Mehabet memuru, ticari taksi işletebilir mi?

Kullanılmamış atanan bire bir memur, üzerine kayıtlı ticari taksisi tercüme etmek zorunda mıdır?

ISTIFHAM : Kullanılmamış atanan .. teknikeriyim. Görevli namına bir ay önce atandım, üzerime ticari göçüm var abimle kuma. Bunu alıntılamak zorunda mıyım?

KARŞILIK: 657 sayılı Ihtişam Memurları Kanununun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” 28. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Konu 28 -Memurlar Türk Tecim Kanununa göre (Tecimen) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek tıpkı faaliyette bulunamaz, tecim ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari bakan yahut kollektif şirketlerde eş veya komandit şirkette komandite eş olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurin, mesleksel faaliyette yahut azade çığır icrasında olmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçmunzam kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine yahut kamu kurumu niteliğindeki patika kuruluşlarına ilgilendiren rastgele iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki patika kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, teftiş ve sıkı kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşkapik olmayan veya sınırlanmış olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde mevcut memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler”

657 sayılı Mehabet Memurları Kanununun 125’inci maddesinin D/h bendinde, “Ticaret yarmak yahut Çap memurlarına yasaklanan diğleşker kazanç getirici faaliyetlerde olmak” merhale ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirecek ishal ve haller arasında sayılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun esnaflığın tanımını işleyen “Esnaf” başlıklı 15. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Ä°ster gezici olsun gerek bir dükkanda veya aynı sokağın belli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden aşkın bedeni çalışmasına raci ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat yahut ticaretle uğraşzaman kişi esnaftır……”

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Taksiciler Esnaf Odası bulunmaktadır. Taksiciliğin bire bir esnaflık faaliyeti olduğuna şüphe yoktur.

Buna göre tıpkı memurun ticari taksi işletmesi, 657 sayılı Kerem Memurları Kanununun 28. ve 125/D-h maddelerine aykırıdır.

Fehamet Personel Başkanlığının 26.12.2016 güneş ve 7549 sayılı Celal memurunun üzerine kayıtlı ticari taksi plakasını başkasına havale yerine başka aynı şahsa verip ticari işletme kurmadan kira geliri alıp alamayacağı hakkındaki görüşünde birlikte gerek göçüm işletmeciliğkayınbirader gerekse de ticari taksi icar gelirini haram kapsamında değerlendirmiştir. Tıklayınız.

Konunun aynı birlikte mal bildirimi yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Anayasanın “mal bildirimi” 71. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Özellik 71- Amme hizmetine girenlerin servet bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekerrür süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.”

657 sayılı Celal Memurları Kanununun “mal beyanı” başlıklı 14. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Özellik 14Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ilgilendiren taşınır ve taşınmaz malları, matlup ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler”

657 sayılı Heybet Memurları Kanununun 125/D-j fıkrasında “belirlenen kapsam ve sürelerde servet bildiriminde bulunmamak,” adım ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini mucip fiil ve haller arasında sayılmıştır.

KAPAT X

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 5,6 ve 7. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

“Bildirimlerin konusu

Bap 5Bu Yasa kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ilgilendiren bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapıulan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci rütbe Fehamet Memurlarına yapıulan aylık açık ödemenin beş katından aşkın tutarındaki herhangi bir biri için ayrı girmek üzere, mal, behre senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğasker taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri para bildiriminin konusunu teşkil kadir.

Bildirimin zamanı

Konu 6Mal Bildirimlerinin; a) Bu Yasa kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için zaruri belgelerle, b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen tıpkısı kamer içinde, c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, d) Mal varlığında öyaşlı tıpkı değişiklik olduğunda ayrımsız ay içinde, e) Yönetim ve denetleme kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçeser ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bire bir kamer içinde, f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen tıpkısı ay içinde, g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetleme kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, mesul müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen tıpkı kamer içinde, 7135 Verilmesi zorunludur. (a) Bendinde yazılı ihbariye verilmedikçe göreve tayin yapılamaz.

Bildirimin yenilenmesi

Yön 7Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların arz geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Eskimemiş bildirimler mezun merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar

Sonuç ve Değerlendirme:

Heybet memurunun ticari taksi işletmesi mevzuata göre yasak kapsamında olup, sıkı düzen cezasını gerektiren tıpkısı fiildir. Öncelikle ticari taksi satışını gerçekleştirmeniz ardından dahi elde ettiğiniz dirimlik hakkında mülk bildiriminde bulunmanız lehinize olacaktır.

Share: