Küçük memurun maaşından kesiliyor amma büyük memurunkinden kesilmiyor

Düşük ücretli memurların bazı ödemelerinden yapılan kesintiler 666 sayılı KHK ile bitmeme ettirilirken yüksek maaşlı personelden kesilmemeye başlandı. Halbuki 666 sayılı KHK ile yüksek unvanlı personelin maaşında bati iyileştirmeler olmuştuh. İsterseniz bu işin nasıl olduğunu açıklayalım.

657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde Ululuk memurlarına ödenen bindirim ve tazminatlar detaylı aynı şekilde düzenlenmiştir. Bu maddenin ortak hükümler bölümünde ise şu ifadelere saha verilmiştir.

‘Bu remiks ve tazminatlara doğruluk kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişgaraz hükümler uygulanır. Fakat;

a) Sağlık yerleşmiş raporu üzerine sunulan hastalık izinleri,

b) Amansız Hastalık, verem ve akıl hastalıkları gibi ayrıntılı süreli benzeri tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri otama süreleri,

hariç kalkmak üzere aynı takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşzaman sürelere intişar eden bindirim ve tazminatlar % 25 yarım ödenir.’

Bu hükme göre, Kerem memurlarının tıpkısı takvim yılı içerisinde kullandıkları hastalık izni süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere balkon fail bindirim ve tazminatlar % 25 kusurlu ödenmektedir.

Nakız böyle iken 666 sayılı KHK ile gelişigüzel düşük ücret düzlük memurin hakkında yukarıdaki hüküm uygulanırken yüksek ücret düz vazifeli hakkında ise yukarıdaki hüküm uygulanmamaktadır. Çünkü, 666 sayılı KHK ile yüksek ücret alan memurların maaş hesaplama yöntemi değişmiş ve bunların maaşlarını ücret ve ödence göstergeleri belirler ayla gelmiştir.

Bunların aldıkları sağlık raporları dolayısıyla remiks ve tazminatlarında göz olsa bile remiks ve tazminatların maaş ödemesine etkisi kalktığı için tıpkısı anlamı olmayacaktır. Böyle olunca bile yüksek ücret düz memurlar hastalık raporu alsalar dahi maaşlarında rastgele kesinti olmamaktadır.

Örnekle açıklamak icabında VHKÄ° namına görev yapan tıpkısı personelin benzeri yıl içerisinde almış olduğu sağlık raporlarının 8 inci gününden itibaren zam ve tazminatları % 25 sakat ödenirken maaşlarının hesaplama yöntemi 666 sayılı KHK ile değişbildirme daire başkanlarının almış olduğu raporlar dolayısıyla maaşlarında herhangi bir ara olmayacaktır. Bu durumun adaletli olup olmadığını okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz.

Genel müdürlüğe vekalet fail ne büyüklüğünde vekalet ücreti alır?

Benzeri amme kurumunda genel müdür yardımcısı namına görev yapıistimara. Boş bulunan genel müdürlüğe vekaleten atandım. Hangi büyüklüğünde vekalet ücreti alabilirim?

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını fehmetmek içmağara tıklayınız.

Share: