KİT’lerde adam durumundan nasıp imkânsız kararı

399 basit KHK’ya tabi çalışan sözleşmeli personelin âdem durumundan aktarım hakkı var mıdır?

Danıştay Beşinci Dairesi, KİT’lerde çalışanlarla ilgilendiren heybetli ayrımsız değişmeyen aldı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale fabrikasında çalışan 399’a tabi aynı kontratlı personel kayırıcı durumundan Ankara’evet karışmak için başvurmuş fakat bu talebi reddedilmiştir.

Kontratlı personel sorun açmış ve dalavere mahkemesi personel lehine değişmeyen vermiştir. Gurur, kararı Danıştay gözetiminde temyiz etmiştir. Danıştay, 399 sınırlanmış KHK’üstelik adam durumu özrüne vadi verilmediğine ilgi çekerek, KİT’lerde müteharrik sözleşmeli personelin herif durumundan atama hakkının olmadığına değişmeyen vermiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire

Esas No : 2009/6690
Değişmeyen No : 2012/6136

Açacak Kelimeler : Naklen Atama, Kontratlı Personel, Koca Durumu

Özeti : 399 çevrilmiş Kanun Hükmünde Kararname’ye bağımlı 2 dar cetvelde sözleşmeli personel statüsünde fariza eden davacının, herif durumu özrü nedeniyle atanmasına olanak bulunmadığı; mavera yandan, 399 KHK’nın 58. maddesinin 2. fıkrasında meydan düzlük hükmün; bu KHK’nın 3. maddesinin b/2 bendi dikkate alındığında, 1 çevrilmiş cetvele bağımlı sözleşmeli personeli kapsadığının yalınlık olduğu için.

Temyiz İsteminde Bulunan (Müddeialeyh) : Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Umumi Müdürlüğü
Vekili : Av. …
Alın Yan : …
İsteğin Özeti : Kırıkkale İdare Mahkemesinin 24.07.2009 günlü, E:2009/249, K:2009/505 sınırlanmış kararının dilekçede kayıtlı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Sondaj Hakimi : Fatih Karagürgen
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Buyruk veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Sav; Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Cephane Fabrikası Müdürlüğü Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü’nde 399 basit Kanun Mesabesinde Kararname’ye tabi 2 mahdut cetvelde sözleşmeli personel statüsünde araba mühendisi adına fariza yapan davacının, eş durumundan Ankara İli’ne Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne yahut Ankara Fabrikalarından birine atanmak istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişik 02.01.2009 güneş ve 13 sınırlanmış müddeialeyh idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Kırıkkale İdare Mahkemesi temyize konu kararıyla; davacının, 399 dar KHK’ye bağımlı sözleşmeli personel statüsünde bulunan davacının Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Umumi Müdürlüğüne atanmasına engel tıpkısı hususun gelecek sürülmediği, eşlerin coğrafi bakımdan bire bir evet birlikte familya bütünlüğünün bozulmasına kez açmayacak büyüklüğünde andıran bire bir yere atanmasının hem Anayasal ve yasal düzenlemelerin amacına akıllıca olacağı; hem üstelik amme hizmetinin ailevi kaygılardan uzak tıpkı biçimde sunulmasını sağlayacağı bulutsuz olup, baskın amme menfaati ve dürüst beklenti ilkesi ayn önüne alınarak savlayıcı isteminin kabulü gerekirken, karşıt yönde kurulan işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı; öte yandan, gelişigüzel hangi kadar yönetimce davacının 399 dar KHK’ye bağlı kontratlı personel namına fariza yaptığı ve sözleşmesinde naklen atanma isteminde bulunabileceğine ilişik benzeri kalça olmadığı istikbal sürülmekte ise bile; anılan KHK’nin 58/2. maddesinde, sözleşmeli personele ilişkin yerine bu KHK’dahi buyruk bulunmayan durumlarda Cesamet Personel Başkanlığının görüşü alınarak 657 çevrilmiş Fehamet Memurları Kanunu’nun ilgilendiren hükümlerinin uygulanacağı kuralı yer aldığından, kontratlı personelin naklen atanması hususunda 657 çevrilmiş Yasanın ait hükümlerinin uygulanmasının gerektiği gerekçesiyle sav konusu iş nakız edilmiştir.

Mahkemeli dümen, hukuka makul olmadığını öne sürdüğü İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 399 basit Kanun Mesabesinde Kararname’nin “İstihdam Şekilleri” başlıklı 3. maddesinin (a) fıkrasında, girişim ve kapalı ortaklıklarda hizmetlerin memurin, kontratlı personel ve işçiler aracılığıyla gördürüleceği; 3771 sayılı Yasa ile değişik (b) fıkrasının 1. bendinde, teşebbüs ve ilişkin ortaklıkların umumi yönetim esaslarına bakarak yürütülmesi gereken asli ve sonsuz görevlerin, genel müdür, umum müdür yardımcısı, denetleme kurulu başkanı, kurul ve ofis başkanları, organizasyon, bölge, fabrika, işletme ve bölüm müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile bitik 1 basit cetvelde ekip unvanları gösterilen diğer personel yoluyla gördürüleceği; 2. bendinde, bunlar karşı bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 mahdut Cesamet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kuralına kayran bırakılmış, c fıkrasında da, (b) bendi dışında artan sözleşmeli personelin, teşebbüs ve merbut ortaklıkların genel dümen esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Mesabesinde Kararnamede tamlanan türel esaslar çerçevesinde akdedilecek tıpkı konvansiyon ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel olduğu belirtilerek, 2 çevrilmiş cetvele bağımlı sözleşmeli personel için 657 sayılı Kanun’un uygulanacağı yönünde tıpkısı hükme meydan verilmemiş, sair taraftan mezkûr Kararnamede herif durumu özrü de düzenlenmemiştir.

Mavera yandan, 399 KHK’nin 58. maddesinin 2. fıkrasında düz düzlük hükmün; yukarıda sözü edilen 3. maddenin b/2. bendi dikkate alındığında, 1 basit cetvele bağımlı kontratlı personeli kapsadığı birlikte açıktır. Bu durumda, 399 sayılı Kanun Mesabesinde Kararname’ye tabi 2 sayılı cetvelde kontratlı personel statüsünde fariza işleyen davacının, eş durumu özrü dolayısıyla atanması olanaklı bulunmadığından, eşinin çalıştığı Ankara iline atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ihtilaf, anılan işlemin iptali önünde verilen Mahkeme kararında türel intişar görülmemiştir.

KAPAT X

Açıklanan nedenlerle, mahkemeli idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Kırıkkale İdare Mahkemesince verilen 24.7.2009 günlü, E:2009/249, K:2009/505 az kararın 2577 çevrilmiş İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b fıkrası layıkıyla bozulmasına, ayrımsız maddenin 3622 dar Kanun’la ayrı ayrı 3. fıkrası uyarınca ve yukarıda tamlanan hususlar da gözetilerek yeniden benzeri karar bitmek amacıyla dosyanın adı sabık Duruşma’ye gönderilmesine, 11.10.2012 tarihinde oybirliğiyle kararverildi.

Share: