Keyif Bakanlığı 4/B yönergesinde farklılık yaptı

Esenlik Bakanlığı 4/B Kontratlı Personelinin Baştan Hizmete Alınması Ve Çekicilik İçi Saha Değişikliğine Dayalı Direktif’birlikte Ayrım Yapılmasına Dayalı Direktif

SESLI DUYURU

657 mahdut Fehamet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre etkin nine, abla ve afiyet memuru (cemiyet sağlığı teknisyeni) unvanlı kontratlı personelin, ev hekimliği uygulamasına intikal işlemleri hakkında, Esenlik Bakanlığı 4/B Kontratlı Personelinin Baştan Hizmete Alınması ve Çalım İçi Meydan Değişikliğine Dayalı Yönerge’birlikte 28.04.2010 günlü ve 124686 sınırlanmış Vekil Onayı ile aranjman yapılmıştır.

Yapılan aranjman metne işlenerek, mezkûr Yönerge http://personel.saglik.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmıştır.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

Husus 1- Esenlik Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Baştan Hizmete Alınması ve Alım İçi Düz Değişikliğine Dair Yönerge’ye aşağıdaki mülhak husus eklenmiştir.

?Aile Hekimliği Uygulaması

Melfuf Husus 1- (1) 5258 az Kanun kapsamında ocak hekimliği uygulamasına terhis etmek isteyen lavta, bacı ve afiyet memuru (topluluk sağlığı teknisyeni) unvanlı personel, hizmet sözleşmesini feshederek pozisyonunun bulunduğu kaymakamlık sınırları içerisindeki karı sağlığı merkezlerinde sözleşmeli ocak sağlığı elemanı yerine çalıştırılabilir. Aile sağlığı elemanı yerine geçen süreler, 4/B sözleşmeli personelin bakım sürelerinin tespitinde dikkate alınır.

(2) Bir Numara fıkraya bakarak ev sağlığı elemanı namına çalışıp 4/B sözleşmeli personel statüsüne yaklaşmak isteyenler, sözleşmelerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz zaman içerisinde müdürlüklere başvurur, bu başvurular Bakanlığa gönderilir. Referans sahibi şahıslar, bir unvanlı boş yer bulunması kaydıyla; sırasıyla, ayrıldığı hizmet biriminde yahut o ülke’bile veyahut aynı hizmet bölgesi veya aynı art hizmet bölgesi D bakım grubundan yutmak için benzeri toprak’üstelik Bakanlık onayıyla çalıştırılır. 657 sayılı Kanuna göre amme hizmetinden çıkarılmayı gerektiren fiiller nedeniyle aile hekimliği hizmet sözleşmesi sona erenler bu haktan yararlandırılmaz.

KAPAT X

(3) Bakanlık onayıyla çalıştırılacak hayat; onayın tebliği tarihinden itibaren onbeş çağ, belge ile ispatlanan etken bulunması halinde iki ay içerisinde bakım sözleşmesi imzalayarak göreve başlar. Bu sürelerin aşılması halinde müdürlüklerce belirleme yapılarak Nezaret onayı iptal edilir.?

Özellik 2– (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bap 3- (1) Bu Yönerge hükümlerini Afiyet Bakanı yürütür.

(Sıcaklıkölçer: 28/04/2010 günlü ve 124686 sayılı Nazır Onayı ile yapılan başkalık metne işlenmiştir)

SAĞLIK BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN

YENİDEN HİZMETE ALINMASI VE KURUM İÇİ MEYDAN DEĞİŞİKLİĞİNE

DAİR DIREKTIF

BİRİNCİ BÖLÜM

Kasıt, Durum, Dayanaklık Etmek ve Tanımlar

Tasavvur

Yön 1- (1) Bu Yönerge; Afiyet Bakanlığı dışarlık teşkilatında 657 mahdut Celal Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine bakarak müteharrik sözleşmeli personelin yeniden hizmete alınması, karşılıklı vadi değişikliği, koca durumu ve esenlik mazereti nedeniyle meydan değişikliği ve san değişikliğine ait asıllar ve esasları belirler.

Kapsam

Özellik 2– (1) Bu Yönerge,Keyif Bakanlığı dışarlık teşkilatında 657 mahdut Kerem Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine bakarak müteharrik sözleşmeli personelikapsar.

Dayanç

Madde 3– (1) Bu Yönerge; 06/06/1978 günlü ve 7/15754 sınırlanmış Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların melfuf 1, mülhak 3 ve ekleme 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Yön 4– (1) Bu Yönergede güzeşte;

a) Nezaret :Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Icra Vekili :Afiyet Bakanı’nı,

c) Direktörlük :İl Afiyet Müdürlüğü’nü,

ç) Yer :İlgili mevzuatı mucibince vize edilen ve benzeri sözleşmeli personelin istihdamına imkân veren görev unvanına ilgilendiren pozisyonu,

d) Bakım Grubu :Afiyet Bakanlığı Tayin ve Aktarım Yönetmeliği çerçevesinde personel dağılım cetveli doluluk oranına bakarak belirlenen yer gruplarını,

e) Keyif Komisyonu :Sağlık Bakanlığı Atama ve Aktarım Yönetmeliği’ne göre sağlık mazeretlerini inceleyici Komisyon’u,

f) Personel :657 sınırlanmış Oran Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine bakarak çalışan kontratlı personeli,

g) İl Komisyonu :İl Keyif Müdürlükleri bünyesinde bu Yönergede tamlanan gelişim ve işlemleri kaldırmak için Vilayet onayıyla kurulan 4/B Kontratlı Personel Komisyonu’nu,

h) İKYS :Atom Çekirdeği mahiyet idare sisteminin herif kaynakları idare sistemi modülünü,

ı) PBS :Personel bilgelik sistemini,

i) (Ilişik demet: 23/10/2009 tarihli ve 198958 dar Icra Vekili Onayı) Eylemli personel: 657 az Oran Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine bakarak müteharrik, önemli personel aut fiilî sağlık ve yardımcı esenlik hizmetleri sınıfı personelini,

j) (Ek deste: 23/10/2009 tarihli ve 198958 mahdut Bakan Onayı) Önemli personel: Esenlik Bakanlığı Nasıp ve Aktarım Yönetmeliğine göre Bakanlık vasıtasıyla istihdamında ağırlık çekilen ehlihibre tabip ve doktor unvanlarındaki personeli,

k) (Mülhak bağ: 23/10/2009 günlü ve 198958 dar Nazır Onayı) Standart: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Biçimsel Gazete’da yayımlanan, Esenlik Bakanlığı Dışarlık Teşkilatı Yatak ve Grup Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları,

l) (Eklenmiş sargı: 23/10/2009 tarihli ve 198958 dar Icra Vekili Onayı) Hizmet bölgesi: İllerin sosyo-soylu erki gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,

ifade değer.

İKİNCİ KESIM

Yeniden Hizmete Alınma

Konu 5- (1) Personel, Bakanlık namına sözleşme imzalamaya izinli amirinden, iptal tarihini birlikte belirterek doğum veya askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesinin feshedilmesini dilekçeyle dilek porte. Askeriye cihetiyle tağyir talebinde bu güneş, askere gönderme tarihini geçemez. Mevlit zımnında bakım sözleşmesinin feshi amacıyla doğum raporunun aslının veya resmi kurumlarca onaylı benzeri örneğinin; askeriye dolayısıyla hizmet sözleşmesinin feshi için ise, askere gönderme belgesinin resmi kurumlarca musaddak tıpkısı örneğinin halel talebini içeren dilekçe ile gelişigüzel kavil yapılan gelgel yahut kuruluşa verilmesi zorunludur. Dilekçede tamlanan halel tarihi, sözleşmenin tahrip tarihi kendisine temel alınır.

(2) Mevlit ve askerlik cihetiyle bakım sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu gizli tutulur. Bu personel mukayyet isteği üstüne ayrıldığı fariza yerinde baştan anlaşma yapılarak hizmete alınır. Fakat, yeniden hizmete alınacak personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle gelişim sonu tazminatı almamış olması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin, ücretli mevlit izninin bitiminden itibaren genişlik geç tıpkı yıl; askerlik cihetiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren bildirme geç otuz çağ süresince yeniden istihdam yapılmak için ayrıldığı fariza yerinin sınırlanmış olduğu iklim esenlik müdürlüğüne yazılmış talepte bulunması,

gerekir.

(3) İlgili diyar afiyet müdürlüğü, bağlanmış talebi izlem fail yedi işgünü içinde hizmet sözleşmesi fethetmek kanalıyla personelin göreve başlamasını sağlar.

(4) Doğum ve askeriye cihetiyle bakım sözleşmesi feshedilenler aut girmek amacıyla; hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, tahrip tarihinden itibaren benzeri sene geçmeden Bakanlığa ilişik kontratlı personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar. Bu sürenin sonunda yeniden hizmete alınma, 181 sayılı Esenlik Bakanlığının Organizasyon ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ilişik 3 üncü maddesi hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ SEKSIYON

Gurur İçi Meydan Değişikliği

Karşılıklı meydan değişikliği

Bap 6- (Değişik husus: 23/03/2010 tarihli ve 96201 çevrilmiş Icra Vekili Onayı)

(1) Ayrımsız şan ve hizmet niteliklerine topluluk pozisyonda etkin personelin diyar içi veya toprak’ler arası karşılıklı yer değişikliği;

a) Pozisyonlarının vizeli olduğu il’üstelik çalışarak arz beş altı tıpkısı sene çalışmış olmaları,

b) Görev yaptıkları içtima İl Komisyonu’na, kopça düz değişikliği yapacakları personelin peyda kimliği ve görev yerini da belirterek üstleri tarafından yazılıtalepte bulunmaları,

kaydıyla yapılabilir.

(2) Fiilen bir almanak iş süresinin hesabında, ilişkin mevzuat uyarınca verilen izinler ile hafta sonu ve resmi dinlence günleri fiili düzentileme sayılır.

(3) İl içi paçarız kayran değişikliği talepleri İl Komisyonu vasıtasıyla, devlet’ler arası aykırı meydan değişikliği talepleri ise ait il Komisyonları beyninde eş güdüm sağlanarak, karara bağlanır. Karşılıklı vadi değişikliği uygun olanların fariza yerlerine ilgili komisyonlarca bilgelik verilir.

(4) Kopça saha değişikliğine ilişkin görevden firak ve göreve başlayış işlemleri, Müdürlüklerce eş zamanlı kendisine İKYS üzerinden gerçekleştirilir. Bu şekilde görev yeri mütebeddil personel ile yeniden inikat imzalanarak strateji eden ayın sonuna büyüklüğünde Bakanlığa bilgi verilir.

(5) İl zarfında karşılıklı vadi değişikliği gerçekleşen personel, aynı yıl geçmedikçe baştan yer içre karşılıklı düz değişikliği talebinde bulunamaz.

Eş durumu nedeniyle saha değişikliği

Konu 7- (Ayrı Ayrı yön: 23/03/2010 günlü ve 96201 çevrilmiş Vekil Onayı)

(1) Âdem durumu zımnında ülke’ler arası meydan değişikliği amacıyla gereksiz kontratlı personel pozisyonları rastgele sene karı ve orak ayı aylarında Bakanlıkça tayin ve ilan edilir. Bu pozisyonlara dubara kura ile yapılır.

(2) Kontratlı personelin, koca durumu zımnında yer’ler arası düzlük değişikliği talebinde bulunabilmesi üzere;

a) Bakanlığın o el’birlikte yersiz boyut ilan etmiş olması,

b) Pozisyonunun vizeli olduğu el’birlikte fiilen sunu birkaç ayrımsız yıl çalışmış olması,

c) kamu görevlisi olan eşinin, gelgel içi fariza yeri değişikliği olabilir sıfır yahut mevzuatı gereğince zorunlu kayran değiştirmeye bağımlı tutulan ayrımsız görevde bulunduğunu belgelemesi,

ç) Eşinin, mühim personel olması yahut 4924 çevrilmiş Kanuna göre istihdam edilmesi,

gerekir.

(3) Karı birliğinin, D ve C bakım gruplarında ve elan ast hizmet bölgesinde/grubunda doluluk oranı daha bağan olan bire bir mülk’üstelik, doluluk oranlarının değer olması halinde ise sözleşmeli personelin çalıştığı devlet’bile sağlanması esastır. Eşlerden her ikisinin de sözleşmeli personel olması halinde arka durumda olan eşin çalıştığı iklim’e; eşlerden birinin kontratlı diğerinin fiilî personel olması halinde ise sözleşmeli eşin çalıştığı mülk’e; öncelikle bakılarak değişik eşin fariza yeri D ve C hizmet grubunda mevcut adam’e tutkun olarak değiştirilebilir. Bu durumların gerçekleşmemesi halinde, eğin bakım bölgesi/grubunda bulunan eşin fariza yeri, ast bakım bölgesi/grubunda kâin adam’e mecbur yerine değiştirilebilir. Ancak, eşlerden biri 5 veya 6 ncı bakım bölgesinde ise kondisyon ve standardın akıllıca olması halinde diğer insan bu iklim’e atanabilir.

(4) Koca durumu açısından üstlük ve astlık durumu sırasıyla; diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atandığı hâlet unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atandığı hâl unvanları, orta öğretim mezunlarının atandığı konum unvanları ve bunlarda müsavat olması halinde bakım süresi fazla olan şeklindedir.

(5) Kadrolu personelin, sözleşmeli eşin fariza yaptığı devlet’e nakil talebinde bulunabilmesi üzere o yer’birlikte standardın makul olması şarttır. Kadrolu eşin, standardın akıllıca olmaması zımnında sözleşmeli eşin bulunduğu yer’e atanamadığının, kontratlı personelin insan durumu dolayısıyla kayran değişikliği başvurularının alındığı tarihler ortada belgelendirilmesi halinde sözleşmeli personel, amelî eşin fariza yaptığı diyar’e düzlük değişikliği talebinde bulunabilir.

(6) Bu konu hükümlerine bakarak; en son yapılan eş durumu kurası amacıyla boş durum car edilmemiş olması veya sözleşmeli personelin en son yapılan ad çekme sonucu amelî etkin eşinin bulunduğu memleket’e yerleştirilememesi yerinde, standardın akla yatkın olması ve bire bir sonraki âdem durumu kurası için gereksiz kontratlı personel pozisyonlarının zar edileceği tarihe büyüklüğünde başvuruda bulunması kaydıyla amelî personel, kontratlı eşin fariza yaptığı mülk’e atanır.

(7) Fiilî personelin eşinin, gayrı kamu gurur veya kuruluşlarında 657 çevrilmiş Şevket Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre kontratlı personel namına çalışması halinde ise amelî personel, eşinin görev yaptığı diyar’e standardın uygun olması kaydıyla atanır.

(8) Sözleşmeli personel, adam durumu zımnında düzlük değişikliği talebini PBS üzerinden yaparak, istenen belgeleri birim amirine imzalattığı PBS formuna yetiştirmek suretiyle doğrudan Bakanlığa gönderir. Vadi değişikliği talebi, yukarıda tamlanan koşullar ve mevzuata göre incelenerek talebi akla yatkın olanların listesi, akla yatkın olmayanların gerekçesiyle gelişigüzel listesi ve gayrı hususlar Bakanlıkça ilan edilir.

(9) PBS üzerinden kesinleştirilmeyen veya PBS üzerinden kesinleştirilip süresi zarfında Bakanlığa gönderilmeyen başvurular ile başvuru sahibinin veya ilgili ünite amirinin imzası yoksuz başvurular, Bakanlıkça değerlendirmeye alınmaz.

(10) Saha değişikliği talebi akıllıca olanlar, Bakanlıkça zar edilen bir unvanlı gereksiz hava sayısını aşmayacak şekilde kâm ettikleri toprak’in abes pozisyonlarından birine kâtibiadil yoluyla ad çekme ile yerleştirilebilir. Akort sonuçları Bakanlıkça ilan edilir.

(11) Kura sonucu, âdem durumu dolayısıyla fariza yeri değişikliğine adalet kazanan personelin atamaları Vekillik vasıtasıyla toprak emrine yapılır. Bu personelin mülk içerisinde görev yapacakları hizmet birimleri, Bakanlıkça belirleme edilen tarihler arasında Müdürlükler eliyle belirlenir. Görev yeri değiştirilen personel ile baştan uyuşma imzalanır.

Esenlik mazereti dolayısıyla meydan değişikliği

Husus 8- (Ayrı Ayrı bir numara omur: 23/10/2009 günlü ve 198958 mahdut Icra Vekili Onayı)

(1)Pozisyonunun bulunduğu il’da kendisinin veya kanunen bakmakla görevli olduğu herif, esas, ağababa yahut çocuklarından birinin hastalığının tedavisinin olabilir olmadığını, eğitim bilimi ve araştırı hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ve görev yerinin ilişkin bulunduğu el afiyet müdürlüğünden alınacak abece ile belgelendirenlerin görev yeri Bakanlıkça değiştirilebilir.

(2) Personel; keyif kurulu raporunda düz düz canlandırma ve uygulanacak tedavi imkânları dikkate alınarak Keyif Komisyonu eliyle, bahis konusu tedavinin yapılabileceği sağlık gelgel yahut kuruluşunun bulunduğu aynı devlet’in tıpkısı şöhret ve niteliğe sahip yersiz pozisyonunda ittifak yapılarak çalıştırılabilir.

(3) Afiyet Komisyonu, lazım durumlarda bu raporların eksantrik terbiye ve araştırma hastanelerinin keyif kurullarınca dahi usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

Mazereti sona eren personel

Bap 9- (1) Herif durumu yahut keyif mazereti nedeniyle görev yeri değişenler, mazeretlerinin bitmeme ettiğini ispatlayan bilgi ve belgeleri her yıl ilk teşrin ayının ilk haftasında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Müdürlükler, bildirimde bulunmayanlar ile mazeretinin bitmeme ettiğini belgelendiremeyenleri tayin ederek seçme yıl teşrinievvel ayının sonuna büyüklüğünde Bakanlığa bildirir. Nezaret, bu bildirimi dikkate alarak yıpranmamış uyuşma döneminin başında personelin görev yerini değiştirebilir.

(2) Mazereti sona aziz personelden;

a) (Değişik bir numara cemi: 23/10/2009 tarihli ve 198958 az Nazır Onayı) Eş durumu mazereti sona eren kontratlı personel, bulunduğu el D yahut C hizmet grubunda ise yahut mazereti, eşinin ölümü veya zor olması nedeniyle sona aksakal ise talebi veya Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde yerinde bırakılır. Pahal halde personel, D yahut C bakım grubunda benzeri ün ve niteliğe topluluk gereksiz hâl bulunan tıpkı diyar’üstelik kavil yapılarak çalıştırılır.

b) Sağlık mazereti sona erenler ise, afiyet mazereti dolayısıyla meydan değişikliği gerçekleştirmeden geçmiş pozisyonunun bulunduğu mülk sınırları içerisindeki bire bir şan ve niteliğe cemaat gereksiz pozisyonda, kavil yapılarak çalıştırılır. Bu ilde gereksiz hâlet bulunamaması halinde personel, abes hâlet bulununcaya büyüklüğünde esenlik mazereti zımnında çalıştığı ilde görevine devam değer.

Eşi şehit olan personel

Bap 10- (1) Tıpkısı ün ve niteliğe cemaat boş hesap bulunması halinde, eşi şehit olan personelin üstleri tarafından Bakanlığa ulaştırılan kayran değişikliği talebi, bire bir defaya mahsusen Bakanlıkça hesabına getirilir. Personelin vadi değişikliği talebinde bulunduğu memleket’deaynı şan ve niteliğe erbap boş kalıp bulunmaması halinde personel, baştan yazılmış talebi alınarak tıpkı san ve niteliğe cemaat boş hatır mevcut bambaşka aynı iklim’üstelik barışma yapılarak çalıştırılabilir.

DÖRDÜNCÜ KÜRSÜ

Ün değişikliği

Bap 11- (1)Personelin, şan değişikliği vasıtasıyla atamasının yapılacağı durum için öngörülen ilk kez hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, şöhret değişikliği mümkündür.

BEŞİNCİ DEPARTMAN

Değişik Hükümler

Kulp Cihetiyle Vadi Değişikliği Temenni Edenlerden İstenen Vesaik

Özellik 12- (1)Bu Direktif kapsamında;

a) Eş durumu zımnında fariza yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;

1) (Ayrı Ayrı rabıt: 23/10/2009 günlü ve 198958 dar Nazır Onayı) PBS müracaat formu,

2) (Değişik rabıta: 23/10/2009 tarihli ve 198958 basit Icra Vekili Onayı) Vukuatlı eş anahtar örneğinin aslı,

3) Eşinin kamu görevlisi olduğunu ve alim içi fariza yeri değişikliği cins olmayan veya mevzuatı gereğince zorunlu meydan değiştirmeye bağımlı tutulan tıpkısı görevde bulunduğunu belirten, serencam tıpkısı ay içerisinde eşinin çalıştığı kurumun personel biriminden münfail atamaya yetkili mir yahut yetki devri yapılan makamca imzalanmış belgenin aslı,

4) (Eklenmiş bağ: 23/10/2009 günlü ve 198958 dar Vekil Onayı) Eşi Esenlik Bakanlığı taşra teşkilatında önemli, amelî, 4924 mahdut Kanun’a göre kontratlı veya 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre kontratlı personel kendisine çalışanlardan eşinin etiket bilgisini, görev yaptığı ili, statüsünü ve unvanını gösterir ilişik İl Sağlık Müdürlüğü’nden serencam aynı ay içerisinde alınmış onaylı belgenin aslı,

b) Sağlık mazereti zımnında fariza yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;

1) Dilekçe,

2) Arzuhâl tarihi itibariyle sonuç altı ay içerisinde eğitim ve araştırma hastanesinden münfail sağlık kurulu raporunun aslı yahut resmi kurumlarca musaddak örneği,

3) Afiyet mazeretinin personelin kanunen bakmakla memur olduğu eşi, çocuğu, asıl veya babasına ilişik olması halinde vukuatlı kişi araç örneğinin aslı,

c) Eşinin martir olması zımnında fariza yeri değişikliği talebinde bulunanlardan;

1) Arzuhâl,

2) Eşinin şehit olduğunu gösterir belgenin aslı yahut resmi kurumlarca musaddak örneği,

3) Vukuatlı can vasıta örneğinin aslı,

ile Bakanlıkça gerekli tanıdık belgeler istenir.

Görev yeri değişen personel

Husus 13- (1) Bu Yönergenin 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre fariza yeri değişen personelden, süresi içerisinde görevine başlamayanların hizmet sözleşmeleri, öz istekleriyle tek yanlı adına mefsuh sayılır.

(2) Bu durumda olanlar, 657 dar Cesamet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine bağımlı Bakanlığa ilgili kontratlı personel pozisyonlarına bir yıl geçmedikçe baştan atanamazlar. Bu sürenin böylece yeniden hizmete alınma, 181 basit Afiyet Bakanlığının Kurum ve Görevleri Için Yasa Hükmünde Kararname’nin ek 3 üncü maddesi hükümlerine tabidir.

(3) (Munzam fıkra: 23/10/2009 günlü ve 198958 sınırlanmış Vekil Onayı)

(Ayrı Ayrı ibare: 23/03/2010 tarihli ve 96201 dar Bakan Onayı) İl’ler arası atılmak üzere; kopça meydan değişikliği, herif durumu, sağlık mazereti veya eşinin şehit olması dolayısıyla görev yeri değiştirilenler, sigortalılık işlemleri ve bakım sözleşmesi yapılması üzere eskimemiş fariza hesabına gitmek üzere ayın 14 üncü haset himmet bitimine büyüklüğünde ilkokul işgünü yetkilendirilmiş sayılır. Bu personelin eski fariza yerleri ile ilişikleri, ayın 14 üncü günü mesai bitimi itibariyle sona erer. Sözleşmeli personel hizmet sözleşmesi imzalayarak ayın 15 inci günü kullanılmamış yerinde göreve başlatılır.

İl Komisyonu Teşekkülü ve Görevleri

Yön 14- (1) İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, bu Yönergede belirtilen hisse senedi ve işlemleri aparmak üzere İl Keyif Müdürü’nün teklifi ve Valilik Onayıyla 4/B Sözleşmeli Personel İl Komisyonu kurulur. İl Komisyonu, İl Sağlık Müdürü yahut personelden mesul İl Esenlik Başöğretmen Yardımcısı’nın başkanlığında bütün beş kişiden oluşur. Üyelerden biri Personel Yazıhane Müdürü kalkmak kaydıyla, Komutan ve gayrı üyeler İl Afiyet Müdürünce belirlenir. İl Komisyonu, bu Yönergede tamlanan gelişim ve işler ile Bakanlıkça verilen görevleri yürütür.

Karı Hekimliği Uygulaması

Ek Bap 1- (Eklenmiş: 28/04/2010 günlü ve 124686 basit Nazır Onayı) (1) 5258 çevrilmiş Yasa kapsamında sülale hekimliği uygulamasına dökmek talip ebe, abla ve sağlık memuru (cemiyet sağlığı teknisyeni) unvanlı personel, bakım sözleşmesini feshederek pozisyonunun bulunduğu kaymakamlık sınırları içerisindeki ev sağlığı merkezlerinde kontratlı sülale sağlığı elemanı adına çalıştırılabilir. Sülale sağlığı elemanı namına geçen süreler, 4/B sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tespitinde dikkate alınır.

(2) Bir Numara fıkraya bakarak ev sağlığı elemanı yerine çalışıp 4/B sözleşmeli personel statüsüne benzemek isteyenler, sözleşmelerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz dönem içerisinde müdürlüklere başvurur, bu başvurular Bakanlığa gönderilir. Referans sahibi şahıslar, tıpkısı unvanlı abes hâlet bulunması kaydıyla; sırasıyla, ayrıldığı hizmet biriminde veya o memleket’üstelik yahut bir bakım bölgesi yahut aynı dal hizmet bölgesi D bakım grubundan sarmak için bir diyar’da Vekillik onayıyla çalıştırılır. 657 sınırlanmış Kanuna bakarak amme hizmetinden çıkarılmayı gerektiren fiiller zımnında sülale hekimliği bakım sözleşmesi sona erenler bu haktan yararlandırılmaz.

(3) Vekâlet onayıyla çalıştırılacak dirilik; onayın tebliği tarihinden itibaren onbeş bölüm, doküman ile ispatlanan etmen bulunması halinde iki ay içerisinde bakım sözleşmesi imzalayarak göreve başlar. Bu sürelerin aşılması halinde müdürlüklerce tespit yapılarak Nezaret onayı nakız edilir.

Meriyet

Husus 15– (1) Bu Direktif yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Icra

Özellik 16- (1) Bu Direktif hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Share: