KÄ°T’ledeki bir kısım taşeron personel kadroya geçecek. Resmi Gazetede yayımlandı

Amme Ä°ktisadi Teşebbüsleri’nde çalışdakika bir kısım taşeron personelin nasıl kadroya geçirileceği 2019 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesinde vadi aldı

Amme Ä°ktisadi Teşebbüsleri’nin (KÄ°T) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı 17 Teşrinievvel 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararda KÄ°T’lerin personel alımlarıyla ait detaylar üstelik meydan aldı. Bu detaylar arasında sayıları

Kararnamede yer kayran düzenleme şu şekildedir:

“Hizmet alımı tarafından çalıştırılan personelin sürekli işçi kadrolarında istihdamı
KONU 8- (1) Kamu hesaplı teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı bakım alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla genişlik az iki yıl selis (yıllık müsaade, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç kalkmak üzere) yerine ilişik teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalıştöz bitmeme edenler, aşağıbirlikte tamlanan asıllar ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklannda işçi statüsünde istihdam edilebilir.”

Fakat, ne sayıbile taşeron personel alınacağı maddenin ikinci fıkrasında vadi aldı. Buna göre beher KŞT ve bağlı ortaklık bazında takkadak 2018 yılında ayrızaman personel sayısının yüzde 75, ortaya çısoluk arttırma personel ihtiyacı için gene 2018 yılında yarılan personel sayısının yüzde 50’si oranında personel kadroya geçebilecektir.

İşte 8. maddenin ikinci fıkrası:

“(3) Bu husus uyarınca yapılacak atamalar 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğdakika kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda beherglas kamu hesaplı teşebbüsü ve bağlı ortaklığı içmağara Bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşılanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin bir numara fıkrasında belirtilen asıllar uygulanmaz.”

4. maddenin birinci fıkrası şu şekildedir:

Açıktan ve naklen tayin
HUSUS 4- (1) Teşebbüs içi personel nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, amme teşebbüslerinde;
a) 2018 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası namına bildirilenler ile 12/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) sunma çok %75’i büyüklüğünde personelin açıktan ve/veya naklen atanması,
b) 2018 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası adına bildirilenler ile 12/10/2017 günlü 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) yeryüzü aşkın %10’u büyüklüğünde personelin üstelik, özelleştirme icraat zımnında Fehamet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması,
hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim yerleşmiş yetkilidir. Bu kapsamda yapılan atamalar beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir.

5. maddenin bir numara fıkrası şu şekildedir:

Ä°lave atamalar
YÖN 5- (1) Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına lüzum görülen özel niteliklere topluluk personel, yıpranmamış üretim tesisi, işletme birimi kurulması yahut devir alınması yahut kullanılmamış hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler içmağara gerekli personel, amme teşebbüslerinin servet veya bakım üretiminde artış görülmesi veya cıvıltı alanının genişlemesi durumunda ihtiyaç duyulan personel ile AR-GE faaliyetleri içmağara istihdamına lazım duyulan personele yönelik talepler ve diğer nedenlerle amme teşebbüsünce ortaya konulan personel ihtiyacına ilişmaksat talepler ilave atamalar kapsamında değerlendirilebilir. Amme teşebbüsleri söz konusu ihtiyaçlarına ilişamaç detaylı analiz ve gerekçeleri ilgisine göre Bakanlığa yahut Özelleştirme Ä°daresi Başkanlığına bildirir. Bakanlığın yahut Özelleştirme Ä°daresi Başkanlığının uygun görüşü üzerine, bu talepler, amme teşebbüsü tarafından statü ve şöhret belirtilerek Celal Personel Başkanlığına gönderilir. Söz konusu tayin izinlerine ilişhedef talepler Kerem Personel Başkanlığınca şöhret değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında ilaveten atanacak personel sayısı, 2018 yılında ayrıulan personel sayısının (askeriye ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası yerine bildirilenler ile 11/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Hükûmet Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) %50’sini geçemez.

Share: