Mahiye katsayının artması, hangi aylık kalemlerini etkileyecek?

Ne maaş kalemlerine kendiliğinden bindirim gelecek?

Ara Sıra memur maaş kalemleri maaş katsayısına bağlanmıştır. Yani vazifeli aylık katsayısı artınca, bu maaş kalemi da otomatik artmaktadır.

Bilindiği için, 2015 yılı toplu sözleşmesi göre, 1 Ocak’tan kaynatmak için memur maaşları yüzdelik 6 oranında artacaktır. 2015 yılının ikinci yarısı amacıyla on paralık para şişkinliği farkının oluşmadığını varsaydığımızda 2015 yılı ve 2016 yılı aylık katsayıları şu şekilde olacaktır.

2015 yılı Mesafe kocaoğlan mahiye belirti katsayısı: 0,083084
1 Ev 2016’dan itibaren maaş katsayı: 0,088069

İŞTE AYLIK KATSAYININ ARTIŞINDAN ETKİLENECEK AYLIK KALEMLERİ

Maaş unsuru Yasa hükmü Bozuk (2015) Eskimemiş (2016) Âdem için eş yardımı ödeneği Bu müzaheret, memurun gelişigüzel hangi şekilde olursa olsun kazanç karşılığı çalışmayan yahut temas içtimai düzenlilik kuruluşundan aylık almayan eşi üzere 2.134 semptom rakamının mahiye katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. 177,3 187 Çocuk üzere ocak yardımı ödeneği Bu arkalama, memurun çocuklarından herbiri amacıyla üstelik 250 nişanlık rakamının (72 nci kamer karışma başlamak için 0-6 yaş grubunda vadi alan çocuklar için ayrımsız ikmal artırımlı) maaş katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. 20,7 22 Şişko ittifak ikramiyesi

375 sayılı KHK hükmü: 25/6/2001 günlü ve 4688 mahdut Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri layıkıyla kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, orak ayı ve teşrinievvel aylarında mahiye veya ücretleri ile gelişigüzel kırkbeş Türk Lirası şişman geçim ikramiyesi ödenir. Bu yön layıkıyla yapılan ifa, damga vergisi aut seçkin alacak ve kesintiye bağımlı tutulmaz ve ait mevzuatı uyarınca ödenmekte olan remiks, ödence, ödenek, döner kebap payı, ikramiye, sevap ve seçkin hangi ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Dolgun inikat hükmü: Konu 26- (1) 375 sayılı Yasa Mesabesinde Kararnamenin ekleme 4 üncü maddesinde saha alan “kırkbeş Türk Lirası” ibaresi “750 nişane rakamının görevli mahiye katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanır.

62,3 66 Emeklilik halinde ödenen görevden tecezzi tazminatı

375 hükmü: (A) bendi kapsamına giren personel ile 22/01/1990 tarihli ve 399 sınırlanmış Kanun Mesabesinde Kararnameye bitik (II) dar cetvelde düzlük düzlük personel ve kamu kurumlarında iştirakçi namına istihdam edilenlerden; emekliliğini talip yahut emekliye gönderme olunanlara, haklarında global ifa hükümleri uygulananlara, mütekait iken baştan hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine serencam verilenlere, kişi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen yahut hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan kontratlı subay, kontratlı astsubay, eksper erbaş ve kontratlı erbaş ve efrat ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına kaşe vergisi aut seçkin vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) belirti rakamının görevli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir.

2015 Toplu kesim hükmü: Özellik 10- (1) 375 mahdut Yasa Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında saha düzlük (12.105) nişane rakamı (13.558) adına uygulanır.

1005,7 1194 Geçici karye korucularının ücreti

442 çevrilmiş Yasa- Eğreti karye korucularına hizmetin devamı boyunca her kamer 11.500 ses seda rakamının görevli aylıklarına muteber mahiye katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda sevap ödenir. Bu sevap, her rüşvet ve kesintiye bağımlı tutulmaksızın ve başlarken yerine ödenir. Arızi köy korucuları arasından, hep geçici köy korucusu sayısının yüzdelik onunu geçmeyecek şekilde tefrik edilen korucu başlarına geçici köy korucularına ödenen ücretin yüzdelik onu büyüklüğünde arttırma sevap ödenir. Ay sonundan önce özlük isteğiyle görevden ayrılanlar ile sıkı düzen hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine akıbet verilenler dış oluşmak kaydıyla, görevlerine akıbet verilen veya ölen geçici karye korucuları amacıyla ilkin başlangıçta ödenmiş olan ücretin artan günlere isabet fail tutarı kafasız alınmaz.

955 1.012 Erbaş ve çeri harçlığı

257 az Yasa-
Çavuşlara 400,
Onbaşılara 350,
erlere 300 işaret rakamının vazifeli aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık verilir.

500 dar Yasa- Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilen erbaş ve erlerden, çavuşlar amacıyla 800, onbaşılar için 700, erler amacıyla 600 gösterge rakamı esas alınır ve bu ses seda rakamlarının, Cesamet memurlarının aylıklarına meri aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar temas kamer ödenir.

33,2
29
24,9 35,2
30,8
26,4 Muhtarlar

2018 basit Kanun- Köy muhtarları ile şehir ve belde mahalle muhtarlarına, 5.700 alamet rakamının görevli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık tahsisat verilir. (Değişik parçalanmamış: 21.04.20055335 S.K./9. md.) Bu nişan rakamını, muhtarlıkların bulunduğu iskân biriminin idari yapısı ve nüfusu üzere kriterleri ayrı ayrı yahut birlikte dikkate almak kanalıyla İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üstüne tıpkısı katına büyüklüğünde ayrımlı olarak belirlemeye Hükûmet yetkilidir.

16 Aile 2014 tarihli Kabine kararı- ÖZELLIK 1- 29/8/1977 tarihli ve 2108 az Kanunun 1. inci maddesinde düz düz (5.700) alamet rakamı (11.400) yerine uygulanır.

947 1003,9 65 gözyaşı aylığı Sosyal asayiş kuruluşlarının rastgele birisinden her ne ün altında olursa olsun aynı dirimlik yahut maaş hakkından yararlananlar ile etraflı vadeli sigorta kolları açısından mecburi namına sigortalı olunması gereken ayrımsız aha çalışanlar yahut geçimlik bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar dünya başlamak kaydıyla, Sosyal Teavün ve Tesanüt Vakıfları eliyle muhtaç olduğuna karar sunulan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık gayrimeskûn devam ettiği müddetçe (1.620) alamet rakamının vazifeli aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda maaş bağlanır. 134,5 142

Aylık katsayı artışından eklenen farklı aylık kalemleri ile geçim haklarına aşağıda saha verilmiştir

Akademik personele Geliştirme ödeneği

2914 sayılı Yasa- Sair yükseköğretim kurumlarına bakarak sosyoekonomik açıdan elan beş altı mütekâmil yerlerde tedrisat işleyen ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde memur talim elemanlarına; almakta oldukları aylık tezahür ve eklenmiş nişane toplamının 657 mahdut Oran Memurları Kanunu mucibince belirlenen mahiye katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ilkokul katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

Huzur tazminatı

2914 basit Yasa- Bu Kanuna ekli Sükûnet Tazminatı Cetvelinde mukayyet takım ve görev ünvanlarına atananlara hizalarında belirtilen araz rakamlarının vazifeli aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu kâin miktarda Karşı Tazminatı ödenir. Rahatlık Tazminatı mühür vergisi dünya temas vergiye bağımlı tutulmaz. Rahat tazminatının hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilgili ahkâm uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara antrparantez değişik kanunlarda belirtilen Faziletli Hakimlik Tazminatı ve Erinç Tazminatı ödenmez.

926 sınırlanmış Kanun- Bu Kanuna dolaşık V sayılı kat tazminatı cetvelinde kayıtlı aşama ve görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen tezahür rakamlarının işyar aylıklarına meri katsayı ile çarpımı sonucu kâin miktarda keyif tazminatı ödenir. Kat tazminatı işaret vergisi dünya değme vergiye bağımlı tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilgilendiren ahkâm uygulanır.

657 sayılı Yasa- Bu Kanuna fena IV az cetvelde unvanları kayıtlı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen nişanlık rakamlarının memur aylıklarına meri katsayı ile çarpımı sonucu kâin miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi dünya temas vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişik hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara antrparantez erdemli hakimlik tazminatı ödenmez.

Munzam ifa 375 basit KHK- Aylıklarını 657 çevrilmiş Cesamet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa bakarak almakta olan personele, 399 dar Yasa Hükmünde Kararnameye fena (II) az Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen kontratlı personele, subay, kontratlı subay, astsubay, sözleşmeli gedikli, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile eksper cingöz ve ehlihibre erbaşlara, finansal hukuk kapsamında yapılan her cins ödemeler karışma almakta oldukları bütün ödeme tutarı dikkate içerlemek yoluyla bire bir yahut benzer ekip ve görevlerde kâin personel arasındaki ecir dengesini tedarik etmek amacıyla, sunma faziletkâr Çap memuru aylığına (melfuf belirti dahil), ekli (I) basit Cetvelde saha düzlük grup ve görev unvanlarına kıymet mevrut oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda melfuf ifa yapılır. Görev tazminatı 375 çevrilmiş KHK- 17.000’den daha düşük göstergeler üzerinden huzur veya faziletkâr hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 belirti rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirleme edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına meri katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda fariza tazminatı ödenir. Sahne tazminatı 4505 basit Yasa- Özellik 5a) Aylıklarını 657 az Şevket Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 basit Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 basit Erdemli Tedris Personel Kanununa bakarak erinç veya faziletkâr hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30 000 tezahür rakamının görevli aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temaşa tazminatı ödenir. Entrika tazminatı göstergelerini ekip ve görev unvanı itibariyle değişik olarak belirlemeye Kabine yetkilidir. Mülhak öğüt ücreti

Yataklı otama kurumları, turist hastaneler, gaga ve diş sağlığı merkezleri, ev sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 müstacel sağlık hizmetlerinde haftalık emek süresi dışında normal, ivedili veya branş nöbeti sara, bu posta karşılığında kurumunca cevaz kullanmasına izin edilmeyen memurlar ile kontratlı personele, izin aracılığıyla karşılanamayan beherglas kat saati üzere (kere süresi selis 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen alamet rakamlarının mahiye katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda sefer ücreti ödenir. Bu sevap pahal bakım, müstacel servis ve 112 evgin afiyet hizmetlerinde tutulan bahis konusu nöbetler amacıyla yüzdelik elli oranında artırımlı ödenir. Fakat ayda eş sağlığı ve sosyete sağlığı merkezlerinde 60 saatten, gayrı yerlerde ve tek şekilde 130 saatten ilavesi amacıyla ifa yapılmaz. Bu sevap işaret vergisi dış seçme vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Bu Kanunun 89 uncu maddesine bakarak kendilerine öğüt görevi verilenlere, ders saati başına zaman öğretimi üzere 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında dönem ve yaz tatillerinde, cumartesi ve iş günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan tedrisat faaliyetleri üzere 150 nişanlık rakamının bu Kanuna bakarak belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan hacim üzerinden melfuf ibret ücreti ödenir.

Bu yön hükmü, üniversitelerin yataklı otama kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 dar Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı vagon tedavi kurumlarında etkin ve 11/4/1928 günlü ve 1219 sayılı Kanunun ilişik 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar karşı üstelik uygulanır.

İcap nöbeti markajcı ve bu kere karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurin ile kontratlı personele, müsaade kanalıyla karşılanamayan beher icap nöbeti saati için, lazım nöbeti süresi okunabilen 12 saatten beş altı olmamak için, yukarıda kat ücreti amacıyla belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında lüzum kat ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek hep lazım nöbeti süresi mahiye 120 saati geçemez.

Ecnebi çevirgeç tazminatı

375 sınırlanmış KHK- Aylıklarını 657 sınırlanmış Cesamet Memurları Kanunu, 926 sınırlanmış Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 basit Eksper Erbaş Kanunu, 3466 basit Eksper Açıkgöz Kanunu, 2802 çevrilmiş Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine bakarak almakta olan personelden, (takım değer gösterilmek aracılığıyla sözleşmeli namına çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Heybet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki gelgel yoluyla belirleme olunan ana ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı şalter kur tespiti böylelikle beherglas şalter amacıyla (A) düzeyinde kudretli olanlara 1500, (B) düzeyinde liyakatli olanlara 600, (C) düzeyinde liyakatli olanlara 300 nişan rakamının işyar mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu kâin tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı çevirgeç tazminatı ödenebilir.

Bu Kanundaki nişan rakamları Başvekil onayıyla antrparantez belirlenmiştir. Tıklayınız.

Posta ücreti Yetişek görevlisi, başasistan, uzman tabibe 150; hekim, tıpta eksperlik mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine bakarak eksperlik belgesi kayran doktor dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlara 135; dişçi ve eczacılara 120; mesleksel yükseköğrenim görmüş keyif personeline 90; ortaöğretim dengi mesleksel tahsil görmüş keyif personeline 75;farklı personele 55 alamet ralamının görevli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarındanöbet ücreti ödenir. Ecir ve tazminat göstergeleri 375 sayılı KHK’ye fena (II) ve (III) sınırlanmış Cetvellerde yer düzlük ücret göstergesi

Bap 21- (1) 375 mahdut Yasa Hükmünde Kararnameye kötü II ve III sınırlanmış Cetvellerde yer düz ücret göstergeleri “2.280” rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.

Avukatların vekalet ücreti

659 az KHK hükmü: b) Ödenecek vekalet ücretinin almanak tutarı; ünsiyet birimi amiri, ülfet müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar amacıyla (10.000) semptom (…)(**) rakamının, memur aylıklarına meri katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak mahiye brüt tutarının oniki katını geçemez.

2016 dolgun kesim hükmü: Husus 22- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen “10.000” araz rakamı “15.000” yerine uygulanır

Akademik personelin munzam ibret ücreti Müderris üzere 300, doçent üzere 250, yardımcı doçent için 200 ve öğretim görevlisi ve lektör üzere 160 belirti rakamının vazifeli aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ilişik öğüt ücreti ödenir. Başvekâlet Müsteşarının maaşı “Bu şekilde istihdam edilen Müsteşara 56.400 ses seda rakamının görevli maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda maaş ücret ödenir. Sülale, April, Haziran, Temmuz, Teşrinievvel ve Ara aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişik usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.” Milli Savunma Bakanlığında döner kebap işleri yürütecek personele ekleme görev ücreti 3225 basit Yasa- Husus 14Döner anamal işlerini aparmak için tertiplenecek kadrolara ait hizmetler, Hava görevlilerine Milli Savunma Bakanlığı ve Bukağılık Komutanlıklarındaki subay ve astsubaylarla 657 basit Kerem Memurları Kanununa bağımlı personele ilişik fariza olarak verildiği takdirde, döner kebap gelirlerinden ödenmek üzere kendilerine her yıl Bütçe Kanunlarında gösterilen maaşlara ilgili katsayının, aya yerine belirlenen 2000, tavan adına belirlenen 4000 rakamı ile çarpılmasından elde edilecek hacim beyninde, Milli Defans Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda melfuf fariza ücreti ödenebilir. (*) İdare memuru öğrencisine verilecek harçlık

4769 sınırlanmış Kanun- Husus 10Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına bakarak ve Hak Bakanlığınca belirlenecek sayıda Fehamet Memurluğu Sınavında başarılı olan adaylar arasından dümen memurluğu öğrenciliği amacıyla Türe Bakanlığınca, yürütüm ve koruma memurluğu amacıyla adli önem doğruluk komisyonlarınca yapılacak namzet imtihan ve mülakatta muvaffakiyetli olanlar alınır. Adaylara eğitim süresince (3000) nişane rakamının memur aylıklarına makbul katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda mahiye harçlık ödenir. Bu harçlıklardan nitelik vergisi hariç, her boşluk yapılmaz.

ÖSYM Yönetim Kurulu üyelerine hakkıhuzur Yönetim Kurulu üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak için, her bir güruh amacıyla (3.000) nişanlık rakamının görevli maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Mesleki Yeterlik Kurumunda umumi heyet toplantıları için hakkıhuzur Umumi Heyet Başkan ve üyelerine, ayda dörtten çok olmamak üzere beherglas toplantı için uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) nişanlık rakamının, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) koku rakamının memur mahiye katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. SGK’daki Işçi Sigortası Faziletli Esenlik Kuruluna katılanlar Işçi Sigortası Faziletli Keyif Kuruluna katılma edenlerden; katıldıkları seçkin güruh günü için 4000 belirti rakamının vazifeli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ve ayda sekiz toplantıyı geçmemek amacıyla hakkıhuzur ödenir…. Asamble icap gördüğü hallerde haricen ehlivukuf kişilerin görüşüne başvurabilir. Bu kişilere da ayrımsız tutar ve şartlarda huzur hakkı ödenir. Mahalli idare birlikleri Köylere bakım sevk birliklerinin bağlanak meclisleri dünya tevessül etmek üzere, kontak meclisi ile irtibat encümeninin başkan ve üyelerine sedir ve yarkurul toplantılarına katıldıkları her periyot için bağlanak başkanına (5000), komite üyelerine (2000), divan üyelerine (1500) belirti rakamının Mehabet memurları üzere belirlenen mahiye katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek amacıyla, irtibat meclisi eliyle belirlenecek miktarda hakkıhuzur ödenebilir. Ancak, hakkıhuzur ödenecek dolaşma sayısı, tıpkı yıl içinde yirmidört günü geçemez. Terörle mücadeleden kötülük görenlerin gördükleri zararın tespitine dayalı komisyonca görevlendirilen bilirkişiler

Bap 4Zarar belirleme komisyonları illerde; bu Kanun kapsamında yapılacak başvurular üzerine on aktarılma süresince kurulur.

Komisyonun komutan ve üyelerine ayda altıdan çok olmamak için herhangi bir derinti amacıyla (500) araz rakamının memur mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden derinti ücreti ödenir. Bu ödemeler, ıstampa vergisi aut her rüşvet ve kesintiye bağımlı tutulmaz.

Komisyon yoluyla uzman adına görevlendirilen kamu görevlilerine herhangi bir başvuru dosyası üzere (500), başka kişilere temas referans dosyası amacıyla (1000) belirti rakamının işyar maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek amacıyla yarkurul kararı ile ifa yapılır. Bu ödemeler, işaret vergisi dünya gelişigüzel alacak ve kesintiye bağımlı tutulmaz.

Ihtişam Muhasebesi Standartları Kurulunun komutan ve üyelerine ödenen hakkıhuzur Genel dümen kapsamındaki amme idarelerinde uygulanacak saymanlık ve raporlama standartları, arsıulusal standartlara akıllıca namına Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Cesamet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Kaynak Müsteşarlığı ve değişik ilişik yapılış temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Mehabet Muhasebesi Standartları Yerleşmiş eliyle belirlenir. Bu standartlar Resmi Gazetede yayımlanır. Kurulun yapısı, iş asıllar ve esasları ile değişik hususlar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Bu Kurulda görevlendirilenlerin birincil görevleri bitmeme kıymet. Komutan ve üyelere, ayda ikiden aşkın olmamak amacıyla herhangi bir derinti günü için (3000) karine rakamının görevli aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Türkiye Adalet Akademisi umumi heyet komutan ve üyelerine derinti ücreti Umumi Heyet Başkan ve üyelerinden uhdesinde kamu görevi bulunanlara ayda ikiden çok olmamak amacıyla rastgele toplantı günü üzere (2500), uhdesinde değme amme görevi bulunmayanlara ise (3500) ses seda rakamının vazifeli aylıklarına makbul katsayı ile çarpımı sonucu kâin miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Gümrük personelinin ek ifa adına aldığı fazla çalışma ücreti İlgililerden tahsil edilecek aşkın emek ücretlerinin miktarı ve tahsiline ilgilendiren asıllar ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirleme edilir. Çok faaliyet ücreti olarak yatırılan tutarlar, personelin fazla mesai süresi, fariza yapmış olduğu saha, görevinin ehemmiyet ve güçlüğü, sınıfı, kol unvanı kabilinden hususlar dikkate darılmak suretiyle belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Gümrük ve Tecim Bakanlığı dışarılık teşkilatına ilişkin kol ve pozisyonlarda bulunanlardan dış alım ve dış satım, antre ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüteç memurlar (375 sınırlanmış Yasa Mesabesinde Kararname eki (II) az Liste kapsamında düzlük kayran kadrolarda bulunanlar hariç) ve 14/7/1965 günlü ve 657 sayılı Büyüklük Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre etkin kontratlı personele ödenmek için Ankara Gümrük Muhasebe Birimi adına aktarılır. bahis konusu ödemeler, Maliye Bakanlığının akla yatkın görüşü alınarak aylık miktarı (36.500) sendrom rakamının memur mahiye katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Gümrük ve Tecim Bakanı marifetiyle tespit edilir. Spor Genel Müdürlüğünde kurulan Berkitme Kurulu üyelerine derinti başına huzur hakkı Takviye Kurulu ile Sportif Yorum ve Geliştirme Kurulu üyelerine tıpkı ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, fariza yapılan herhangi bir bölüm için uhdesinde amme görevi bulunanlar itibarıyla (5.000), bulunmayanlar bakımından (6.000) gösterge rakamının Devlet memuruna meri aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere geçim ücreti ödenir. Takviye Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Ihya Müesses aracılığıyla görevlendirilen ehlihibre ve uzmanların ücretleri Umumi Müdürlükçe karşılanır. Koruma kurullarında görev alanlar Himaye Efdal Oturmuş üyeleri ile himaye mıntıka kurullarının Bakanlıkça (…)(***) seçilen üyelerine, ayda altı toplantıyı geçmemek için gelişigüzel toplantı amacıyla Ululuk memur maaş katsayısının (5000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, esirgeme toprak kurullarının çekicilik temsilcisi üyelerine ise ayda altı toplantıyı geçmemek amacıyla seçkin toplantı amacıyla Heybet işyar maaş katsayısının (2000) işaret rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Sürtüşme mahkemesinde başkan namına katılanlara verilen mukabele Başkanın mazereti halinde hesabına başkanlık edene bu sürelerin süresince kaldığı değme kamer itibariyle, toplantıya katılan başsavcılar ile ana ve sakıntı üyelere, toplantı yapılan kamer itibariyle, maaş ve ödeneklerinden ayrı adına 7500 nişanlık rakamının işyar aylıklarına muteber maaş katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda yanıt verilir.

Toplantıya başsavcılar yerine katılan savcılara, güruh yapılan kamer itibariyle; Anlaşmazlık Mahkemesinin raportörlerine ise değme kamer gelmek için, aylık ve ödeneklerinden ayrı yerine 3500 alamet rakamının işyar aylıklarına geçerli maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda cevap verilir.

Bu ödenekler, nitelik vergisi hariç her vergiye tabi tutulamaz.

Kültür Bakanlığında sınıflandırma ve telif hakkı komisyonuna katılanlar 41 inci madde uyarınca kurulacak komisyonlarda görev işleyen encümen üyelerine, yılda on toplantı gününden çok olmamak üzere gelişigüzel toplantı haset için (2000) belirti rakamının görevli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak hacim üzerinden toplantı ücreti Vekâlet bütçesinden ödenir. Efdal etki organlarına katma tazminat 6572 sınırlanmış Kanun- “Yargıtay Bir Numara Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Altını Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Altını Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Hak Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, nitelikli bilgili ve savcılar, bir numara sınıfa munfasıl bilge ve savcılar ve gayrı bilge ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına makbul katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık eklenmiş tazminat ödenir. Bu Kanuna tabi olan bilge ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde fariza yapanlara ödenen maaş ek tahsisat ve Ağız Tatsızlığı Mahkemesinde fariza yapanlara ödenen karşılık ile bu fıkrada belirlenen mülhak tazminattan yalnızca biri ve efdal olanı ödenir.” Kalkınma Bakanlığında araştırma enfrastrüktür kurulunun umumi heyet

6550 az Yasa- (5) Yönetim Kurulu iki ayda benzeri öğün bayağı derinti yapar, yönetmelikle belirlenen durumlarda umumi heyet başkanının daveti üzerine yabansı toplanabilir. Umumi Heyet üyelerine çabucak olağan toplantılar üzere ödeme yapılır. Güruh başına yapılacak kemiksiz ifa tutarı (40.000) koku rakamının memur aylıklarına muteber maaş katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek amacıyla değişik kanunlardaki düzenlemelere ve kısıtlamalara bağımlı olmaksızın araştırı altyapısının sınıfı dikkate alınarak Asamble eliyle belirlenir ve araştırı altyapısı bütçesinden doğrudan ilgiliye ödenir. Olağanüstü toplantılarda ise hoppadak yolluk, nezaret ve barındırma giderleri araştırı altyapısı bütçesinden karşılanır. Yönetim Kurulu üyeliği görevi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sınırlanmış Sosyal Sigortalar ve Umumi Afiyet Sigortası Kanununa göre işçi sigortası yahut genel afiyet sigortası yönünden sigortalı olmayı gerektirmez ve bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler sigorta primine asıl kazanca karışma edilmez.

(3) Istişare Heyeti yılda iki el çarpık çurpuk derinti yapar, yönetmelikle belirlenen durumlarda yönetim kurulu başkanının daveti konusunda alışılmadık toplanabilir. Istişare Heyeti üyelerine vakit kaybetmeden cılız toplantılar üzere ifa yapılır. Toplantı başına yapılacak net ödeme tutarı (25.000) belirti rakamının memur aylıklarına muteber mahiye katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek amacıyla başka kanunlardaki düzenlemelere ve kısıtlamalara bağımlı olmaksızın araştırma altyapısının sınıfı dikkate alınarak Asamble marifetiyle belirlenir ve araştırma altyapısı bütçesinden direkt ilgiliye ödenir. Olağanüstü toplantılarda ise yalnız harcırah, dikiz ve barındırma giderleri araştırı altyapısı bütçesinden karşılanır. Danışma Kurulu üyeliği görevi, 5510 sınırlanmış Kanuna göre işçi sigortası veya umumi afiyet sigortası yönünden sigortalı olmayı gerektirmez ve bu fıkra göre yapılacak ödemeler sigorta primine asıl kazanca dahil edilmez.

(4) Kamu gelgel ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personelinden araştırı altyapısında hizmetine gerekseme duyulanlar kendilerinin isteği ve çalıştıkları çekicilik ve kuruluşların muvafakati ile bilcümle veya yarı zamanlı namına çalıştırılabilirler. Bunların aylık, yanıt, her türlü bindirim ve tazminatlar ile sair içtimai adalet ve yardımları kişi kurum ve kuruluşlarınca ödenir. Bu kapsamda görevlendirilen personele yapılacak maaş net katma ifa tutarı (40.000) araz rakamının görevli aylıklarına geçerli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek için umumi heyet kararıyla belirlenir.

Adalet Bakanlığında terbiye kurulu 2992 çevrilmiş KanunEğitim merkezlerinde yürütülecek yetişek ve talim faaliyetlerine ait esas ilkeleri tayin etmek amacıyla Türe Bakanının başkanlığında, Türe Bakanlığı Müsteşarı, Personel Genel Müdürü, Terbiye Dairesi Başkanı, Yargıtay Bir Numara Başkanlık Müesses ile Danıştay Reislik Kurulunun kendi üyeleri arasından seçecekleri birer organ, Türkiye Adalet Akademisi Yetişek Merkezi Başkanı, Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki ahbaplık fakültelerinin tedris üyeleri arasından seçeceği ayrımsız uzuv, Türkiye Barolar Birliği Dalavere Kurulunun bildirme bir iki on beş sene fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği tıpkısı üyeden oluşan Eğitim Oturmuş kurulur. Seçimle gelen üyelerin fariza süresi dört sene olup süresi dolan üyeler gene seçilebilir. Asamble yılda yer beş altı tıpkısı öğün toplanır. Başbuğ muktezi gördüğü takdirde Kurulu toplantıya çağırabilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Eğitim Bilimi Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Doğruluk Bakanının bulunmadığı durumlarda Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurula riyaset valör. 10/2/1954 günlü ve 6245 basit Harcırah Kanunu hükümleri hafi var olmak kaydıyla Eğitim Bilimi Kurulu üyelerine seçkin derinti üzere (1000) sendrom rakamının işyar aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda dirlik ücreti ve hakkıhuzur ödenir. Araştırma Görevlisi öğrencilere mahiye ücret 2547 sayılı Kanun- “Katma Madde 29Türk vatandaşı olup, üniversitelerin (Gülhane Askeri Tababet Akademisi karışma) tababet fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yıla güzeşte öğrencilerine intörn eğitimi döneminde akademisyen rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ay süreyle 4.350 nişane rakamının görevli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda mahiye ecir ödenir. Bu şekilde sevap ödenmiş olması 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmeyeceği gibi bu mücahede cihetiyle teferruatlı vadeli sigorta kolları ve genel keyif sigortası ile annelik sigortası açısından sigortalılık ilişkisi kurulamaz. Bu ödemeden mühür vergisi hariç seçkin kazanç kesilmez ve ödemelere ilişkin asıllar ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Esenlik Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca ortaklaşa belirlenir.” İş güvenliği uzmanlığı yacak memuralara ödenecek arttırma ecir 6331 mahdut Kanun- (7) Amme hava ve kuruluşlarında ilişik mevzuata bakarak çalıştırılan işyeri hekimi yahut aksiyon güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, lüzumlu belgeye topluluk olmaları üzere asli görevlerinin yanı sıra, belirlenen himmet süresine uyma ederek çalışmakta oldukları kurumda yahut ilişkin personelin muvafakati ve ense yöneticinin onayı ile ayrıksı amme hava ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı temas saat amacıyla (200) nişane rakamının vazifeli aylık katsayısı ile çarpımı tutarında arttırma ifa, hizmet kayran gurur aracılığıyla yapılır. Bu ödemeden mühür vergisi dış gelişigüzel yetersizlik yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ait arttırma ödemelerde, günce düzentileme saatlerine bağlı üstüne düşmek kaydıyla, aylık hep seksen saatten çok olan görevlendirmeler dikkate alınmaz. Türkiye İnsan Hakları Kurumu üyelerine huzur hakkı ücreti 6332 sayılı Kanun- (3) Başkana, Başbakanlık umumi müdürlerine mali hukuk kapsamında fiilen yapılmakta olan herhangi bir cins ödemeler toplamı tutarında aylık ücret ödenir. İkinci Başkana ise Komutan üzere belirlenen ücretin yüzde doksanbeşi tutarında bire bir asıllar ve esaslara bakarak ödeme yapılır. Başvekâlet umumi müdürlerine ödenenlerden, kazanç ve diğer kanuni kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre yapılacak ödemelerde dahi idrak ve özge yasal kesintilere bağımlı olamaz. 657 dar Yasa ve gayrı ait mevzuat göre Başbakanlık genel müdürlerinin yararlanmış olduğu toplumsal doğruluk ve yardımlardan, Başbuğ ve İkinci Başbuğ de tıpkı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar. Asamble üyelerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 basit Yolluk Kanunu hükümleri hafi yaşamak kaydıyla, çalışarak görev yaptıkları gelişigüzel dolaşma amacıyla, uhdesinde kamu görevi bulunanlara (6.000), uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara (7.000) araz rakamının vazifeli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda hakkıhuzur ödenir. Bu ödemeden nitelik vergisi dış gelişigüzel kesinti yapılmaz. Bire Bir ayda fiilen fariza yapılan devir sayısının üçü aşması halinde, aşan eyyam amacıyla huzur hakkı ödenmez. Amme Denetçiliği Kurumunca eksper kendisine görevlendirilecek amme görevlileri 6328 dar Yasa- (2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 çevrilmiş Harcırah Kanunu hükümleri gizli kalmak için, uzman adına görevlendirilen kamu görevlilerine herhangi bir tetkik ve araştırı konusu amacıyla (1.000), değişik kişilere rastgele tetkik ve araştırma konusu için (2.000) karine rakamının vazifeli aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek amacıyla görevlendirmeyi yapanın kararı ile ehlivukuf ücreti ödenir. Bu ödemeler, işaret vergisi dış herhangi bir alacak ve kesintiye tabi tutulmaz. Erkânıharbiyeiumumiye’üstelik çalıştırılacak danışmanlara ödenecek ücretler 926 sayılı Yasa- Ilişik Bap 29Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgilendiren alanlarda Genelkurmay Başkanına danışmanlık fora etmek üzere, kadro şartı aranmaksızın ve sair kanunların kontratlı personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine ilişkin olmaksızın sözleşmeli namına 10 kişiye kadar Genelkurmay Başkanı danışmanı çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) semptom rakamının görevli maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda mahiye kesim ücreti doğruluk edildikçe ödenir ve barışma ücreti dışında mali ve sosyal hukuk kapsamında temas isim altında ödeme yapılmaz. Riskli yapıların tespitinde fariza algı akademisyenler 6306 dar Yasa- (8) Riskli bina tespitlerine cebin yapılacak itirazları inceleyip karara bağlayacak ustalık heyetlerde üniversiteler tarafından görevlendirileceklere, çalışarak fariza yaptıkları herhangi bir çağ için, (4.000) belirti rakamının işyar maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir. Bir ayda çalışarak görev yapılan ahit sayısının beşi aşması halinde, aşan eyyam üzere hakkıhuzur ödenmez. Amme Görevlileri Yargıcı Kurulu Başkan ve üyelerine ödenecek derinti ücreti 4688 sınırlanmış Yasa- Değme toplantı haset için toplantıya katılan Kamu Görevlileri Hakem Oturmuş Başkanına (5000), üyelere (4500) nişanlık rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda güruh ücreti ödenir. TBMM’de fariza matlup danışmanlar

6253 sınırlanmış Kanun- Konu 30(1) TBMM’nin faaliyetleri ile ilgili alanlarda TBMM Başkanına danışmanlık fethetmek için, grup şartı aranmaksızın ve farklı kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın kontratlı adına ilkokul TBMM Komutan danışmanı çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) işaret rakamının görevli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda maaş kesim ücreti türe edildikçe ödenir ve kesim ücreti dışında finansal ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Bu şekilde çalıştırılacak personelin anlaşma ücreti ile uyuşma asıllar ve esasları tekmil yahut bölümsel zamanlı çalıştırılacak olması dikkate alınarak TBMM Başkanlığınca belirlenir.

(2) Teşri faaliyetleri ile ilgili hususi vukuf ve duygu müstelzim konularda siyasal parti kadro başkanlıklarında grup şartı aranmaksızın ve özge kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine mecbur olmaksızın kontratlı personel çalıştırılabilir. Bu kapsamda değme siyasi parti grubunda on grup danışmanı, yirmi ilkokul fasıl görevlisi ve TBMM’bile grubu mevcut her bir siyasal parti için, beherglas siyasal parti grubunun milletvekili sayısının yüzdelik onu oranında ilave departman görevlisi çalıştırılabilir. Bunlardan takım danışmanına (85.000), göz görevlisine (73.000) nişanlık rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda maaş sözleşme ücreti doğruluk edildikçe ödenir. Bu kapsamda çalıştırılan personele ittifak ücreti dışında mali ve toplumsal hukuk kapsamında her insan altında ifa yapılmaz.

(3) Yasama faaliyetlerinde milletvekillerine dayanaklık etmek üzere grup şartı aranmaksızın ve gayrı kanunların kontratlı personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine merbut olmaksızın her saylav amacıyla bire bir müşavir, aynı ikinci danışman ve ilave aynı personel kontratlı yerine çalıştırılabilir. Danışmanın sunma az iki almanak yükseköğretim evet de bunlara denkliği Yükseköğretim Müesses marifetiyle akseptans edilen az dışındaki yükseköğretim kurumlarından, ikinci danışmanın en bir iki liseden ve farklı personelin bildirme az ilkokuldan mezun olması ve ikinci danışmanın amme hava ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli olması zorunludur. Bu kapsamda çalıştırılanlardan; danışmana (83.500), ikinci danışmana (73.000) ve diğer personele ise (63.000) koku rakamının memur mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda maaş sözleşme ücreti adalet edildikçe ödenir. Bu kapsamda çalıştırılan kül personele anlaşma ücreti dışında finansal ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, başkanvekili, üyeleri ve raportörlere verilecek ek tahsisat 6216 basit Kanun- (9) Başkan, başkanvekilleri ve üyelere (40.000) işaret rakamının görevli aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, raportörlere ise (10.000) sendrom rakamının işyar aylıklarına muteber katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ek tahsisat verilir. Bu ödeneğe türe kazanılmasında ve ödenmesinde 2802 basit Kanunun aylıklara ilişkin hükmü uygulanır ve bu karşılık, ıstampa vergisi dış, herhangi bir alacak ve kesintiye bağımlı tutulmaz. Türkiye Çit Eserleri Kurumunun danışma kurulu

6093 az Yasa- (2) Kurulların Bakanlıkça belirlenen üyelerinin fariza süresi iki yıldır. Fariza süresi dolan uzuv yeniden seçilebilir. Müzakere Kuruluna Gelgel dışından katılan üyelere yılda iki toplantıdan çok olmamak üzere toplantı başına (5.000); Iz Terazi Kuruluna Gurur dışından katılan üyelere dahi yılda şeş toplantıdan çok olmamak için toplantı başına (3.000) alamet rakamının görevli aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir. Bu kurulların mesai asıllar ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Konu 6- (1) Başkanlık; Osmanlı Türkçesi, yenileme, konservasyon, dijitalleştirme teknolojileri ile format, tezyin, ebru, mücellitlik gibi Türk umum sanatlarıyla ilişik sertifikalı veya sertifikasız eğitim bilimi programları ve kurslar yarmak için Araştırma ve Terbiye Merkezi kurabilir. Riyaset personeli olmayan eğitici ve öğreticilere (2.000) tezahür rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere saat başına ibret ücreti verilir. Ödemenin yapılması ile buna ilgili usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

Sayıştay’da görevlendirilecek uzman personel 6085 sayılı Yasa- (2) Sayıştay Başkanının kayıtlı talebi üstüne ait amme idaresince akla yatkın tanıdık bilirkişi personel görevlendirilir ve temas nev yardım sağlanır. Bu şekilde görevlendirilenler, görevli oldukları sürece kurumlarından mezun sayılır ve maaş, tazminat, canip ifa ile ayrıksı şahıs ve sosyal haklarından yararlanmaya bitmeme ölçü. Bu personele görevleri süresince (20.000) nişanlık rakamının görevli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek için, mahiye melfuf ödemede bulunulur. Bire Bir aydan kısa süreli görevlendirmeler için kıst hesaplama yapılır. Bu ödemeler mühür vergisi hariç gelişigüzel kesintiye tabi tutulmaz. Bu kişilere 10/2/1954 tarihli ve 6245 az Yolluk Kanununa göre ifa yapılması gereken hallerde, bire bir Kanunun 33 üncü maddesinin (b) bendinde sayılanlar için öngörülen ödemelerden sadece yol ve durma masrafı ödenir. KYK Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine hakkıhuzur 351 sınırlanmış Yasa- Yönetim Kurulu başbuğ ve üyelerine değme ay için (20000) nişanlık rakamının vazifeli maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Memurluk mahalli dışından Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirilenlere de 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre antrparantez harcırah ödenir. Tapu ve Kadastro Kuruluna dışardan görevlendirileceklere verilecek hakkıhuzur 6083 sınırlanmış Kanun- (4) Genel Müdürlük dışından görevlendirilen Kurul üyelerine, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, katıldıkları seçkin güruh üzere (3000) nişanlık rakamının vazifeli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda hakkıhuzur ödenir. GİB’birlikte Ifade Istimara komisyonunda fariza alacaklar 213 mahdut Kanun- Bu maddede kayıtlı komisyonların başbuğ ve üyelerine seçme toplantı haset amacıyla (1000) nişane rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu şekilde ödenecek güruh ücretinin tıpkısı maaş tutarı (5000) koku rakamının görevli maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşamaz. Diyanet’te görevlendirilecek akademisyenler 4/11/1981 tarihli ve 2547 dar Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre, başkan yardımcısı ve Diyanet İşleri Faziletli Müesses başkanı, üyesi ve umum müdür olarak görevlendirilenlere, mezkûr husus uyarınca ödenen ücrete ilaveten ve bahis konusu maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen sınırlamaya tabi olmaksızın, seçme kamer (20.000) sendrom rakamının vazifeli aylıklarına geçerli katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ayrıca ifa yapılır. Bu ifa nitelik vergisi aut seçme kazanç ve kesintiye bağımlı tutulmaz. Aktif efsanevi kontrolü eden personel 5996 basit Yasa- (5) Bu Yasa kapsamında Vekâlet tarafından gümrüklerde kontrolü mecburi olan etken hayvan ve mahsulat ile yetersiz içi efsanevi sevklerinde yapılan kontrollerin say saatleri dışında yahut resmi tatillerde yapılması halinde, bu kontrolleri gerçekleştiren personele, ayda 6000 alamet rakamını geçmemek üzere fariza yaptıkları herhangi bir zaman amacıyla 400 belirti rakamının görevli maaş katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçmemek amacıyla, döner bütçesinden aşkın düzentileme ücreti ödenir. İl İstihdam ve Mesleksel Yetişek Oturmuş 4904 basit Kanun- Çalım vasıtasıyla; Asamble üyelerine yılda dörtten, Icra Oturmuş üyelerine ayda ikiden fazla olmamak amacıyla seçme derinti üzere (3000) emare rakamını geçmeyecek şekilde Gurur Dalavere Kurulunca belirlenecek alamet rakamının görevli mahiye katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak hacim üzerinden toplantı ücreti ödenir. Denetleme Kurulu üyelerine ise ayda otuz işgücü yetiştirme kursunu geçmemek için denetlenen kurs başına (300) araz rakamını geçmeyecek şekilde Gelgel Idare Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının görevli aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak hacim üzerinden denetim ücreti ödenir. Bu ödemeler, mühür vergisi dış rastgele vergiye bağımlı tutulmaz. Ansız aşkın asamble üyesi olanlar bu ödemelerin genişlik fazla birinden yararlanır. Amme İhale Kurumunun görüşüne başvurduğu eşhas 4734 çevrilmiş Yasa- Çekicilik, zaruri gördüğü takdirde hususi eksperlik mucip teknik hususlarla ilişik namına ihtisas sahibi amme veya özel ünsiyet hukuksal kişileri ile esas kişilerin görüşüne başvurabilir. Görüşüne başvurulan özel hususiyet hukuksal kişileri ile kök kişilere (8000) gösterge rakamının memur aylıklarına muteber maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek amacıyla Asamble vasıtasıyla belirlenen miktarda ödeme yapılır. Kamu görevlilerinin görüşüne başvurulması halinde ise personele özge mevzuatta kayran düz kısıtlamalara tutkun olmaksızın (5000) sendrom rakamı asıl gönüllenmek aracılığıyla benzeri esaslar çerçevesinde ödeme yapılır. Bu hikâyecik mucibince yapılacak ödemeler kaşe vergisi aut seçme kazanç ve kesintiye bağımlı tutulmaz. TUBİTAK’ta görevlendirilecek ara sıra personel 278 mahdut Yasa- … Bilim Yerleşmiş aracılığıyla belirlenir. Kurumda görevlendirilecek yargıcı, izleyici, panelist, kurul ve yarkurul üyeleri ile tıpkı kişilere yapılacak net ödeme tutarı ise 40.000 emare rakamının görevli aylıklarına makbul mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı ve benzeri ayda yapılacak hep kemiksiz ödeme için 60.000 nişane rakamının görevli aylıklarına muteber aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek için, değişik kanunlardaki aranjman ve kısıtlamalara tabi olmaksızın Olgun Kurulunca belirlenir ve doğrudan ilgililerine ödenir. Bili Müesses bu konu mucibince yapılacak ödemelere ilgili asıllar ve esasları belirlemeye, ücretin bir kısmını performansa bağlamaya yetkilidir. Vakıflar meclisi üyeleri

5737 çevrilmiş Yasa- Konu 44Ortak kararnameyle atanan üyeliklerde seçme sebeple rahatlama olduğu takdirde otuz çevrim içerisinde 43 üncü yön doğrultusunda üç yıllığına yenisi atanır. Vakıflar marifetiyle seçilen üyelerden inhilal olması halinde kalan süreyi düğümlemek üzere sırasıyla sakınma üyeler görev alır. Uhdesinde kamu görevi sıfır Sedir üyelerine, ayda dörtten aşkın olmamak için seçme güruh haset üzere (3000) belirti rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda hakkıhuzur ödenir.

Tanık Koruma Yerleşmiş üyeleri 5726 dar Yasa- (4) Kurul üyelerine, 10/02/1954 günlü ve 6245 basit Harcırah Kanunu hükümleri gizli dikilmek kaydıyla fiilen fariza yaptıkları temas devir için (1000) nişane rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda hakkıhuzur ödenir. Bu ödemelerde nitelik vergisi hariç gelişigüzel gedik yapılmaz. Ayrımsız ayda çalışarak görev yapılan periyot sayısının dördü aşması halinde, aşan eyyam amacıyla hakkıhuzur ödenmez. Merkezi Para ve İhale Birimi 5671 sayılı Yasa- (7) Altıncı fıkrada tamlanan idarelerde istihdam edilen personel kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati üstüne aylık, karşılık, herhangi bir kalem bindirim ve tazminatları ile gayrı mali ve sosyal türe ve yardımları kurumlarınca karşılanmak kaydıyla Birimde arızi yerine görevlendirilebilirler. Darülfünun öğretim elemanları üstelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine bakarak Birimde görevlendirilebilirler. Bu yön layıkıyla görevlendirilenler hariç görünmek üzere, bu fıkraya bakarak görevlendirilmiş olması halinde, Birim Başkanına 3000, ara yöneticilerden Mümessil Para ve Kıdemli İhale Yöneticilerine 2000 tezahür rakamının işyar aylıklarına makbul katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, gayrı kanunların kısıtlayıcı hükümlerine tabi olmaksızın gelişigüzel ay antrparantez Ünite yoluyla ödenir. Bu ödemelerden nitelik vergisi dünya değme gedik yapılmaz. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Umumi Müdürlüğü 5627 mahdut Yasa- (5) Umum Müdürlük bütçesinden karşılanmak amacıyla, seçme toplantı günü amacıyla, Kurul Başkanı ve üyelerine, yılda dörtten fazla olmamak üzere uhdesinde amme görevi bulunanlara (2.000), uhdesinde her amme görevi bulunmayanlara ise (3.000) semptom rakamının görevli aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Düşünüm ve Konferans Eserleri Kanunu Bu Kanunun 81 inci maddesine hilaf kendisine çoğaltılan menent ve yayınların yakalanması halinde, bu Kanun hükümleri ve ilişik değişik mevzuat hükümleri çerçevesinde suça laf olan materyalleri yakalama işlemine fiilen katılan, önleme, izleme ve soruşturmakla vazifeli olan denetim komisyonu komutan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara ikramiye ödenir. Bire Bir teftiş faaliyeti çerçevesinde yapılan ahali koymalar neticesinde denetim komisyonu başbuğ ve üyelerine verilebilecek ikramiyenin mecmu tutarı, ellibin semptom rakamının vazifeli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. İkramiye tutarı ilgililere kıymet adına paylaştırılır. Bir kişiye ödenecek ikramiyenin yıllık mecmu tutarı kırkbin nişane rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Finansal Suçlarla Savaş Koordinasyon Kuurulu

Madde 25(1) Eş Güdüm Kurulunun komutan ve üyelerine herhangi bir toplantı amacıyla (3000) araz rakamının işyar maaş katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktar üzerinden güruh ücreti ödenir.
(2) Başkanlıkta fariza fail;
..
c) Bu Yasa kapsamında görevlendirilen teftiş elemanlarına (Altı ayı geçmemek üzere) (10000)
… nişan rakamının vazifeli mahiye katsayısıyla çarpımı sonucunda kâin tutarı geçmemek üzere Icra Vekili onayı ile ilişik ecir ödenir.

TÜİK’te fariza matlup personel 5429 dar Kanun- Istişare kurullarında, özel his komisyonlarında ve inceleme-araştırma gruplarında görev alacaklardan uhdesinde amme görevi bulunup de başka kamu gurur ve kuruluşlarından görevlendirilenlere her güruh haset üzere bin (1000), uhdesinde her amme görevi bulunmayanlara ise ikibin (2000) karine rakamının işyar aylıklarına meri katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar üzerinden ve ayda ikiden fazla olmamak için toplantı ücreti ödenir. Belediyelerde denetim komisyonu

5393 az Kanun- Bap 25İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, uray meclisi, herhangi bir aile kocaoğlan toplantısında belediyenin bire bir geçmiş sene dirimlik ve giderleri ile bunlara ilişik adisyon pusat ve işlemlerinin denetimi üzere özlük üyeleri arasından muamma oyla ve organ sayısı üçten az beşten çok olmamak amacıyla bire bir denetleme komisyonu oluşturur. … Encümen, belediye başkanı eliyle şehremaneti binası ortamında belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde farklı ehlivukuf kişilerden yararlanabilir. Teftiş komisyonu toplantılarına, şehremaneti ve vabeste kuruluşları dışındaki amme gelgel ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki ayrıksı bilirkişi kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) işaret rakamının Fehamet memurlarına geçerli mahiye katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, uray meclisince belirlenecek miktarda günlük ifa yapılır. Denetleme komisyonunun emrinde görevlendirilecek yaşama ve bölüm sayısı uray meclisince belirlenir. Ehlihibre kişilerde aranacak vasıflar uray meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir.

Bap 36Belediye encümeni başbuğ ve üyelerine, nüfusu 10.000’e büyüklüğünde olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde (4.500), 50.001-200.000’e büyüklüğünde olan belediyelerde (6.000) ve 200.001’in üstünde olan belediyelerde ise (7.500) semptom rakamının Fehamet memurları amacıyla belirlenen maaş katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt cevap verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.

Şehremaneti başkanının ödeneği

Özellik 39Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000’e büyüklüğünde olan beldelerde 70.000,
b) 10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 80.000,
c) 50.001’den 100.000’e büyüklüğünde olan beldelerde 100.000,
d) 100.001’den 250.000’e büyüklüğünde olan beldelerde 115.000,
e) 250.001’den 500.000’e büyüklüğünde olan beldelerde 135.000,
f) 500.001’den 1.000.000’a büyüklüğünde olan beldelerde 155.000,
g) 1.000.001’den 2.000.000’a büyüklüğünde olan beldelerde 190.000,
h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000,

Karine rakamının Ihtişam memurları amacıyla belirlenen mahiye katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda maaş brüt karşılık ödenir. Nüfusu 50.001’den bir iki olan memleket merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı anne alınır.

Amme kurumlarındaki dergi, kitap kurulları

375 dar KHK- Ilişik Madde 1Özel kanunlarındaki ahkâm hafi yüzmek kaydıyla, genel ve mülhak bütçeli kurumlar ile bunlara kapalı döner kebap sermayeli kuruluşlar, fonlar ve özel bütçeli kurumların hedef ve görevleri ile ilgilendiren adına yayımlayacakları mektup, dergi, bilgilik, gazete, bülten ve broşür üzere yayınlar için ödenecek uzlaştırma ve işlenme ücretleri ile basılı ve basılacak yapıt inceleme ücretleri ve bunlara ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığının teklifi üstüne Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Im kurullarına alım dışından katılan üyelere ayda ikiden aşkın olmamak için seçme derinti başına 2000 karine rakamının memur aylıklarına geçerli katsayı ile çarpımını geçmeyecek miktarda güruh ücreti ödenir.

Ansiklopedi yazı kuruluna alım dışından katılan üyelere değme fasikül üzere; başkana 3600, üyelere 3000 işaret rakamının görevli aylıklarına makbul katsayı ile çarpımını geçmeyecek miktarda ecir ödenir.

Bu özellik kapsamına giren eserlerin seçilmesi, yayımlanması, neşir ve bilgilik abece kurullarının kurulması, faaliyet esasları, görevleri ve yetkileri ile başka hususlar kurumlar vasıtasıyla çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.

İl Umumi meclisi başkan ve üyelerine huzur hakkı ücreti

5302 basit kanun- Özellik 24Meclis ve yarkurul toplantılarına katıldıkları gelişigüzel ahit için; mülk genel meclisi başkanına 6000 gösterge, diğer sedir üyelerine 2200 karine rakamının, görevli aylıklarına makbul katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda hakkıhuzur ödenir.

Özellik 28Encümenin vazifeli olmayan (…) üyelerine 12000 tezahür rakamının Ululuk memurları amacıyla belirlenen mahiye katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt tahsisat verilir. Alt Kurul başkanı dünya encümenin vazifeli üyelerine komisyon üyeleri üzere belirlenen semptom rakamının yarısı ödenir.

Vergi konseyi başkan ve üyeleri 178 mahdut KHK- Idrak Konseyinin komutan ve üyelerinden; uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000), bulunmayanlara (3000) işaret rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ve ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, rastgele derinti haset üzere damga vergisi dış değme vergiye tabi tutulmaksızın Vekillik bütçesinden hakkıhuzur ödenir. Büyükşehir uray encümeninin başkanı ve berceste üyelerine brüt bedel 5216 basit Yasa- Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve latif üyelerine, (12.000) tezahür rakamının Azamet vazifeli aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda maaş brüt karşılık verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir. Etik Bilimi Yerleşmiş üyelerine hakkıhuzur Kurul Komutan ve üyelerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gizli yüzmek koşuluyla, fiilen fariza yapılan gelişigüzel aktarılma üzere (3000) belirti rakamının vazifeli aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemeden damga vergisi aut rastgele kesinti yapılmaz. İç Denetim Koordinasyon Kurulunda görev alacaklara verilecek derinti ücreti 5018 basit Kanun- İç Denetleme Eş Güdüm Kurulunda görevlendirilenlerin birincil görevleri devam paha. Başbuğ ve üyelerine, ayda dörtten aşkın olmamak için herhangi bir güruh günü üzere (3000) karine rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak hacim üzerinden derinti ücreti ödenir. Hikmet Kazanma Müesses üyelerine hakkıhuzur Asamble üyelerine 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Yolluk Kanunu hükümleri saklı tevakkuf etmek kaydıyla çalışarak fariza yaptıkları seçme çağ amacıyla (3000) tezahür rakamının vazifeli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda hakkıhuzur ödenir. Bu ödemelerde ıstampa vergisi dünya seçme boşluk yapılmaz.(Ek birlik: 17.11.20055432 S.K./2. md.) Aynı ayda fiilen görev yapılan ahit sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için hakkıhuzur ödenmez. Millî Bor Enstisüsü umumi heyet başkan ve üyelerine hakkıhuzur Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) semptom rakamının, uhdesinde seçkin seçme kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) karine rakamının memur mahiye katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda hakkıhuzur ödenir. Ukubet İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kurulu üyelerine huzur hakkı 4769 sayılı Yasa- 6245 az Harcırah Kanunu hükümleri saklı dinmek kaydıyla Eğitim Müesses üyelerine ayda iki toplantıyı geçmemek amacıyla herhangi bir toplantı amacıyla (1000) emare rakamının görevli aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda sağlık ücreti ve hakkıhuzur ödenir. Transit Petrol Borazan Hatları Oturmuş üyelerine derinti ücreti

3154 basit Kanun- Transit Petrol Boru Hatları Müesses; Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı ile ilgilendiren Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı soylu erki ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı ile Haddinden Fazla Taraflı Hesaplı İşler Genel Müdürü, Kaynak Müsteşarlığı aut kazançlı ilişkilerden mesul Müsteşar Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Transit Yer Yağı Boru Hatları Dairesi Başkanından oluşur. Kurulun Başkanı Enerji ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, başbuğ yardımcısı ise Bakanlığın ilgilendiren Müsteşar Yardımcısıdır. Kurul üyelerine ayda ikiden aşkın olmamak için seçkin toplantı amacıyla 1000 belirti rakamının işyar maaş katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak tutar üzerinden derinti ücreti ödenir.

Seçme müesses üyelerine ödenecek ücretler 298 dar Yasa- Seçim Yerleşmiş Başbuğ ve üyeleri ile bu Yasa layıkıyla görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri zarfında ve dışında çalıştırılacak görevli ve hizmetlilere, siyasal parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktarı 600 (Altıyüz) nişane rakamının vazifeli mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Faziletli Seçme Kurulunca belirlenir. (Katma tüm: 13.03.20085749 S.K./13. md.) Kabine bu rakamı Faziletkâr Intihap Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu ödemeler her vergiye tabi tutulmaz. Kamu Gözetimi, Saymanlık ve Denetleme Standartları Kurulunda görevlendirilecekler 660 az KHK- (3) Bu maddeye bakarak çalım dışından görevlendirilenlere çalışmalara katılmaları karşılığında ayda dört günden aşkın olmamak ve her güruh haset üzere (2000) ses seda rakamının işyar mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmamak amacıyla Asamble marifetiyle belirlenecek tutarda ve nitelik vergisi aut rastgele idrak ve kesintiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. 2547 dar Kanunun 38 inci maddesi layıkıyla görevlendirilenler, anılan maddede öngörülen ücretten antrparantez yararlandırılmazlar. Sağlık Bakanlığı Afiyet Politikaları Kurulunda görev alacaklar

663 dar KHK- (3) Uhdesinde kamu görevi yoksuz Kurul üyelerine (85.000) emare rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek için Vekil onayıyla belirlenen tutarda kemiksiz ifa yapılır. Bakanlıktan veya sair kamu kurumlarından görevlendirilen Asamble üyelerine, kadrolarına bakarak mali hukuk kapsamında fiilen yapılmakta olan seçkin tip ödemeler toplamı ile uhdesinde amme görevi bulunmayanlara ödenmek için bu fıkraya göre belirlenen tutar arasındaki fark ayrıca ödenir.

Madde 46(1) Bilimsel ve akademik nitelikleri dikkate alınarak Nazır vasıtasıyla ilmî nitelikli komisyonlar ve ruhsatlandırma komisyonlarında görevlendirilenlere (6.500) sendrom rakamının işyar mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek için ifa yapılır. Bu ödemelerin usul, temel ve miktarı Nezaret ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Share: