Memurlara verilen 1.463 TL tutarındaki ödülün şartları

Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. ödül, Üstün başarı belgesi verilenler arasından seçilmektedir.

2011 yılı öncesinde memurlara ayrımsız aylıkları tutarında ödenen ödül, çok küçük tıpkı rakama tekabül etmekteydi. Memura yapılan ödülün hesabında ise yemeden içmeden memurun almakta olduğu gösterge ve ek gösterge rakamları toplamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşdakika hacim asıl alınmaktaydı.

Örnekle açıklamak icabında önceki düzenlemeye göre; 1/4 deki benzeri memurun alacağı ödül tutarı; (2200 +1500)*0,076998= 285 TL kadardı. Memurun munzam göstergesi düşükse alınacak ödül tutarı daha düşük olmaktaydı. Ancak, 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla bu ödemenin tutarı 1.463 TL’ye kadar arttırılmıştır. Aşağıüstelik memura verilecek ödülün şartları ile ödenecek hacim detaylarıyla açıklanmaya çalışılacaktır.

Memurların ödül almasının şartları nelerdir?

657 sayılı Kanunun Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödülü düzenleyen 122 nci maddesinde laf bütün detaylarıyla açıklanmıştır. Buna göre;

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü himmet ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev boşaltmak vasıtasıyla;

1- Kamu kaynağında önemli ölçüde artırım sağlanmasında,

2- Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,

3- Kamusal yarar ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya verilen hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde,

konkre olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tayin edilen memurlara, merkezde bağlı veya ait bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Umumi Komutanlığı ve Kenar Güvenlik Komutanlığı hariç) görevli Fehamet memurları için Milli Defans Bakanı bu yetkisini devredebilir.

Üç kat başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı yahut ilgilendiren nazır ve illerde valiler tarafından makul görülmesi halinde genişlik yüksek Mehabet memuru aylığının (ekleme gösterge karışma) % 200’üne büyüklüğünde ödül verilebilir.

Ödül verilecek işyar sayısında sınırlama var mıdır?

Ödül verilecek işyar sayısı kurumlara göre değişmektedir. 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesine göre benzeri finansal yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki meşgul kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Güven Umumi Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden çok olamayacaktır.

KAPAT X

Tekrar yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Eş ayı sonuna büyüklüğünde Çap Personel Başkanlığına bildirilmek zorundadır.

Değerlendirme ölçütü olmadan ödül verilebilir mi?

Değerlendirme ölçütü çıkarmak kurumların takdirine bırakılmıştır, ancak, ödül verilmesinde değerleme ölçütünün olmamasının etkisi yoktur.

Amme hava ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, çoğalma ve gayretlerini ölçmek üzere, Celal Personel Başkanlığının makul görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir. Doğrusu bu konuda değerlendirme ölçütü belirleyen amme kurumuna şuana büyüklüğünde şant olamadık. Halbuki Büyüklük Personel Başkanlığının bu zamana kadar amme kurumlarının anne alacağı değerlendirme ölçütlerini çıkarması gerekirdi.

Memura verilecek ödül tutarı nasıl hesaplanır?

Memura yapılacak ödülde temel alınanıaziz umde üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgilendiren nazır ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde arz yüksek Izzet memuru aylığının (ilişik gösterge karışma) % 200’üne büyüklüğünde ödül verilebilmektedir.

Bu hacim ise 9500*0,076998*% 200 =1.463 TL’dir. Fakat, yapılacak bu öağıt azami miktar olup, kurumlar bu ödemenin üstünde öağıt yapamazlarken altında ömersiye yapabilirler.

Görüleceği üzere, memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler yetkili kılınmıştır. Maddede dikkat çeken öyaşlı bire bir bap ta ilişkili bakanların ödül verip veremeyeceği hususudur. Kanunda ilişkili bakanlara bu yönde bire bir mezuniyet verilmemiştir. Fakat, Devlet Personel Başkanlığı vereceği görüşle bu konuya açıklık getirebilir.

Share: