Kimler Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılır?

YÖK, MEB’e verdiği cevapta hangi sektör mezunlarının keyif bilimi lisansiyeri sayılacağını teferruatlı namına açıkladı.

Bilindiği amacıyla, 657 dar Celal Memurları Kanunun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde: “Dört yıl ve henüz aşkın süreli yüksek tahsil görenlerden tabip, dişçi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri keyif bilimleri lisansiyerleri (Efsanevi sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş evre ve kademelerine aynı paye binmek vasıtasıyla bulunacak rütbe ve kademelerden hizmete alınırlar.” hükmü düzlük almaktadır.

Milli Yetişek Bakanlığına merbut meslek ve kurumlarda fariza fail öğretmenlerin mezuniyetleri itibarıyla Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılıp sayılmayacakları hakkındaki tamlık fikir yazıları bir tane yazıda belirtilmiş oldu.

Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı 26.02.2014 tarihli ve 698 sınırlanmış yazısı ile “Afiyet Bilimleri Lisansiyeri” konusuna küşayiş getirdi.

MEB İnsan Kaynakları Umumi Müdürlüğü 03.03.2014 çağ ve 912385 sayılı yazıları ile Yükseköğretim Müesses Başkanlığın “Esenlik Bilimleri Lisansiyeri” konusuna duruluk getirdiği yazısını mecmu birimlerine gönderdi.

Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığının 26.02.2014 günlü ve 698 az yazısına göre;

Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.02.2007 tarihli toplantısında: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü dahi dikkate alınarak. 2547 dar Kanun’un 2880 basit Kanun’la ayrı ayrı 43/b maddesi gereğince Afiyet Bilimleri Fakülteleri Programlarından çıkışlı olanların Afiyet Bilimleri Lisansiyeri alanında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 20.06.2000 günlü toplantısında; 2547 mahdut Kanun’un 2880 az Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Ankara Üniversitesi Afiyet Yetişek Fakültesi Esenlik Yönetimi Bolümü Programı ile Hacettepe Üniversitesi Afiyet İdaresi Yüksekokulu Programının eşdeğer olduğuna değişmeyen verilmiştir.

Yükseköğretim kurumları bünyesinde ver düz Esenlik İdaresi programlarının eşdeğer olup olmadığı ile ne unvanı kullanabileceğine ait Kurulumuza yapılan başvurular 11.07.2007 günlü Yükseköğretim Umumi Kurul toplantısında görüşülmüş; 10.03.2006 tarihli Yükseköğretim Umumi Asamble Kararı (Keyif idaresi Yüksekokulu mezunlarının Sağlık idarecisi unvanını kullanabileceği) ile 22.12.2006 günlü Yükseköğretim Umumi Kurul Kararı (Afiyet İdaresi Yüksekokulu mezunlarının Afiyet Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Koruyucu Sağlık İlişmeden Sınıfından sayılmalarının uygun olduğu) dikkate alınarak. 2547 sınırlanmış Kanun’un 2880 basit Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte veya akademi altında bulunan Esenlik İdaresi programlarının eşdeğer olduğuna, Esenlik İdaresi programı mezunlarının Keyif İdarecisi unvanını kullanabileceklerine ve Afiyet bilimleri Lisansiyeri ile Afiyet Hizmetleri ve Apotr Afiyet Hizmetleri Sınıfından sayılmalarının akla yatkın olduğuna karar verilmiştir.

Yükseköğretim kurumları bünyesinde vadi düz Esenlik Kurumları İşletmeciliği programı ile Hacettepe Üniversitesi Esenlik İdaresi Yüksekokulu’nun programlarının eşdeğer olup olmadığı konusu 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Umumi Asamble toplantısında görüşülmüş; 10.03.2006 tarihli Yükseköğretim Umumi Kurul kararı (Esenlik Kurumları İşletmeciliği lisans mezunlarının bile Hacettepe Üniversitesi Afiyet İdaresi Yüksekokulu mezunlarıyla bire bir unvanı (Afiyet İdarecisi unvanını) kullanabileceği dikkate alınarak, 2547 dar Kanun’un 2880 mahdut Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları bünyesinde medrese yahut yüksekokul allında kâin Esenlik idaresi Programı ile Keyif Kurumları işletmeciliği Programının eşdeğer sayılmasının makul olduğuna değişmeyen verilmiştir.

Üniversitelerarası Duraç Başkanlığı’nın görüşü dahi dikkate alınarak, 2547 çevrilmiş Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi gereğince,

Yükseköğretim Icra Yerleşmiş’nun 27.05.2002 günlü toplantısında; Esenlik Yetişek Fakültesi ile Lisans Bütünleme Sınavı Programı mezunlarının Sair Esenlik Bilimleri Lisansiyeri tablosuna dahil edilmesi akla yatkın görülmüştür.

Yükseköğretim Yürütme Yerleşmiş’nun 10.07.2003 Hacettepe Üniversitesi Içtimai Hizmetler Yüksekokulu mezunlarının 657 sayılı Kerem Memurları Kanunu’nun 36. maddesi göre Esenlik Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

Yükseköğretim Yürütme Müesses’nun 15.07.2005 günlü toplamışında; Hacettepe Üniversitesi Esenlik. İdaresi Yüksekokulu Afiyet Bilimleri Lisansiyeri ile Afiyet Hizmetleri ve Havari Katışıksızlık Hizmetleri Sınıfında sayılmalarına,

Yükseköğretim Icra Oturmuş’nun 22.12.2006 tarihli toplantısında; Hacettepe Üniversitesi Hikmet Tedavi ve Iyileştirme Efdal Okulu (Fizyoterapi-Rehabilitasyon) Afiyet Bilimleri Lisansiyeri alanında değerlendirilmesine,

KAPAT X

Yükseköğretim Icra Müesses’nun 23.02.2007 günlü toplantısında; Esenlik Bilimleri Fakültesi, Keyif Nabız Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizik Otama ve Iyileştirme Faziletli Okulu Keyif Bilimleri Lisansiyeri alanında değerlendirilmesine,

Yükseköğretim Icra Yerleşmiş’nun 11.06.2008 günlü toplantısında; Selen yahut FenEdebiyat Fakültesinin Kimya Bolümü ile Kimya Mühendisliği Bölümünden Laborant kadrosu ile fariza yapmakta olan personelden sadece “laboratuarda laborant kadrosunda çalınanların” Keyif Bilimleri Lisansiyeri sayıldığına,

Yükseköğretim Icra Yerleşmiş’nun 16.04.2008 tarihli toplantısında: Hacettepe Üniversitesi Ocak Ekonomisi Yüksekokulu Yavru Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarının, 657 mahdut Celal Memurları Kanunu’nun 36. maddesi mucibince Esenlik Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

Yükseköğretim Icra Oturmuş’nun 18.02.2009 tarihli toplantısında; Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Bala Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi Afiyet Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programının denk sayıldığına,

Yükseköğretim Icra Yerleşmiş’nun 18.02.2009 tarihli toplantısında; Selen yahut FenEdebiyat Fakültesi Dirim Bilimi Programı’nda tanıdık öğrenimin Afiyet Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

Yükseköğretim Yürütme Yerleşmiş’nun 18.02.2009 günlü toplantısında; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Bala Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümü mezunlarının, 657 mahdut Ululuk Memurları Kanunu’nun 36. maddesi layıkıyla Afiyet Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

Yükseköğretim Yürütme Oturmuş’nun 10.02.2010 günlü toplantısında; Gazi Üniversitesi Mesleksel Eğitim Fakültesi, Yavru Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programında tanıdık öğrenimin 657 çevrilmiş Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi mucibince Keyif Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

değişmeyen verilmiştir.

15.07.2005 günlü Yükseköğretim Umumi Kurul toplantısında; Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı’nın görüşü dikkate alınarak, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Çevrilmiş Kanun’la değişik 43/b müjdesi uyarınca, Okul Öncesi Öğretmenliği Programımın, ahmet Kandemir memurlar.net özel öğretime öğretmen yetiştiren ayrımsız izlence olmaması dolayısıyla Yavru Gelişimi Eğitimi Programları ile balya sayılamayacağına değişmeyen verilmiştir.

Mili Eğitim Bilimi Bakanlığı Personel Umumi Müdürlüğü’nün, Yavru Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Yavru Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Ekol Öncesi Eğitimi, Bala Gelişimi ve Meslek Öncesi- Öğretmenliği, Yavru Gelişimi, Bala Sağlığı ve Eğitimi, programlarından mezun olanların Keyif Bilimleri Lisansiyeri sayılıp sayılmadığı konusundaki yazısı 02.03.2011 günlü Yükseköğretim Yürütme Müesses toplantısında incelenmiş ve Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı’nın görüşü ile 16.04.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Asamble kararı; 18.02.2009; 10.02.2010 günlü Yükseköğretim Yürütme Müesses kararları göre 2547 dar Kanun’un 2880 mahdut Kanun’la değişik 43/11 maddesi dikkate alınarak, yükseköğretim kurumları bünyesinde yer düzlük: Bala Gelişimi ve Eğitim Bilimi Öğretmenliği; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi; Çocuk Gelişimi ve Okul öncesi Eğitimi, Yavru Gelişimi ve Meslek Öncesi Öğretmenliği, Bala Gelişimi, Bala Sağlığı ve Eğitimi lisans programları mezunlarının, 657 çevrilmiş Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi layıkıyla Keyif Bilimleri Lisansiyeri sayıldığına değişmeyen verilmiştir.

22.07.2009 günlü Yükseköğretim Icra Müesses toplantısında; Ekol Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nün verilen eğitim ve ibret programları dikkate alınarak “Yavru Gelişimi ve Eğitimi” programı ile “Okul Öncesi Eğitim” programı arasındaki farklılıkları belirten Milli Tandans Bakanlığı Tedrisat ve Edep Kurulu Başkanlığının 06.02.2009 ruz ve 925 sınırlanmış yazısı üstelik dikkate alarak,

“Meslek Öncesi Öğretmenliği” bölümü mezunu olanların “Bala Gelişimcisi” görevini ödeme edebilecek eğitimi almadıklarına ve bu konuda ilmî donanıma erbap olmadıklarına,

“Okul Öncesi Öğretmenliği” programında verilen öğrenimin “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı”na eşdeğer olmadığına,

değişmeyen verilmiştir.

Ahmet KANDEMİR

Share: