Kat ücretlerine yüzdelik 50 bindirim, Umumi Kuruldan geçti

Keyif personelinin el ücretlerine remiks öngören takrir Divan Genel Kurulunda kabul edildi.

,ağlık personelinin sefer ücretleri 657 az Kanunun mülhak 33. maddesinde düzenlenmiştir.

Ilişik 33. maddede saha düzlük düzenlemeye göre,

1- Haftalık mücahede süresi dışında alışılagelen, ivedi yahut branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca cevaz kullanmasına cevaz edilmeyen memurlar ile kontratlı personele nöbet ücreti verilmektedir.

2- İzin suretiyle karşılanamayan beher nöbet saati üzere (misil süresi kesintisiz 6 saatten beş altı olmamak için), aşağıda gösterilen nişanlık rakamlarının mahiye katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenmektedir.

3- Bu ücret ağırbaşlı hizmet, acil servis ve 112 ivedi esenlik hizmetlerinde tutulan bahis konusu nöbetler üzere yüzde elli oranında artırımlı ödenmektedir. Ancak ayda familya sağlığı ve sosyete sağlığı merkezlerinde 60 saatten, sair yerlerde ve tek şekilde 130 saatten fazlası amacıyla ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi dünya gelişigüzel rüşvet ve kesintiye tabi tutulmaz.

5- El ücreti, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında müteharrik ve 2547 dar Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı otama kurumlarında müteharrik ve 11/4/1928 günlü ve 1219 basit Kanunun munzam 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar için bile uygulanır.

6- İcap nöbeti tutan ve bu kat karşılığında kurumunca cevaz kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile kontratlı personele, müsaade kanalıyla karşılanamayan beher icap nöbeti saati üzere, gerek nöbeti süresi kıvrak 12 saatten az olmamak amacıyla, yukarıda sefer ücreti için belirlenen ücretin yüzdelik 40’ı tutarında gerek öğün ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek hep ister nöbeti süresi maaş 120 saati geçemez.

Sakat Koku

Eskimemiş Nişane Beherglas defa saati üzere artma miktarı Mahiye sunma çok miktarlar (130 saat üzerinden)

a) Eğitim Bilimi görevlisi(1), başasistan, bilirkişi doktor

100

150 7,93 TL’den 11,90’a yükseldi. 1.547 TL

b) Doktor, tıpta eksperlik mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine bakarak uzmanlık belgesi düzlük doktor dışı personel, ayrımsız dallarda doktora belgesi alanlar

90

135 7,14 TL’den 10,71’e yükseldi. 1.392 TL

c) dişçi ve eczacılar

80

120 6,35 TL’den 9,52’ye yükseldi. 1.237 TL

ç) Mesleki faziletkâr tahsil görmüş sağlık personeli

60

90 4,76 TL’den 7,14’e yükseldi. 928 TL

d) Ortaöğretim dengi mesleki tahsil görmüş esenlik personeli

50

75 3,97 TL’den 5,95’e yükseldi. 773 TL

e) Gayrı personel

35

55 2,78 TL’den 4,36’ya yükseldi. 567 TL

Memurlar.net’in notu: Bu aranjman, meriyet tarihi adına eksantrik benzeri sıra belirlenmesi durumunda, yasa tasarısının Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girecektir.

Share: