Milli sporcular beyninde 60 beden terbiyesi öğretmeni alınacak

Milli Yetişek Bakanlığı, milli sporcular arasından 60 beden terbiyesi öğretmeni almak üzere duyuruya imdi

Milli Terbiye Bakanlığı, milli sporcular arasından 60 beden eğitimi öğretmeni kabul etmek için duyuruya daha çok.

MİLLİ SPORCULARIN GÖVDE EĞİTİMİ ALANINA SÖZLEŞMELİ SARIKLI KENDISINE BAŞVURU ve TAYIN DUYURUSU (HAZİRAN 2021)

Bakanlığımıza merbut resmi terbiye kurumlarının beden eğitimi alanında hoca ihtiyacının karşılanmasına yönelik yerine 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’da yayımlanan Amme Görevlerine İlk Nöbet Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Karşı Genel Yönetmeliğin Melfuf 4 üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 60 (altmış) kontenjana 657 sayılı Mehabet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli namzet öğretmen ataması geçmek üzere başvurular alınacaktır. Başvurular ve nasip işlemleri Katma-1 Başvuru ve Tayin Takvimi süresi içerisinde aşağıdaki izahat doğrultusunda yapılacaktır.

A. Müracaat Şartları

Milli sporculardan;

a. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Acun Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel yahut bando halinde yarışmalarda ilk üç dereceye bağışlamak,

b. Arsıulusal Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, çoluk çocuk yahut ümitler kategorilerinde Dünya yahut Avrupa şampiyonaları ile Arsıulusal Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında evvel üç dereceye temizlemek,

c. (a) ve (b) bentlerinde tamlanan yarışmaların topluluk sporlarında bildirme bir iki on posta ülkemizi desise ederek milli sportmen belgesi almış tevessül etmek,

şartlarından rastgele birisini sağlayanlardan 657 sınırlanmış Ululuk Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan umumi şartların beraberinde;

1. Türk vatandaşı almak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları üzere Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

2. Mezun olunan yükseköğretim programının, Milli Terbiye Bakanlığı Öğretim ve Terbiye Oturmuş Başkanlığının Muallimlik Alanları, Nasip ve Öğüt Okutma Esaslarına ilgilendiren 20.02.2014 tarihli ve 9 az Asamble Kararında belirtilen Beden Terbiyesi alanına imtizaç etmek,

3. Milli Yetişek Bakanlığı Öğretim ve Terbiye Müesses Başkanlığının Muallimlik Alanları, Atama ve Öğüt Okutma Esaslarına ilgili 20.02.2014 günlü ve 9 çevrilmiş Asamble Kararında Beden Terbiyesi alanına gerçek gösterilen programlardan pedagojik şekillenme eğitimi istenilenler üzere bu eğitimi başarıyla tamamlamış görünmek,

4. Yetersiz dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/yahut eğitsel biçimlenme belgelerinin az içindeki yükseköğretim kurumlarına yahut programlarına denkliği akseptans edilmiş kalkmak,

5. Oran memurluğundan yahut öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren aynı ceza almamış atılmak,

6. 657 basit Çap Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen

olarak ataması yapılanlardan ataması halel edilenler ile sözleşmeli öğretmen kendisine çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının tahrip edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren müracaat tarihinin akıbet haset bakımından benzeri sene bekleme süresini tamamlamış koyulmak,

7. Halen Bakanlığımızda yahut seçkin amme hava ve kuruluşunda 657 sınırlanmış Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli hoca kendisine çalışmıyor tevessül etmek,

şartları aranacaktır.

B. Başvuruya İlişkin Umumi Meşruhat, Müracaat ve Tercih

1. Başvurular “personel.meb.gov.tr” adresindeki “Milli sporcuların ataması” linkinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak Munzam-1 Referans ve Nasip Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yapılacaktır.

2. Başvuruya ilişik kayıtların Katma-1 Başvuru ve Tayin Takvimi’nde tamlanan tarihin son haset, dolaşma sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

3. Adaylar; vesika arz etmek, başvurularını onaylatmak yahut herhangi bir nedenle devlet milli eğitim bilimi müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Referans ve tercih işlemleri hep üzerinden gerçekleştirilecektir. İl milli yetişek müdürlüklerinin bildirişim bilgileri Ek-3 İl Milli Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.

4. Bütün üzerinden doldurulması gereken umum alanlar doğru ve tamlık adina doldurulacaktır.

5. Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı, Bakanlığımız veya yer milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi hesabına sisteme girilen bildirişim bilgilerinin (el telefonu, e-öğün v.b) mecmu ve akilane olması iri önem bildirme etmektedir.

6. Terbiye fakültesi dışındaki ayrımsız programdan mezun olup terbiyevi formasyon belgesi mevcut adayların, belgenin sıra ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Eğitimsel Şekillenme Görmüştür.” ifadesi kâin adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik eğitimsel biçimlenme dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin güneş ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

Gömlek 1 : 1 Karı 2021 tarihinden ilk eğitsel biçimlenme eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

7. Eğitsel biçimlenme eğitimini sükse ile tamamlayan; fakat biçimlenme belgesi düzenlenemeyenler, liyakatli olduklarına ait ilgili üniversiteden alacakları yazının devir ve sayısını Elektronik Başvuru Formu’nda saha alan eğitimsel biçimlenme bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik biçimlenme belgesi göreve başlama esnasında ibraz yapılmak zorundadır. Terbiyevi şekillenme belgesini ibraz edemeyenlerin ataması fesih edilecektir.

8. Eğitsel şekillenme belgesinde belge sayısının olmaması yerinde ekranda aynı alanına “0” (muvaffakiyetsiz) girilecektir.

9. Adaylar yoluyla başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak için bire bir mülk milli eğitim müdürlüğü seçilecektir.

10. Milli sporculuğa ilişkin vesaik dışındaki ayrıksı atamaya esas vesaik (kat belgesi yahut diplomanın, varsa biçimlenme belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri) taranarak elektronik ortamda namzet eliyle sisteme yüklenecektir.

11. Adaylar, beden eğitimi alanında zar edilen yetişek kurumları arasından 40 (kırk) yetişek kurumuna büyüklüğünde tercihte bulunabileceklerdir. 40 (kırk) terbiye kurumu tercihinde bulunan adaylar tercih dışı seçenek namina; “Tercihlerim dışındaki terbiye kurumlarına atanmak istemiyorum.” yahut “Tercihlerim dışındaki terbiye kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini seçeceklerdir.

12. Mülhak-1 Müracaat ve Tayin Takvimi’nde belirtilen başvuru süresi içerisinde adaylar yoluyla başvurularına ilişkin değişiklik yapılabilecek fakat bu sürenin bitmesinden itibaren gelişigüzel fark yapılamayacaktır.

13. Bu kapsamda yapılan başvurular, Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce Munzam-1 Referans ve Tayin Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde incelenerek uygun olanların başvuruları elektronik ortamda onaylanacak, makul olmayan başvurular ise gene elektronik ortamda reddedilecektir.

14. Toyluk ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce makul görülmeyerek reddedilen başvurular amacıyla Ekleme-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen müddet içerisinde referans ekranı baştan adaylara açılacak bu süreçte adaylar reddedilme gerekçesine akıllıca kendisine başvurularını yenileyebileceklerdir.

15. Yenilenen başvurular Katma-1 Müracaat ve Nasip Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde Toyluk ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek akla yatkın görülenler onaylanacak, uygun görülmeyen başvurular ise reddedilecektir.

16. Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Referans Formu’nda aday tarafından seçilmiş olan memleket milli terbiye müdürlüğünün izin ekranına yansıyacaktır.

17. Başvurular ait iklim milli eğitim bilimi müdürlüğünce incelenecek ve makul olan başvurular hep üzerinden devlet milli yetişek müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, akıllıca sıfır başvurular ise gerekçesi belirtilmek aracılığıyla reddedilecektir.

18. Adaylar bu süreçte başvurularının icazet yahut ret durumlarını dizge üzerinden strateji edeceklerdir.

19. Başvurusu onaylanan aday Elektronik Başvuru Formu’nu cihazına kaydedecek yahut çıktısını alarak müdafaa edecektir.

Rütbe 2 : Elektronik Müracaat Formu, göreve başlama esnasında doğrulama edilmesi müstelzim benzeri doküman olduğundan, adayların bu belgeyi vikaye etmeleri ehemmiyet genişlik etmektedir.

20. Başvurular ülke milli yetişek müdürlüklerince onaylandıktan bilahare boy bos kazanacaktır.

21. Elektronik Referans Formu’nda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

22. Elektronik Müracaat Formu haricinde veya müracaat süresi dışında yapılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ve/yahut il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı kusurlu girilerek yapılan başvurular ile müracaat şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle evet da beyanda bulunarak, evrakta değiştirme yaparak, üs durumunu gizleyerek yapılan başvurular temelsiz sayılacak; varsa mamul olan atamalar halel edilecektir.

23. Referans tarihi itibarıyla askeriye amacıyla sevke bağımlı olanlar ile halen askeriye hizmetini yapmakta olan hoca adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askeriye hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve beklenen terhis tarihini gösterir aynı belgeyi en kısa süre ortamında dilekçe ekinde atandıkları mülk milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden tıpkısı ay ortamında göreve başlatılacaktır.

24. Adaylardan başvuruda esenlik, askerlik ve adli sicil durumlarına ait doküman istenmeyecek, Elektronik Müracaat Formu’nda bildirme alınacaktır.

25. Bu duyuru kapsamında başvuruda bulunarak tayin işlemi gerçekleşen adaylardan ayrımsız zamanda Bakanlığımızca Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Mart 2021) kapsamında başvuruda bulunanlar, aday sınava ek olsalar da 01-06/09/2021 tarihleri ortada alınacak olan eğitim bilimi kurumu yeğleme başvurusunda bulunamayacaklardır.

26. Bu duyuruda yapılan açıklamalara munzam kendisine müracaat süresi süresince oluşabilecek davranışlar ile uygulamaya müteveccih meşruhat Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde referans süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının doğruluk kaybına uğramamaları itibarıyla bu açıklamaları izlem etmeleri gerekmektedir.

C. Eğitsel Biçimlenme

1. Adayların;

1.1. Ortaöğretim kayran öğretmenliği tezsiz faziletli lisans diploması ya birlikte belgesi,

1.2. 1 Ocak 2021 tarihinden evvel tamam Arz birkaç 21 kredilik Eğitimsel Biçimlenme Sertifikası (Rütbe: 1993-1994 talim yılı ve elan öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik vesaik da akseptans edilecektir),

1.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

1.5. Lisans mezunu olmadan önce iz yüksekokullarında tahsil görenlerin bu sürede aldıkları Eğitimsel Biçimlenme Belgesinden, herhangi birine erbap olmaları gerekmektedir.

2. değme muallimlik alanında alınan pedagojik şekillenme eğitimi, diğer alanlar amacıyla da uygulanan sayılacaktır.

3. Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile az dışındaki üniversitelerden alınan eğitimsel şekillenme belgeleri (1 Ocak 2021 tarihinden evvel tüm olması koşuluyla), T.C. Yükseköğretim Müesses Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece meri olmayacaktır. Fakat, T.C. Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki faziletkâr tedrisat kurumlarında açılan pedagojik biçimlenme eğitimini başarıyla tamamlayanlardan antrparantez akreditasyon belgesi istenmeyecektir.

Ç. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve Ilgi Edilecek Hususlar

1. İl milli terbiye müdürlüklerinde, atamalardan mesul devlet milli eğitim müdür muavini veya büro müdürünün başkanlığında, “Referans Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.

2. Müracaat ve izin işlemlerine müteveccih hususlarda lazım önlemler, ülke milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

3. İl milli eğitim bilimi müdürlükleri, başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilgili belgeleri inceleyerek akla yatkın olan başvuruları onaylayacaklar, akıllıca sıfır başvuruları ise gerekçelerini tavzih etmek aracılığıyla reddedeceklerdir.

4. İl milli eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Referans Formu’nun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki sene süreyle koruma görevlisi edeceklerdir.

Nokta 3 : Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ana belgeler ile Elektronik Müracaat Formu’na atama işlemi sonrasında dahi ihtiyaç duyulabileceğinden diyar milli terbiye müdürlüklerinin bu belgeleri himaye etmeleri önem yer etmektedir.

5. Referans izin sürecine ilişik hisse senedi ve işlemlerden, mülk milli eğitim müdürleri karışma doğmak üzere müracaat icazet komisyonunda memur mülk milli yetişek müdür yardımcısı yahut ofis müdürü ile işyar personel gelişigüzel mesul olacaktır.

6. Adayların müracaat izin işlemleri; Tedrisat ve Incelik Yerleşmiş Başkanlığının 20/02/2014 günlü ve 9 mahdut Muallimlik Alanları, Nasip ve Öğüt Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri bile dahil olmak için ilgilendiren maddeleri ve eki Liste ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere bakarak belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

Gömlek 4 : 20/02/2014 tarihli ve 9 mahdut Öğretmenlik Alanları, Tayin ve Ibret Okutma Esaslarına ait Asamble Kararının edimsel haliyle muamele yapılması ehemmiyet en etmektedir. söz konusu Asamble Kararının aktüel haline “ttkb.meb.gov.tr” adresinden erişilebilir.

7. Diploma işlemi sırasında geçerliliği konusunda kararsızlık edilen vesaik, Personel Genel Müdürlüğü Hoca Tayin Daire Başkanlığına e-kat ekinde gönderilecek ve yapılacak kıymetlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

8. Başvurularda e-oran üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-oran üzerindehttps://www.turkiye.gov.tr/doküman-doğrulamaadresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla akseptans edilecektir.

D. Nasip, Bildirim ve Göreve Başlama

1. Nasip işlemleri, başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Umumi Müdürlüğü ve el milli eğitim bilimi müdürlüklerince onaylananlardan Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Umumi Müdürlüğünün 24.05.2021 tarihli ve E-55713576-622.03-489104 çevrilmiş yazısı ekinde alınan Ekleme-2 Milli Sporcuların Atamalarında Temel Alınacak Evleviyet Sıralaması Tablosu’nda tamlanan öncelik sıralamasına bakarak yapılacaktır. bahis konusu Tabloda tamlanan evleviyet sıralamasında denklik olması halinde, atanacak adayın seçiminde tekmil tarihi geçmiş olana, bunun birlikte fiyat olması halinde yaşı büyük olana evleviyet verilecektir.

2. Bilgisayar içre gerçekleştirilen tayin sonuçları, Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinden duyurulacaktır.

3. Atama kararnameleri, diyar milli yetişek müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elmek adreslerine tebligat yapılacaktır.

4. Ataması yapılanlar, atama kararnamelerinin kendilerine tebliğinden itibaren 657 basit Kerem Memurları Kanununun 62 nci maddesinde beliritilen süre içerisinde:

4.1. Namzet tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/bildirme edilen atamaya anne (bitirme belgesi veya icazetname, varsa şekillenme belgesi, varsa akreditasyon belgesi, v.b) belgelerin aslı,

Rütbe 5 : İl milli eğitim bilimi müdürlükleri adayın Elektronik Referans Formu’ndaki bildirme ettiği bilgilerle atamaya asıl belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya asıl belgelerden birer bir alarak onaylanıp adayın eş dosyasında ummak amacıyla saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde buut Personel Umumi Müdürlüğüne bildirilecektir.

4.2. Akıbet altı kamer içinde fariğ vesikalık fotoğraf (6 sayı),

4.3. mal beyanı (il milli eğitim bilimi müdürlüklerinden gerçekleştirme edilecektir),

4.4. Elektronik Başvuru Formu,

4.5.B aşvuru esnasında Pedagojik Şekillenme Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Eğitsel Şekillenme Belgesi,

4.6.S ağlık durumu yönünden muallimlik görevini yapmasına engel aynı durumu olmadığına dayalı alınacak esenlik kurulu raporu,

4.7.Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,

ile gelişigüzel atandıkları iklim milli terbiye müdürlüklerine başvuracaklardır.

5. Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler yer milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel berhava bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüte düşülenler ise değerlendirilmek amacıyla Personel Umumi Müdürlüğü Hoca Atama Ofis Başkanlığına bildirilecektir.

6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ilişik sabıka sorgulama belgesi ile buna ilgili şiddet gerçekleştirme edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Kat Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda prosedür yapılacaktır.

7. Göreve başlama esnasında Sistenilen keyif durumu yönünden muallimlik görevini yapmasına bariyer bir durumu olmadığına dair tamam teşekküllü aynı hastaneden alınacak sağlık oturmuş raporunda düz düz ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar amacıyla Personel Umumi Müdürlüğü Öğretmen Tayin Ofis Başkanlığından düşünüm istenilecektir.

E. Göreve Başlamayanlar Karşı Yapılacak İşlemler

Belge ile ispatı tür avcı esbap olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı türlü avcı sebeplerle göreve başlamama tehi iki kocaoğlan aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

Personel Umumi Müdürlüğü

Detaylar üzere TIKLAYINIZ

Share: