Kontratlı statüde güzeşte bakım süreleri müktesep türe aylığında değerlendirilmeli

657 dar Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışanlar vazifeli olduklarında, kontratlı statüdeki hizmet süreleri kazanılmış adalet aylığında değerlendirilecek midir? Bu istifham bir zamanda almanak izinler açısından de önemlidir. Zira yıllık izindeki “bakım” kavramı Danıştay kararları layıkıyla müktesep doğruluk aylığına ilişkindir. MEB bu konuyu DPB, SGK ve Maliye doğmak üzere 3 yere sormuştur. İşte ayrıntılar…

Maliye Bakanlığı, 01/12/2009 tarihli ve 16611 mahdut yazısıyla, 657 az Şevket Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi göre kontratlı personel adına fariza yapmakta iken amelî kendisine atamaları yapılan Öğretmenlerin (Diğer personelde bu haktan faydalanacaktır), kontratlı adına güzeşte bakım süresinin gelişigüzel yıl amacıyla aynı paye ilerlemesi ve seçkin üç sene amacıyla bir rütbe yükselmesi yükselmek suretiyle müktesep adalet aylığında değerlendirilebileceğini rey bildirme etmiştir.

İŞTE MEB’İN İLLERE GÖNDERDİĞİ YAZI

657 dar Şevket Memurları Kanununun 36. maddesinin (c) bendinin 6. fıkrasında; ?Bu Kanunun 4. ve 237. maddesinin (e) fıkrasına göre barışma ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, kontratlı olarak geçirdikleri bakım sureleri, değme yıl üzere tıpkısı rütbe ilerlemesi ve gelişigüzel üç sene amacıyla ayrımsız paye yükselmesi gitmek vasıtasıyla değerlendirilir.? hükmüne vadi verilmiştir.

657 basit Ululuk Memurları Kanununun ?İstihdam Şekilleri? başlıklı 4.maddesinin (B) fıkrası 2. paragrafında ise; ?Fakat, yabancı uyrukluların; tarihi doküman ve bozuk harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Ulusal Terbiye Bakanlığında düzgü kol sonucu ortaya çıkan sarıklı İhtiyacının amelî sarıklı istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; sav adedinin azlığı nedeni ile fiilî avukat istihdamının lazım olmadığı yerlerde avukatlarını, eylemli istihdamın olabilir olamadığı hallerde otacı yahut eksper tabiplerin; Adli Tababet Müessesesi uzmanlarının; Celal Konservatuvarı sanatkâr öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvar sanatçılarının; bu Kanuna tabi kamu İdarelerinde ve aut kuruluşlarda muayyen bazen hizmetlerde çalıştırılacak personelin dahi zorunlu hallerde barışma ile istihdamları caizdir.? denildiğinden. Milli Yetişek Bakanlığı bünyesinde halen 657 sayılı Cesamet Memurları Kanununun 4/B maddesine bakarak sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlerden, henüz sonradan Bakanlık kadrolarına geçmiş tayin marifetiyle (KPSS puan üstünlüğüne bakarak) fiilî hoca kendisine atanmaları halinde bunların, sözleşmeli statüde sabık sürelerinin ödenecek aylık mertebe ve kademelerinin belirlenmesinde dikkate alınmasının akıllıca olacağı düşüncesinden hareketle uygulamada kontak ve beraberliğin sağlanması itibarıyla Milli Terbiye Bakanlığının 21/02/2008 günlü ve 13216 çevrilmiş yazısı ile Başvekillik Ululuk Personel Başkanlığı ve Sosyal Düzenlilik Kurumu Başkanlığından görüş istenilmiş, Toplumsal Asayiş Kurumu Başkanlığının 25/04/2008 günlü ve B.07.1.EMS.0.11.05. 01/XX-657-36 dar cevabi yazısında bahis konusu personelin kontratlı statüde geçen sürelerinin müktesep türe aylığında değerlendirilmesine imkân bulunmadığı belirtildiğinden uygulamanın bu yönde yapılması hususu Ulusal Terbiye Bakanlığının 16/05/2008 günlü ve 34028 dar yazısı ile 81 memleket Valiliği ve Tarz Teşkilatı Birimlerine bildirilmişti.

Fakat, konuya ait olarak gine Millî Yetişek Bakanlığının 26/10/2009 günlü ve 84690 sınırlanmış yazısı ile Maliye Bakanlığına rey sorulmuş, Maliye Bakanlığının 01/12/2009 tarihli ve 16611 çevrilmiş yazısında; 6S7 basit Fehamet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi göre sözleşmeli personel adına fariza yapmakta iken fiilî kendisine atamaları yapılan öğretmenlerin, sözleşmeli adına sabık bakım süresinin gelişigüzel sene üzere benzeri basamak ilerlemesi ve gelişigüzel üç yıl üzere bire bir merhale yükselmesi meydana gelmek suretiyle müktesep adalet aylığında değerlendirilebileceği bildirilmiştir.

Bu durumda, daha esbak Millî Yetişek Bakanlığının 16/05/2008 tarihli ve 34028 az yazısı dikkate alınmayarak Maliye Bakanlığının 01/12/2009 tarihli ve 16611 çevrilmiş yazısı doğrultusunda 657 basit Çap Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi göre kontratlı personel adına görev yapmakta iken eylemli yerine atamaları yapılan Öğretmenlerin, (Özge personelde bu haktan faydalanacaktır. Söz Gelişi sözleşmeli sağlık personeli)sözleşmeli namına sabık hizmet süresinin her yıl üzere bir rütbe ilerlemesi ve seçme üç yıl amacıyla tıpkısı evre yükselmesi verilmek yoluyla müktesep hak aylığında değerlendirilebilecektir.

Millî Terbiye Bakanlığı 21/12/2009 tarihli ve 100393 basit yazısı ile bu durumu toprak milli Eğitim Bilimi müdürlüklerine bildirmiştir. Değişik Bakanlıklarında ayrımsız konuda bildirimde bulunması gerekmektedir

Share: