KPSS adayının ‘ilginç itirazı’ mahkemede akseptans görmedi

Danıştay 12. Dairesi, 2020 yılı KPSS’ye giren müddei aracılığıyla, namına ilgili olmayan eksantrik ayrımsız kitapçığın karşılık anahtarı kullanıldığı ve bu nedenle puanının düşük hesaplandığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddeden domestik duruşma kararını onadı

Davacı, sınav sırasında kullandığı fiziki kitapçıkta cevapları işaretleyip optik cevap kağıdına akla yatkın tıpkı şekilde geçirdiğini argüman etmiştir.

İlk derece mahkemesi davayı aşağıdaki esbabımucibe ile davayı reddetmiştir:

Davacının fiziki kitapçığında işaretlediği yanıt seçenekleri ile gözlükçü cevap kağıdındaki seçenekler ve fiziksel kitapçığında gereksiz bıraktığı sorular ile optikçi karşılık kağıdında boş bıraktığı soruların uygun aynı olduğu, davacı yoluyla sınav sırasında makbul fiziksel kitapçıktaki seçenekler optikçi yanıt kağıdına geçirilirken seçme yazık yapılmadığı,

Mahkemeli hile yoluyla internet içinde açıklanan sınav kitapçığı ile davacının imtihan sırasında kullandığı fiziksel kitapçığındaki yanıt seçeneklerinin sırasının ayrımsız olduğunun görüldüğü.

Danıştay bu kararı onamıştır.

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

Anne No: 2021/3364

Değişmeyen No: 2021/1906

TEMYİZ FAIL (DAVACI) : …

VEKİLİ: Av….

KARŞI YAN (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin… zaman ve E:., K:. az kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

KAPAT X

Sav konusu umu: 6 Ilkgüz 2020 tarihinde Umumi YetenekGenel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu, 20 Ilkgüz 2020 tarihinde Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu uygulanan 2020 yılı Kamu Görevlisi Berceste Sınavına (KPSS) giren müddei eliyle, kendisine ait olmayan eksantrik benzeri kitapçığın yanıt anahtarı kullanıldığı ve bu nedenle puanının düşük hesaplandığı iddiasıyla imtihan sonuçlarının iptaline değişmeyen verilmesi istenilmiştir.

İDARE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

… İdare Mahkemesince; davacının imtihan sırasında kullandığı fiziki kitapçık ile optik yanıt kağıdının incelenmesinden; Yetişek Bilimleri Testinin 15. sorusunun fiziksel kitapçıkta boş bırakıldığı, fakat optikçi cevap kağıdında sorunun cevabının (E) seçeneği namına işaretlendiği, yeniden benzeri testin 42. sorusunun fiziki kitapçıkta boş bırakıldığı, ancak optikçi cevap kağıdında sorunun cevabının (B) seçeneği olarak işaretlendiği, Öğretmenlik Düzlük Bilgisi Testinin 32. sorusunun fiziksel kitapçıkta abes bırakıldığı, ancak optikçi yanıt kağıdında sorunun cevabının (C) seçeneği adına işaretlendiği, bu sorular haricinde, davacının fiziki kitapçığında işaretlediği karşılık seçenekleri ile optikçi karşılık kağıdındaki seçenekler ve fiziki kitapçığında abes bıraktığı sorular ile optikçi cevap kağıdında yersiz bıraktığı soruların uygun tıpkı olduğu, savlayıcı eliyle sınav sırasında makbul fiziksel kitapçıktaki seçenekler gözlükçü cevap kağıdına geçirilirken seçkin sorumluluk yapılmadığı, ayrıca, mahkemeli dümen vasıtasıyla internet süresince açıklayan sınav kitapçığı ile davacının imtihan sırasında kullandığı fiziki kitapçığındaki cevap seçeneklerinin sırasının ayrımsız olduğunun görüldüğü, bu durumda, imtihan sonucuna anne alınan makul ve falsolu karşılık sayısında yazık bulunmadığı üstelik göz önüne alındığında, müddeialeyh hile eliyle davacının sınav notunun hesaplanmasında gelişigüzel hata yapılmadığı anlaşıldığından, ülkü konusu işlemde hukuka mugayeret bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Mahkemeli idarenin dosyaya sunduğu soru kitapçıkları ve yanıt anahtarlarının kendilerine beyanat edilmediği, dosyanın ehlihibre eliyle değerlendirilmeden karar verildiği, adaletli yargılanma hakkının ihlal edildiği, kararın bozulması gerektiği encam sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Kararın hukuka ve mevzuata makul olduğu, onanması gerektiği belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile asıllar ve yasaya makul olan hile mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Değişmeyen veren Danıştay Onikinci Dairesince, Etüt Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 basit İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası göre davacının murafaa istemi yerinde görülmeyerek, gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve idrak mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen bozulması, 2577 mahdut İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde düzlük düzlük sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen değişmeyen asıllar ve hukuka akla yatkın olup, dilekçede doğacak sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

DEĞIŞMEYEN SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki… İdare Mahkemesinin … zaman ve E: …, K: … çevrilmiş temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde mevcut üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın mezkûr Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 basit Kanun’un 20/B maddesinin bir numara fıkrasının (h) bendi mucibince kesin yerine, 15/04/2021 tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verildi.

Share: