Kariyer mesleklere atanma hakkı kazanan sözleşmeli personele hareket sonu tazminatı ödenir mi?

Akıcı genişlik bir iki iki yıl hizmeti kâin 4/B’li kontratlı personelin; kurumların vazifeli kadrolarına yahut kariyer meslekler adına bildik A grubu kadrolara atanmaya hak kazanması halinde sözleşmesini tek yönlü feshetmesi gerekmekte olup, hakeza bir durumda benzeri ay başlangıçta kurumuna bilim yüklemek koşuluyla sözleşmesini fesheden personele gelişim sonu tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

Istifham: Departman personeli adına sözleşmeli çalışan benzeri personel KPSS ile fiilî A grubu kadrolara atandığı takdirde aksiyon sonu tazminatı alabilir mi?

Karşılık: 657 basit Kanunun 4/B maddesinde, Kontratlı personele verilecek gelişim sonu tazminatının miktarının Cumhurbaşkanınca belirleneceği hükme angaje, bu kapsamda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde gelişim sonu tazminatı miktarı ile ödence ödenecek ve ödenmeyecek haller belirlenmiştir.

Esasların 7. maddesinin önceki fıkrasında, “Kamu gurur ve kuruluşlarının daraç dışı teşkilatlarında sözleşmeli namına çalıştırılan ecnebi uyruklu personel ile haftalık iş saati süresi 40 (kırk) saatin altında mevcut personel (Milli Terbiye Bakanlığında norm grup sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının eylemli sarıklı istihdamıyla kapatılamaması hallerinde geçim ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) aut kalkışmak üzere, kurumunda çalışarak, askerlik ve tevellüt dışında kıvrak en az 2 bakım yılını tamamlayanlardan;

a) 5510 sayılı Içtimai Sigortalar ve Umumi Keyif Sigortası Kanunu layıkıyla sonsuz bilcümle hisse senedi göremezlik geliri, malüllük yahut yaşlılık aylığı bağlanması veya küresel ifa yapılması,

b) Hizmetlerine ister kalmadığı üzere sözleşmesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi,

c) İlgilinin ilişik 6 ncı maddenin ikinci fıkrası gereğince sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından mukteza olan niteliklerden rastgele birini sonra kaybetmesi,

d) İlgilinin ölümü,…”

hallerinden birinin oluş bulmasından ekolojik ortam hizmet sözleşmesi sona erenlere gelişim sonu tazminatı ödeneceği hükümranlık altına alınmıştır. Benzeri maddenin dördüncü fıkrasında ise, “Bu statüde çalışanların kesim koşullarına uymaması dolayısıyla alım tarafından, geçim esasları dışında her nedenle çalışanlar yoluyla, sözleşmesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi hallerinde, aksiyon sonu tazminatı ödenmez.” denilmektedir.

Esaslara göre sözleşmenin müteharrik tarafından feshedilmesi halinde hisse senedi sonu tazminatı ödenebilmesi ara sıra özel durumların varlığına bağlıdır. Bu durumları tespit edebilmek amacıyla Esasların ilişik 6. maddesinin ikinci fıkrasına, ek 1. maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ve ekleme 3. maddenin (b) ve (c) bentlerine bakılması gerekmektedir. Bu hükümlere bakarak sözleşmenin çalışan tarafından feshinde gelişim sonu tazminatına adalet kazanılabilmesi üzere;

-Çalışanın bir ay önceleri haber atfetmek koşuluyla sözleşmesini feshetmesi,

-Öğrenim durumuyla idrak edilen unvanlara atanmaya kazanması,

-Herif ve afiyet mazeretine merbut olarak çekicilik içi göçüşme şartlarını taşımakla birlikte intikal yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla bu arada o birimde tıpkı şöhret ve niteliği taşıyan yersiz gidişat bulunmaması veya sunma bir iki benzeri yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine sınırlanmış yerine görev yerinin değiştirilememesi,

koşulları aranmaktadır.

KAPAT X

Sözleşmeli personelin kurumlar arası nakli olanaklı bulunmamakta olup, çabucak bulunan pozisyon unvanıyla mukannen şartlarda çekicilik içi yer değişikliği imkanı bulunmaktadır. Sözleşmeli personelin aynı statüde hava içinde bile olsa şan değişikliği yahut özge kurumlarda bir grup veya pozisyona atanma hakkı kazanması halinde atamasının yapılabilmesi amacıyla sözleşmesini tek taraflı feshetmesi gerekmektedir.

Serencam adına, kıvrak arz birkaç iki sene hizmeti bulunan 4/B’li kontratlı personelin kurumların memur kadrolarına yahut kariyer meslekler adına bilinen A grubu kadrolara atanmaya hak kazanması halinde sözleşmesini tek yanlı feshetmesi gerekmekte olup, hakeza ayrımsız durumda tıpkısı kamer önceden kurumuna marifet atfetmek koşuluyla sözleşmesini fesheden personele hisse senedi sonu tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Share: