Kamuda sunu yüksek ücret alanlar kimler?

Kamuda yeryüzü efdal ücret alanlar

Bildirme erdemli heybet memuru Başvekâlet Müsteşarı olmasına rağmen en yüksek ücreti alanın Başbakanlık Müsteşarı olduğunu söyleyemeyiz. Kamu kesiminde genişlik yüksek ecir düz ekip sözleşmeli olarak görev işleyen enformatik uzmanlarıdır. Bu yazımızda bunların ne büyüklüğünde ücret aldıkları ile nasıl istihdam edildiklerini açıklamaya çalışacağız.

Amme kesiminde enformatik uzmanlarının öneminin artması ve bu hizmetlerin bağan ücretlerle hesabına getirecek personel bulmadaki güçlükler yeni benzeri istihdam modeli getirilmesine zemin hazırlamıştır. İşte bu format, erdemli ücretle bilişim uzmanı çalıştırmanın önünün açılmasına temel taşı hazırlamıştır.

Enformatik uzmanının kamudaki önce uygulaması SGK’da başladı

Kamudaki evvel enformatik uzmanı uygulaması Sosyal Düzenlilik Kurumu Başkanlığı’nda başlatılmıştır. Bilişim uzmanı istihdamı 5502 çevrilmiş Kanun’un 28’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Içtimai Düzenlilik Kurumu’nda bilişim hizmetlerini sırıklamak ve 80 kişiyi geçmemek için kontratlı namına ehlihibre personel çalıştırılabilecektir. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan kurumca belirlenecek sunma çok beş kişiye ödenecek ücret, 14/7/1965 tarihli ve 657 dar Celal Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin ittifak ücreti tavanının ilkokul katını, değişik ilkokul kişiye dört katını, kalın kafalı kalanlara ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada tamlanan ücret dışında rastgele ifa yapılamaz.

Bu personele ödenecek ecir ile ittifak usül ve esasları Büyüklük Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Hile Kurulu’nca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, mühendislik fakülteleri yahut selen-gökçe yazın fakültelerinin 4 almanak istatistik, aritmetik, fizik bölümlerinden çıkışlı olmaları ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilgilendiren belge yahut üniversitelerin ya birlikte Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı’nın musaddak elektronik beyin kurslarını bitirdiğine ilişkin şehadetname sahibi olması şarttır.

Bilişim uzmanının yaygınlaşması 375 dar KHK ile olmuştur

Bilişim uzmanının kamuda yaygınlaşması ise 375 sayılı KHK’nin 6’ncı maddesi ile yaygınlaşmıştır.

Buna bakarak 375 basit KHK’nin ilişik 6’ncı maddesinde; ‘190 sınırlanmış Umumi Takım ve Usulü Karşı Yasa Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesi kapsamına giren kamu alım ve kuruluşlarının eşkâl teşkilatları ile 5018 sayılı Yasa’a ekli (III) sınırlanmış cetvelde muazzez düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli veri işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini benzemek ve 30 kişiyi geçmemek üzere parçalanmamış zamanlı, kısmi zamanlı veya kurumların enformatik projeleri ile tutkun kontratlı kendisine bilişim personeli çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan kurumca öneri edilecek bildirme aşkın sekiz kişiye ödenecek ecir, 14/7/1965 tarihli ve 657 az Mehabet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin uyuşma ücreti tavanının dört katını, ayrıksı on kişiye üç katını, kalın kafalı kalanlara ise iki katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında her ifa yapılamaz’ hükmüne yer verilmiştir.

Bu hâkimiyet çerçevesinde çıkarılan Amme Çekicilik ve Kuruluşlarının Iri Ölçekli Vukuf İşlem Birimlerinde Kontratlı Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Ana ve Usuller Karşı Yönetmelik’te enformatik personeli namına istihdam edilecek personelin gelgel süreci ve farklı hususlara kayran verilmiştir.

Enformatik personeline ödenecek sevap tutarı hangi kadardır?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını kavramak amacıyla tıklayınız.

Share: