Kontratlı personel yol izni kullanabilir mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda kontratlı personele kez izni verilmesine ilgilendiren tıpkısı düzenlemeye ise meydan verilmemiştir.

Soru: Kestirmece aynı buçuk yıldır sağlık bakanlığında tıbbi yazman okarak fariza yapmaktayım. Yıllık iznim aut misil iznim kâin mudur? Var ise kullanma şartları nelerdir?

Karşılık: Misil izni izni adına bilinen müsaade hakkı, almanak izinle amaçlanan dinlenme hakkının eksiksiz yerine kullanılabilmesi, cevaz kullanacak personelin yolda geçireceği süreler sebebiyle müsaade hakkının vahi olmaması üzere ilave olarak sunulan aynı izindir.

663 Sayılı Yasa Mesabesinde Kararnamenin 45/A maddesinin bir numara fıkrasında, “Nezaret ve bağlı kuruluşları, eşkâl teşkilatları dış doğmak amacıyla ve öncelikle personel istihdamında sıklet çekilen yerlerde, 657 az Ihtişam Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilişik mevzuatı gereği ad çekme ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Yasa Mesabesinde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Keyif Hizmetleri Sınıfı kapsamında vadi düz unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.” hükmü, beşinci fıkrasında ise, “Bu yön hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 çevrilmiş Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi layıkıyla sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri bakım süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış doğruluk aylık evre ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.” hükmü düzlük almaktadır.

Yukarıdaki hükümler layıkıyla 3 pozitif 1 adına de aşina sözleşmeli sağlık personeli; 657 az Mehabet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmekte olup, 45/A maddesi ile alay malay 4/B maddesi ve buna merbut namına Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara tabidir.

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesinde, 217 dar Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Karşı Yasa Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, benzeri yıldan on yıla kadar olan personele yirmi zaman, on yıldan aşkın olanlara otuz zaman ücretli yıllık cevaz verileceği, kavil döneminde metruk izinlerin, sözleşmenin devamı halinde müteakip anlaşma döneminde kullanılabileceği, cari konvansiyon dönemi ile bire bir önceki uyuşma dönemi aut, geçmiş geçim dönemlerine ilgili kullanılamayan müsaade haklarının düşeceği hükme bağlanmış, sözleşmeli personele misil izni verilmesine ilgili bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Meğer Büyüklük memurları itibarıyla 657 az Kanunun 102. maddesinde, almanak cevaz süreleri belirtildikten sonradan mecburi hallerde bu sürelere arttırma adına gidiş ve devir üzere arz haddinden fazla ikişer zaman eklenebileceği buyruk altına alınmıştır.

Akıbet kendisine müsaade hakkını düzenleyen hükümde, yıllık müsaade dışında izne azimet ve izinden dönem üzere ayrıca defa izni mahiyetinde tıpkı izin verilmesi öngörülmediğinden sözleşmeli personele yol izni verilemeyeceğini ve bu hususta 657 sınırlanmış Kanunun 102. maddesi hükmünün benzeterek uygulanamayacağını değerlendirmekteyiz.

Share: