KİT Sözleşmeli personeline vekalet görevi verilmesi halinde ecir ödenir mi?

Sözleşmeli personele vekalet görevi verilmesine rağmen mevzuatta düzenlenmediği için bu fariza karşılığında seçme ifa yapılamamaktadır. fakat Danıştay 12. Dairesi 2020/1374 az Kararında, KHK’nın 58. maddesi uyarınca 657 mahdut Yasa hükümleri uygulanarak vekalet ücreti verilmesi gerektiğini belirtmiştir. bu yazımızda Danıştay kararı bağlamında ne yapılabilir konusu ele alınacaktır.

Soru: Tıpkı kamu kurumunda 399/2 statüsünde çalışıyorum. Web sitenizde da yayınlanan murafaa kararına bakarak 399/2 personel vekalet ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili birkaç sorum olacak
1- Bilindiği kadar 399/2 nin aylık kalemleri ile 657’nin mahiye kalemleri farklıdır. Bu durumda 399/2 üzere vekalet ücreti lacerem hesaplanacak?
2- Vekalet ücretinin ödenmesinde ” asilde aranması gereken şartları taşıma zorunluluğu ” neye göre belirlenecek, 399/2 mi 657 mi?

Yanıt: Vekalet kamu hizmetinin gördürülmesinde makbul ayrıklı yöntemlerden biri olup, 657 az Kanunun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Buna bakarak memurların kanuni müsaade, geçici görev, sıkı cezası uygulaması yahut görevden tenkil cihetiyle görevlerinden eğreti namına ayrılmaları durumunda yerlerine alım içinden, kurum dışından yahut havadan bakan atanabilmektedir. Bu nitelik kırcı kadroya vekalet halidir. Gereksiz kadrolara ilişik görevler amacıyla bile tıpkı şekilde icra vekili tayin edilebilmekte, yoğun kadrolardan ayrımlı yerine yemeden içmeden özellik mesabesinde aziz kadrolar üzere açıktan icra vekili atanabilmektedir.

Kanunun 175. maddesi uyarınca, komple kadroya vekaleten görevlendirilen memurlara vekalet edilen görevin kol derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Karye ve mekân imamlığı kadrolarına atananlara 146. maddede bağlanmış minimal ücret maaş tutarından bayağı olmamak amacıyla) üçte ikisi verilmektedir. Havadan vekil yerine atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan dahi yararlanmakta ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memurluk aya aylığı birlikte dahil edilmektedir. Bu ödemenin yapılabilmesi için vekilin asilde aranan şartlara ehil olması gerekmektedir.

Izzet Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Kararın 9. maddesinde ise vekalet görevi verilenlere asli kadrosu ile vekalet ettiği kadronun zam ve tazminatları arasındaki ayırt tutarı ayrıca ödenmektedir. Fakat dolu kadrolara vekalet ettirilen memurlar bu ödemeden yararlanamamakta, vekilin asilde aranan şartları taşıması ve vekalet görevinin asili atamaya çıkışlı kumandan vasıtasıyla verilmesi gerekmektedir. Açıktan bakan yerine atananlar da bindirim ve tazminatlardan herhangi bir ara olmaksızın yararlanmaktadır. Ancak, bu ödemeden ekip karşılığı sözleşmeli personel haricindeki kontratlı personelin yararlanamayacağı yıldızlı tabir edilmektedir.

375 dar Kanun Hükmünde Kararnamenin melfuf 9. maddesinin ilkokul ve altıncı fıkralarında ise “Bir Numara omur kapsamına giren personelden; kurumlarınca aynı kadroya hava içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 az Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Cumhurbaşkanınca nasıp yapılması gereken kadrolar için ilişkin vekil, sair kadrolar üzere asili atamaya çıkışlı baş vasıtasıyla verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan kamu şartları (asaleten atanmada imtihan şartı matlup kadrolar üzere bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması karışma) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kol için öngörülen melfuf ödemenin birincil kadroları amacıyla öngörülen munzam ödemeden çok olması halinde, aradaki ayırt, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu fariza fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, vade müddeti, yıllık müsaade, mazeret izni, çor ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, bakım içi terbiye, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ifa yapılmaz.

Ücret ve tazminatları ilişik 10 uncu maddeye bakarak ödenenlere, 10/12/2003 günlü ve 5018 basit Kanuna ekli (III) basit Cetvelde muazzez aranjör ve denetleyici kurumlarda fariza eden personele ve bire bir kadroya alarga bakan yerine atananlara bu yön layıkıyla ekleme ödeme yapılmaz.” hükümleri saha almaktadır. 399 az Kanun Hükmünde Kararnameye tabi KİT kontratlı personeli da bir numara omur kapsamında meydan almaktadır.

KİT’lerde görev eden sözleşmeli personelin atanmaları, düzentileme koşulları, hakları ve yükümlülükleri 399 mahdut KHK’bile düzenlenmiştir. KHK’üstelik kontratlı personelin ayrıksı tıpkı sözleşmeli personel pozisyonuna veya 1 sınırlanmış çizgilik kapsamındaki bire bir kadroya vekalet edebileceğine ilişik tıpkısı düzenlemeye düzlük verilmemekle alay malay bu ebat pratikte karşımıza çıkmaktadır. Fakat kontratlı personele vekalet görevi verilmesine karşın mevzuaatta düzenlenmediği amacıyla bu fariza karşılığında rastgele ifa yapılamamaktadır. Antrparantez, kol karşılığı sözleşmeliler haricindeki kontratlı personele vekalet görevi karşılığında zam ve tazminat ödemesi yapılamayacağı Canip Ödeme Kararnamesinde meydanda müstahkem, 399 az KHK’nin 30. maddesinin ikinci fıkrasında da sözleşmeli personele bu Yasa Hükmünde Kararnamede tamlanan ödemeler dışında temas ödeme yapılmayacağı kuralına kayran verilmiştir.

Özge taraftan, Anayasanın 128. maddesi mucibince amme görevlilerinin finansal ve içtimai haklarının kanunla yahut şişman konvansiyon ile düzenlenmesi gerekmekte olup, kamu görevlilerine dayanağını kanun veya şişman sözleşmeden almayan tıpkı ödemenin yapılması cins değildir.

Danıştay 12. Dairesi 18.2.2020 günlü ve K.2020/1374 dar fesih kararında konuya ayrımlı bir açılım getirmiştir. Daire, Kararında;

– 399 çevrilmiş KHK’dahi kontratlı personele vekalet görevi verilmesine yönelik kurala saha verilmediği gibi, vekalet ücreti ödenmesine ilişik benzeri düzenlemeye birlikte düzlük verilmediğini,

– Fakat KHK’nin 58. maddesi göre, kontratlı personele ilişik namına bu Kanun Hükmünde Kararname’birlikte düzenleme sıfır hallerde 657 sayılı Çap Memurları Kanunu’nun uygulanması öngörüldüğünden, sözleşmeli personelin ayrımsız görevi vekaleten hırsızlık etmek için görevlendirilmesi halinde, 657 sınırlanmış Kanun’un vekalete ilişkin kurallarının uygulanarak, bu kapsamda vekaleten atananlara, bu görevlerin fiilen yürütme edilmesi ve asilde aranan şartların taşınması kaydıyla, vekalet aylığı ödenmesi gerektiğini,

– 375 çevrilmiş Kanun Mesabesinde Kararname’nin ekleme 9. maddesinin bir numara fıkrasında, akademik personel, askeri personel, memurlar ve 399 sınırlanmış Kanun Hükmünde Kararname’ye bağımlı kontratlı personele ek ifa verileceği marke; beşinci fıkrasında birlikte vekaleten atananlara, vekalet ettikleri takım veya görevler üzere öngörülen ekleme ifa tutarının, birincil ekip veya görevleri karşılığında aldıkları ekleme ödeme tutarından çok olması halinde, aradaki farkın ödenmesi öngörülmüş; bu ödemenin yapılabilmesi da, anne yerine vekilin asilde aranan şartları taşıması koşuluna bağlandığını,

– Bu durumda reis pozisyonuna vekalet eden ve asilde aranan şartları birlikte haiz ambar memurunun vekalet görevinden kaynaklanan finansal haklardan yararlandırılması gerekirken, pahal yönde organizasyon edilen işlemde ve davanın reddi yolundaki Duruşma kararında hukuka agreman bulunmadığını,

belirterek inatçı yöndeki duruşma kararını bozmuştur.

KAPAT X

Karardan anlaşıldığı kadarıyla; bambaşka benzeri sözleşmeli personel pozisyonuna vekalet eden sözleşmeli personele vekalet görevi sebebiyle yapılacak ödeme tutarı belirlenirken gelişigüzel iki personelin birlikte Şevket memuru kadar akseptans edilip aynı unvanlardaki Ululuk memurlarının maaş tutarları ile zam ve tazminat tutarları belirlenerek 657 sınırlanmış Kanunun 175. maddesi layıkıyla vekalet aylığı tutarı, canip ifa kararnamesi kapsamında bile bindirim ve tazminat farkları belirlenecek ve buna göre vekalet aylığı ile remiks ve tazminat farkları ödenecektir. Ayrıca, sözleşmeli personel melfuf ödemeden yararlandığı için vekalet edilen pozisyonun eklenmiş ödemesinin aşkın olması halinde aradaki ayırt de ödenecektir.

Ayrıksı taraftan içtihadı organize kararları dışındaki murafaa kararları mebde kendisine davanın taraflarını bağlamakta, genele genişletme edilmemektedir. İdare bakımından hukuki statüsü ve maaşı oluşturan ifa unsurları memurlardan tamamıyla farklı olan kontratlı personel karşı bu kararı uygulamanın zorlukları ortadadır.

Benzeri kez 399 dar KHK’birlikte buyruk bulunmayan hallerde 657 dar Kanun hükümleri doğrudan uygulanamamakta, Ululuk Personel Başkanlığının (Çalışma Umumi Müdürlüğü) makul görüşü gerekmektedir.

İkincisi eksantrik aynı pozisyona yahut 1 sınırlanmış Cevtel kapsamındaki tıpkısı kadroya vekalet eden kontratlı personele 657 basit Yasa hükümleri kapsamında vekalet görevi cihetiyle ödeme yapıldığında ödenecek hep tutarın vekalet edilen görevin mahiye veya ücretini aşması ihtimalidir. 657 dar Kanuna bağımlı memurlar itibarıyla böyle benzeri ihtimal bahis konusu değildir.

Akıbet yerine,

1. söz konusu mahkeme kararının uygulanmasında yeryüzü ülkü yol adına kontratlı personel ve memurların kuma ifa unsuru olan ilişik ödemenin asıl alınması gerektiğini, 375 dar KHK’nin eklenmiş 9. maddesi kapsamında asilde aranan şartların taşınması halinde kontratlı personelin pozisyonu üzere belirlenen munzam ödeme oranı ile vekalet ettiği takım yahut pozisyonun eklenmiş ödeme oranlarının değişik olması halinde aradaki farkın ödenmesi gerektiğini,

2. Asilde aranan koşullar belirlenirken vekalet edilen kol yahut hatır için ilişkin mevzuatta belirlenen şartların esas alınması gerektiğini,

3. Farklı taraftan, konunun tarafının yemeden içmeden 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel olmadığını, 4/B kapsamındaki kontratlı personel bakımından bile analog sorunlar yaşanabileceğini, bu çerçevede konunun yasal tıpkısı düzenlemeye kavuşturulmasının ya üstelik bu yıl ortamında yapılacak şişman sözleşmede sorunun çözülmesinin uygun olacağını,

değerlendirmekteyiz.

Share: