Keyif Bakanlığında, kayırıcı durumundan tayinlerde değişenler

Afiyet Bakanlığı ve sadık kuruluşlarında müteharrik personeli havi nasıp ve nakil yönetmeliği 4 Nisan 2015 tarihi itibariyle değişti.

Yapılan değişiklikte, insan durumu mazareti tayinlerinde yapılan düzenlemeler şu şekildedir.

1- Elan önceki Afiyet Bakanlığında etkin memur, sözleşmeli eşinden kıran aktarım isteyemiyordu. Bu bariyer “kamu görevlisi” ifadesiyle kaldırılmıştır. Dolaysıyla gurur süresince vazifeli kayırıcı, kontratlı eşten ekolojik ortam nakil isteyebilecek.

2- Tayinlerdeki bayrılık sıralaması değişmiştir. Henüz evvel 4, 3 ve 2 yıllık tahsil mezunu olma şeklinde yapılan aplikasyon kaldırılmıştır. Otacı dışındaki diğer unvanlar eşitlenmiştir. Dolaysıyla biri esenlik memuru başka teknisyen olan sülale nakil istediğinde, unvanda teadül olduğu amacıyla, aile birliği D yahut C bakım grubu tıpkı ilde sağlanacaktır. D yahut C’da birleşme sağlanamıyor ise titr/kol bazında ne ilde elan az doluluk var ise aile brliği o ilde sağlanır.

3- Eşi değişik tıpkısı kurumda çalışanlar için uzun ayrımsız düzenleme yapılmıştır. Buna göre eşi; kaymakam, ilbay, polis, bilgili, savcı, askeri personel olanların ataması eşinin fariza yaptığı yere ataması yapılır. Yine eşi öğretim üyesi olanların nakli, eşinin fariza yaptığı yere yapılır.
Eşi değişik bire bir kurumda çalışan ve eşinin yanına aktarım görünmek talip afiyet personeli amacıyla, naklen müracaat etmek istediği yerin kendi titr ve branşında C veya D bakım grubunda olup olmadığına bakılır. Eğer C yahut D ise nakli eşinin görev yaptığı yere yapılır. Suratsız halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin fariza yaptığı kurumun apayrı yerde teşkilatının bulunmaması, takım yahut mevzuatı açısından familya birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde talebi değerlendirilir.

4- Eşi özel sektörde çalışanlar amacıyla henüz önceki “başvurma tarihi itibari ile bildirme bir iki üç yıl, serencam bulunduğu yerde kesintisiz sunma bir iki iki yıl prim ödediğini veya Sargı-Kur sigortalısı olanların Sargı-Düzey borçlarını yapılandırdıklarını,” şeklinde olan kayıt “akıcı 3 sene” şeklinde değiştirilmiştir.

İŞTE ESKİ VE YANİ MADDENİN TABLOSU

ESKİ KONU YENİ YÖN Adam durumu dolayısıyla atama

ÖZELLIK 20(1) Personelin koca durumu nedeniyle kayran değişikliği talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 basit Fehamet Personel Başkanlığı Bünye ve Görevleri Hakkında Kanun Mesabesinde Kararname kapsamına giren bire bir gurur veya kuruluşta görevli statüsünde çalıştığını belgelemesi gereklidir.

(2) Eşlerin ikisinin da Bakanlık veya ilişkin yapılış personeli olması halinde kıdeme bakılarak D yahut C bakım gruplarından uygun aynı ilde ocak birliğinin sağlanması esastır.

(3) Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Vekillik ve vabeste kuruluşlarının form teşkilatı kadroları, toprak müdürü ve başmuallim, baştabipler, eğitim bilimi görevlileri, başasistanlar, canip arka uzmanları, eksper tabipler, ehlivukuf diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık afiyet lisansiyerleri ve başka lisansiyerlerin atanabildiği takım unvanları, 3 yıllık yüksek tahsil mezunlarının atanabildiği kol unvanları, 2 almanak ön lisans mezunlarının atanabildiği kol unvanları; bunlarda müsavat olması halinde fiili bakım süresi aşkın olan, 4 yıllık yükseköğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek tahsil mezunları, 2 yıllık yükseköğrenim mezunları ve ortaöğretim mezunları, maaş evre-kademesi yüksek olan ve ilerleme tarihi mümessil olan şeklindedir.

a) Uzman tabiplerin; ehlivukuf otacı sıfır eşinin âdem durumu sebebiyle atamasında, uzman diş tabiplerinin; bilirkişi doktor ve bilirkişi diş tabibi olmayan eşinin atamasında, tabiplerin; otacı, eksper dişçi ve eksper doktor sıfır eşinin adam durumu sebebiyle atamasında, diş tabiplerinin; diş tabibi, otacı, ehlihibre diş tabibi ve uzman tabip sıfır eşinin kayırıcı durumu cihetiyle atamasında bakım grubu şartı aranmaz.

b) Atama talebinde kâin eşlerden;

1) Mümessil personelin çalıştığı memleket kıdemsiz eş üzere D veya C hizmet grubu toprak ise, kıdemsiz adam bu ile atanır. Hırçın halde, mümessil kayırıcı için rütbesiz eşin çalıştığı el D yahut C bakım grubunda ise mümessil âdem bu ile atanır.

2) Yukarıdaki şartlara bakarak nasıp yapılamadığı durumlarda; benzeri hizmet bölgesinde fariza işleyen eşlerden tayin talebinde mevcut eşin ataması yapılır. Değişik bakım bölgelerinde fariza yapan eşlerden ise kıdemsiz olanın kıdemli olana bağımlı kendisine ataması yapılır. Atama talebinde kâin kıdemli personelin, eşinin görev yaptığı kavuşum kendisine göre alt hizmet kesim ve grubunda olması halinde ise bayrılık şartı aranmaz.

3) Ayrımsız unvanda olan eşlerden herhangi birinin, herif durumu zımnında tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi amacıyla D veya C bakım grubu diyar olması halinde bayrılık şartı aranmaz.

c) Müracaat tarihi itibariyle son tıpkı sene zarfında alım içi naklen nasıp döneminde veya imtihan sonucunda atanan kıdemli personelin rütbesiz eşinin kayırıcı durumu tayininde D ve C bakım grubu şartı aranmaz.

ç) 19 uncu ve 24 üncü maddeler ile 21 inci özellik kapsamında can güvenliği ya birlikte tahsil durumu nedeniyle atanan personelin eşinin, herif durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C bakım grubu şartı aranmaz.

d) Eşi, Bakanlık eğitim bilimi ve araştırma hastanelerinde tıpta ve diş hekimliğinde eksperlik mevzuatına göre asistan olanların adam durumu nedeniyle atanmalarında bayrılık şartı ile havza ve bakım grubu şartı aranmaz. Ancak, müracaat tarihi itibariyle eşlerinin artan asistanlık süresinin şeş aydan çok olması zorunludur.

(4) Eşlerden biri bir eksantrik kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan tören düzeni hükümleri gün beklenilmeden uygulanır. Ancak, eksantrik kurumda müteharrik eşin, Bakanlık yahut mecbur kuruluşunun personelinden Genel Talimatname hükümleri çerçevesinde titr, kol ve görev bakımından peş olması veya zorunlu saha değiştirmeye bağımlı personel olması halinde insan durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması yahut tıpkısı apayrı yerde istihdamı olanaklı sıfır hallerde, ilgilendiren Kurumla koordinasyon sağlanarak koca durumu atama talebi değerlendirilir. Bu hallerde tayin yapılamıyor ise 657 çevrilmiş Oran Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Eş birliği mazeretine bağlı düz değişikliği

HUSUS 20(1) Eşlerin ikisinin da Bakanlık veya sınırlı kuruluşlarda kamu personeli olması halinde;

a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın fariza yeri hatta sadık namına değiştirilir. Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık ve Sadık Kuruluş Eşkâl Teşkilatı kadroları, mülk esenlik müdürü/halk sağlığı müdürü/genel yazman, komutan, hastane yöneticisi, baştabip, eğitim görevlisi, başasistan, canip ense uzmanları, ehlihibre tabipler, bilirkişi diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri ve özge sağlık personeli şeklindedir.

b) Temas iki eşin bir numara fıkranın (a) bendindeki bire bir tanzim grubunda kayran alması halinde sülale birliğinin D yahut C hizmet grubu tıpkısı ilde sağlanması esastır. D yahut C bakım grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin titr ve branşında eşlerinin fariza yaptığı ilin standardına bakarak doluluk oranı bir iki olan ilde eş birliği sağlanır. Doluluk oranlarının dahi bedel olması halinde; ayrımsız bakım bölgesinde görev eden eşlerden göçüşme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise arka hizmet bölgesinde görev eden personelin görev yeri değiştirilir.

c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 üncü maddelerine bakarak atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D yahut C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin fariza yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren aynı sene içerisinde D yahut C bakım grubu şartı aranmaz.

ç) Eşleri, kadrosunun bulunduğu devlet dışında seçkin eş hekimi pozisyonunda fariza yapanların kayran değişikliği talepleri bu paragraf ile ikinci kanun maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Eşlerin ayrımlı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;

a) Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.

b) Eşleri, mevzuatı gereğince mecburi kayran değiştirmeye tabi yerine yerel yönetim amirliği, milli duyu, inanma hizmetleri sınıflarından birinde fariza yapanlar ile bilgili, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman uyanık, uzman erbaş veya eksper er yerine fariza özne personelin eşinin fariza yaptığı yere ataması yapılır.

c) Vadi değişikliği talebinde mevcut personelin eşinin görev yaptığı içtima kendi şan ve branşında C yahut D hizmet grubunda olması halinde eşinin fariza yaptığı yere ataması yapılır. Münasebetsiz halde ilişik kurumla eş güdüm sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun ayrıksı yerde teşkilatının bulunmaması, kadro yahut mevzuatı açısından familya birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde talebi değerlendirilir.

ç) Eşi, 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır.

(3) Eşi, tıpta ve diş hekimliğinde eksperlik mevzuatına bakarak eksperlik veya taraf art uzmanlık eğitimi görmekte olanların ünsüz göçüşmesi taleplerinde aslık üstlük, nahiye ve hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak, müracaat tarihi itibariyle eşinin mütezayit eksperlik yetişek süresinin şeş aydan çok olması zorunludur.

(4) Personelin, milletvekili, belediye reisi, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere metatez suretiyle ataması yapılabilir.

(5) Kamu Görevlisi sıfır eşinin, atanma irade edilen yerde okunabilen üç sene sosyal düzenlilik primi vermek vasıtasıyla öz adına veya ayrımsız iş sözleşmesi ile işverene mecbur olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin düzlük değişikliği suretiyle ataması yapılır. Sosyal Düzenlilik Kurumu kapsamında çalışanlardan askeriye süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç almanak süre kapsamında değerlendirilir.

(6) Altıncı omur kapsamında yapılacak ünsüz göçüşmesi işlemlerinde, güdük emek ödeneğinin ödenmesi ile askeriye zımnında işyeriyle ilişiği kesilenlerden askeriye dönüşü bire bir ilde arz geç iki kamer içerisinde göreve başlanması halinde, başvurma tarihi itibariyle üç almanak prim ödeme şartı aranmakla gelişigüzel bulunduğu yerde üç almanak selis prim ödeme şartı aranmaz.

(7) Önemli personelin göçüşme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.”

Share: