KÄ°T’lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022’birlikte atananlar için birlikte uygulanacak mı?

KÄ°T’lerde personel sayısının istikrarlı ve sürdürülebilir aynı seviyede tutulabilmesi içmağara ataması yapıulan sözleşmeli personelin 3 yılını doldurmadan başka kurumlara geçişi kısıtlanmış durumda. Uygulama seçme yıl yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Karara dayalı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tebliğler ile yürütülmekte. Olur 2022 yılında ataması yapıulan sözleşmeli personel için da bu aplikasyon bitmeme edecek mi? Bu uygulamanın istisnaları neler?

Amme iktisadi teşebbüslerinin personel rejimi umumi olarak 399 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. KHK kapsamındaki kuruluşlarda üç statüde personel istihdam edilmektedir. Bunların ilki aynı zamanda 657 sayılı Yasa hükümlerine bağımlı olan 1 sayılı cetvel kapsamındaki memurin, ikincisi sözleşmeli personel, üçüncüsü ise işçilerdir. Anıulan KHK’da sözleşmeli personel tayin yetkisi yönetim kuruluna verilmiş olup, sözleşmeli personelin yarışma ve kifayet yahut hemen iktidar sınavı ile işe alınması, sınava ilişkin hususların ise yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.

399 sayılı KHK’de personel alımı yukarıüstelik saha verdiğimiz üzere düzenlenmiş olmakla birlikte, umumi yatırım ve finansman kararnamelerinde farklı ayrımsız asıllar getirilmiş, sözleşmeli personelin Amme Görevlerine Ä°lk Nöbet Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme ile atanması mecburi tutulmuşcevelan. Ayrıca kuruluşlar Kaynak ve Maliye Bakanlığının akla yatkın görüşünü alarak yürürlüğe koyacakları yönetmelikler ile özel niteliği haiz pozisyonlara KPSS puanı bazlı kendisine yapacakları kurumsal sınavlar ile sözleşmeli personel alabilmektedir.

15 Teşrinievvel 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Amme kazançlı teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılına ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine Ä°lişamaç Kararın 7/4 maddesinde, “1/1/2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 bakım yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı yerine atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle idrak ettikleri unvanlı grup ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç doğmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Amme Görevlerine Ä°lk El Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi nasıp işlemleri yapılmaz.” denilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, KÄ°T ve bağlı ortaklıkların Hazne ve Maliyle Bakanlığı uygun görüşünü alarak çıkaracakları yönetmeliklerde belirlenecek asıllar ve esaslar çerçevesinde yapılacak kurumsal sınavla personel alımına ilişgaraz hususlara saha verilmiştir.

Bu hükümden üç yıl çalışmaksızın başka takım ve pozisyonlara atanamama uygulamasının 2022 yılında üstelik aynen bitmeme edeceğini anlıyoruz.

Sonuç kendisine, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında de KİT ve bağlı ortaklıklarına ataması yapılacak sözleşmeli personel üç yılını tamamlamadıkça başka kadro ve pozisyonlara atanamayacak. Tayin yapılamayacak ekip ve pozisyonlar kamu gurur ve kuruluşlarındaki üç statünün (memur, sözleşmeli personel ve işçi) tamamını kapsıyor.

Üç yıl çalışma zorunluluğu ise 399 sayılı KHK’nin 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel içmağara geçerli. 2022 yılında atanacak İşçi ve memurin bu kapsamda değmülk.

Sözleşmeli personel içmağara da iki ayrıklık söz konusu. Bunlar;
1- Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar,
2- Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı kendisine girilen kadrolar (örneğin müfettiş yardımcılığı, ehlihibre yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar)
3- Bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla erişme ettikleri unvanlı grup ve pozisyonlara yapılacak atamalar (örneğin görevli unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bire bir ekip yahut pozisyona atanması),

Ayrıca, Çap memuruyken çekilme ederek KÄ°T yönetim yerleşmiş kararı ile doğrudan sözleşmeli kendisine atananların da dördüncü istisna olduğunu değerlendirmekteyiz.

Share: