KPSS tercihleri ve kazai rüşte dair Danıştay İDDK kararı

Danıştay İDDK, kazai kemal kararının atamanın yapılacağı sıra itibariyle değil, tercih işlemlerinin son referans tarihi itibariyle aranması gerektiğine karar verdi.

Tafsilatlı süredir gündem olan kazai rüşt kararıyla ilgilendiren serencam kararı Danıştay İDDK verdi

Sağlık Bakanlığında yaşanan olayda, ilk yardım ve acil bakım teknisyeni olan benzeri namzet, 2013/1 KPSS tercih işlemlerinde sağlık personeli olarak müesses, kazai rüşt kararını yerleşme sonrası ama nasıp öncesinde alarak Esenlik Bakanlığına vermiştir.

Vekâlet son referans tarihi itibariyle kazai kemal kararı alınmadığı amacıyla atama işlemini reddetmiştir.

Açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesi, kazai rüşt kararının nasıp sırasında gerçekleştirme edilmiş olmasından ortalık, idarenin atamayı yapmama işlemini nakız etmiştir.
Danıştay ise yönetim mahkemesi kararını bozmuş, dalavere mahkemesi kararında ısrar edince bu defa dosyayı Danıştay İdari Sav Daireleri Müesses görüşmüştür. Danıştay İdari Sorun Daireleri Yerleşmiş kazai erginlik kararının atamanın yapılacağı gündüz itibariyle değil, yeğleme işlemlerinin son başvuru tarihi itibariyle aranması gerektiğine karar vermiştir.

İDARİ ÜLKÜ DAİRELERİ KURULU
Anne No: 2019/3321

Karar No: 2020/819

Değişmeyen tarihi: 02.06.2020

İSTEMİN KONUSU:

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 19/09/2019 sıra ve E:2019/1610, K:2019/1362 dar ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

SORUN KONUSU İSTEM:

KPSS 2013/1 katakulli sonuçlarına bakarak Kilis iline sıhhi imdat ve ivedili bakım teknisyeni kendisine yerleştirmesi yapılan davacının, yeğleme işlemlerinin son haset bakımından 18 yaşını tamamlamadığı ve bire bir gündüz bakımından kazai kemal kararı de almadığından bahisle, atamasının yapılmamasına ilgili işlemin iptali istenilmiştir.

İLK EVRE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 28/02/2014 ruz ve E:2013/1180, K:2014/173 mahdut kararıyla; davacının, ÖSYM marifetiyle Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı bünyesinde Kilis ili Sağlık Memuru kadrosuna 04/07/2013 tarihinde yerleştirilmesi sonrasında müddeialeyh idareye atama istemiyle başvurduğu 15/07/2013 tarihinden önce Mahkeme aracılığıyla ergin kılındığı ve dolasıyla atamasının yapılması için başvurduğu sıra itibarıyla 657 sayılı Şevket Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartını taşıdığı anlaşılarak, 657 az Kanun’daki kemiksiz düzenlemeye rağmen Okus Pokus Kılavuzunda getirilen aksi yöndeki düzenleme ana alınarak yerleştirilmiş olduğu Kilis ili İlk Yardım ve Evgin Hizmet Teknisyenliği kadrosuna atamasının yapılmamasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline değişmeyen verilmiştir.

KAPAT X

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay Onikinci Dairesinin 22/11/2017 devir ve E:2014/6477, K:2017/5846 basit kararıyla;

Sorun konusu Yönetmelik hükümlerinin ayrımsız bilcümle namına incelenmesinden; getirilen kuralların, imtihan, ığrıp ve nasıp işlemlerinin galiba tıpkısı uyum içerisinde yürütülmesi, adayların haklarının güvenceye alınması, yükümlülüklerinin başlangıçta belirlenmesi ve kamu hava ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının bir zamanlar karşılanması amacını taşıdığının anlaşıldığı; bu amaçlar güdüldüğü amacıyla, atanılacak kadrolar amacıyla belirlenen koşulların adaylarda bulunup bulunmadığının, yapılacak nasıp işlemlerinin temelini oluşum eden ve tayin işlemlerinden ayrı olarak değerlendirilemeyecek olan harmoni aşamasında ÖSYM yoluyla; tayin aşamasında ise, kurulacak komite tarafından incelenmesinin öngörüldüğü,

KPSS 2013/1 fent sonuçlarına bakarak Kilis iline “sağlık memuru” yerine yerleştirilen davacının, atamasının yapılması üzere yaptığı başvurunun, tercihlerin son haset olan 03/07/2013 tarihi bakımından 18 yaşını mezuniyet etmediği ve ayrımsız zaman itibarıyla kazai kemal kararı birlikte almadığı gerekçesiyle reddedilmesi konusunda davanın açıldığı, bu arada davacının Silifke Hazar Ünsiyet Mahkemesinden 09/07/2013 zaman ve E:2013/605, K:2013/754 az kazai rüşt kararını aldığının anlaşıldığı,

Bu durumda, 12/10/1995 doğum günlü olan davacının, yeğleme işlemlerine serencam başvurunun alındığı 03/07/2013 tarihi geçirildikten sonraları, 09/07/2013 tarihinde kazai erginlik kararı almış olduğu anlaşıldığından, atanmamasına ilgilendiren işlemde hukuka tehalüf bulunmadığı gerekçesiyle, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 28/02/2014 zaman ve E:2013/1180, K:2014/173 az kararının bozulmasına değişmeyen verilmiştir.

İLK RÜTBE MAHKEMESİ ISRAR KARARININ ÖZETİ:

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 19/09/2019 ruz ve E:2019/1610, K:2019/1362sayılı kararıyla, dava konusu işlemin iptali yolundaki evvel kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı yönetim tarafından; KPSS 2013/1 yerleştirme sonuçlarına göre Kilis iline “sağlık memuru” kendisine yerleştirilen davacının, atamasının yapılması üzere vacip olan tercihin akıbet günü itibarıyla kazai erginlik kararı almadığı, tercihlerin akıbet günü olan 03/07/2013 tarihi geçirildikten sonra bu kararı aldığı açık olduğundan, karşı yapı edilen işlemin asıllar ve hukuka akla yatkın olduğu müstakbel sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Değişmeyen veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Araştırı Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki vesaik incelendikten sonraları gereği görüşüldü:

İNCELEME VE ESBABIMUCIBE:

MADDİ OLAY:

KPSS 2013/1 dolap döneminde tercihte kâin ve KPSS’den aldığı puana bakarak esenlik memuru kendisine Kilis iline yerleştirilen davacının, Silifke Barış Ülfet Mahkemesinden 09/07/2013 tarih ve E:2013/605, K:2013/754sayılı kararı ile Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesi gereğince ergin kılınmasına karar verildiği, bahis konusu kazai kemal kararı ve müddeialeyh idarece maksut diğer belgelerle birlikte atamasının yapılması talebiyle idareye başvurduğu; müddeialeyh yönetim tarafından ise, KPSS 2013/1 Yeğleme Kılavuzu hükümleri mucibince kazai rüşt kararının, tercih işlemlerinin sonuç haset olan 03/07/2013 tarihinden sonradan alındığı gerekçesiyle atamasının yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bunun üzerine temyizen incelenen sav açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 dar Ihtişam Memurları Kanunu’nun, çap memurluğuna alınacaklarda aranan umumi ve özel şartları düzenleyen 48.maddesinin “umumi koşullar” başlıklı (A) bendinin 2 numaralı alt bendinde, bu Kanun’un 40. maddesindeki yaş şartını sarmak gerektiği müstahkem; mezkûr maddenin göndermede bulunduğu 40. maddede ise, genel olarak 18 yaşını tamamlayanların büyüklük memuru olabileceği, aynı çığır veya görüşme okulunu bitirenlerin sunu beş altı 15 yaşını doldurmuş başlamak ve Türk Kentlileşmiş Kanunu’nun 12. maddesine göre kazai erginlik kararı kabul etmek gibi heybet memurluklarına atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Mavera yandan, 657 az Kanun’un 50. maddesinde, kerem amme bakım ve görevlerine ihtişam memuru kendisine atanacakların açılacak mehabet memurluğu sınavlarına girmelerinin ve sınavı kazanmalarının kayıt olduğu, sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava bağımlı tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların bağımlı olacağı esasların Ihtişam Personel Başkanlığınca hazırlanacak tıpkı genel yönetmelikle düzenleneceği hükmüne düz verilmiştir.

Kamu Görevlerine İlk Misil Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Karşı Umumi Talimatname ile, Çap memurluğuna atanacaklarla ilişik kendisine yapılacak sınavların asıllar ve esasları ayrıntılı benzeri şekilde belirlenmiştir. Bu Yönetmeliğin davacıyı üstelik kapsayan “B Grubu Kadrolara Atanacakların Yerleştirilmesi” başlıklı Dördüncü Bölümünde, sınav sonuçlarına bakarak ÖSYM tarafından yapılacak dubara işlemleri ve bu tertibat işlemlerine bakarak kamu gurur ve kuruluşlarınca yapılacak atama işlemlerinin usul ve esasları, nasıp yapılacak kadroların belirlenmesi, tercihlerin alınması, tertip, adayların kadrolara başvurması ve atanmaları aşamalarından oluşacak şekilde gösterilmiş, anılan bölümde düz düz 23. maddede, adayların, ÖSYM vasıtasıyla (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde bağlı olmak vasıtasıyla yerleştirileceği; 25. maddede ise, adayların, yerleştirildikleri kamu çekicilik ve kuruluşlarına süresi ortamında başvuracakları, kamu çekicilik ve kuruluşlarının, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan aynı imtihan kıymetlendirme komisyonu kuracağı ve bu komisyonun, atanmak için bildirilen adayları, matlup evsaf yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif edeceği belirtilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda dökme Yönetmelik hükümleri ayrımsız bilcümle kendisine incelendiğinde; getirilen kuralların, sınav, komplo ve nasıp işlemlerinin galiba aynı uyum içerisinde yürütülmesi, adayların haklarının güvenceye alınması, yükümlülüklerinin başlangıçta belirlenmesi ve kamu alım ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının vaktiyle karşılanması amacını taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu amaçlara harıldamak amacıyla, atanılacak kadrolar için belirlenen koşulların adaylarda bulunup bulunmadığının, yapılacak atama işlemlerinin temelini dokuma fail ve atama işlemlerinden ayrı adına değerlendirilemeyecek olan dubara aşamasında ÖSYM vasıtasıyla, nasıp aşamasında ise, kurulacak alt kurul vasıtasıyla incelenmesi öngörülmüştür.

Değerlendirme Seçme ve Dubara Merkezi Başkanlığınca mezkûr Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan KPSS-2013/1 Tercih Kılavuzu’nun “1.Başvurma Genel Şartları” bölümünün 1. fıkrasının (b) bendinin sonuç cümlesinde; tercih işlemlerinin serencam günü bakımından kazai erginlik kararını almış olma şartına yer verilmiştir.

Anılan Öncül hükmü ve bu hükme dayanılarak tesis edilen bir ayrıksı atamama işleminin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Onikinci Dairesinin E:2016/1716 mahdut esasına mukayyet dosyada 07/03/2017 güneş ve K:2017/640 basit kararla Mürşit hükmü ve buna dayalı atamama işlemi hukuka akıllıca bulunarak davanın reddine değişmeyen bırakılmış; anılan karar Danıştay İdari Sevgili Daireleri Kurulunun 29/05/2019 tarih ve E:2017/3014, K:2019/2791 az kararı ile onanmıştır.

Bu durumda, 12/10/1995doğum tarihli olan davacının, tercih işlemlerine son başvurunun alındığı 03/07/2013 tarihi geçirildikten sonradan 09/07/2013 tarihinde kazai kemal kararı almış olduğu anlaşıldığından, yukarıda tamlanan ve hâkimiyet yerlerince hukuka makul kâin Kılavuz hükmü mucibince üretim edilen atanmamasına ilgilendiren işlemde hukuka ihtilaf bulunmamaktadır.

Bu itibarla, sav konusu işlemin iptali yolundaki ısrar kararında hukuki eski görülmemiştir.

DEĞIŞMEYEN SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Mahkemeli idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Sav konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Ankara 15. İdare Mahkemesinin 19/09/2019 ruz ve E:2019/1610, K:2019/1362 basit ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bire bir değişmeyen gerçekleşmek için dosyanın Ankara 15. İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın manifesto tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) dönem ortamında karar düzeltme yolu münhal gelmek üzere, 02/06/2020 tarihinde oyçokluğu ile değişmeyen verildi.

Share: