Kadroya geçen 3 zait 1 kontratlı personel gelişim sonu tazminatı alır mı?

663 mahdut KHK’nın 45/A maddesi kapsamında üç sene görev yaptıktan sonraları vazifeli kadrolarına geçen sözleşmeli personelin bu sürelerinin mütekait ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak olması sebebiyle antrparantez hareket sonu tazminatı ödenmesi cins değildir. Istifham: 2 Mayıs 2017 ile 22 Kasım 2017 arasında .. Tıp Fakültesinde 657 4B’li olarak çalıştım. Sonraları ünvan tağyir sebebi ile istifa yazar 24 Teşrinisani 2017’den bu yana 663 az KHK’nin 45/A maddesine bağımlı kontratlı personel namına çalışmaktayım. Nihayet 15 Karı 2021’da 657 az Kanuna bağımlı memur kadrosuna geçeceğim. Darülfünun hastanesindeki ve Afiyet Bakanlığı hastanesindeki çalıştığım sürelere denk hareket sonu tazminatı ödenmiyor. söz konusu tazminatı duruşma vasıtasıyla alabilir miyim?

Yanıt: 657 çevrilmiş Kanunun 4/B maddesinde, Kontratlı personele verilecek gelişim sonu tazminatının miktarının Cumhurbaşkanınca belirleneceği hükme bağlanmış, bu kapsamda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde hareket sonu tazminatı miktarı ile ödence ödenecek ve ödenmeyecek haller belirlenmiştir.

Esasların 7. maddesinin evvel fıkrasında, “Kamu alım ve kuruluşlarının yetersiz dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı tabiiyetli personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında mevcut personel (Milli Eğitim Bakanlığında düzgü kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının fiilî öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde uyuşma ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) aut olmak üzere, kurumunda çalışarak, askerlik ve veladet dışında kesintisiz en bir iki 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;
a) 5510 sınırlanmış Içtimai Sigortalar ve Genel Keyif Sigortası Kanunu göre sürekli tekmil aksiyon göremezlik geliri, malüllük veya yetersizlik aylığı bağlanması yahut toptan ifa yapılması,
b) Hizmetlerine lüzumlu kalmadığı üzere sözleşmesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi,
c) İlgilinin mülhak 6 ncı maddenin ikinci fıkrası gereğince sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından vacip olan niteliklerden rastgele birini sonra kaybetmesi,
d) İlgilinin ölümü,.”
hallerinden birinin oluş bulmasından ufuk hizmet sözleşmesi sona erenlere aksiyon sonu tazminatı ödeneceği egemenlik altına alınmıştır. Bire Bir maddenin dördüncü fıkrasında ise, “Bu statüde çalışanların kavil koşullarına uymaması dolayısıyla çekicilik vasıtasıyla, itilaf esasları dışında değme nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi hallerinde, hisse senedi sonu tazminatı ödenmez.” denilmektedir.

Esaslara bakarak, sözleşmenin müteharrik yoluyla feshedilmesi halinde iş sonu tazminatı ödenebilmesi bazı hususi durumların varlığına bağlıdır. Bu durumları belirleme edebilmek üzere Esasların melfuf 6. maddesinin ikinci fıkrasına, ilişik 1. maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ve eklenmiş 3. maddenin (b) ve (c) bentlerine bakılması gerekmektedir. Bu hükümere bakarak sözleşmenin etkin eliyle feshinde aksiyon sonu tazminatına hak kazanılabilmesi için;
Personelin ayrımsız kamer önceleri bili atfetmek koşuluyla sözleşmesini feshetmesi,
– Tahsil durumu itibarıyla idrak edilen unvanlara atanmak vasıtasıyla şöhret değişikliği işleyen personelin sözleşmesini feshetmesi,
Herif durumu veya sağlık mazeretine bağlı kendisine alım içi ünsüz göçüşmesi şartlarını taşımakla alay malay intikal yapacağı bakım birimi bulunmaması, birim bulunmakla bu arada o birimde benzeri şan ve niteliği taşıyan abes gidiş bulunmaması veya yer beş altı ayrımsız almanak fiili himmet şartını karşılayamaması nedenlerinden rastgele birine bağlı yerine fariza yerinin değiştirilememesi cihetiyle sözleşmeyi feshetmesi,
koşullarından birinin bulunması gerekmektedir.

Başka taraftan 663 basit Yasa Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli afiyet personelinden üç yıllık himmet süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 az Kanuna bağımlı işyar kadrolarına atanmaktadır. Bu kapsamda görevli kadrolarına atananların sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri müktesep doğruluk mahiye evre ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmektedir. Aynı maddenin altıncı fıkrasında ise, “Bu özellik kapsamında görevli kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden gelişim sonu tazminatı ödenmiş süreleri aut, aksiyon sonu tazminatına asıl olan bütün bakım süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Tekaüt Sandığı Kanunu ve 31/5/2006 günlü ve 5510 sınırlanmış Sosyal Sigortalar ve Genel Esenlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek zahmetli ikramiyesine esas bütün hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.” hükmü düz almaktadır.

Son adına;
İstanbul Üniversitesinde 4/B statüsünde çalışılan sürelerin iki yıldan bir iki olması sebebiyle bu süreler üzere gelişim sonu tazminatı ödenmeyeceğini,
663 çevrilmiş KHK’nın 45/A maddesi kapsamında üç sene fariza yaptıktan sonraları vazifeli kadrolarına geçen kontratlı personelin bu sürelerinin mütekait ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak olması sebebiyle ayrıca iş sonu tazminatı ödenmesinin olanaklı olmadığını,
İş sonu tazminatına ilişkin kâin mevzuat hükümleri dikkate alındığında mahkemelerin üstelik inatçı yönde aynı karar vermeyeceğini,
değerlendirmekteyiz.

Share: