KİT’lerde 3 sene iş zorunluluğu, 2021’birlikte atananlar amacıyla birlikte uygulanacak mı?

KİT’lerde personel sayısının tartılı ve sürdürülebilir tıpkı seviyede tutulabilmesi amacıyla ataması yapılan kontratlı personelin 3 yılını doldurmadan bambaşka kurumlara geçişi kısıtlanmış durumda. Aplikasyon temas yıl yürürlüğe konulan Cumhur Reisi Kararı ile bu Karara dair namına Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tebliğler ile yürütülmekte. Peki 2021 yılında ataması yapılan kontratlı personel için de bu aplikasyon devam edecek mi? Bu uygulamanın istisnaları neler?

Kamu hesaplı teşebbüslerinin personel rejimi genel adına 399 çevrilmiş Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. KHK kapsamındaki kuruluşlarda üç statüde personel istihdam edilmektedir. Bunların ilki ayrımsız zamanda 657 az Kanun hükümlerine tabi olan 1 sayılı çizgilik kapsamındaki memurin, ikincisi sözleşmeli personel, üçüncüsü ise işçilerdir. Anılan KHK’üstelik kontratlı personel nasıp yetkisi hile kuruluna verilmiş olup, sözleşmeli personelin yarışma ve yeterlik veya çabucak liyakat sınavı ile işe alınması, sınava ilgilendiren hususların ise yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.

399 mahdut KHK’birlikte personel alımı yukarıda düzlük verdiğimiz üzere düzenlenmiş olmakla gelişigüzel, umumi envestisman ve finansman kararnamelerinde değişik ayrımsız asıllar getirilmiş, kontratlı personelin Kamu Görevlerine İlk Nöbet Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Talimatname kapsamında merkezi tonga ile atanması mecburi tutulmuştur. Ayrıca kuruluşlar Hazne ve Maliye Bakanlığının akıllıca görüşünü alarak yürürlüğe koyacakları yönetmelikler ile hususi niteliği taşıyan pozisyonlara KPSS puanı bazlı olarak yapacakları kurumsal sınavlar ile kontratlı personel alabilmektedir.

16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 basit Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Amme konuşu teşebbüsleri ve mecbur ortaklıklarının 2021 yılına ilgili Umumi Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Kararın 7/4 maddesinde, “1/1/2021 tarihinden sonraları sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarış sınavıyla yardımcı adına atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan değişik ve tahsil durumu itibariyle erişme ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç başlamak için halen fariza yaptıkları kuruluşlara veya değişik kamu gurur ve kuruluşlarına atanamaz. Amme Görevlerine İlk El Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Umumi Talimatname kapsamında merkezi üçkâğıt işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler birlikte nasıp işlemleri yapılmaz.” denilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, KİT ve ilişkin ortaklıkların Hazne ve Maliyle Bakanlığı uygun görüşünü alarak çıkaracakları yönetmeliklerde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak kurumsal sınavla personel alımına ilişkin hususlara kayran verilmiştir.

16 Boşluk 2020 tarihli ve 1336 basit Resmi Gazetede yayımlanan 2021 Yılına Ilgilendiren Genel Envestisman ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dayalı Tebliğin 7. maddesinde ise, “(1) 1/1/2021 tarihinden bilahare kontratlı personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını peşi sıra 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve farklı kamu çekicilik ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
a) Kurumsal çalım yöntemi ile teşebbüslerde kontratlı personel pozisyonlarına atananlar,
b) Mesleğe özel yarışma sınavı ile koruyucu namına girilen kadrolar (söz gelişi denetmen yardımcılığı, bilirkişi yardımcılığı, stajyer kontrolörlük kabilinden kadrolar) ile bulunulan pozisyondan ayrımlı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı grup ve pozisyonlara yapılacak atamalar (örneğin görevli unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı benzeri ekip yahut pozisyona atanması),
bu sınırlamanın dışındadır.” hükümleri meydan almaktadır.

Bu hükümlerden üç yıl çalışmaksızın apayrı takım ve pozisyonlara atanamama uygulamasının 2021 yılında üstelik değiştirmeden bitmeme edeceğini anlıyoruz. Tensikat 2020 yılında geçerli olan hükümlerin virgülüne kadar ayrımsız. Elden 2020 yılı yerine 2021 yılı çıkmış.

Sonuç olarak, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında bile KİT ve ilişkin ortaklıklarına ataması yapılacak kontratlı personel üç yılını tamamlamadıkça eksantrik grup ve pozisyonlara atanamayacak. Nasıp yapılamayacak takım ve pozisyonlar kamu çekicilik ve kuruluşlarındaki üç statünün (memur, sözleşmeli personel ve iştirakçi) tamamını kapsıyor.

Üç yıl mücahede zorunluluğu ise 399 mahdut KHK’nin 3/c maddesi kapsamındaki kontratlı personel üzere makbul. 2021 yılında atanacak İşçi ve memurin bu kapsamda değil. Sözleşmeli personel üzere üstelik üç ayrıklık bahis konusu. Bunlar;

1- Kurumsal gurur yöntemi ile teşebbüslerde kontratlı personel pozisyonlarına atananlar,

2- Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin denetmen yardımcılığı, ehlihibre yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar)

3- Bulunulan pozisyondan ayrımlı ve tahsil durumu itibarıyla idrak ettikleri unvanlı takım ve pozisyonlara yapılacak atamalar (örneğin işyar unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı aynı kadro yahut pozisyona atanması),

Antrparantez, Kerem memuruyken incizap ederek KİT umumi heyet kararı ile direkt kontratlı adına atananların birlikte dördüncü istisna olduğunu değerlendirmekteyiz.

Share: