Kontratlı personelin göçüşme hakkı bulunmayan mu?

Sözleşmeli sarıklı, keyif ve ilmek personeli dışındaki sözleşmeli personelin metatez işlemleri 06.06.1978 günlü ve 7/15754 sınırlanmış Hükûmet Kararıyla yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarına göre yapılmaktadır.

Kontratlı personelin şahıs hakları, 1978 tarihli aynı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiştir. Bu Kabine kararında, kontratlı personele tanınan ara sıra aktarım hakları bulunmaktadır.

Fakat, 3 kol personel amacıyla Kanunlardaki hükümler uygulanmaktadır. Bunlar, Afiyet Bakanlığı, Milli Terbiye Bakanlığı ve Din İşleri Başkanlığı’dır.

Kontratlı öğretmenler, diyanet ve afiyet personeli dışında kalan kontratlı personelin ünsüz göçüşmesi işlemleri ise 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarına göre yapılmaktadır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BECAYİŞ YAPMA HAKKI VARDIR

Esasların “Çekicilik içi düz değişikliği” antetli Katma 3. maddesi 2. fıkrası (a) bendinde;
“Sözleşmeli personelin çekicilik içi düzlük değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
a) Kurumun bakım icapları dikkate alınarak, aynı titr ve bakım niteliklerini taşıyan kontratlı personelin gelgel içi paçarız yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen genişlik birkaç benzeri sene çalışmış olmaları şartıyla namına getirilebilir.”

hükmü kayran almaktadır.

Bu hükme göre, eğer farklı illerde bir unvanda müteharrik aynı kurum personeli varsa, çalıştıkları kurumun akla yatkın görmesi halinde, becayiş yapılabilmektedir. Becayiş arayan adayları kısaltmak ve becayiş sistemine yazılmak için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BİR YIL FARIZA SÜRESİNDEN SONRADAN ADAM DURUMU ÖZRÜNDEN DÜZ DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR

Esasların “Gelgel içi kayran değişikliği” başlıklı Ekleme 3. maddesi 2. fıkrası (a) bendinde;
“Kontratlı personelin alım içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
b) Personelin eş durumuna bağlı alım içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde çalışarak yer az benzeri sene çalışmış olması, intikal yapacağı bakım biriminde ayrımsız san ve niteliği haiz gereksiz gidiş bulunması ve kamu görevlisi olan eşin, çekicilik içi görev yeri değişikliği gibi olmayan yahut mevzuatı layıkıyla zorunlu kayran değiştirmeye tabi tutulan tıpkı görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.”

hükmü meydan almaktadır.

Bu hüküm, tamam sonunda meydan düzlük “getirilebilir” kelimesiyle idareye takdir yetkisi vermektedir. Fakat, hükümde vadi düz şartların taşınması halinde, yani kontratlı personel 1 yılını doldurmuş, eşi kurum içi saha değişikliği yapamıorsa ve intikal yapmak istediği yerde yersiz manzara var ise özlük kurumuna başvuruda bulunması, kurumunun gerekçesiz kendisine talebi reddetmesi halinde, dümen mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNDEN DÜZ DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR

Esasların Gurur içi düzlük değişikliği” başlıklı Munzam 3. maddesi 2. fıkrası (c) bendinde şu hüküm düzlük almaktadır:
“Sözleşmeli personelin çekicilik içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.
c) Sağlık sebebine ilişkin çekicilik içi kayran değişikliği talebi; kulp süresince kaynatmak amacıyla, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde bire bir unvan ve niteliği haiz yersiz hava bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Izzet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat göre bakmakla işyar olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin tür olmadığına ait keyif oturmuş raporunu kuruma ibraz etmesi halinde namına getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, sakat pozisyonun bulunduğu ülke sınırları içerisindeki ayrımsız şöhret ve niteliği haiz yersiz pozisyona baştan tayin yapılır.”

Bu hükümde kayran düz ifadede birlikte idareye takdir hakkı vermektedir. Fakat, intikal geçmek maksut yerde abes mevki olması ve kontratlı personelin görev yaptığı yerde kendisinin yahut bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavisinin sağlanamadığının ispatlanması halinde, kişiler ilk idarelerine başvurmalı ve nakillerini kâm etmelidir. Nakil talebinin gerekçesiz yerine reddedilmesi yahut 60 zaman süresince aktarım talebine karşılık verilmemesi halinde, yönetsel yargıda dava açılmalıdır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ŞEHİT EŞİ OLMASI NEDENİYLE VEYA CAN GÜVENLİĞİ ÖZRÜNDEN VADI DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR

Esasların Çekicilik içi saha değişikliği” başlıklı Munzam 3. maddesi 2. fıkrası (ç) bendindeki; “Kontratlı personelin gelgel içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir. ç) Benzeri san ve niteliği taşıyan abes hava bulunması halinde, eşi martir olan personelin kurum içi saha uymazlık talebi, bire bir defaya muhtemelen tutmak üzere hesabına getirilir.” hükümlerine bakarak kontratlı personelin eşinin martir olması halinde aynı defaya galiba olmak üzere yer değiştirme hakkı vardır. Burada idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır.

KAPAT X

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DUYGUSAL GÜVENLİĞİ NEDENİYLE KAYRAN DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR

Esasların Gelgel içi meydan değişikliği” başlıklı Ekleme 3. maddesi 2. fıkrası (d) bendindeki; “Kontratlı personelin kurum içi düz değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir. d) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin yahut bakmakla işyar olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi emrihak eden personelin çalım içi düzlük değişikliği talebi; intikal yapacağı birimde tıpkı titr ve niteliğe haiz abes gestalt bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak namına getirilebilir.” hükümlerine göre sözleşmeli personelin kendisinin, eşinin veya bakmakla görevli olduğu çocuklarının duygusal güvenliği zımnında metatez hakkı vardır

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İL İÇİ VE İL DIŞINDA 3 YIL ŞARTINA BAĞLI KENDISINE KAYRAN DEĞİŞTİRME HAKKI VARDIR

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Çalım içi yer değişikliği” antetli Katma 3. maddesi 2. fıkrası (e) bendindeki; “Kontratlı personelin kurum içi meydan değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir. e) Kamu idareleri hesabına vizeli gereksiz pozisyonlara kontratlı personel alımı yapılmadan evvel yılda tıpkı sefer, pozisyonun vizeli olduğu ilde sunma az üç sene hizmet süresi kâin personelin geçiş yapmak istediği birimde bire bir şan ve niteliğe haiz abes pozisyona alım içi düzlük değişikliği talebi, ilişkin idarece bakım gereklerine göre belirlenecek asıllar ve esaslar çerçevesinde adına getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan fariza bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan yolmak için değişik bakım süreleri belirleyebilir.” hükümlerine bakarak kontratlı personelin il içi ve ülke dışında 3 sene şartına sınırlı adına metatez hakkı vardır.

Ahmet KANDEMİR

Share: