Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Ayrım

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

YÖN 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 basit Hükûmet Karan ile yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştınlmasına ait Esasların munzam 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde düzlük kayran “kapsamında yapıt başı veya künde başı ecir karşılığı çahştınlanlar” ibaresi “kapsamında; yapıt başı yahut kaşkariko başı sevap karşılığı çalıştınlanlar ile ücreti saat karşılığı lokalize olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

HUSUS 2- Tıpkısı Esaslann eki 5 SAYILI LISTE (BİR YILDAN BIR IKI SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN ÇIZELGE)’in 4 üncü satınnm;

a) “HİZMET” sütunu “Sanatsal cerrahi müdahale kapsamında olta başı, ürün başı ve yürütülecek diğer sanatsal icraat ile figüranlık çalışmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

b) “NÜSHA” sütununun “Devlet Tiyatroları Umumi Müdürlüğü için” kısmına “Figüran 3.360 adam/kamer” satırından evvel karışmak için “-65 yaş üstü sanatçı (yılda 30 kişiyi geçmemek amacıyla),” satın eklenmiştir.

c) “TAVAN ECIR” sütununun sonuna “*65 gözyaşı üstü sanatçı üzere saat ücreti: 295 göstergenin işyar maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar” satın eklenmiştir.

HUSUS 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 4Bu Esaslan Reisicumhur yürütür.

Share: