Kat iznindeki yanlış uygulamalar

Bütün memurların bazı hakları vardır ki bu hukuk bazı bazı kurumdan kuruma yahut amirden amire değişebilmektedir. İşte bu haklardan birisi dahi el iznidir. Aynı hava içerisinde benzeri kumandan kat izni verirken diğeri vermeyebiliyor. Bütün yönleriyle konuyu izah ederek memurların bu hakkını alabilmelerinin yolunu göstereceğkirli.

Bütün memurların bazı hakları vardır kim bu haklar bazı bazı kurumdan kuruma veya amirden amire değişebilmektedir. İşte bu haklardan birisi bile nöbet iznidir. Aynı gurur içerisinde tıpkısı mir kere izni verirken diğeri vermeyebiliyor. Bütün yönleriyle konuyu açıklama ederek memurların bu hakkını alabilmelerinin yolunu göstereceğetki.

657 sayılı Ihtişam Memurları Kanunu’nun yıllık cevaz başlıklı 102’nci maddesinde; ‘Mehabet memurlarının yıllık müsaade süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl karışma) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Mecburi hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için bildirme çok ikişer gün eklenebilir’ hükmü meydan almaktadır.

Misil izniyle ilişik açıklamalara 62 kol nolu Devlet Memurları Kanunu Umumi Tebliği’nde yer verilmiştir. Bu Tebliğde; ‘Yasanın 102’nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinler ine katma namına gidiş ve dönüş için en çok dört gün cevaz verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları uray ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok mecburi ve çok ender durumlarda yetkili amirin icap ve makul görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır‘ ifadesine vadi verilmiştir.

Tebliğe göre; bu iznin verilebilmesi içmağara, memurların bulundukları şehremaneti ve köy sınırları dışında izinlerini geçirmesi ile çok zorunlu ve çok ender durumlarda mezun amirin icap ve akıllıca görmesi gerekmektedir.

Bunun dışında yıllık müsaade kullanılması sırasında gidiş ve dönüş için idarenin takdiri ile sunulan ikişasker günlük kat süresinin verilmesinde benzeri ölçüt bulunmamakta olup, izin vermeye çıkışlı amirin iki dudağı arasındadır. Özellikle bazı kurumlarda bu iznin kullanılması güya zorunluymuşçasına uygulanırken bazı kurumlarda ise hiç uygulanmayabilmektedir.

Birçok kurumun çıkarmış olduğu müsaade yönergelerinde kez izni, 657 sayılı Kanun’un 102’nci maddesindeki ifadelerle aynı içeriktedir yahut hiçtıpkısı açıklamaya vadi verilmemiştir. Fakat, bazılarında ise açıklamalara meydan verildiği görülmektedir.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı Ä°zin Yönergesi’nin 7’nci maddesinde; ‘Öğretmen dışındaki memurlar, kendilerine ikinci görev adına ekol/alım yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu meydan dışında geçirecek olanların müsaade sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği içtima uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu haller belirtilmek kanalıyla müsaade vermeye mezun amirlerince gidiş ve dönüş için sunma çok ikişleşker gün görünmek üzere kere süresi eklenebilir’ ifadesine yer verilmiştir.

Görüleceği üzere, MEB ‘zorunlu hallerde’ cesamet memurlarının yıllık cevaz hakkına arttırma adına verilebileceği tamlanan ve süresi yeryüzü çok 4 gün olabilecek izinler içmağara ilişkin memurun mecburi halin ne olduğunu tayin zorunluluğunu getirmiştir. Başka birçok kurumda böyle tıpkısı zorunluluk bulunmamaktadır.

Fakat, birçok amme kurumunda yıllık müsaade kullanacak personele, gidiş ve dönüş içmağara izin verilmesi konusu kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır. Üste ayrımsız kurumun aynı birim amiri sefer izni kullandırırken başka bire bir vahit amiri kere izni kullandırmamaktadır ve kimse de niçin kullandırmadığını soramamaktadır. Çünkü, yazılı kalça olmayınca kuralsızlık duraç haline gelebilmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, sefer izninin nasıl kullandırılması gerektiğiyle ilişik yerine şunları rapor edebiliriz.

1- Yıllık iznin kullanımı sırasında gidiş dönüş içmağara verilebilen defa izni, yıllık izinlerini memuriyet mahalli içerisinde kullanan memurlara verilemez. Adından üstelik anlaşılacağı üzere, öğün izni.

2- Seçkin yıla ilgilendiren cevaz hakkı içmağara takkadak hele verilebileceği gibi benzeri mana çıkarılması husus metnine daha yatkın ise bile seçkin kullanılan müsaade sürelerine üstelik ilave edilmesi mümkündür. Öbuğulanmış olan zorunluluk halinin ispatıdır diye düşünüyoruz.

3- Amirlerin büyük bire bir ölçüm hakkına sahip olduğu misil izninin kullanımında, zorunlu halin ne olduğunun yıllık müsaade formunda belirtilmesi gerekmektedir. Şayet cevaz vermeye çıkışlı amir bu iznin kullanımında memurlar arasında farklı aplikasyon yaparsa belgeleriyle birlikte şikayet konusu yapılabilir.

4- 657 sayılı Kanun’birlikte düzlük alan el izni düzenlemesiyle ilgili yerine, kurumlar itibariyle uyguma birliğinin ayrıca alım içi farklı uygulamaların ve memurin arasında adaletli aynı uygulamanın sağlanabilmesi içmağara, Büyüklük Personel Başkanlığı’nın konuya halk uzun uzadıya çıkarılacak aynı izin tebliği ile bu iznin hangi hallerde ve nasıl verilebileceğine afaki kriterlerle açıklık getirilmesinin akla yatkın olacağını düşünüyoruz.

İzinli memurlardan iznini keserek göreve çağrılması istenebilir mi?

KAPAT X

Amirleri tarafından yıllık müsaade sunulan memurlar yıllık izinden rastgele devir gabi çağrılabilir. MEB yıllık müsaade yönergesinde bu konu şu şekilde belirtilmiştir; ‘Yıllık iznini kullanmakta olan memurlardan hizmetine ihtiyaç duyulanlar, müsaade vermeye mezun amirler veya üst amirlerce yazılı yahut kayıt altına alınmak şartıyla sözlü kendisine göreve çağrılabilir. Bu durumda memurun galiba sefer süresini strateji fail önce iş gününde görevine dönmesi zorunludur.’

Görüleceği üzere hizmetine ihtiyaç mahsus memurin izinden çağrılabilmekte ve memurun bile buna uyması gerekmektedir.

Fakat, belli başlı tıpkı harcama edilerek çıkılan yıllık izinden düşüncesiz dönülmesi halinde idarenin bazı masraflara katlanması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili kendisine Sayışemsal Genel Kurulu’nun vermiş olduğu 07.12.1963 tarihli ve 2806/1 sayılı Karar’dahi; ‘Senelik izinlerini memuriyet mahalleri dışında geçirmekte olanlardan asli memurluk mahallerine çağrılıp sunulan görevi yaptıktan sonra düşüncesiz mütezayit izinlerini geçirmek üzere gine müsaade kullanmakta oldukları mahallere avdet edenlere, birincil misyon mahalline geliş ve izin kullanıldığı yere dönüş içmağara yol masrafı ile yolda geçyeryüzü günlere ait yevmiyelerinin verilmesinin akla yatkın olacağı …..’ ifadesine yer verilmiştir.

Share: