Ilmek, çıktı namzet sınav ile işyar alacak

Adalet Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden sonraları Din İşleri Başkanlığı dahi, merkezi vazifeli olta işleminden imdi. Bilindiği üzere, kamu kurumlarının gereksiz işyar kadroları, “KPSS tercih kılavuzu” adı altında ÖSYM marifetiyle yayımlanmakta, çabucak puan ve tercih üstünlüğüne bakarak tayin yapılmaktadır. Fakat Türe Bakanlığı ve TSK, kişi ilanlarını kendisi yayımlamakta, antrparantez aday ve/veya uygulamalı sınavlar yapabilmektedir. Bu ayrı uygulamaya Din İşleri Başkanlığı da katılmıştır.

Ilmek İşleri Başkanlığının düzenleme Kanunu 13 Orak Ayı 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 9. maddesi şu şekildedir:

“BAP 9- 633 sınırlanmış Kanunun 10 uncu maddesi başlığıyla gelişigüzel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Atama:
KONU 10- Başkan yardımcıları, Kılavuzluk ve Teftiş Başkanı, Mushafları İnceleme ve Okuma Oturmuş Başkanı baş başa kararla; ofis başkanı, ünsiyet müşaviri, başdenetmen, denetmen, bağırsak kontrolcü ve dini faziletkâr ihtisas merkezi müdürü Başkanın teklifi konusunda Başvekil yahut ilgili Bakan onayı ile; 23/4/1981 tarihli ve 2451 çevrilmiş Yasa hükümleri dışında kalan diğer personelin atamaları ise Komutan marifetiyle yapılır.
Mebus ve mahalli idareler umumi ve açıklık seçimlerinde aday yahut aday adayı doğmak için görevinden ricat eden Riyaset personeli, aday gösterilmemeleri yahut seçimi kaybetmeleri halinde eski görev yerlerine dönemezler; bunlar kazanılmış adalet maaş derecelerine akıllıca tıpkı kadroya atanırlar.
Görev süresi sona aziz Ilmek İşleri Faziletkâr Yerleşmiş Başkan ve üyeleri ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Yerleşmiş Başkan ve üyeleri kazanılmış hak mahiye derecelerine akıllıca bambaşka kadrolara atanırlar.
İl müftüleri ile yeryüzü birkaç lisans düzeyinde dini faziletkâr tahsil mezunu olan daire başkanları Reislik vaizi kadrolarına atanabilir ve Riyaset eliyle belirlenen yerlerde görevlendirilebilirler. 657 mahdut Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadrolara atananlar hakkında makbul hükümler, Riyaset vaizi kadrosuna atananlar için de tıpı tıpına uygulanır.
Başkanlığın Diyanet Hizmetleri Sınıfına ilişik kadrolarına Kamu Personeli Berceste Sınavı (B) grubu nokta sırasına bakarak ilk defa alarga atanacak personel, çekicilik yapılacak beherglas titr için gereksiz kadro sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak yavuklu imtihan başarı sırasına bakarak atanır.
Riyaset kadrolarına yapılacak atama ve nakil işlemlerine ait asıllar ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.?

DİYANETE GÖREVLI ALIMI NASIL OLACAK?

Bugüne büyüklüğünde Kült İşleri Başkanlığının işyar kadroları, ÖSYM tercih kılavuzunda kayran almaktaydı. Fakat çıktı ilana Ilmek çıkma ve car edilen kadro sayının 3 allahsız kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Yavuklu sınavın müftülüklerde mi yoksa Riyaset merkezinde mi olacağına talimatname düzenlemesinde değişmeyen verilecektir. Ancak nazik benzeri ihtimalle Doğruluk Bakanlığının uygulamasında olduğu gibi, dışarlık birimleri yani müftülükler aday sınavları yapacaktır.

Share: