Memur, üniversitede ibret verebilir mi?

Üniversitelerde amelî namına atanmadan öğüt ücreti karşılığında öğretim yardımcısı yerine lacerem çalışabilirim ?

Bu yazımızda, üniversitelerin kadrolarını atanmadan alanında ehlivukuf kişilerin yükseköğretim kurumlarında ibret ücreti karşılığı nasıl istihdam edildikleri ve aldıkları ibret ücretleri karşı bilgilendirmelerde bulunacağız.

KANUNCU MEVZUATI NEDİR ?

Bilindiği amacıyla, 2547 mahdut Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesinde; “Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve ilişkin birimlerinde bu Yasa layıkıyla atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya seçme dersin özel bilgi ve eksperlik isteyen konularının eğitimöğretim ve uygulamaları için, kişi uzmanlık alanlarındaki emek ve eserleri ile şöhretli kişiler, sürekli yahut ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.

Tedrisat görevlileri, ilgilendiren yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe tutkun bölümlerde sektör başkanlarının önerileri konusunda ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, tedrisat uzuv yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler yahut grup şartı aranmaksızın ibret saati ücreti yahut sözleşmeli kendisine istihdam edilebilirler. akademisyen kadrolarına talim görevlileri genişlik çokça iki yıl süre ile atanabilirler; bu müddet böylece karışma ettikleri kadroya başvuran akademisyen bulunmadığı ve görevlerine devamda üstünlük görüldüğü takdirde benzeri usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi böylelikle görevleri kendinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde daima yerine öğretim görevlisi atanabilir.” hükmü vadi almaktadır.

Mezkür kanun hükmünde yer aldığı üzere, yükseköğretim kurumlarında tam sayıda akademisyen sıfır bölümler ile değme dersin özel bilgelik ve uzmanlık isteyen konularında ibret saati ücretli namına öğretim yardımcısı istihdam edilebilir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR ? NASIL IBRET VEREBİLİRİM ?

namına zar sayfamızdan de paylaştığımız için, üniversitelerin fiilî öğretim görevlisi alımları Yükseköğretim Müesses web sayfasında düz düz Akademik Ekip İlanları menüsünde ilan edilmektedir.

Ancak, öğüt saati ücretli öğretim yardımcısı istihdam eylemek isteyen yükseköğretim kurumları temas yerde ilana çıkmamaktadır.

Genellikle ders saati ücretli öğretim yardımcısı ihtiyacı mevcut üniversiteler, ders verilecek konularda görmüş geçirmiş ve ehlivukuf kişilerle direkt yahut kurumlararası yazışma yoluyla iletişime geçerek görevlendirme yapmaktadırlar.

Söz Gelişi, bire bir heybet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Muhasebe derslerini verecek akademisyen bulunmaması halinde, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasından görmüş geçirmiş sayman irade edilir ve ibret saati ücreti karşılığında görevlendirme yapılabilir.

Tıpkı bambaşka benzer ise, Beden Terbiyesi ve Spor Yüksekokullarında dal derslerini verecek alanında ehlivukuf Akademisyen bulunmaması halinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine kapalı adına görev yapan Antrenörlerin ibret ücreti karşılığında görevlendirilmesi sağlanabilir.

ÖĞRETMENLER ÜNİVERSİTELERDE DERSE GİREBİLİR Mİ ?

657 sınırlanmış Kerem Memurları Kanununun 89 uncu maddesinde; “Rastgele derecedeki eğitim bilimi ve tedrisat kurumları ile Üniversite ve Yüksekokul (Askeri Akademiler dahil), ekol, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda hoca yahut öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya ayrıksı memurlara veyahut alarga atanacaklara ecir ile ekleme ibret görevi verilebilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

KAPAT X

Bu hüküm kapsamında, Milli Eğitim Bilimi Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olarak görev yapanların mesailerini aksatmamak üzere öğüt saati ücreti karşılığı şehirde kâin üniversitelerde alanlarında derse girmelerinde yasal tıpkı engel bulunmamaktadır.

Üniversitelerin gerekseme duyduğu konularda ehliyetli sayıda fiilî öğretim üyesi veya öğretim yardımcısı olmaması halinde, İl Milli Yetişek Müdürlüklerinden bağlanmış talepte bulunarak öğüt saati ücreti karşılığında 2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi mucibince öğretmen görevlendirilmesi yapılabilir.

ÖĞÜT SAATİ ÜCRETLİ GÖREVLENDİRİLENLER NE KADAR ECIR ALIYOR ?

2914 sınırlanmış Yükseköğretim Personel Kanununun “Mülhak Öğüt Ücreti” başlıklı 11 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması zorunlu ibret yükü saati dışında, bölümsel statüde bulunanlar karışma öğretim elamanlarına görev unvanlarına bakarak Maliye Bakanlığının görüşü konusunda Yükseköğretim Yerleşmiş marifetiyle belirlenen mecburi ve isteğe sınırlanmış dersler ve özge işler üzere bu öğüt ve faaliyetlerin haftalık ibret programında düzlük alması ve fiilen yapılması amacıyla en çokça yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise arz çok on saate kadar ekleme öğüt ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle alışılagelen örgün öğretimde verilen ibret ve operasyon dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

bununla birlikte, ayrımsız maddenin 4 üncü fıkrasında, “Ilişik ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Oran Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur”.

UNVANI

KATMA DERS ÜCRETİ GÖSTERGESİ

Müderris

300

Doçent

250

Koruyucu Doçent

200

Öğretim Görevlisi ve Lektör

160

Bu tablo doğrultusunda, üniversitede 20 saat birinci öğretimde ve 10 saatte ikinci öğretimde kalkışmak için ibret ücreti karşılığında fariza eden bir talim görevlisinin maaş alacağı tutarı alay malay hesaplayalım.

UNVANI

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

TOPLANMIŞ

MELFUF IBRET

ÜCRETİ GÖSTERGESİ

SAAT

ÜCRETİ

(Brüt)

HAFTALIK

20 SAAT

(Brüt)

SAAT

ÜCRETİ

(Brüt)

HAFTALIK

10 SAAT

(Brüt)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

160

15,37

307,4

49,18

491,8

799,2

(Damga ve Dirimlik

Vergisi Dünya)

2914 mahdut Yükseköğretim Personel Kanunu çerçevesinde, “Ayrıntılar programları uyarınca alışılagelen mesai günlerinde emek saatinin bitiminden ve saat 17.00’den sonradan başlayan akşam öğretimi ile hafta tatili, zaman veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan munzam ders ücretleri % 60 zamlı” ödenmektedir.

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜNDEN DURUMLARI NE TAMAM ?

Üniversitelerde 2547 basit Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesine göre görevlendirilenlerin toplumsal düzenlilik işlemleri ile ilişkin Maliye Bakanlığı konuyu 09/07/2009 tarihinde konuyu derinden açıklamıştır.

Buna göre, 5510 az Yasa hükümleri layıkıyla mecburi adına sigorta olunması gereken tıpkısı aha çalışmayanlardan veya tıpkısı Kanunun 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı adına çalışanlardan; yükseköğretim kurumlarında öğüt ücreti karşılığında öğretim görevlisi adına görevlendirilenlerin, 5510 basit Kanunun 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı adına sayılması ve brüt ibret ücretleri üzerinden adlarına sigorta primi yatırılması mecburi kılınmıştır.

Değişik açıdan, 5510 mahdut Kanunun 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı namına çalışanların tıpkısı zamanda yükseköğretim kurumları vasıtasıyla eklenmiş öğüt ücreti karşılığında çalıştırılması halinde, rastgele iki çalıştıran marifetiyle ayrı ayrı bildirim yapılacaktır.

amma velakin, halen devlet memuru namına amelî istihdam edilenlerin munzam öğüt ücreti karşılığı görevlendirilmeleri halinde 5510 mahdut Kanun çerçevesinde almış oldukları ibret ücreti üzerinden sigorta primi ödenmesi gerekmemektedir.

Sonuç olarak, herhangi bir içtimai asayiş kurumundan emeklilik aylığı bağlananların ibret ücreti karşılığında üniversitelerde görevlendirilmeleri halinde, hak kazandıkları brüt ders ücretleri üzerinden 5510 basit Kanunun geçici 14 üncü maddesine bakarak Toplumsal Güvenlik Bindi Primi ödenecektir.

Maliye Bakanlığının bahis ile ait yazısına yankılanmak üzere TIKLAYINIZ.

IBRET ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRMENİN FAYDASI NE PEKI ?

Serencam zamanlarda yükseköğretim kurumları istihdam edecekleri amelî öğretim yardımcısı ilanlarında, “Yükseköğretim Kurumlarında … sene süre ile Ibret Ita Deneyimi Koyulmak” kriteri aramaktadırlar. Böylelikle, henüz önceden üniversitelerde ders verme deneyimi olan kişilerin de önü açılmaktadır.

O bakımdan, bilgi ve uzmanlık alanınıza göre üniversitelerde elan kadroya atanmadan ders saati ücretli görevlendirme yolu ile çalışmanın ilerleyen dönemde size kategorik faydası olacağını söyleyebiliriz.

Güç Selim KAPLAN

Share: