Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin ‘özlük hakları’ değişir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknikçi namına fariza yapan davacının, “beceri hoca” kadrosuna atanma ve bu kadronun finansal haklarından faydalanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.

Olayda, 3795 basit Kanun layıkıyla “maharet öğretmen” kadrosunun verilerek ustalık öğretmenler üzere öngörülen nefer haklarından yararlanma istemiyle yaptığı başvuru reddedilmiştir.

İlk etap mahkemesi işlemi aşağıdaki gerekçe ile reddetmiştir:

657 sınırlanmış Kanun’birlikte öngörülen nefer haklarının “ün”a bakarak değil “kol”ya bakarak düzenlendiği, buna göre teknik öğretmen unvanına sahip olmak doğrudan o kadro için öngörülen haklardan yararlandırılma sonucunu doğurmadığı, maharet öğretmenler amacıyla öngörülen özlük haklarından yararlanabilmek için o kadroda fariza yapılması gerekmektedir.

İdare mahkemesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Ana No: 2021/15967

Değişmeyen No: 2021/2391

TEMYİZ FAIL (DAVACI) : …

VEKİLİ: Av. …

KARŞI CANIP (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü (… Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü)

VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince sunulan… günlü, E: …, K: … az kararın, dilekçede mukayyet nedenlerle 2577 dar İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

KAPAT X

YARGILAMA SÜRECİ:

SAV KONUSU İSTEM:

Sav; Gebze Efdal Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesinde beceri hizmetler sınıfında teknikçi adına görev fail davacının, 3795 sınırlanmış Yasa layıkıyla “ustalık sarıklı” kadrosunun verilerek beceri öğretmenler amacıyla öngörülen isim haklarından yararlanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine dayalı… ruz ve… mahdut işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

… İdare Mahkemesinin temyize laf kararıyla; Hacettepe Üniversitesi Yetişek Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan davacının, Gebze Erdemli Uygulayım Bilimi Enstitüsü Mühendislik Fakültesinde ustalık hizmetler sınıfında teknikçi namına görev yaptığı, 657 mahdut Yasa’un 36/A-4 maddesi ve 3795 sayılı Kanun uyarınca teknik hoca kadro unvanının verilerek ustalık öğretmenler için öngörülen nüfus haklarından intifa istemiyle yaptığı referans konusunda sorun konusu … ruz ve … az işlemin yapılış edildiği; uyuşmazlığın, davacının teknik öğretmenler için öngörülen can haklarından yararlanıp yararlanmayacağından kaynaklandığı; olayda, 3795 mahdut Yasa’un unvanlara ilişik aynı düzenleme yaptığı, meğerse 657 dar Kanun’de öngörülen can haklarının “şöhret”a göre değil “takım”ya bakarak düzenlendiği, buna bakarak teknik öğretmen unvanına iyesi olmak aracısız o kol amacıyla öngörülen haklardan yararlandırılma sonucunu doğurmadığı, beceri öğretmenler için öngörülen eş haklarından yararlanabilmek üzere o kadroda fariza yapılması gerektiği; bu durumda, müddeialeyh kurumda tekniker namına müteharrik davacının, beceri hoca kadrosuna atanması konusunda karar kararıyla zorlanamayacağının kilitsiz küreksiz olduğu, bu nedenle 657 dar Yasa göre maharet öğretmenler için öngörülen koca haklarından yararlanma olanağı bulunmadığından sevgili konusu işlemde hukuka muhalefet görülmediği gerekçesiyle sav reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı aracılığıyla; ortaöğretim üstü dört sene eğitim bilimi veren “Kimya Öğretmenliği” bölümü mezunu olması nedeniyle, 3795 basit Kanun’un 3/d. maddesi layıkıyla “tekniker” unvanının “beceri hoca” olarak değiştirilmesi ve eş haklarının da buna bakarak verilmesi gerektiği; 05/05/2006 çağ ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Azamet Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Kararname’ye göre, 3795 mahdut Yasa’u göre teknik hoca unvanı alanların, takım şartı aranmadan, finansal haklarından yararlanabildiği; müddeialeyh idarede, beceri hizmetleri sınıfında teknikçi kadrosunda görev yaptığı, şahıs hakları ve maaşının teknikçi kadrosu üzerinden aldığı; Mahkemece sadece kol yönüyle kıymetlendirme yazmak kanalıyla, ekip talebinin reddetmekle birlikte erkek hakları üstüne akseptans kararı verilmesi gerekirken heyetiyle davanın reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı istikbal sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Mahkemeli hile marifetiyle; 3795 mahdut Yasa’un 3/d. maddesi ve 657 dar Yasa’un 36/II. maddesi uyarınca, davacının kadrosunun teknik adam olması sebebi ile ustalık öğretmenin zat haklarına sahip olmasının türlü olmadığı; ustalık öğretmenin erkek haklarından faydalanabilmek amacıyla maharet sarıklı kadrosunda gitmek gerektiği, bire bir kadroya atanabilmek üzere müstelzim unvana sahip olmak tek başına o kadroya ait isim haklardan faydalanma amacıyla tam olmadığı önünde yanıt verilmiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile asıllar ve yasaya akla yatkın olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 08/02/2021 günlü, E:2019/7151, K:2021/494 sınırlanmış atıf kararı ile Dairemize zoraki davada, Etüt Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten bilahare gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve kazanç mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen bozulması, 2577 çevrilmiş İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde kayran kayran sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen değişmeyen asıllar ve hukuka akla yatkın olup, dilekçede istikbal sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

DEĞIŞMEYEN SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … İdare Mahkemesince sunulan … günlü, E: …, K: … sınırlanmış kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan müddei üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 basit Yasa’un (Eğreti 8. maddesi göre uygulanmasına bitmeme edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası layıkıyla bu kararın deklarasyon tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş çağ içre Danıştay’birlikte değişmeyen düzeltme yolu kategorik kalkışmak için, 01/07/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share: