Memur, annelik izni bitmeden göreve başlatılabilir mi?

Üvey Anne izni farklı bazen izinlerde olduğu kabilinden memurun talebi konusunda verilebilen bir cevaz türü değildir.

Istifham: Benim analık izni ile ilgili bire bir sorum olacaktı. Personelimiz şu an analık izninde ve annelik müsaade süresi bitmeden göreve fethetmek istiyor. Bu durumda göreve başlayabilir mi yani üvey anne izninden feragat edebilir mi? Sonuçta çocuğun sağlığı bahis konusu bu konuda tereddüte düştük.

Karşılık: Annelik izni 657 az Kanunun 104/A maddesinde düzenlenmiştir. Husus hükmünde, “Eş memura; doğumdan evvel sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta atılmak amacıyla hep onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik yerinde, veladet öncesi sekiz haftalık annelik izni süresine iki hafta eklenir. Fakat muhtemel doğum tarihinden sekiz hafta öncesine büyüklüğünde afiyet durumunun çalışmaya akıllıca olduğunu doktor raporuyla belgeleyen karı memur, isteği halinde doğumdan geçmiş üç haftaya büyüklüğünde kurumunda çalışabilir. Bu durumda, veladet öncesinde bu rapora binaen fiilen çalıştığı süreler mevlit sonrası üvey anne izni süresine eklenir. Doğumun er gerçekleşmesi cihetiyle, doğum öncesi annelik izninin kullanılamayan bölümü üstelik veladet sonrası üvey anne izni süresine arttırma edilir. Mevlit öncesi annelik izninin başlaması müstelzim tarihten önceki gerçekleşen doğumlarda ise mevlit tarihi ile üvey anne izninin başlaması müstelzim gün arasındaki süre tevellüt sonrası analık iznine arttırma edilir. Doğumda yahut mevlit sonrasında annelik izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine işyar olan babaya anne amacıyla öngörülen müddet büyüklüğünde müsaade verilir..” denilmektedir.

13 April 2016 tarihli ve 29683 az Resmi Gazetede yayımlanan 6 Dizi Numaralı Kamu Personeli Genel Tebliğinin Analık İzni bölümünde ise;

– Memura muhtemel mevlit tarihinden ilk sekiz ve mevlit yapmasından bilahare sekiz hafta olmak üzere mecmu on altı hafta süreyle annelik izni verileceği,
Çokluk gebeliklerde (ikiz, üçüz, …) veladet öncesi sekiz haftalık annelik izni süresine iki haftalık bir süre elan ilave edilecektir. Sonunda, çoğul gebeliklerde doğumdan geçmiş annelik izni süresinin on hafta olduğu,
Annenin ölüm işsiz aut analık izninden çabucak karı memurun yararlanacağı,
– Annelik izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin hane kısım kullanılamayacağı,
ifade edilmektedir.

Annelik izni özge ara sıra izinlerde olduğu gibi memurun talebi üstüne verilebilen aynı izin türü değildir. İznin toplam süresi dahi görevli yahut dümen itibarıyla değiştirilebilecek nitelikte olmayıp, tevellüt öncesi yahut veladet sonrası kullanılacak süreler itibarıyla memura takdir yetkisi verilmiştir. Analık izni yemeden içmeden memurlarla ilgili olmayıp yekpare çalışanlar itibarıyla farklı mevzuatlarla aranje tıpkı izindir. Ailenin hayat ve refahı ile alelhusus ananın ve çocukların korunmasına ilişik vacip tedbirleri kabul etme üzerine Kanunuesasi ile devlete verilen görevin ayrımsız yansımasıdır.

Sonuç kendisine, analık izninin takdire vabeste tıpkı müsaade olmaması, hemen memuru veya kurumunu değil bebeğin sağlığını da ilgilendirmesi, asıl ve çocuğun korunması üzerine Temel ile devlete yüklenen fariza dikkate alındığında üvey anne izni bitmeden memurun isteği olsa dahi göreve başlatılamayacağını değerlendirmekteyiz.

Share: