünden işlemin hukuka akıllıca olduğuna değişmeyen vermiştir.

Bölge Ä°dare Mahkemesi, davacının eylemine arttırma yerine Genel Sekreter Yardımcısı ile Çiftlik Müdürü ekleme göstergelerinin (3000) aynı olduğu, bu durumun ast görev olarak değerlendirilemeyeceğini gerekçe göstererek anıulan işlemi akla yatkın bulmuş olup, Danıştay Ä°kinci Dairesince onanmıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Ä°KÄ°NCÄ° DAÄ°RE

Ana No : 2021/15575

Karar No : 2022/1457

TEMYÄ°Z FAIL (DAVACI) : …

VEKÄ°LÄ° : Av. …

KARŞI YAN (DAVALI) : …Üniversitesi Rektörlüğü

VEKÄ°LÄ° : Av. …

Ä°STEMÄ°N KONUSU : …Ä°dare Mahkemesince sunulan …günlü, E:…, K:…sayılı kararın, 2577 sayılı Ä°dari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

KAPAT X

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu Ä°stem : Sevgili; …Üniversitesinde Umumi Kâtip Yardımcısı kadrosunda görev eden davacı tarafından, bu görevinden alınarak, Ziraat Fakültesi Çiftlik Müdürlüğü kadrosuna atanmasına ve hesabına ….. getirilmesine ilişhedef …çağ ve …, …sayılı Yönetim Kurulu Kararlarının iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ä°lk Evre Mahkemesi Kararının Özeti : …Ä°dare Mahkemesinin temyize laf kararıyla; Üniversitenin lojmanlarında güvenlik kamerası kayıtlarının alınması olayıyla ilgilendiren adına personel hakkında işlem yapılması istenilerek Rektörlüğe yazıulan 14/04/2015 tarihli Genel Sekreter imzalı dilekçağa davacının parafı bulunduğu, bu görevlendirme işleminin Rektör tarafından yapıldığının bilinmesine rağmen davacının amiri konumundaki Rektör tarafından görevlendirilen kişiler hakkında işlem yapılması iradesini ortaya koyarak, amirinin iradesine aykırı mahiyette akıntı ettiği görüldüğünden, davalı idarenin, davacıyı Tarım Fakültesi Çiftlik Müdürlüğü kadrosuna ataması sırasında ölçüm yetkisini amme yararı dışında başkaca tıpkısı saikle kullandığına ilişgaraz dosya kapsamında gelişigüzel bilgelik ve doküman bulunmadığı üzere organizasyon olunan işlemin bakım gerekleri bakımından hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYÄ°Z EDENÄ°N Ä°DDÄ°ALARI : Davacı tarafından; hakkında yapılan soruşturmanın 14/09/2015 tarihinde tamamlandığı ve soruşturma dosyasının daha sonraları idareye tasdik edildiği, soruşturma sonucunda uyartı cezasının tarafına 16/10/2015 tarihinde verildiği, oysa dava konusu atama işleminin 27/08/2015 tarihli olduğu, bu durumda dava konusu işlemin organizasyon edildiği gündüz itibarıyla hakkında sonuçlanmış tıpkısı soruşturma ve verilmiş bire bir disiplin cezası olmadığı, disiplin soruşturmasının henüz tamamlanmamış olduğu, dolayısıyla henüz atfetme edilen fiilleri işleyip işlemediği galiba olmadığı halde, hakkında yalnızca soruşturma başlatılmasının, başka bir yere atanmasını gerektirmediği, soruşturma aşamasında görevden uzaklaştırılmasına ilişgaraz işlemin üstelik …Ä°dare Mahkemesinin …güneş ve E:…sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulduğu ve …gün ve K:…sayılı kararıyla bozma edildiği, amma velakin tarafına sunulan uyarı cezasının de …Ä°dare Mahkemesinin …günlü, E:…, K:…sayılı kararıyla tahrip edildiği dikkate alındığında, kasılma edildiği gün itibariyle sorun konusu atama işlemi ile kamu hizmetinin ne şekilde elan faal ve verimli adına getirileceği hususunun idarece açıklanamadığı, işlemin hukuki dayanağının bulunmadığı doğacak sürülerek, Ä°dare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı dalavere tarafından; davacı hakkında yürütülen soruturmanın ön hazırlığında, Üniversitenin lojmanlarında güvenlik kamerası kayıtlarının alınması olayı ile ilgili kendisine personel hakkında işlem yapılması istenerek Rektörlüğe yazılan 14/04/2015 günlü Umumi Kâtip imzalı dilekçağa davacının parafı bulunduğu, bu görevlendirme işleminin Rektör tarafından yapıldığının bilinmesine ve beyan edilmesine rağmen amiri konumundaki Rektör tarafından görevlendirilen kişiler hakkında işlem yapılması iradesini ortaya koyarak, amirinin iradesine aykırı mahiyette hareket ettiği, davacının Ekincilik Fakültesine çiftlik müdürü olarak atanması işleminde, ölçüm yetkisinin kamu yararı dışında başkaca bir saikle kullanıldığına ilişkin dosya kapsamında her vukuf ve vesika bulunmadığı, üretim edilen işlemin, bakım gerekleri bakımından üstelik hukuka aykırı olmadığı, davacının atanması işlemine esas teşkil fail Ihtişam Memurları Kanunu’nun 76. maddesi ile kurumların, görev ve şöhret eşitliği gözetmeden kazanılmış türe aylık dereceleriyle memurları bulundukları ekip derecelerine eşit veya 68′ inci maddedeki esaslar çerçevesinde henüz üst, çalım içinde aynı yahut başka yerlerdeki diğasker kadrolara naklen atayabilecekleri hükmünün düzenlendiği, davacının Umumi Kâtip yardımcısı kadrosundaki ek göstergesinin 3000, atandığı Çiftlik Müdürü kadrosundaki ilişik göstergesinin üstelik 3000 olduğu, davacının, 2/1 takım derecesinde iken gine 2/1 kadro derecesinde Müdür kadrosuna atandığı, davacının dilekçesinde bahsettiği özel bakım tazminatı ve canip ödeme puanı aylıkla ilişkin kendisine kazanılmış hak değülke, davacının yürüttüğü görevle ilgilendiren kendisine namına ödenen tazminat olduğu, Genel Yazman yardımcılığı ile eşdeğasker ayrımsız ekip olan Çiftlik Müdürlüğü kadrosunda dahi söz konusu tazminatların ödenmeye devam edildiği belirtilerek, davacının temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞYATAK TETKÄ°K HAKÄ°MÄ° : …

DÜŞÜNCESÄ° : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya akıllıca olan Ä°dare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danışemsal Ä°kindar Dairesince; Danışdenktaş Sekizinci Dairesi tarafından sunulan 11/02/2021 günlü, E:2016/10200, K:2021/810 sayılı gönderme kararı ile Dairemize anlamsız dosyada, Istikşaf Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki vesaik incelendikten sonraları gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Ä°dare ve vergi mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı Ä°dari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde vadi alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen değişmeyen usul ve hukuka uygun olup, dilekçede gelecek sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

DEĞIŞMEYEN SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYÄ°Z Ä°STEMÄ°NÄ°N REDDÄ°HANGI,

2. …Ä°dare Mahkemesince sunulan …günlü, E:…, K:…sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde mevcut davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda değişmeyen düzeltme yolu açık almak üzere, 22/03/2022 tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verildi.

Share: