Keyif Bakanlığı tayin ve aktarım yönetmeliğinde neler değişti

2004 yılında yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı nasıp ve aktarım yönetmeliğinde bugüne kadar çok sayıda başkalık yapıldı. Antrparantez çokça sayıda egemenlik üstelik ülkü konusu edildi. Lüzum ihtiyaçtan gerekse üstelik Danıştay’ın vermiş olduğu kararlardan kaynaklı bakir benzeri değişilik daha yapılmıştır. 22 Teşrinievvel 2009 günlü Resmi Gazetede yapılan düzenlemelerin, neleri değiştirdiği ve ne kadar hukuk getirdiğine yönelik açıklamalarımız amacıyla başlığa tıklayınız.

Uzanım Dışı Unvan ve Branşlar

Elan önce yönetmelikte hür bire bir bap namına planlı ” istihdam edilen personel sayısı 200’den beş altı olan veya devlet genelinde parçalanmamış illerde personel dağılım cetveli veya standart öngörülmeyen san ve branşlar”la ilgili 8. yön hükmü yürürlükten kaldırılmış, bunun hesabına 7. maddeye eklenmiş ?Ancak istihdam edilen personel sayısı 200’den beş altı olan veya büyüklük genelinde tam illerde personel dağılım cetveli yahut ölçün öngörülmeyen şöhret ve branşlar amacıyla temas üç ayda bir, Katma: 6 birlikte düzenlenen Personel Dağılım Cetveli İlkelerinin 14 üncü ilkesi doğrultusunda İstihdam Planlama Komisyonunca hizmet grupları belirlenir ve car edilir.? şeklinde ek yapılmıştır.

Leşker herif üzere görevlendirme

Daha ilk eş muvazzaf er olsa bile personel arızi namına arızi görevlendirilebilmekteydi. yıpranmamış düzenlemede askerlik yapılan yere eğreti görevlendirme yapılabilmesi amacıyla eşin sakıntı subaylık yapmış olma şartı getirilmiştir.

Geçici görevlendirmeye mülhak nokta

Bakanlık ve Valiliklerce re’sen eğreti görevlendirilen personele çalışarak çalıştığı bölgenin bakım puanı % 50 fazlasıyla verilmekteydi. Bu uygulama kaldırılmıştır.

Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller

Bu madde baştan düzenlenmiştir. Eskimemiş düzenlemede, aylıksız yahut ücretsiz kendisine ev hekimliği görevini yürütenlerin bu sürelerinin bakım puanına eklenmesi hakkı verilmiştir.

Görevden tenkil halinde ise 657’e uygun düzenleme yapılmıştır. Buna göre; “Yargılamanın men’ine yahut beraatine değişmeyen verilenler ile anket sonucunda disiplin cezası almayanlar aut kalkışmak için, görevi ile ait olsun veya olmasın seçkin cürüm zımnında tutuklanan yahut gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların fariza başında geçirmedikleri süreler bakım puanında dikkate alınmayacaktır.

Önel müddetinden geçen süreler

Daha geçmiş Vade müddetinden güzeşte sürelerin hizmet puanında değerlendirilmeyeceği hükme bağlanmıştı. Bu hükmün yürürlüğü, Danıştay 5. Dairesinin 03.12.2007 zaman ve E.2007/4027 basit Kararıyla durdurulmuştur. söz konusu bu karar layıkıyla hüküm özellik metninden çıkarılmıştır. Buna göre mehil müddetinde sabık süreler hizmet puanına eklenecektir.

İlk kere atamada, kaslı illere çokça baskı kadro açılacak

“İlk yol atamada zar edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci bakım bölgelerinden girmek amacıyla belirlenir.” şeklinde olan parçalanmamış ?İlk misil atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-kazançlı gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda düz düz ilçelerde kâin kadrolar car edilir. Fakat bu yerlerde yıldızlı kol bulunmaması halinde ayrıksı bölgelerde kâin kadrolar car edilir.? şeklinde değiştirilmiştir.

İstifa sonrası dönüşlerde dahi mütekâmil illere haddinden fazla pres atanılacak

KAPAT X

İlk el atamadaki düzenlemenin bir ayrımsız baştan atamada bile uygulanacaktır. Bu konuya ilgilendiren düzenleme şu şekildedir: “Otacı ve bilirkişi tabiplerin baştan atanmasında; sırasıyla 6 ve 5 inci bakım bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-soylu erki gelişmişlik sıralamasına bakarak 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda düz kayran ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Fakat bu yerlerde küşade kol bulunmaması halinde ayrıksı bölgelerde mevcut kadrolar zar edilir.?

Aile ayında birlikte gelgel içi naklen nasıp yapılacak

Elan evvel ciddi personelin memleket içi atanması karışma gelmek amacıyla personelin iller arası atanma dönemi elden Haziran ve Ilkgüz ayları idi. bu illere Familya ayı birlikte eklenmiştir.

Gayrı kurumlardaki ehlivukuf tabip ve tabiplerin sağlık bakanlığına atanması

Yönetmeliğin 4/m maddesine bakarak “ehlivukuf tabip ve hekim unvanlarındaki personel”, önemli personeldir. Kurumlar arası naklen atamayı düzenleyen 17. maddeye şu ibare eklenmiştir: ?Fakat ciddi personel dönme ve kura şartına sınırlanmış olmaksızın naklen atanabilir.?

Kurumlar arası naklen atamadaki kuraya derogasyon getirildi

Bambaşka bir kurumda çalışmakta olup, eşi Keyif Bakanlığında SHS’dahi 1- görevli, 2- 4/B’li veya 3- 4924’lü olan ile 4- eşleri zorunlu vadi değiştirmeye bağımlı olan keyif ve apotr afiyet hizmetleri sınıfındaki memurların, Esenlik Bakanlığa aktarım talepleri, standardın makul olması kaydıyla dolaşma ve ad çekme şartı aranmadan değerlendirilir.

Şehit ve malullere müteveccih düzenleme

?Yıldırı eylemleri etkisi ve sebebiyle martir olan yahut çalışamayacak derecede sökel olan evet bile malul olup de çalışabilir durumda olan amme görevlileri ile çeri ve erbaşların; keyif ve yardımcı esenlik hizmetleri sınıfında mehabet memuru kendisine görev işleyen herif ve çocukları ile temel, cet ve kardeşlerinin naklen atamalarında periyot ve ad çekme şartı aranmaz.?

Mazareti sona ermiş personelin durumu

Insan yahut afiyet durumunu mazaret göstererek mecburi hizmetini erteleyenler, mazaretin sona ermesi halinde, önceden çabucak D ve C bakım grubunda ise kalabiliyordu, kullanılmamış hükümde bulunduğu yer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde ise da esasen burada birlikte kalabilecek.

Antrparantez, “Fakat bu yönetmeliğin 30 uncu maddesinin bir numara fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti dolayısıyla naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde çarkıt fariza yerine atanır” maddesi da kaldırılmıştır.

Esenlik mazareti edeniyle nasıp

“Müracaat sahibi müracaatında atanmak istediği ili belirtemez.” şeklindeki hükümranlık yürürlükten kaldırılmıştır.

Birey güvenliğinden âlem aktarım istemlerinde dokümantasyon elbet olacak?

Ilkin bu konuda bire bir ölçüt yoktu. Eskimemiş hükümde, memurun; temas nedenle fariza yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla görevli olduğu çocuklarının duygusal güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli yahut yerel yönetim makamlarınca sunulan belgeyle belgelendirmesi gerekmektedir. Bu personel ile eşinden boşanan personel C ve D bakım grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir.

Eşi 4/B’li olan görevli pekâlâ aktarım isteyecek?

Vekillik bu konuda yeni egemenlik getirmiş. Bu hükme göre eşi Sağlık Bakanlığında 4/B’li kendisine müteharrik Sağlık Bakanlığı memurları için ayrımsız yönerge çıkarılacaktır.

Bakım gereği atamalar

Adli, yönetsel ve inzibati benzeri anket yahut sicildeki gedik halinde Esenlik Bakanlığı personelin görev yerini değiştirebilmektedir. Bu husus gereği atananlar, ayrıldıkları bu İle 2 sene geçmeden naklen nasıp talebinde bulunamamaktaydı. Yıpranmamış düzenlemede ?veya bakım birimine? hakkı getirilmiştir. Buna göre kişi, 2 yıldan ilk çarkıt çalıştığı esenlik biriminden başka tıpkı yere naklen nasıp talebinde bulunabilecek.

İl müdürü ve başhekimlerin nakil talepleri

?İl müdürlüğü ve başdoktorluk unvanlarına atandıktan yahut görevlendirildikten sonraları ayrıksı yere atanma talebinde bulunanlardan; iki yıl süreyle bu görevleri yürütenler bire bir defaya anlaşılan gelmek amacıyla talepleri doğrultusunda durumlarına makul bire bir kadroya atanırlar. İki yıldan birkaç bu görevleri yürütenler ise, eski kadrolarının bulunduğu ildeki durumlarına uygun ayrımsız kadroya atanırlar.?

Kesim içi atama

Eskimemiş hükümlere aşağıda düz verilmiştir. Buna bakarak ilden ilçeye nakilde atama dönemine tutkun kesilmek gerekmemektedir.

?Personelin talebi halinde, el merkezinden kaza, yer ve köylere; kaymakamlık merkezinden yer ve köylere personel dağılım cetveli ve kadronun uygun olması hallerinde nasıp dönemine merbut kalmaksızın nasıp yapılabilir.?

?Ancak hekim ve bilirkişi tabipler; kaymakamlık, çevre ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde kâin diyar merkezlerine atanamaz.?

Becayişe sınırlama

Afiyet ve insan durumu mazereti ile naklen atanan personel becayiş hakkkından yararlanmayacak.

Çocuğu SBS ile ayrımsız ortaöğretim kurumuna vasıta olan keyif personelinin nakli

?MUNZAM YÖN 3 ? Önemli personel dünya, görev yaptığı el dışında benzeri ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personel talebi halinde, söz konusu yerde çocuğunun leyli öğrenim müşahede imkânının bulunmadığını belgelendirmesi halinde; 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin D ve C bakım grubu iline standardın ve personel çözülüm cetvelinin akıllıca olması neredeyse atanabilir.?

Share: