Kontrol mühendisi olmayanlara arazi tazminatı ödenmez mi?

Belediyede görevli sözleşmeli mühendise toprak tazminatı ödenmesinde takdir yetkisi var mı?

Benzeri Büyükşehir Belediyesinde kontratlı personel yerine (mühendis) çalışmaktayım. 6. Dolaşma Şişko Kesim mucibince yer tazminatı hakkına cemaat olduk. Çalıştığım birimde görevim gereği mühendis yerine sonsuz arazide fariza almaktayım. Ayrıca çalıştığım müdürlüğe mecbur benzeri ilçede kurulmuş beceri hizmet biriminin sorumlusuyum. Ancak kontrol mühendisi olmadığım (resmi görevlendirmede kaymakamlık birim sorumlusu yazıyor) sav edilerek toprak tazminatından yararlanamayacağım belirtildi. Yer tazminatı belirlenmesi müdürün şahsi kararı mıdır? Arazi tazminatı alabilmek amacıyla hukuki adına itiraz edebilir miyim ve hangi yolu bağlı olmak gerekir?

5393 Sınırlanmış Belediye Kanununun 49. maddesi layıkıyla, uray ve ilişkin kuruluşlarında, norm kadroya akıllıca namına mekân, sağlık, baytarlık, maharet, hukuk, iktisat, bilişim ve bildirişim, planlama, araştırı ve geliştirme, terbiye ve müşavirlik alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, analist ve yapımcı, tabip, ehlivukuf hekim, lavta, hemşire, veteriner, kimyacı, teknisyen ve uygulayımcı kabil eksper ve maharet personel almanak inikat ile çalıştırılmaktadır.

Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarında yararlanacağı mali ve toplumsal hakları belirleyen 6. Dolaşma Toplu Sözleşmenin 31. maddesinde ” (1) KİT’lerde 399 çevrilmiş Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel kendisine istihdam edilen ve 2006/10344 sınırlanmış Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan Şevket Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Karara bitik (II) mahdut Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında melfuf hususi hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a) Takım başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, site plancısı, yer bilimci, su bilimci, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, dirim bilimci, maharet amir, teknik önder, atölye şefi, beceri ehlivukuf ve yüzey bilimci pozisyonlarında bulunanlara genişlik erdemli Devlet memuru aylığının %3’ü,

b) Başeksper, ehlihibre, topograf ve teknik adam pozisyonlarında bulunanlara genişlik efdal Şevket memuru aylığının %2’si,

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve gözetici pozisyonlarında bulunanlara bildirme faziletkâr Izzet memuru aylığının %1,2’si,

oranında çalıştıkları rastgele aktarılma amacıyla arttırma ecir ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, aksiyon programları ve mesai mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer mahiye dönemler itibarıyla ilgilendiren ünite amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen namına getirilmesinden sonradan üçer maaş çevrim sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek mecmu arttırma ecir tutarı, (a) bendinde belirtilenler üzere %60’ı, (b) bendinde belirtilenler üzere %40’ı ve (c) bendinde belirtilenler üzere ise %24’ü geçemez.

(2) Ayın veya haftanın gâh günleri ya bile günün sınırlı saatleri üzere bölümsel zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı yerine çalışanlar hariç atılmak için bir numara fıkrada sayılan unvanlı pozisyonlarda ait mevzuatı gereğince istihdam edilen sözleşmeli personelden ait mevzuatı yahut sözleşmesi göre bire bir mahiyette ödeme yapılmayanlar için da birinci hikâyecik hükmü benzeri asıllar ve esaslar çerçevesinde uygulanır.” denilmektedir. Eskiden sadece işyar statüsündeki maharet personelin yararlandığı yer tazminatı kendisine bildik eklenmiş özel bakım tazminatından dolgun sözleşme hükmü ile kamu iktisadi teşebbüslerinde memur sözleşmeli personel birlikte yararlanmaya başlamış, 6. Devir Şişko Itilaf ile uzanım elan da genişletilerek, bir taraftan geçmişte götürü yerine ödenen tutarlar En Faziletli Şevket Memuru Aylığına uygulanacak oranlar adına belirlenirken başka taraftan KİT dışındaki diğer kurumlarda fariza özne sözleşmeli personele bile söz konusu ödemenin yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

2006/10344 az Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan Oran Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda meydan alan düzenleme dikkate alındığında Belediyelerde fariza işleyen sözleşmeli teknik personelden şişko kavil mesabesinde unvanı sayılanların bahis konusu ilişik ücretten yararlanabilmesi için bu personelin; çağ, atölye, ısı santralı, laboratuar, organizasyon (içtimai tesisler dahil), pres, fabrika ve hizmet binaları dışında doğmak üzere toprak, şantiye, yapım, baraj, park, bostan, beyaz zehir, engelsiz alanlarda oturmuş ekincilik ve hayvancılık uygulama birimleri ve nöbet kadar boş çalışma mahallerinde kontrollük hizmetleri karışma çalışarak çalışması gerekmektedir. bahis konusu Hükûmet Kararında tazminatın ödenmesinde ilgililerin kadrolarının anne alınacağı belirtilmiş olup, bu kapsamda belediyelerde memur kontratlı personel itibarıyla imzalanan sözleşmede denk gösterilen kalıp unvanının asıl alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kontratlı personelin birim sorumlusu olarak görevlendirilmesi imza atılmış sözleşmede tamlanan manzara unvanını değiştirmeyecektir.

Akıbet adına, belediyelerde vazifeli sözleşmeli teknik personelden 6. Dönme Şişko Sözleşmenin 31. maddesinde sevgili unvanlarla istihdam edilenlerin 2006/10344 basit Hükûmet Kararı eki Kararda tamlanan say mahallerinde fiilen fariza yapmaları kaydıyla Şişko Geçim hükmü ile getirilen arttırma ücretten yararlanmaları gerektiğini, bu konuda idareye verilmiş tıpkısı takdir yetkisi olmadığını değerlendirmekteyiz.

Konuya ilgili yerine ait büyükşehir belediyesine kayıtlı arzuhâl ile ödeme yapılması üstüne başvuru yapılması, başvurunun havadan veya zımnen reddi halinde yönetsel yargıda sorun açılması akla yatkın olacaktır.

Share: