Keyif Bakanlığı’nın, zam ve tazminat ödemelerinde, eğin tahsil saydığı bölümler

Esenlik Bakanlığı, remiks ve ödence ödemelerinde peş tahsil saydığı bölümlerin parçalanmamış listesini tıpkı yazıyla 81 devlet müdürlüğüne bildirdi

Bilindiği üzere, zam tazminat kararnamesinde meydan kayran egemenlik gereğince mesleğiyle ilgilendiren tıpkısı üst öğrenimi mütemmim afiyet ve beceri hizmetleri sınıfındaki personele, bitirdiği öğrenimin zam ve tazminatı verilmektedir.

Esenlik Bakanlığı, daha evvel memurlar.net’te yayımlanan Bütçe ve Mali Taharri Umumi Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda, afiyet hizmetleri sınıfında bire bir göreve atanabilecek herhangi bir bölümü bitirenlere, üst öğrenimin zam ve tazminatını vereceğini belirtmiştir. BUMKO yazısı için tıklayınız.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ İLGİLİ YAZISI

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Dalavere Hizmetleri Umumi Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

Müdürlüğünüze mecbur hizmet birimlerinde (İl Afiyet Müdürlüğü, İlçe Afiyet Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Kumanda Arama Merkezi ve Ivedili Esenlik Hizmetleri İstasyonları) afiyet hizmetleri ve havari afiyet hizmetleri sınıfında fariza fail personelin, mesleki sağlığa ilgilendiren tıpkı ense öğrenim bitirmesi halinde, taraflarına 17.04.2006 günlü ve 2006/10344 az Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatların ödenmesi üzerine aplikasyon birliğinin sağlanması üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerekseme duyulmuştur.

Celal Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 günlü ve 2006/10344 sınırlanmış Bakanlar Kurulu Kararımın 4uncü maddesinin (e) fıkrasında “Kurumların beceri ve afiyet hizmetleri sınıflarına ilgilendiren kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir kayırıcı öğrenimi bitirenlere, cetvellerde antrparantez belirtilen istisnai dununlar aut tutmak üzere, kariyerleri (mesleki arka öğrenimleri) ana alınarak remiks ve ödence ödenir. Kadroları beceri ve esenlik hizmetleri sınıflarında bulunanlardan bulundukları bakım sınıflarından benzeri kadroya atanılamayacak temas dip öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden belde bindirim ve tazminat ödenmez.’ hükmüne meydan verilmiştir.

Anılan hükmün uygulanması hakkındaki Maliye Bakanlığının 17.03.2014 tarihli ve 64314391.115521-625/2334 basit yazısında teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına karışma kadrolarda mevcut personelin bahis konusu bakım sınıflarına atanılabilecek seçme mesleki dal öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri amacıyla öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen peş öğrenimin ‘kadro göreviyle ilişik olması”, “kurumun görev alanıyla ilişik olması”‘ veya “bulunan mesleksel öğrenimin izlence ve devir bazında bitmeme mahiyetinde benzeri üst öğrenim olmasıv gibi şartlann aranmasına icap bulunmadığı, yalnız kâin hizmet sınıfına atanabilecek mesleki ayrımsız kayırıcı öğrenimin bitirilmiş olmasının tam görülmesi gerektiği değerlendirilmiş ve Afiyet Hizmetleri ve Koruyucu Esenlik Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda fariza fail personelin uyanık oldukları art öğrenimlerin değişik bire bir programda olmakla birlikte mezkûr sınıfa karışma kadrolara atanılabilecek mesleksel sağlığa ait rastgele eğin öğrenim olması halinde 2006/10344 sayılı Kabine Karan ile yürürlüğe konulan Azamet Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne güvenerek bitirilen art tahsil üzere öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla yukarıda belirtilen mevzuat ve rey yazısı çerçevesinde; Müdürlüğünüze merbut bakım birimlerinde afiyet hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri sınıfında fariza özne personelin, yapışık listede belirtilen lisans yahut önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Kabine Kararı’nın 4’üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini murat ederim.

Dr. İsmail KARTAL
Nazır a.
Genel Müdür

LİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI Tagaddi ve Diyetetik Lisans Programı Evgin Hizmet Teknikerliği Önlisans Programı Biyoloji Lisans Programı Müstacel Arkalama Önlisans Programı Çocuk Gelişimi Lisans Programı Müstacel Arkalama Teknikerliği Önlisans Programı Yavru Gelişimi ve Eğitimi Lisans Programı Adli Tababet Önlisans Programı Çevirgeç ve Enformasyon Terapisi Lisans Programı Adli Tıp Teknikerliği Önlisans Programı Diş Hekimliği Lisans Programı Dudak Diş Sağlığı Önlisans Programı Ebelik Lisans Programı Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Programı Eczacılık Lisans Programı Ambulans ve Müstacel Hizmet Önlisans Programı Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) Lisans Programı Cankurtaran ve Ivedili Bakım Teknikerliği Önlisans Programı Hikmet Otama ve Iyileştirme Lisans Programı Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programı Fizik Tedavisi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programı Hemşirelik Lisans Programı Anetezi Önlisans Programı Hemşirelik ve Afiyet Hizmetleri Lisans Programı Anetezi Teknikerliği Önlisans Programı Moleküler Biyoloji Lisans Programı Cerrahi Önlisans Programı Moleküler Dirim Bilimi ve Kalıtım Bilimi Lisans Programı Cerrahi Teknikerliği Önlisans Programı Odyoloji Lisans Programı Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Önlisans Programı Ruhiyat Lisans Programı Çevre Esirgeme Önlisans Programı Esenlik Eğitimi Lisans Programı Mekân Koruma ve Taharri Keyif İdaresi Lisans Programı Yer Önlisans Programı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Programı (1) Mekân Sağlığı Önlisans Programı Keyif Kurumları Yöneticiliği Lisans Programı (1) Diş Hekimliği Hıfzıssıhha Önlisans Programı Esenlik Memurluğu Lisans Programı Diş Protez Önlisans Programı Afiyet Yönetimi Lisans Programı Diş Protez Teknikerliği Önlisans Programı Toplumsal Çalışmalar Lisans Programı Diş Protez Teknolojisi Önlisans Programı Sosyal Hizmet Lisans Programı Diş Ustalık Sekreterliği Önlisans Programı Sosyal Hizmetler Lisans Programı Diyaliz Önlisans Programı Tıbbi Biyolojik Ulum Lisans Programı Ebelik Önlisans Programı Baytarlık Lisans Programı Eczane Hizmetleri Önlisans Programı Ezcane Teknikerliği Önlisans Programı Elektronörofizyoloji Önlisans Programı Mânialı Bakımı ve Rehabilitasyonu Önlisans Programı Evde Sökel Bakımı Önlisans Programı Fizik Otama Önlisans Programı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Önlisans Programı Fizyoterapi Önlisans Programı Sayrılarevi Yönetimi ve Kombinezon Önlisans Programı (3) Hemşirelik Önlisans Programı Hidroterapi Önlisans Programı İlk ve Evgin Müzaheret Önlisans Programı İş ve Düşkü Terapisi Önlisans Programı Laborant ve Veteriner Önlisans Programı Laboratuar Önlisans Programı (Afiyet Patika Yüksekokulu mezunu) Mamomgrafi Önlisans Programı Nükleer Tababet Teknikerliği Önlisans Programı Odiometri/ Odyometri Önlisans Programı Optisyenlik- Optometri Önlisans Programı Ortopedik Protez ve Ortez Önlisans Programı Otopsi Yardımcılığı Önlisans Programı Paramedik Önlisans Programı Pataloji Labrotuvar/ Teknikeri Önlisans Programı Perfüzyon/ Teknikerliği Önlisans Programı Podoloji Önlisans Programı Protez ve Ortez Önlisans Programı Işın Bilimi Önlisans Programı Işın Tedavisi Önlisans Programı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı(2) Esenlik Labrotuvarı Önlisans Programı Sağlık Memurluğu Önlisans Programı Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı Tıbbi Belgeleme ve Yazmanlık Önlisans Programı Tıbbi Görüntülenme Teknikeri Önlisans Programı Tıbbi Labratuvar Teknikeri Önlisans Programı Baytar Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı Buğulu Bakım Hizmetleri Önlisans Programı Buğulanmış Bakımı Önlisans Programı Yaşı Hizmetleri Bakımı Önlisans Programı

1) Bu programlar 06.11.2013 tarihli Yükseköğretim Icra Yerleşmiş toplantısında Esenlik İdaresi lisans programına eşdeğer sayılmıştır.

2) Bu programın, 28.10.2015 tarihli Yükseköğretim Icra Müesses toplantısında sağ esen ait benzeri alan olduğuna değişmeyen verilmiştir.

3) Bu izlence, 15.04.2009 günlü Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.

Share: