Kamu kurumlarında görevlendirilen akademisyenin yönetimsel görevleri devam paha mi?

Heybet üniversitelerinde etkin akademisyenlerin amme kurumlarında görevlendirilmesi halinde idari görevlerinin sona ermesi hususu, tamam ve yarı zamanlı namına iki başlıkta incelenmelidir!

Bilindiği için, akademisyenler diğer kamu idarelerine akademik hikmet ve birikimlerini aktarabilmek üzere arızi süre ile görevlendirilebilmektedir.

Anılan hususu düzenleyen 2547 dar Yükseköğretim Kanununun “Kamu Kuruşları ve Vakıflarda Görevlendirme” antetli 38 inci maddesinde; “Tedrisat elemanları; ilişik kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, darülfünun hile kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile gerekseme duyulan konularda, eş işlemleri zat kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, gayrı amme gelgel ve kuruluşları ile amme kurumu niteliğindeki iz kuruluşlarında eğreti yerine görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki mahiye ve diğer ödemeler ile öbür hakları bitmeme kadir. Yükseköğretim Kurulu, sadık birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tababet Kurumunda görevlendirilenler dünya atılmak üzere bu köşe yazısı göre görevlendirilenler döner kebap sermayeden yararlanamaz.

Amme kurumu niteliğindeki patika kuruluşları ile toplum örgütü ve vakıfların dümen ve denetleme organlarında görev yapanlar itibarıyla antrparantez ayrımsız görevlendirme kararı aranmaz. Fakat bu görevler, tedris elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülür.

Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgilendiren kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilişkin adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve başka adli konularda resmi ehlivukuf kendisine görevlendirilebilirler. Bu bap göre görevlendirilen talim elemanları zat kurumlarından alacakları maaş ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri fariza için birinci derecenin dördüncü kademesinde mevcut aynı umumi müdürün maaş ve ekleme nişanlık rakamlarının işyar mahiye katsayısı ile çarpımı sonucu mevcut tutarı geçmemek üzere ilişkin icra vekili yoluyla belirleme edilecek miktarı açık namına ikinci fariza aylığı şeklinde antrparantez alırlar. Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner sermayelere susturmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu ifa dışında hassaten benzeri ifa yapılmaz.” hükümleri vadi almıştır.

Mezkûr Kanun hükmünden da görülebileceği üzere, akademisyenlerin gayrı amme kurumlarında ve vakıflarda görevlendirilmesi hususuyla ilgilendiren izin yöntemi, koca hakları ve gayrı değişik hususlar degaje tabir edilmişken, eğreti görevlendirmenin süresi (bilcümle zamanlı/bölümsel zamanlı üzere) ve etkilerine dair kesme ahkâm bulunmamaktadır.

bununla birlikte, kâh akademisyenler farklı kamu idarelerinde haftalık öğüt görevini aksatmayacak şekilde belli başlı bir zaman dilimi üzere görevlendirilmekte iken, bazıları ise cümle zamanlı namına benzeri ishal ilgilendiren kamu idaresine hizmet sunmaktadır.

Bu şekilde görevlendirmesi olan tedris elemanlarının kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarında yürüttüğü idari ve yöneticilik görevlerinin akıbetinin hangi olacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Konuyu mıhlı tıpkı şekilde açıklığa kavuşturabilmek üzere görevlendirmenin parçalanmamış zamanlı mı ya de haftanın/ayın sınırlı günleri ile mi kapalı olduğu hususu kocaman tıpkısı tafsilat yerine karşımıza çıkmaktadır.

Üniversitelerde tıpkı topluluk yönetimsel görevler bütün zamanlı yerine yürütülmekte iken, bazılarında ise belli mevkut takvime ilişkin adına çalışılabilmektedir. Tam zamanlı olarak rapor edilebilecek görevler; “Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü, Akademi Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı, Kürsü Başkanı, Sektör Başbuğ Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı(hele Anabilim Dalı Bazlı Terbiye veren, aplikasyon eden Fakülteler-Eğitim Bilimi Fakültesi, Tıp Fakültesi Vb.)” namına, diğer yönetsel görevler ise “Akademik Asamble Üyelikleri, Komisyon Üyelikleri, Etik Kurul, Akıbet Anket vb. Asamble üyelikleri” gibi sıralanabilir.

İlave olarak, “Akademik Düzenleme Yönetmeliği”nin “Yöneticilerle İlgili Kuma Hükümler” antetli 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Büro, anabilim, anasanat, bili ve nutuk dalı başkanları görevi başında bulunamayacağı süreler amacıyla yardımcıları veya tedrisat üyelerinden birini vekil namına bırakırlar. seçkin nedenle şeş aydan fazla ayrılmalarda kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle eskimemiş aynı başkan atanır.” hükmü üstelik tutumlu görevindeki kişilerin, görevlerinden tamlanan süreden mufassal tıpkı şekilde ayrılmaları halinde hizmetin aksamaması amacıyla kullanılmamış bire bir kişinin atanmasını güvence altına almıştır.

bununla birlikte yönetimsel görevler ve özelde idarecilik görevleri haftanın evet birlikte ayın mukannen günleri ile tutkun sıfır, görevin getirdiği sorumluluğun ve dümen anlayışının kıvrak ve devamlı suretle varlığını gösterdiği fariza türleridir. Sürecin ve birlikte görevin metin tıpkısı şekilde icra edilebilmesi üzere görevi yürütenin bu görevi üstelenmesine dayanç olan fiili durumunun bile görevin yürütme edileceği kurumda okunabilen tıpkı şekilde bitmeme etmesi gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarındaki akademik görevler açısından baktığımızda, akademisyenin ayrıksı ayrımsız kurumun misyon, seziş ve hedefleri doğrultusunda o kuruma bölümsel evet dahi tamam zamanlı olarak katkı sağlayacak değişik çalışmalarda bulunması (Kanunun 38 inci maddesi kapsamında) özlük kurumunda yürüttüğü evet birlikte yürüteceği idari görevlerin verimliliği ve sıhhatine silüet düşürebilecektir.

Hep bu değerlendirme ve tespitler sonucunda, 2547 mahdut Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde tüm zamanlı olarak amme kurumlarında görevlendirilen tedris üyelerinin yönetimsel görevleri ile değişik akademik ve idari kurullardaki görevlerinin sona ermesi gerektiği, haftanın belirli günleri ibret yüklerini aksatmayacak şekilde görevlendirilenlerin ise “Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü, Akademi Müdür Muavini, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Departman Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı” gibi haftanın tüm haset idari bakım sunan görevlerde bulunamayacakları, ancak özge asamble, komite vb. görevlerini (toplantılara akmak ve varsa ilgili mevzuatındaki diğer yükümlülükleri çıkarmak kaydıyla) yürütmelerinde engel bulunmadığı düşünülmektedir.

Share: