Meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarına yönetsel görev ödeneği verilir mi?

Sayışyatak, Kanunda sayılmamış olsa birlikte, patika yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarına yönetsel görev ödeneğine değişmeyen verdi.

Sayışdenk 2. Dairesinin 16.02.2017 günlü kararı

…… Çığır Yüksek Okulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına yönetimsel görev ödeneği ödenmesi.

….. Çığır Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına yönetsel görev ödeneği ödendiği görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (g) bendinde yüksekokul, 13.02.2011 sıra ve 6111 sayılı Kanunla değişik (ı) bendinde ise meslek yüksekokulu tanımlanmıştır. Buna göre yüksekokul, sınırlı bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren aynı yükseköğretim kurumu; çığır yüksekokulu, belirli mesleklere yönelik kalifiye insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki yahut üç dögönen atılmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bire bir yükseköğretim kurumudur.

Aynı Kanunun “Yükseköğretim Kurumları” başlıklı Dördüncü Bölümünde saha kayran maddelerde sırasıyla üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokulların organları, organların görevleri, bu organlara atanmaya ilişhedef kurallara saha verilmiştir. Söz konusu Bölümde çığır yüksekokullarının organları ve atanma usulleri içmağara ayrı tıpkı düzenlemeye gidilmediğinden çığır yüksekokulların organlarının belirlenmesinde ve atanmasında, 20 nci maddede düzenlenen yüksekokul organları ve bunların atanma usulleri ana alınmaktadır.

Benzer ayrımsız düzenlemenin 18.02.1982 gün ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde birlikte yapıldığı, Yönetmeliğmağara 12 nci maddesinde yüksekokullara düz verilmekle beraber Yönetmelik ile çığır yüksekokulları içmağara ayrı ayrımsız hüküm getirilmediği görülmektedir.

2547 sayılı Kanunun yukarıbirlikte saha sunulan hükümlerinin gelişigüzel değerlendirilmesi sonucunda; “Meslek yüksekokulu” tanımının 2547 sayılı Kanunun “Tanımlar” maddesine 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 170 inci maddesi ile getirilmiş, kanun koyucu tarafından bu okulların teşkilatlanma, işleyiş, organları ve bu organlara atanma şartları ile ilgilendiren adına 2547 sayılı Kanun ve ilişkin Yönetmeliklere başka ayrımsız hüküm konulmamış olması; söz konusu değişiklikten önce dahi patika yüksekokullarının “Yüksekokul” tanımlaması altında teşkilatlanma, işleyiş ve atanma usulleri bakımından yüksekokulların tabi oldukları kurallara tabi olması nedenleriyle patika yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarının, yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarının yararlandığı 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde saha düzlük idari görev ödeneğinden yararlanmalarında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Nitekim 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde bu Kanunun amacının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda meydan düz öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylık ve melfuf göstergelerini düzenlemek, etap yükseltilmesi ve paye ilerlemesinin şekil ve şartları ile toplumsal haklardan yararlanma, eklenmiş ibret ücreti, üniversite, yönetsel görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını sınırlamak, zahmetli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli adına çalıştırılma asıllar ve esaslarını belirlemek olduğu; “Format” başlıklı 2 nci maddesinde bile bu Kanunun 2547 sayılı Kanuna tabi üniversite öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve gayrı özlük haklarını kapsadığı hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanununun “Ä°dari görev ödeneği” başlıklı 13 üncü maddesinde ise idari görev ödeneğinin Rektörler, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdürleri, Bölüm Başkanları, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına ödeneceği belirtilmiş, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcıları arasında bir ayrıma gidilmemiştir. Herhangi Bir ne büyüklüğünde söz konusu maddede çığır yüksekokulu müdür ve müdür yardımcıları sayılmamış olsa birlikte 6111 sayılı Kanunla getirilen tanımlamaya paralel kendisine, lüzum 2914 sayılı Kanunda vadi kayran kadro ve görev unvanlarında değişiklik yapılmamış, gerekse 2547 sayılı Kanunda meslek yüksekokulları ile ilişkin yeni hükümler getirilmemiş olması nedenleriyle yönetsel görev ödeneğinin ödenmesinde yüksekokul ve patika yüksekokulu ayrımına gidilmemesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ….. Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Müdür Yardımcılarına ödenen idari görev ödeneği toplamı olan …. TL’nin mevzuata makul olduğu anlaşıldığından ilişikli bire bir husus bulunmadığına oyçokluğuyla,

Azınlık Görüşü:

Üye …….’ın karşı rey gerekçesi:

2547 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile yüksekokul ve çığır yüksekokulu tanımlanmış, böylece bu yükseköğretim kurumları arasında ayrıma gidilmiştir. 2914 sayılı Kanunun “Ä°dari görev ödeneği” başlıklı 13 üncü maddesinde üstelik idari görev ödeneğinin kimlere verileceği sayılmıştır. Buna göre yüksekokul müdür ve müdür yardımcıları bu ödenekten faydalanabilmekte iken çığır yüksekokul müdür ve yardımcılarına özellik hükmünde meydan verilmemiştir. Dolayısıyla sınırlı tıpkı şekilde sayıulan personele verilecek yönetsel görev ödeneğinin, konu kapsamının genişletilerek çığır yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarına da verilmesi mümkün görülmediğinden konu hakkında tazmin kararı verilmesi gerekir.

Share: