İstifa fail aday memurun dönüşüne dayalı önemli karar

Bu karar çekilme fail namzet memurun dönüşünü engelliyor mu?

İstifa fail akademik personelin memurluk kadrolarına atanmaları amacıyla kapatılan Kamu Görevlisi Genel Tebliği (Mehabet Memurluğuna Alınma) (Dizi No:1)’ndeki hükümlerle ilişkin Danıştay İdari Ülkü Daireleri yıpranmamış tıpkısı karar verdi. Kararda kişi kanunlarında adaylık/deneyim süresi öngörülmemiş ise gayrı personel kanunlarına tabi çalışırken vazifeli kadrolarına atanacaklar üzere “müddet” kaydı getirilemeyeceğine hükmetti.

Kararda özen calip benzeri konu ise 657 basit Kanunun 92. Maddesinin açıklaması oldu. Kararda şu ifadeler kayran almaktadır: 657 sınırlanmış Yasa’un yukarıda düz verilen 92. maddesinin “Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları” şeklindeki başlığından birlikte anlaşılacağı üzere, maddede asıl olarak görevli statüsünde iken memuriyetten çekilen yahut çekilmiş sayılanların (alarga) gene görevli olarak atanmalarının düzenlendiği, Yasa’un 92/1. maddesi ile namzet görevlilik konusunu düzenleyen 54 ila 58. maddeleri gelişigüzel değerlendirildiğinde, özellikle 55. maddede görevli adaylarının terbiye ve staja bağımlı tutularak sonucuna göre Büyüklük memurluğuna atanmalarının öngörülmüş olması karşısında, anılan Kanun’bile işyar kavramıyla, namzetlik sürecini başarıyla tamamlayıp “birincil işyar” statüsüne girmiş kişilerin kastedildiği, kişilerin 92. özellik uyarınca yeniden atanabilmeleri üzere birincil işyar iken fariğ veya çekilmiş sayılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır

Bu değişmeyen namzet işyar iken çekilme edenlerin dönüşleri amacıyla kullanılmamış tıpkı dönüm noktası türlü. Bu durumda iken incizap eden benzeri memurun atanmaması ve mahkemeye başvurması neticesinde yönetim mahkemesi bu kararı esbabımucibe göstererek red kararı vermesi yerinde kurumlar nasıp etme noktasında kararsızlık yaşayacaklardır.

Nokta: Oran Personel Başkanlığı ricat eden aday memurun çekilme ettiği kuruma dönebileceğine ilgilendiren rey vermiş ve bu görüş beledi ağıl gelmiştir.

28/07/2009 günlü ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlisi Genel Tebliği (Çap Memurluğuna Alınma) (Paradigma No:1)’nin 6. Başka Personel Kanunlarına Bağımlı Olanların Azamet Memurluğuna Alınmaları bölümünde akademik personel için getirilen “arz az iki sene görev etme” şartı, Danıştay 12. Dairesinin 10/02/2012 tarihli ve E:2010/8348 sınırlanmış kararıyla yürütülmesi durdurulmuş, sonradan 2010/8348, K:2014/836 sayılı karar ile nakız edilmiş; 24/05/2013 tarihli ve 28656 basit Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Paradigma No’lu Kamu Görevlisi Genel 268 Açıklamalı 657 Mahdut Ihtişam Memurları Kanunu Tebliği ile 1 Paradigma No’lu Kamu Görevlisi Umumi Tebliği yürürlükten kaldırılmış; bakir Tebliğde, farklı personel kanunlarına tabi olanların Heybet memurluğuna alınmalarına ilişkin gelişigüzel hususi şarta yer verilmemiştir.

Fakat, Danıştay İdari Sav Dairlerinin E:2017/126, K:2014/3996 mahdut ve 19/01/2017 tarihli kararı ile Danıştay 12. Dairesinin 10/02/2012 tarihli ve E:2010/8348, K:2014/836 sayılı kararı bozulmuştur. Kararda şöyle denilmiştir: “Bakılan davada, Hacettepe Üniversitesinde 1 yıl, 8 ay, 11 dönme asistan adına fariza yaptıktan sonra özlük isteği ile görevden ayrılan davacının, Milli Defans Bakanlığında istihdam yapılmak amacıyla 657 mahdut Kanunun 92. maddesi göre havadan atamasının yapılması talebinde bulunduğu, talebin yukarıda hükmü mukayyet Kamu Görevlisi Umumi Tebliği’nin 6. maddesinin (B) fıkrasında saha alan “iki sene çalışmış görünmek” koşulunu taşımadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacının Hacettepe Üniversitesinde asistan iken öz isteği ile görevinden ayrıldıktan sonra yeniden atanma talebiyle başvuruda bulunduğu, talebinin Milli Defans Bakanlığınca Kamu Görevlisi Genel Tebliği’nin 6. maddesinin (B) fıkrasında meydan kayran “iki yıl çalışmış tutmak” koşulunu taşımadığı gerekçesiyle reddedildiği ve ülkü dilekçesinde kemiksiz anılan tebliğin 6. maddesinin (B) fıkrasının iptalinin istenildiği dikkate alındığında, 1 Dizi Nolu Kamu Görevlisi Aslında! Tebliği’nin yukarıda dökme, sevgili konusu edilme- yen 6. maddesinin 2. fıkrasında saha alan “en birkaç 2 sene” ibaresi ile buna dayalı kendisine organizasyon edildiği iddiasıyla bireysel işlemi halel eden Ofis kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Bunun üzerine Danıştay 12. Dairesi, E:2017/1011, K:2018/2834 basit ve 26/06/2018 tarihli kararı ile Danıştay İdari Dava Dairleri kararına uygun değişmeyen vermiştir. Karada şu ifadelere meydan verilmiştir: “Yukarıda kategorik metinlerine vadi sunulan mevzuat hükümleri bire bir hep halinde değerlendirildiğinde; 657 çevrilmiş Yasa’un 92. maddesinin “Memurluktan çekilenlerin baştan atanmaları” dudak başlığından üstelik anlaşılacağı amacıyla, maddede anne kendisine “işyar statüsünde iken” memuriyetten çekilen yahut çekilmiş sayılanların (havadan) yeniden görevli namına atanmalarına ilgili hususların düzenlendiği; aynı Kanun’un 92/1. maddesi ile namzet görevlilik konusunu düzenleyen 54-58. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, özellikle 55. maddede memur adaylarının yetişek ve staja bağımlı tutularak sonucuna bakarak “Kerem memurluğuna atanmaları” öngörülmüş olması karşısında, mezkûr Kanunda “işyar” kavramıyla adaylık sürecini başarıyla tamamlayıp “asli görevli” statüsüne girmiş kişilerin kastedildi- ği, aday memurların birincil memurlara şöhretli olan haklardan yararlanabilmeleri için adaylıklarının başarıyla sonuçlanarak “asli memur” statüsüne geçmeleri gerektiği ve bu kapsamda 92. madde uyarınca baştan atana- bilmeleri için asli görevli iken çekilmiş yahut fariğ sayılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda anılan 92. maddenin 3. fıkrasında ise; 657 dar Kanuna bağımlı olmayan fakat 657 sınırlanmış Yasa kapsamındaki Ululuk memurları üzere birincil ve daim amme görevlerini yürüten ve zat özel Personel Kanunlarına bağımlı olan gayrı kamu görevlilerinden öz istekleri ile görevinden çekilmiş olanların, 657 çevrilmiş Kanun mucibince idarenin takdir yetkisi içerisinde ve açıktan atama koşulları çerçevesinde Fehamet memurluğuna atanabilmelerine olanak sağlandığı görülmektedir.

Bu izahat kapsamında, 657 sayılı Kanuna tabi personel ve kendi hususi Personel Kanunlarına bağımlı değişik kamu görevlisi ayrımının önem taşıdığı kilitsiz küreksiz olup, kişi özel Personel Kanunlarına bağımlı olan amme görevlilerinin 657 az Kanuna tabi kadrolara sınavsız atanmaları aşamasında, kanunda tamlanan imtihan sicil gibi şartları tamamlayarak asli memurluğa atanmalarının bahis konusu olmadığı, 28.07.2009 günlü ve 27302 basit Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sekans Nolu Kamu Görevlisi Umumi Tebliği’nin 6. maddesinin B fıkrasında kayran düz “yeryüzü birkaç iki yıl” ibaresi ile memuriyete girişte akreditasyon, liyakat ilkeleri dikkate alınarak bir düzenleme getirilmek kanalıyla 657 mahdut Kanuna tabi kadrolarda çalışacak personelin seçiminde afaki kriterlerin esas alındığı anlaşıldığından bahis konusu düzenlemede hukuka ihtilaf bulunmadığı son ve kanaatine varılmıştır.”

Danıştay İdari Sav Daireleri 24.10.2019 tarihli ve E:2018/2941, K:2019/4965 mahdut kararıyla karar gene çözülüm; Danıştay 12. Dairesinin gerekçesi akseptans edilmekle alay malay “2 yıl emek şartı taşımadığı” gerekçesi ile davanın red kısmına ilişkin kararı bozulmuştur. Kararda şöyle denilmiştir; “657 basit Kanun’un yukarıda saha sunulan 92. maddesinin “Memurluktan Çekilenlerin Baştan Atanmaları” şeklindeki başlığından de anlaşılacağı için, maddede esas yerine vazifeli statüsünde iken memuriyetten çekilen veya fariğ sayılanların (açıktan) esasen işyar olarak atanmalarının düzenlendiği, Kanun’un 92/1. maddesi ile namzet memurluk konusunu düzenleyen 54 ila 58. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, özellikle 55. maddede vazifeli adaylarının yetişek ve staja bağımlı tutularak sonucuna bakarak Azamet memurluğuna atanmalarının öngörülmüş olması karşısında, mezkûr Kanun’bile memur kavramıyla, adaylık sürecini başarıyla tamamlayıp “birincil memur” statüsüne girmiş kişilerin kastedildiği, kişilerin 92. husus gereğince yeniden atanabilmeleri için asli görevli iken fariğ veya fariğ sayılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

657 az Kanun’un 92. maddesinin 3. fıkrasında ise; 657 sınırlanmış Kanun’a tabi sıfır ancak 657 çevrilmiş Yasa kapsamındaki Büyüklük memurları kabilinden asli ve sürekli amme görevlerini örümcek ve kendi hususi personel kanunlarına bağımlı olan diğer amme görevlilerinden (subay/gedikli, hakim/savcı, yükseköğretim personeli kabilinden) özlük istekleri ile görevinden fariğ olanların, 657 mahdut Kanun mucibince idarenin takdir hakkı dahilinde ve açıktan atama koşulları çerçevesinde Celal memurluğuna atanabilmelerine olanak sağlandığı görülmektedir.

Uyuşmazlıkta; 657 dar Yasa’un 92. maddesinin başlığı ve metni tıpkı bütün adına değerlendirildiğinde, bap kapsamında havadan memurluğa atanacakların, memuriyetten ricat veya fariğ sayıldıkları ruz bakımından adaylıklarının giderilmiş olması, bire bir değişik ifadeyle “birincil görevli” konumunda olmaları gerektiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, 92. maddenin 3. fıkrası kapsamında kendi hususi personel kanununa tabi iken görevden çekilen yahut çekilmiş aziz kamu görevlilerinin dahi özlük kurumlarında namzetlik/sınama devresini geçirmiş ve “asli kamu personeli” statüsüne girmiş bulunmalarının zorunlu olduğu, birincil kamu görevlisi olup olmadıklarının ise, kişi özel mevzuatına bakarak tayin edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

KAPAT X

Sav konusu Tebliğin 6/B maddesinde, 657 sınırlanmış Kanun’un 54/2. maddesinde yer alan adaylık süresinin bire bir yıldan beş altı, iki yıldan çok olamayacağı yolundaki hükümden hareketle, ilgililerin kurumlarında yeryüzü az iki yıl çalışmış olmaları koşulu getirilmiş ise üstelik, adaylığın bir sene böylecene üstelik kaldırılabileceği, kaldı ki, temas kurumun kendine özgü koşulları ve namzetlik/deneme süreci olabileceği ayn önüne alındığında; “birincil kamu personeli” iken görevden fariğ yahut fariğ sayılma kriteri hesabına, afaki namına “sunma birkaç iki sene çalışmış olma” koşulu getirilmesinde, hukuka ve üst ahbaplık normlarına uyarlık görülmemiştir.

Bireysel işleme ait kısmına gelince; Davacının, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Ulum Fakültesi Arsıulusal İlişkiler Bölümünde öğretim görevlisi adına 04/12/199815/08/2000 tarihleri beyninde 1 sene, 8 kamer, 11 gün görev yaptıktan sonradan, kişi isteğiyle istifa ettiği, 04/12/1998 tarihinden itibaren (esas olarak) görevine başladığı, akademik personelde adaylık bahis konusu olmadığından, asillik tasdik işleminin da bünye edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, hukuka ve mevzuata ters olduğu sonucuna varılan Deklerasyon hükmü istinatgâh alınarak üretim edilen bireysel işlemde, akademik personel üzere adaylık sürecinin bulunmaması ve davacının 04/12/1998 tarihinden itibaren “asıl” kendisine görevine başladığı hususu de ayn önünde bulundurulduğunda, hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Share: