Kamu kurumları yer değiştirme işlemi yapmadan dahi, 4/B’li personel alabilir mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ilişik 3. maddesinde düzlük düz hâkimiyet, kamu kurumlarının önce göçüşme yapması daha sonraları 4/B’li personel gelgel ilanına çıkması şeklinde yorumlanmaktadır. Bu akla yatkın benzeri akıbet mudur?

ISTIFHAM : Memurin netin bire bir haberinde 4b li sağlık personelinin isteğe ilişkin tayiniyle ilgili 3 yılı dolan personel için keyif bakanlığı kadroları yoğun gösterir ad çekme açmazsa yeni sözleşmeli personel alamayacağı yazmaktadır.

Bu kamer 3 yılı dolan arkadaşlarımız var. Mevzuat düzenlemesine göre Afiyet Bakanlığı metatez yapmadan eskimemiş 4/B’li alamaz diye anlıyoruz, akla yatkın mudur?

YANIT : 657 sayılı Oran Memurları Kanunu’nun 4/B hükümlerine bakarak istihdam edilen personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 çevrilmiş Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Çalım İçi Düz Değişikliği” başlıklı Eklenmiş 3. maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekildedir.

“Kamu idareleri namına vizeli abes pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan geçmiş yılda bir el, pozisyonun vizeli olduğu ilde sunma bir iki üç yıl bakım süresi mevcut personelin geçiş boşaltmak istediği birimde tıpkı san ve niteliği haiz abes pozisyona hava içi saha değişikliği talebi, ilgilendiren idarece hizmet gereklerine bakarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde namına getirilebilir. İdareler, ülke gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler üzere en birkaç üç yıldan elde etmek için değişik bakım süreleri belirleyebilir.”

DEĞERLENDİRME

1- Bu konu, kamu kurumlarına, sözleşmeli personel alımı yapmadan ilk, sözleşmeli personelin umu üzerine düz değişikliği taleplerini istikbal imkanı vermiştir.

2- Buna göre, yeryüzü beş altı hizmet süresi 3 sene kendisine belirlenebilecektir. Kamu kurumları isterse, 3 almanak arz birkaç süreyi 4 veya henüz mufassal ayrımsız müddet belirleyebilir. Bap metni “bildirme birkaç demiştir” zira.

3- Yön metni, tıpkı zorunluluk getirmemektedir. Fıkradaki seçme iki umum bile “getirebilir” veya “belirleyebilir” şeklinde bitirilmiş oluo, bu kelimeler idareye takdir hakkı vermektedir. Eğer madde cümleler “getirir” veya “belirler” şeklinde bitseydi, amme kurumlarına tıpkısı ıztırar getirilmiş olurdu.

Dolaysıyla, bahis konusu hükme bakarak amme idareleri öz hizmet gereklerine göre kontratlı personelinin ikbal konusunda alım içi yer değişikliği konusunda aranjman yapabilir. Bu aranjman da 3 almanak mecburi süreden henüz fazla süre de belirlenebilir. bahis konusu hüküm mahiyeti itibariyle emredici olmadığından “Esenlik Bakanlığı yer değiştirme yapmadan yeni 4/B li alamaz” sonucuna ulaşılamaz.

Sağlık Bakanlığınca 06/06/1978 günlü ve 7/15754 basit Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Melfuf 1, Ek 3 ve Mülhak 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan “Afiyet Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Düz Değişikliğine Dair Yönerge”da söz konusu esasların Mülhak 3. maddesinin (e) bendinde düzenlenen arzu üzerine çekicilik içi düzlük değişikliğine ait egemenlik konulmamıştır. Keyif Bakanlığının öncelikle mukteza düzenlemeyi yapması ve ilana çıkması gerekmektedir. Fakat uygulamada kamu kurumları 4/B li personelin gönül konusunda aktarım talepleri konusunda kaygısız kalmaktadır.

Bu konuda mağdurluk yaşayanların öncelikle zat bakanlıklarına başvurması, akıbet alamaması halinde, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıması akla yatkın olacaktır.

Share: