Kültür’de ehlihibre atamaları mahkemeye taşınıyor

Firez ve Turizm Bakanlığının, görevden aldığı diyar müdürlerinin ayrımsız kısmını forma biriminde Hars ve Turizm Umanı adına atarken ayrıksı mülk müdürlerini ise illerde vadi bilirkişi yerine ataması, bire bir çokça soruna sebep oluyor. İllere bilirkişi adına atananlar finansal namına aylıklarının üçte birinden fazlasını kaybetmekte olup, parçalanmamış işlemler ülkü edilmektedir.

Hars ve Turizm Bakanlığı sonuç bir yıldan beridir bir görevi eden fakat farklı tayin biçimleri ile muhatap olan değişik uygulamalara imza atmakta ve bu kapsam çeşitli mağduriyetlerin yaşanmasına amil olmaktadır. 3 Çevrilmiş Cumhurbaşkanlığı ekinde düzlük alan III basit cetvelde listelenmiş olan idarecilerin atanmasında bire bir uygulamaları yapması gerekirken birbirinden farklı çalışmalar yaparak hem mebde karışıklığına etken olmuş hem de değişik mağduriyetlerin yaşanmasına neden olmuştur. İl Müdürü namına görev yapmakta iken muhtelif sebeplerle görevden alınan devlet müdürlerinin on iki tanesi format teşkilata Hars ve Turizm Uzmanı kendisine atanmışken serencam ayrımsız sene içerisinde doğudaki illerde görev özne 4 toprak müdürünü, vekâlet dışarılık uzmanı adına görevlendirmiştir. Bu iki uzmanlığın ismi gelişigüzel ne kadar bir kabil görünse birlikte gerçekte nefer hakları açısından birbirleri ile haddinden fazla farklı görevlerdir. Hars ve Turizm Bakanlığı, mir karışıklığına sebebiyet veren uygulamayı yaparak, bire bir çok sorunun ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Şöyle ki;

Form Teşkilatta İstihdam Edilen Firez ve Turizm Uzmanları: Bu uzmanlıkta görevlendirilen uzmanların can hakları ve aylıkları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevi ile az daha aynıdır. Bu kadroda el müdürlerinin özlük haklarında hiçbir zayi bulunmamaktadır. Bu tayin hem 3 dar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine uygun hem da olması gereken bir uygulamadır. Çünkü 3 Sınırlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre görevden alınan idarecilerin teftiş elemanı evet dahi uzaman namına görevlendirilmesi öngörmektedir.

Dışarlık Ekin ve Turizm Uzmanları: İhdas edilen bu uzmanlık kadrosunda istihdam edilen görevliler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ve tarz eksperlik kadrosundan sayı farkı 7000 (Yedi bin) TL, yani %35 daha birkaç mahiye almaktadır. Temas hangi büyüklüğünde bu kondisyon de uzmanlık kabil görünse da haddizatında 657 Çevrilmiş Çap Memurları Kanunu’nun 76 maddesinde belirgin rapor edilmiş olan Türe, Adım ve Maaş açısından denk bire bir görev olmadığı yıldızlı görülmektedir. Birbirine haddinden fazla mümasil hatta aynıymış gibi gözüken bu iki deyim bazı memurların şahıs haklarının kaybına faktör olmakla birlikte, kıymet olmayan tıpkı uygulamayı da yanında getirmiştir. Taşraya atanmış idarecilerin atamasına umumi olarak bakıldığında, adı “uzman” olan tıpkı göreve atamaları yapılmıştır ancak açıklamaya çalıştığımız nedenlerden muhit bu kapsamdaki idareciler nazik tıpkı türe kaybına uğratmıştır.

3 Sınırlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hemen Firez ve Turizm Bakanlığının atamalarda ana alacağı aynı düzenleme değildir. Bahse konu kararname hep bakanlıkların, nasıp işlemlerinde ana aldığı, almak zorunda olduğu bir kararnamedir. Başka bakanlıklarda, tıpkısı görevi ödeme etmiş ve ayrımsız şartları taşımış mevcut personelin atanmasında temel alınan 3 Az Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ana temel taşı yerine gösterilerek, taşraya atanmış olan ayrımsız eksper yahut teftiş elemanı görevlendirilmesini ahzetmek olabilir değildir. Hizmetin esasları ve vatandaşın devlete olan güveni ancak denklik ve türe ilkeleri ile sağlanabilmektedir. Açıklayan bu nedenlerden ufuk, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu keyfi uygulaması eşitlik ve hak duygusunu sarsıcı aynı uygulamaymış gibi görünmektedir.

Yasa koyucu 3 Çevrilmiş Cumhurbaşkanlığı kararnamesini hazırlarken, devletine tafsilatlı yıllar bakım etmiş olan çalışanların haklarını müzaheret etmek açısından akıbet aşama hassas davranmış ve onların mağdur edilmemesi amacıyla akıbet rütbe adil bire bir uygulama yapmıştır. Fakat uygulayıcılar yukarıda ifade edilen yasalı boşluğu bulup bu kapsamda, devletine senelerce bakım etmiş olan idarecileri adeta cezalandırmıştır. Yıllarca amiri konumunda oldukları kurumlarına baştan vazifeli namına tayin yapmak vasıtasıyla, bu idareciler hizmetlerinden ufuk cezalandırılmış ve küstürülmüştür. Halbuki 3 Çevrilmiş Cumhur Başkanlığı Kararnamesi format ve taşraya atama yapılacak olan idarecileri tanımlarken eksper ve teftiş elemanı atamalarında taşraya atama kadar aynı seçenekten bahsetmemektedir. Çabucak araştırman kadrosuna atanmış olanların hat yahut taşraya atanabilmesi seçeneği uygulayıcıya bırakılmıştır. Bu şekilde ataması mamul olan idarecilerin bütünü İdare Mahkemelerine gitmek suretiyle haklarını kazanmak amacıyla mücadele etmektedirler. Bunların bire bir kısmının istinaf mahkemelerinden lehlerine kullanılmış menent kararların olduğu bilgisi dahi tarafımızca öğrenilmiş bulunmaktadır.

5 Temmuz 2022 sıra ve 31887 Çevrilmiş Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ululuk Memurları Kanunu İle Bazen Kanunlarda ve 375 Dar Yasa Mesabesinde Kararnamede Başkalık Yapılmasına Dair Kanununu 61. Maddesi, işlenmiş olan bu adaletsiz uygulamaları yöneltmek için idareye adeta kullanılmamış ayrımsız talih vermiştir. BAP 61- 375 çevrilmiş Yasa Hükmünde Kararnameye aşağıdaki eğreti konu eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 41- Atanma şartlarını yenilgi, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar yahut görevleri sona erenler ile 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona ermiş kamu görevlilerinden kapatılan ek 18 inci maddeye göre atanmış olanlar dış başlamak için, kamu görevlileri arasından atanmış olup ekleme 37 nci husus kapsamındaki hoşgörülü kol veya pozisyonlarındayken 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan yahut görevi sona aziz amme görevlileri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bire bir kamer içerisinde talepte bulunmaları halinde, geçmiş yöneticilik görevleri esas alınarak üçüncü fıkrasının önceki hepsi ile dördüncü fıkrası dış ek 37 nci maddeye bakarak belirlenecek durumlarına akıllıca takım yahut pozisyonlara tıpkı ay içre atanır.

Atanma şartlarını yenilgi, ceza kovuşturması yahut sıkı soruşturması sonucunda

görevden alınanlar veya görevleri sona erenler aut olmak amacıyla,

a) Ekleme 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi kapsamındaki yöneticilerden melfuf göstergesi nezaret bölge müdürüne denk veya henüz faziletkâr olan kol ve pozisyonlar ile vekâlet ülke müdürü ve merbut, ilişik, ilişkili kuruluş bölge müdürü kadrolarında,

b) Ilişik 37 nci konu kapsamındaki takım ve pozisyonlarda,

kıvrak yerine en birkaç iki yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe büyüklüğünde olan dönemde görevden alınan veya görevi sona ermiş amme görevlilerinin finansal hakları, görevden alınmaları evet üstelik görevlerinin sona ermesi üzerine atandıkları ekip veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip fail kamer esasen etkin olmak için ikinci yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya ilişkin ödemeler dünya önceki görevine ilişkin ödeme unsurları asıl alınarak verilmeye bitmeme edilir. Fakat bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga ilişik 18 inci özellik göre eski görevine ilgili ifa unsurları ana darılmak aracılığıyla ifa yapılan süre, bu fıkrada kayran düz iki yıllık süreden düşülür.

Bu maddeye bakarak atanacakların takım yahut pozisyonları ayrıksı tıpkısı işleme lüzum kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların ekip ve konum cetvellerinin ilişkin bölümlerine ekleme sayılır. İhdas edilmiş muazzez kol ve pozisyonlar seçme şekilde boşalmalarını müteakiben, başkaca aynı işleme gerek kalmaksızın halel edilmiş ve kurumların takım ve kalıp cetvellerinin ilişik bölümlerinden matrut sayılır.”

Belirtik görüldüğü kabil, yasa koyucu bu kapsamda, bilerek veya yanlışlıkla işlenmiş olan adaletsiz ve keyfi uygulamaları yeniden kazanmak ve devletine uzun yıllar bakım etmekten ayrıksı hiçbir suçu ve günahı olmayan bu idarecileri esasen bağışlamak için uygulayıcıya baştan tıpkısı vesile ve imkan sağlamıştır. Hep bakanlıkların uyguladığı 3 Çevrilmiş Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin öngördüğü ve başka bakanlıklarda yapılagelen uygulamaların aynısının Hars ve Turizm Bakanlığında üstelik yapılmasını umuyor ve bekliyoruz. Anayasanın denklik ilkesi olan 10 maddesi ve 657 Basit Oran Memurları kanunun 76. Maddesinin ruhuna akla yatkın atamaların keyfiyetten ırak, hizmetin gereği, âdem türe ve onuruna uygun tıpkısı şekilde uygulanmasını diliyoruz.

Share: